Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Ceł. - OpenLEX

Nadanie statutu Głównemu Urzędowi Ceł.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1997.30.136

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 22 grudnia 1997 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Ceł.

Na podstawie art. 284 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
§  1.
Głównemu Urzędowi Ceł nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIK

Statut Głównego Urzędu Ceł

§  1.
Główny Urząd Ceł, zwany dalej "Urzędem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Prezesa Głównego Urzędu Ceł, zwanego dalej "Prezesem"; działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2.
1.
Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesów, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.
2.
Prezes ustala zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z tym że w odniesieniu do dyrektora generalnego z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
3.
Prezes może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Urzędu do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach.
§  3.
1.
Prezes może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy i organizację oraz szczegółowy zakres i tryb działania.
2.
Prezes może powoływać zespoły do wykonania określonych zadań, ustalając ich skład osobowy, zakres i tryb działania.
§  4.
1.
W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Gabinet Prezesa,
2)
Biuro Dyrektora Generalnego,
3)
Departament Prewencji i Dozoru Celnego,
4)
Departament Środków Taryfowych i Pozataryfowych,
5)
Departament Przeznaczeń Celnych,
6)
Departament Składów i Agencji Celnych,
7)
Departament Odwołań Taryfikacyjnych i Wartości Celnej,
8)
Departament Prawny,
9)
Departament Kontroli Wewnętrznej,
10)
Departament Informatyki,
11)
Departament Kadr i Szkolenia,
12)
Departament Budżetowo-Finansowy,
13)
Departament Administracyjno-Inwestycyjny,
14)
Biuro Statystyki Celnej i Analiz,
15)
Biuro Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej,
16)
Biuro-Centralne Laboratorium Celne.
2.
Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb działania Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa na wniosek dyrektora generalnego.
3.
Prezesowi podlegają:
1)
Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Funkcjonariuszy Celnych w Otwocku,
2)
Ośrodek Szkoleniowy Funkcjonariuszy Celnych w Muszynie.
4.
Ośrodki wymienione w ust. 3 działają na zasadach określonych w odrębnych przepisach.