Nadanie statutu Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2010.1.9

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 105 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
§  1.
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
§ 1.
1.
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej "Komendą Wojewódzką", jest urzędem przy pomocy którego Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wykonuje swoje zadania.
2.
Komenda Wojewódzka jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
§  2.
Siedzibą Komendy Wojewódzkiej jest miasto Gorzów Wielkopolski.
§  3.
Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Komendy, a także liczbę etatów i stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych Komendy, określa regulamin organizacyjny Komendy, wydany w trybie art. 13a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 oraz Nr 18, poz. 97).