Nadanie statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2020.25 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 7 września 2011 r.
w sprawie nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, zwanej dalej "Centrum", nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Upoważnia się dyrektora Centrum do zgłoszenia Centrum do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS

§  1. 
Instytucja gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, zwana dalej "Centrum", działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.);
2)
ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443);
3)
niniejszego statutu.
§  2. 
1.  1
 Siedzibą Centrum jest Warszawa.
2. 
Centrum może posiadać jednostki organizacyjne poza siedzibą.
§  3. 
1. 
Centrum jest jednostką samodzielnie gospodarującą mieniem, dla której funkcję organu założycielskiego pełni Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 
Centrum jest nadzorowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
§  4. 
1. 
Przedmiotem działalności podstawowej Centrum jest wykonywanie zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających realizację zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej.
2. 
Do zadań, o których mowa w ust. 1, należą:
1)
zadania naukowo-badawcze:
a)
prowadzenie i organizacja prac wspomagających działalność badawczą prowadzoną przez służby statystyki publicznej, a w szczególności prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii, badań statystycznych, standardów i rejestrów (zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) w ramach współpracy obejmującej Eurostat, krajowe urzędy statystyczne innych państw, inne organizacje statystyczne, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze;
b)
zadania o charakterze materialno-technicznym wspierające:
prowadzenie prac naukowo-badawczych przez służby statystyki publicznej w związku z realizacją przez nie zadań określonych w ustawie o statystyce publicznej,
służby statystyki publicznej przy realizacji zadań o charakterze naukowo-badawczym wynikających ze współpracy z Europejskim Systemem Statystycznym (ESS), a także badań naukowych, pomocniczych przy realizacji zadań służb statystyki publicznej w zakresie teorii oraz zastosowań: metod ekonometrycznych i informatyki w statystyce publicznej oraz nowych podejść metodycznych w badaniach statystyki publicznej,
udział służb statystyki publicznej w projektach badawczych, w tym międzynarodowych, w zakresie problematyki społeczno-gospodarczej, mających na celu wsparcie metodologii badań statystycznych, a także wspierających współpracę naukowo-badawczą Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami i instytutami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organizacjami innych krajów,
przygotowanie opracowań naukowych i dydaktycznych z dziedziny statystyki i dziedzin wspomagających statystykę publiczną,
realizację zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących prowadzenia i organizacji oraz koordynacji prac naukowo-badawczych wynikających z przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, w tym wspomaganie realizacji wieloletnich programów badawczych Eurostatu, innych niż realizowane w ramach ustawowych obowiązków przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
prace naukowo-badawcze wykonywane dla instytucji spoza służb statystyki publicznej, rządowych i pozarządowych, w zakresie objętym przedmiotem działania, realizowanych na zasadach komercyjnych na podstawie indywidualnych zleceń;
c)
wykonywanie na zlecenie i na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych jednostek spoza systemu statystyki publicznej zadań o charakterze materialno-technicznym wspierających badania naukowe i prace rozwojowe wspomagające rozwiązywanie aktualnych problemów metodycznych, organizacyjnych i technologicznych;
d)
zapewnienie kompletnej bazy materialnej oraz warunków logistycznych dla realizacji zadań naukowo-badawczych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i służb statystyki publicznej oraz resortów i instytucji spoza służb statystyki publicznej z uwzględnieniem nowoczesnego wyposażenia informatycznego i przy współpracy z odpowiednimi ekspertami;
2)
zadania szkoleniowo-edukacyjne:
a)
dotyczące pełnienia funkcji bazy organizacyjno-logistycznej dla realizacji zadań służb statystyki publicznej w obszarze szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki, w szczególności poprzez organizację konferencji, narad, spotkań o charakterze wewnątrzresortowym;
b)
o charakterze materialno-technicznym wspierające realizację zadań na rzecz edukacji polskich służb statystyki publicznej wynikające z ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, s. 164-173 oraz Dz. Urz. UE L 123 z 19.05.2015, str. 90-97);
c)
o charakterze materialno-obsługowym na rzecz realizacji zadań służb statystyki publicznej wynikających ze zobowiązań służb statystyki publicznej w sferze szkolenia, przygotowania kadr i edukacji metodologicznej oraz nowoczesnych, cyfrowych form, jak również metod gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych statystycznych, pochodzących ze spisów, niezbędnych dla utworzenia zunifikowanych metodologicznie i spójnych statystyk Wspólnoty;
d)
o charakterze materialno-technicznym wspierających wykonywanie zadań edukacyjnych dla instytucji spoza służb statystyki publicznej, przede wszystkim na rzecz administracji publicznej w ramach posiadanego potencjału;
3)
zadania związane z promocją i popularyzacją statystyki:
a)
o charakterze materialno-technicznym wspierające popularyzację wiedzy o działalności naukowo-badawczej statystyki publicznej w formie konferencji, seminariów naukowych i sympozjów;
b)
o charakterze materialno-technicznym wspierające popularyzację wiedzy o statystyce wśród różnych grup odbiorców danych statystycznych oraz przedsięwzięcia związane z promocją statystyki skierowane do użytkowników profesjonalnych;
c)
w zakresie organizacji i koordynacji działalności edytorsko-wydawniczej ukierunkowanej na popularyzację statystyki w kraju i za granicą.
3. 
Centrum, poza zadaniami, o których mowa w ust. 2, może prowadzić inną działalność o charakterze podstawowym, obejmującą swym zakresem:
1)
kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z);
2)
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2);
3)
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1);
4)
pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (PKD 74.9);
5)
edukację (PKD 85);
6)
działalność sportową, rozrywkową i rekreacyjną (PKD 93);
7)
obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2);
8)
sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9);
9)
działalność usługową związaną z wyżywieniem (PKD 56);
10)
działalność związaną z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82);
11)
działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79);
12)
badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2);
13)
drukowanie i działalność usługową związaną z poligrafią (PKD 18.1).
3a. 
Wykonując zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, Centrum współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi służb statystyki publicznej.
4. 
Działalność Centrum prowadzona na rzecz służb statystyki publicznej ma charakter odpłatny według cen ustalanych w drodze umowy z GUS; zasady i tryb zlecania Centrum zadań na rzecz statystyki publicznej określają odrębne przepisy.
5. 
Działalność inna niż podstawowa, o której mowa w ust. 3, prowadzona na rzecz podmiotów spoza służb statystyki publicznej, ma charakter odpłatny według cennika ustalonego przez dyrektora Centrum.
§  5. 
1. 
Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. 
Do zadań dyrektora Centrum należy:
1)
zarządzanie Centrum;
2)
reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
3)
przygotowanie i nadanie regulaminu organizacyjnego Centrum;
4)
przygotowanie projektu rocznego planu finansowego;
5)
przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego Centrum;
6)
przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Centrum, którego zakres informacyjny określa art. 49 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655, 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).
3. 
Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych za realizację zadań objętych zakresami ich działania.
4. 
Dyrektor Centrum nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastępcą dyrektora po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
5. 
Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Centrum.
6. 
W celu prawidłowego wykonywania zadań dyrektor Centrum wydaje zarządzenia wewnętrzne.
§  6. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji upoważniony jest dyrektor Centrum.
2. 
Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy, dokonując czynności prawnych w imieniu Centrum, działają w granicach ich umocowania.
3. 
(uchylony)
4. 
(uchylony)
5. 
Pełnomocników Centrum, o których mowa w ust. 2, ustanawia i odwołuje dyrektor Centrum.
6. 
Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie dotyczy to pełnomocnictwa do dokonania poszczególnych czynności oraz ustanawiania pełnomocników procesowych.
§  7. 
1. 
Centrum prowadzi gospodarkę na zasadach przewidzianych dla instytucji gospodarki budżetowej określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
2. 
Źródłami przychodów Centrum są:
1)
przychody z działalności podstawowej i innej niż podstawowa (w tym dystrybucji i sprzedaży materiałów i opracowań statystycznych, świadczeń na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych, prowadzonej dodatkowo działalności gospodarczej);
2)
inne przychody (środki uzyskane z funduszy międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej, darowizny, spadki i zapisy, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kary umowne).
3. 
Centrum tworzy fundusz zapasowy z zysku netto z przeznaczeniem na:
1)
finansowanie inwestycji;
2)
pokrywanie straty netto.
§  8. 
1. 
(pominięty)
2. 
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego powierza Centrum, z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, wykonywanie w jego imieniu czynności wynikających z zarządu i administrowania w stosunku do nieruchomości, o których mowa w ust. 115) pozostających w trwałym zarządzie Głównego Urzędu Statystycznego; obowiązkiem Centrum jest wykonywanie w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego czynności wynikających z zarządu i administrowania oraz ponoszenie wszelkich opłat związanych z ich utrzymaniem.
§  9. 
Zmiany statutu Centrum są przeprowadzane w trybie i na zasadach określonych dla jego nadania.
1 Załącznik § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 8 z dnia 19 listopada 2020 r. (Dz.Urz.GUS.2020.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 grudnia 2020 r.