Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2013.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Technologii Audiowizualnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:
§  1. Centrum Technologii Audiowizualnych nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 56 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie nadania statutu Centrum Technologii Audiowizualnych (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 75).
§  3. Mandaty członków Rady Programowej Centrum Technologii Audiowizualnych, powołanych na podstawie statutu Centrum Technologii Audiowizualnych stanowiącego załącznik do zarządzenia, o którym mowa w § 2, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRUM TECHNOLOGII AUDIOWIZUALNYCH

Rozdział  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§  1.
1. Centrum Technologii Audiowizualnych, zwane dalej "CeTA", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia Nr 55 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Centrum Technologii Audiowizualnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 74);
3) niniejszego statutu.
2. Centrum Technologii Audiowizualnych może używać skróconej nazwy "CeTA".
§  2. Siedzibą CeTA jest Wrocław, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
§  3.
1. Organizatorem CeTA jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. CeTA jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3. Nadzór nad CeTA sprawuje Minister.

Rozdział  2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§  4.
1. Do zakresu działalności CeTA należy edukacja i upowszechnianie kultury oraz nowatorskich technik multimedialnych, szczególnie w zakresie rozwiązań dla kinematografii.
2. CeTA realizuje swoje zadania przez:
1) tworzenie warunków do możliwie szerokiego dostępu do nowatorskich technologii elektronicznych oraz wysokokwalifikowanej kadry specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technologii multimedialnych;
2) tworzenie, współtworzenie i promowanie najnowszych technologii w zakresie produkcji wizualnych efektów specjalnych na potrzeby filmu, telewizji, Internetu, nauki, sztuki i produkcji kulturalnych;
3) świadczenie wysokiej jakości usług produkcyjnych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych prowadzących działalność w zakresie m.in. kinematografii, telewizji, reklamy, nauki, produkcji kulturalnych, wykorzystując w procesie produkcji najnowsze technologie elektroniczne oraz nowatorskie techniki multimedialne, w szczególności tzw. wizualne efekty specjalne;
4) prowadzenie profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych, post produkcji elektronicznej oraz nowoczesnych technologii multimedialnych;
5) produkcję i koprodukcję filmów;
6) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych nad usprawnieniem procesów technologicznych związanych z produkcją filmową.
3. CeTA może realizować swoje zadania we współpracy ze szkołami, w tym szkołami wyższymi, instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą oraz podmiotami gospodarczymi.

Rozdział  3

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§  5. Organami CeTA są:
1) Dyrektor;
2) Rada Programowa, zwana dalej "Radą".
§  6.
1. Dyrektor zarządza CeTA i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:
1) odpowiedzialność za bieżącą działalność CeTA;
2) przygotowywanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania oraz założeń finansowych działalności CeTA;
3) nadzór i koordynacja wykonania programów działania i planów finansowych CeTA;
4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi oraz prawami;
6) zapewnienie zachowania ciągłości technicznej i technologicznej CeTA, w tym w zakresie nabywania licencji oraz patentów na sprzęt, programy komputerowe i linie przemysłowe;
7) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.
3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.
4. Dyrektor zarządza CeTA przy pomocy dwóch zastępców.
5. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.
§  7.
1. CeTA może tworzyć oddziały.
2. Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja oddziałów następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po wyrażeniu zgody przez Ministra.
3. Organizację wewnętrzną CeTA określa regulamin organizacyjny CeTA nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.
§  8.
1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.
2. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania CETA oraz ocena ich realizacji;
2) pomoc Dyrektorowi w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności CeTA;
3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością CeTA.
§  9.
1. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra, na wniosek Dyrektora.
2. Rada liczy 7 członków.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
6. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego.
§  10.
1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.
2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej połowy składu Rady lub Dyrektora.
3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) śmierci;
3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
4) odwołania przez Ministra, po zasięgnięciu opinii Rady i Dyrektora, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady.
6. Szczegółowy tryb działania Rady określa regulamin uchwalony przez Radę.

Rozdział  4

GOSPODARKA FINANSOWA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§  11.
1. CeTA prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej CeTA jest plan finansowy, sporządzony zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalony przez Dyrektora.
3. Źródła finansowania CeTA stanowią:
1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
3) przychody pochodzące z opracowań i patentów CeTA;
4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
5) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;
6) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
7) odsetki z lokat bankowych;
8) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
9) środki z innych źródeł.
4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  12.
1. Do składania w imieniu CeTA oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu CeTA ustalając zakres ich umocowania.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§  13.
1. CeTA może prowadzić - jako dodatkową - działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w zakresie:
1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;
2) organizacji wizyt studyjnych;
3) promocji i reklamy;
4) organizacji szkoleń, kursów, warsztatów artystycznych;
5) organizacji przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym (w tym wystaw, konferencji, ekspozycji muzealnych);
6) reprodukcji zapisanych nośników informacji.
3. Przychody z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych CeTA.

Rozdział  6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  14.
1. Połączenia, podziału lub likwidacji CeTA dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.
2. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są na zasadach określonych dla jego nadania.