Nadanie statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2016.15

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku utworzonemu zarządzeniem Nr 12 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 marca 1985 r. w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 58 oraz z 2016 r. poz. 14) nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, zwane dalej "Centrum", jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505), zwanej dalej "ustawą";
2)
zarządzenia Nr 12 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 marca 1985 r. w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 58 oraz z 2016 r. poz. 14);
3)
niniejszego statutu.
§  2. 
1. 
Organizatorem Centrum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem".
2. 
Centrum jest wpisane pod numerem 20/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.
3. 
Centrum może używać skróconej nazwy "CRP w Orońsku".
§  3. 
1. 
Siedzibą Centrum jest Orońsko.
2. 
Centrum prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§  4. 
Nadzór nad Centrum sprawuje Minister.

Rozdział  2

Zakres działalności

§  5. 
Do zakresu działalności Centrum należy:
1)
tworzenie warunków uprawiania twórczości, badań i upowszechniania sztuki oraz międzynarodowej wymiany artystycznej;
2)
edukacja kulturalna oraz kreowanie zainteresowania kulturą i sztuką;
3)
ochrona i opieka nad zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym związanym z tradycjami artystycznymi Józefa Brandta;
4) 2
 tworzenie kolekcji sztuki nowoczesnej i współczesnej;
5) 3
 organizowanie i prowadzenie na zlecenie Ministra innych zadań związanych z wymienionym w pkt 1-4 zakresem działalności Centrum.
§  6. 
Działania objęte zakresem określonym w § 5, Centrum realizuje poprzez:
1)
tworzenie warunków dla uprawiania tradycyjnych technik rzeźby;
2)
tworzenie warunków dla wszelkich działań artystycznych, których podmiotem są pełnoplastyczne i przestrzenne obiekty wywodzące się z ewolucji sztuki w XX wieku i powstające aktualnie;
3)
inicjowanie i prowadzenie badań nad rzeźbą i pokrewnymi technikami artystycznymi w aspekcie technicznym, historycznym i teoretycznym oraz nad ich miejscem w kulturze narodowej;
4)
gromadzenie dokumentacji rzeźby polskiej;
5)
współpracę ze środowiskami artystycznymi w kraju i na świecie;
6) 4
 organizowanie warsztatów, seminariów, stypendiów, wystaw artystycznych, sympozjów i konferencji naukowych oraz rezydencji artystycznych, w tym międzynarodowych;
7)
promowanie rzeźby polskiej i jej wybitnych twórców w kraju i za granicą;
8)
organizowanie stałej ekspozycji tradycji Orońska związanej z Józefem Brandtem;
9)
popularyzację kunsztów artystycznych, wiedzy o sztuce oraz wiedzy o Józefie Brandcie i jego epoce;
10)
prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie określonym celami Centrum;
11)
tworzenie warunków integracji różnych dziedzin kultury;
12)
inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych, akcji społecznych realizujących cele Centrum;
13) 5
 gromadzenie dzieł sztuki oraz materiałów dokumentacyjnych;
14) 6
 organizowanie na zlecenie Ministra czynności związanych z przyznawaniem nagród i stypendiów Ministra, w tym ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów;
15) 7
 prowadzenie programów Ministra oraz programów własnych związanych z zakresem działalności Centrum.
§  7. 
Centrum swoje cele realizuje we współpracy ze środowiskiem rzeźbiarzy, innymi środowiskami artystycznymi i naukowymi, a także ze szkołami i uczelniami artystycznymi, instytucjami kultury, państwowymi i prywatnymi podmiotami gospodarczymi oraz społecznym ruchem kulturalnym.

Rozdział  3

Organy zarządzające i doradcze

§  8. 
Organami Centrum są: Dyrektor Centrum, zwany dalej "Dyrektorem", i Rada Programowa.
§  9. 
1. 
Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.
2.  8
 Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy dwóch zastępców dyrektora.
3.  9
 Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.
§  10. 
1. 
Dyrektor zarządza całokształtem działalności Centrum oraz jest odpowiedzialny za nadzór nad mieniem Centrum.
2. 
Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1)
ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;
2)
reprezentowanie Centrum na zewnątrz;
3)
przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4)
przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów merytorycznych Centrum;
5)
naczelna redakcja wydawnictw Centrum;
6)
wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;
7)
sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;
8)
wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum.
§  11. 
1. 
Organizację wewnętrzną Centrum, w tym zakres działalności komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w Centrum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. 
Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§  12. 
1. 
W Centrum działa Rada Programowa jako organ doradczy, składająca się z 11 osób.
2. 
Do zadań Rady Programowej należy:
1)
opiniowanie planów Centrum oraz ocena ich realizacji;
2)
poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Centrum;
3)
wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Centrum.
3. 
Członków Rady Programowej powołuje na okres 3 lat Minister na wniosek Dyrektora spośród twórców i nauczycieli rzeźby, historyków i krytyków sztuki oraz osób wspierających rozwój sztuki.
4. 
Odwołanie członków Rady Programowej następuje w trybie określonym dla ich powołania.
5. 
Szczegółowy tryb działania Rady Programowej określa regulamin ustalony przez Dyrektora.
6. 
Dyrektor może powoływać inne organy o charakterze doradczym i opiniodawczym.

Rozdział  4

Majątek i finanse

§  13. 
1. 
Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, na zasadach określonych w ustawie.
2. 
Źródłami finansowania działalności Centrum są przychody z prowadzonej działalności,

w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa, środki z funduszy krajowych

i zagranicznych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. 
Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
4. 
Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.
5. 
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.
§  14. 
1. 
Centrum może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Centrum.
2. 
Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:
1)
usług rzemieślniczych, technicznych i hotelarskich;
2)
organizacji imprez kulturalnych;
3)
działalności wydawniczej;
4)
sprzedaży dzieł sztuki oraz pamiątek powstałych w Centrum.
3. 
Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych.
§  15. 
1. 
Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum, w tym do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
2. 
Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Centrum, określając zakres ich umocowania i sposób reprezentacji.
3. 
Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  16. 
1. 
Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.
2. 
Zmiany statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).
2 Załącznik § 5 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 października 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2018 r.
3 Załącznik § 5 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.MKiDN.2022.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2022 r.
4 Załącznik § 6 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.MKiDN.2022.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2022 r.
5 Załącznik § 6 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 października 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.70) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2018 r.
6 Załącznik § 6 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.MKiDN.2022.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2022 r.
7 Załącznik § 6 pkt 15 dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 15 czerwca 2022 r. (Dz.Urz.MKiDN.2022.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 czerwca 2022 r.
8 Załącznik § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.MKiDN.2019.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 grudnia 2019 r.
9 Załącznik § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.MKiDN.2019.111) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 grudnia 2019 r.