Nadanie statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2008.30.37

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) 1
z dnia 23 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz. 1112) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Kadencja Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników działającej w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia upływa z dniem, w którym upływa kadencja Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z tym że członkowie tej Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje do dnia powołania Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na podstawie statutu nadanego niniejszym zarządzeniem.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT FUNDUSZU SKŁADKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ROLNIKÓW

§  1. 
1. 
Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwany dalej "Funduszem Składkowym", jest osobą prawną.
2. 
Siedzibą Funduszu Składkowego jest miasto stołeczne Warszawa.
3. 
Fundusz Składkowy działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
1. 
Celem Funduszu Składkowego jest zarządzanie mieniem Funduszu Składkowego, w tym środkami finansowymi pochodzącymi ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w celu zapewnienia środków na finansowanie kosztów określonych w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416 i Nr 180, poz. 1112), zwanej dalej "ustawą".
2. 
Fundusz Składkowy może wspierać działania realizowane w szczególności przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe, działające w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej, na rzecz rolników i członków ich rodzin dotyczące:
1)
zapobiegania wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom w gospodarstwach rolnych, lub
2)
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, lub
3)
rehabilitacji leczniczej i zawodowej o charakterze prewencyjnym i restytucyjnym, lub
4)
pomocy w likwidacji szkód zaistniałych w wyniku klęsk żywiołowych, ekologicznych i innych sytuacji kryzysowych w gospodarstwach rolnych, których rolnicy nie są w stanie samodzielnie naprawić.
§  3. 
1. 
Środki Funduszu Składkowego pochodzą ze składek na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie i z innych źródeł określonych w ustawie oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 83 ustawy.
2. 
Środki Funduszu Składkowego pochodzą również z:
1)
zarządzania nabytymi nieruchomościami;
2)
prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej zwłaszcza na świadczeniu usług w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.
3. 
Fundusz Składkowy nie może nabywać nieruchomości rolnych.
§  4. 
1. 
Fundusz Składkowy finansuje:
1)
świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego;
2)
odpis na fundusz administracyjny w wysokości do 9% planowanych wydatków Funduszu Składkowego;
3)
odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji w wysokości do 5% planowanych wydatków Funduszu Składkowego;
4)
bezpośrednie koszty funkcjonowania Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanej dalej "Radą Rolników";
5)
koszty zarządzania Funduszem Składkowym i wykonywania jego zobowiązań jako osoby prawnej, w tym podejmowanych w celu realizacji zadań określonych w § 2 ust. 2;
6)
rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin, prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zgodnie z art. 66 ustawy;
7)
niedobór funduszu administracyjnego, o którym mowa w art. 79 ust. 3 ustawy, oraz funduszu prewencji i rehabilitacji, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy.
2. 
Podejmowanie zobowiązań w celu realizacji zadań określonych w § 2 ust. 2 może nastąpić wyłącznie, jeżeli w danym roku kalendarzowym są zagwarantowane środki na finansowanie pozostałych wydatków.
3. 
Fundusz Składkowy dokonuje wydatków w sposób celowy i oszczędny kierując się zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
§  5. 
Organami Funduszu Składkowego są:
1)
Rada Nadzorcza;
2)
Zarząd.
§  6. 
1. 
W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
1)
pięciu przedstawicieli Rady Rolników;
2)
dwóch przedstawicieli wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
3)
jeden przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
4)
jeden przedstawiciel wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
2. 
Członkiem Rady Nadzorczej nie może być:
1)
osoba pełniąca funkcję w Prezydium Rady Rolników;
2)
pracownik Funduszu Składkowego lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  7. 
1. 
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. 
Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
3. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 6 ust. 1:
1)
pkt 1 - na wniosek Rady Rolników;
2)
pkt 3 - na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3)
pkt 4 - na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
4. 
Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji Rady Nadzorczej powołuje się na okres pozostały do końca jej kadencji.
5. 
Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z upływem kadencji Rady Nadzorczej lub w przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej.
§  8. 
1. 
Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej przy pomocy Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. 
Rada Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym większością głosów, przy obecności co najmniej siedmiu członków Rady Nadzorczej.
3. 
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
§  9. 
1. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, lub Zarządu.
2. 
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwołuje Zarząd.
3. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
4. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
5. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez Sekretarza Rady Nadzorczej, a protokół podpisywany jest przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
6. 
Obsługę prac Rady Nadzorczej zapewnia Biuro Zarządu.
§  10.  2
1. 
Rozstrzygnięcia Rady Nadzorczej zapadają większością głosów w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu albo w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekt uchwały, która ma zostać podjęta w trybie obiegowym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, doręczany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z innymi wymaganymi dokumentami na imienny adres poczty elektronicznej. Uchwałę podejmowaną w trybie obiegowym uznaje się za podjętą z dniem złożenia ostatniego podpisu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.
2. 
Decyzję w sprawie podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. W razie braku możliwości podjęcia przez niego decyzji, decyzję tę podejmuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile Przewodniczący Rady Nadzorczej nie wskazał pisemnie innego członka Rady Nadzorczej.
3. 
Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2, dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu lub w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej.
4. 
Szczegółowe zasady podejmowania rozstrzygnięć Rady Nadzorczej w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Rada Nadzorcza w regulaminie podjętym w formie uchwały.
§  11. 
1. 
Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Funduszu Składkowego.
2. 
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza i poszczególni jej członkowie mają prawo w szczególności do:
1)
żądania wyjaśnień od Zarządu;
2)
przeglądania dokumentów Funduszu Składkowego.
3. 
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również:
1)
zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Funduszu Składkowego;
2)
zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
3)
dokonywanie wyboru podmiotu do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego;
4)
zatwierdzanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego;
5)
zatwierdzanie sprawozdania z działalności Funduszu Składkowego;
6)
rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd;
7)
wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Fundusz Składkowy;
8) 3
 (uchylony).
§  12. 
1. 
Funkcję Zarządu pełni z urzędu Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
2. 
Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Zarządu, kierowanego przez dyrektora Biura Zarządu.
3.  4
 Zarząd nadaje, w formie zarządzenia, regulamin organizacyjny Biura Zarządu, który określa wewnętrzną organizację Biura Zarządu oraz szczegółowy zakres działania jego komórek organizacyjnych.
4.  5
 Zarząd określa, w formie zarządzenia, regulamin wynagradzania. W regulaminie wynagradzania, oprócz warunków wynagradzania za pracę oraz wysokości i zasad przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za pracę na określonym stanowisku pracy, zarząd może określić również kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.
§  13. 
1. 
Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu Składkowego upoważniony jest Zarząd lub ustanowiony przez niego pełnomocnik działający samodzielnie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. 
Do wykonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych Zarząd może ustanowić pełnomocników działających samodzielnie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
§  14. 
Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1)
realizacja zadań Funduszu Składkowego;
2)
sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Funduszu Składkowego i przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia;
3)
sporządzanie sprawozdania finansowego Funduszu Składkowego i przedstawianie go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia;
4)
sporządzanie sprawozdania z działalności Funduszu Składkowego i przedstawianie go Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia;
5)
dokonywanie wszelkich czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków Funduszu Składkowego oraz podpisywanie dokumentów związanych z działalnością Funduszu Składkowego;
6)
udzielanie pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
7)
wydawanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji służbowych i innych przepisów wewnętrznych regulujących działalność Funduszu Składkowego;
8)
nadzór nad działalnością Biura Zarządu.
§  15. 
Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).
2 Załącznik § 10 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 21 z dnia 16 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.MRiRW.2020.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 czerwca 2020 r.
3 Załącznik § 11 ust. 3 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 10 z dnia 12 maja 2010 r. (Dz.Urz.MRiRW.10.8.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2010 r.
4 Załącznik § 12 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 z dnia 12 maja 2010 r. (Dz.Urz.MRiRW.10.8.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2010 r.
5 Załącznik § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 z dnia 12 maja 2010 r. (Dz.Urz.MRiRW.10.8.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 czerwca 2010 r.