Nadanie statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2006.3.199

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2006 r.

DECYZJA Nr 152
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö

Na podstawie art. 238 ust. 3, w związku z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Konsulatowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö nadaje się niniejszy statut:
Statut

Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö 

§  1.
1.
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö, zwany dalej "konsulatem", jest placówką zagraniczną w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.).
2.
Siedzibą konsulatu jest Malmö.
§  2.
1.
Konsulat używa nazwy "Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Malmö".
2.
Konsulat może używać nazwy wymienionej w ust. 1 w tłumaczeniu na język urzędowy państwa przyjmującego, a także na inne języki powszechnie używane w stosunkach zagranicznych.
§  3.
1.
Konsulat prowadzi działalność w zakresie administracji publicznej, związaną ze sprawowaniem funkcji zewnętrznych państwa w sferze spraw zagranicznych - sekcja L dział 75 podklasa 75.21 Z, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289, z późn. zm.).
2.
Działalność podstawowa konsulatu obejmuje wykonywanie prac misji konsularnej.
§  4.
Szczegółowy zakres zadań konsulatu określają przepisy wewnętrznego regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez dyrektora generalnego służby zagranicznej.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.