Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2018.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Instytutowi Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1567) zarządza się, co następuje:
§  1.  Instytutowi Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Członkowie Rady Pamięci, powołani na podstawie statutu Instytutu Solidarności i Męstwa stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Solidarności i Męstwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 90), pełnią obowiązki do czasu odwołania.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Solidarności i Męstwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 90).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Instytutu Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1.  Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego, zwany dalej "Instytutem", jest instytutem badawczym działającym na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego (Dz. U. poz. 2303 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1567), zwanej dalej "ustawą";
2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669), zwanej dalej "ustawą o instytutach badawczych";
3) niniejszego Statutu.
§  2. 
1.  Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
2.  Instytut w swej działalności używa pieczęci zawierającej w treści nazwę i adres. Instytut ma prawo używać pieczęci okrągłych - dużej i małej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą: "Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego" w otoku.
3.  Instytut może używać nazwy skróconej "Instytut Pileckiego".
§  3.  Cel i zadania Instytutu określa ustawa.
§  4.  Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "ministrem".

Rozdział  II

Organy Instytutu

§  5.  Organami Instytutu są:
1) Dyrektor Instytutu, zwany dalej "Dyrektorem";
2) Rada Pamięci;
3) Rada Naukowa.
§  6.  Dyrektor kieruje pracami Instytutu i reprezentuje Instytut na zewnątrz. Zadania oraz tryb powoływania Dyrektora określa ustawa.
§  7. 
1.  Rada Pamięci jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.
2.  Rada Pamięci składa się z nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż jedenastu członków, powoływanych i odwoływanych przez ministra spośród osób wyróżniających się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą z zakresu historii Polski i Narodu Polskiego. Kandydatów na członków Rady Pamięci mogą przedstawiać ministrowi w szczególności Dyrektor, organizacje społeczne, w tym organizacje kombatanckie i osób represjonowanych oraz grupy obywateli.
3.  Do zadań Rady Pamięci należy:
1) opiniowanie inicjatyw o nadanie osobom, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, Medalu Virtus et Fraternitas, Krzyża Wschodniego, Krzyża Zachodniego oraz innych odznaczeń, orderów lub wyróżnień;
2) wykonywanie innych kompetencji określonych w niniejszym Statucie.
4.  Rada Pamięci jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących działalności Instytutu.
5.  Rada Pamięci wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Pamięci.
6.  Rada Pamięci działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
7.  Funkcja przewodniczącego Rady Pamięci nie może być łączona z funkcją Dyrektora, jego zastępcy lub głównego księgowego.
8.  W posiedzeniach Rady Pamięci biorą udział: Dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady Pamięci.
9.  Członkowie Rady Pamięci mogą brać udział w posiedzeniach Rady za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.
10.  Pierwsze posiedzenie Rady Pamięci zwołuje, po powołaniu członków Rady Pamięci, Dyrektor.
§  8. 
1.  Rada Naukowa składa się z 12 członków.
2.  W skład Rady Naukowej wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 6 osób, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie, nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej, w tym:
a) pracownicy naukowi w liczbie 4 osób, w tym:
- 1 osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy,

oraz

- 3 osoby posiadające stopień naukowy;
b) 2 osoby będące pracownikami badawczo-technicznymi;
2) 6 osób niebędących pracownikami Instytutu, które powołuje minister.
3.  Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Rozdział  III

Organizacja pracy Instytutu

§  9. 
1.  W strukturze organizacyjnej Instytutu działa, zgodnie z art. 4 ust. 1a ustawy, Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami.
2.  Dyrektor może tworzyć, za zgodą ministra, oddziały Instytutu poza jego siedzibą.
3.  Szczegółową strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.
§  10. 
1.  Dyrektor kieruje Instytutem przy pomocy:
1) dwóch zastępców Dyrektora;
2) kierowników komórek organizacyjnych;
3) głównego księgowego.
2.  Zastępcy Dyrektora są powoływani i odwoływani przez ministra. Dyrektor ustala zakres zadań zastępców oraz wyznacza im zakres, w jakim sprawują nadzór nad komórkami organizacyjnymi Instytutu.
3.  W czasie nieobecności Dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępuje go wskazany zastępca Dyrektora.
4.  Głównego księgowego oraz pozostałych pracowników Instytutu zatrudnia Dyrektor.
5.  Dyrektor Instytutu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1 oraz innych pracowników Instytutu do załatwiania w jego imieniu spraw w ustalonym zakresie.

Rozdział  IV

Zasady gospodarki finansowej Instytutu

§  11.  Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określnych w ustawie i ustawie o instytutach badawczych.
§  12.  Rodzaje przychodów Instytutu określa ustawa.
§  13.  W Instytucie istnieją następujące fundusze:
1) fundusz statutowy;
2) fundusz rezerwowy;
3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608 i 1669);
4) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z odrębnych przepisów.
§  14.  Podstawą gospodarki finansowej Instytutu jest roczny plan finansowy ustalany na okres roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§  15. 
1.  Instytut prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie oraz ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212).
2.  Instytutu prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1, w zakresie:
1) komercjalizacji wyników prowadzonych badań;
2) działalności szkoleniowej;
3) wynajmu pomieszczeń.

Rozdział  V

Pracownicy

§  16. 
1.  Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk, określa ustawa i ustawa o instytutach badawczych, a w sprawach nieuregulowanych w tych ustawach Kodeks pracy i inne obowiązujące przepisy prawa pracy.
2.  Zatrudnienie pracownika naukowego w Instytucie jest poprzedzone konkursem.
3.  Dyrektor zarządza konkurs na stanowisko pracownika naukowego oraz powołuje komisję konkursową.
4.  Zadaniem komisji konkursowej jest:
1) ustalenie szczegółowych kryteriów oceny przydatności kandydata oraz liczby punktów przyznawanych za spełnienie przez kandydata poszczególnych kryteriów;
2) przeprowadzenie konkursu;
3) dokonanie oceny końcowej kandydatów;
4) podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia kandydata na stanowisko pracownika i zawiadomienie kandydata o wynikach konkursu;
5) przedstawienie Dyrektorowi kandydata na stanowisko pracownika;
6) przekazanie Dyrektorowi sprawozdania i dokumentacji z przebiegu konkursu.
5.  Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący.
6.  Komisja konkursowa, w terminie siedmiu dni od dnia powołania, zamieszcza ogłoszenie o konkursie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu, na stronie internetowej Instytutu, w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie podmiotowej ministra w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców.
7.  W ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania stawiane kandydatowi, wykaz dokumentów, które kandydat powinien złożyć oraz termin składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 8.
8.  Termin składania zgłoszeń do konkursu na stanowisko pracownika wynosi 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.
9.  Wyniki konkursu na stanowisko pracownika są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Instytutu i w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Instytutu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział  VI

Komisja Dyscyplinarna w Instytucie

§  17. 
1.  Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników naukowych lub badawczo-technicznych Instytutu określa ustawa o instytutach badawczych.
2.  W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzekają organy określone w art. 54-55 ustawy o instytutach badawczych:
1) w pierwszej instancji - Komisja Dyscyplinarna w Instytucie w składzie 3 członków;
2) w drugiej instancji - Komisja Dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw nauki w składzie 3 członków.
3.  Komisja Dyscyplinarna, o której mowa w ust. 2 pkt 1, pochodzi z wyboru. Wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej dokonuje Rada Pamięci spośród pracowników Instytutu.
4.  Rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie powołuje Rada Pamięci.
5.  Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez Radę Pamięci trwa cztery lata.

Rozdział  VII

Postanowienia końcowe

§  18.  Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321)