Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2018.37

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 36
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219) zarządza się, co następuje:
§  1.  Nadaje się statut Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 27 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie (Dz. Urz. KRUS z 2014 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 18).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO "GRANIT" W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Rozdział  1

Nazwa, siedziba

§  1. 
1.  Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego "GRANIT" w Szklarskiej Porębie, zwane dalej "Centrum", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
2.  Centrum może używać nazwy w skrócie CRR KRUS "GRANIT" w Szklarskiej Porębie.
3.  Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 000000018511 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000071831 i posiada osobowość prawną.
4.  Centrum zostało utworzone zarządzeniem nr 14 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie utworzenia Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szklarskiej Porębie.
5.  Siedzibą Centrum jest Szklarska Poręba (adres: 58-580 Szklarska Poręba, ul. Kopernika 14).
6.  Terenem działania Centrum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.  Centrum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz na podstawie niniejszego Statutu.

Rozdział  2

Cele i zadania

§  3.  Podstawowym celem Centrum jest realizowanie zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  4.  Do zadań Centrum w szczególności należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej;
2) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
§  5. 
1.  Centrum jest zakładem rehabilitacji leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w zakładach leczniczych Centrum:
1) Stacjonarnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej;
2) Ambulatoryjnym Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej.
2.  Rodzajami działalności leczniczej Centrum są:
1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;
2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
3.  Centrum udziela świadczeń zdrowotnych polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
§  6.  Centrum może prowadzić kształcenie oraz może uczestniczyć w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne lub przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.
§  7. 
1.  Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi;
2) organizowania wczasów;
3) organizowania szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i bezpiecznej pracy w rolnictwie.
2.  Centrum może prowadzić działalność gospodarczą inną niż wymieniona w ust. 1 w zakresie niesprzecznym z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
3.  Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może kolidować ani ograniczać realizacji zadań statutowych.
4.  Centrum może zawierać umowy na finansowanie świadczeń ze środków publicznych, w tym z Narodowym Funduszem Zdrowia.
§  8.  Wykonując swoje zadania Centrum może współpracować z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, terenowymi organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolników oraz instytucjami i organizacjami publicznymi.

Rozdział  3

Organy i struktura organizacyjna Centrum

§  9. 
1.  Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
2.  Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa, Głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
3.  Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4.  Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa i Głównego księgowego Centrum oraz pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Centrum.
5.  Dyrektor Centrum dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum oraz określa szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.
6.  Dyrektor Centrum samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.
7.  W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§  10. 
1.  Przy Centrum działa Rada Społeczna którą powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.  Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.
3.  W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Przewodniczący Rady Społecznej - przedstawiciel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2) Członkowie Rady Społecznej - osoby powołane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w liczbie nie przekraczającej 8 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz samorządu terytorialnego.
4.  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może odwołać członka Rady Społecznej przed upływem kadencji z powodu:
1) zgonu;
2) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Społecznej;
3) cofnięcia rekomendacji instytucji delegującej do Rady Społecznej;
4) pisemnej rezygnacji członka Rady Społecznej;
5) prawomocnego skazania wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
§  11. 
1.  Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Centrum.
2.  Regulamin Rady Społecznej Centrum, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada Społeczna i zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  12.  Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Centrum przysługuje odwołanie do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  13.  Sprawy dotyczące sposobu, organizacji, porządku i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub Statucie, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
§  14. 
1.  Strukturę organizacyjną Centrum Jako podmiotu leczniczego, tworzą:
1) Dyrektor;
2) Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa;
3) Główny księgowy;
4) Dział medyczny:
a) oddział rehabilitacji stacjonarnej,
b) zakład rehabilitacji leczniczej,
c) poradnia rehabilitacyjna,
d) pracownia balneoterapii,
e) pracownia fizjoterapii,
f) pracownia fizykoterapii,
g) pracownia kinezyterapii,
h) pracownia hydroterapii,
i) pracownia krioterapii,
j) pracownia masażu leczniczego,
k) pracownia psychologiczna,
l) zespół rehabilitacji domowej,
m) ośrodek rehabilitacji dziennej;
5) Dział farmacji;
6) Dział żywienia;
7) Dział administracyjny;
8) Dział gospodarczy;
9) Dział finansowo-księgowy (wieloosobowe stanowisko ds. finansowo-księgowych);
10) Samodzielne stanowiska pracy.
2.  Dyrektor, po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może tworzyć inne komórki organizacyjne, niż wymienione w ust. 1.
3.  Schemat organizacyjny, uwzględniający strukturę organizacyjną zakładów leczniczych Centrum, określa Regulamin Organizacyjny.
§  15.  Zasady wynagradzania pracowników Centrum ustala Dyrektor w Regulaminie Wynagradzania.

Rozdział  4

Gospodarka Finansowa Centrum

§  16. 
1.  Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2.  Centrum zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami oraz rocznym planem finansowym może pokrywać ze środków własnych niezbędne koszty poniesione przez członków Rady Społecznej w związku z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Społecznej.
§  17. 
1.  Centrum prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
2.  Roczny plan finansowy obejmuje w szczególności:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym:
a) przychody z działalności statutowej,
b) przychody z działalności gospodarczej;
2) koszty, w tym:
a) koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
b) koszty zakupu towarów i usług;
3) dotacje państwowego funduszu celowego;
4) stan należności i zobowiązań na początek i na koniec roku;
5) stan środków pieniężnych na początek i na koniec roku;
6) plan inwestycyjny;
7) planowaną stawkę osobodnia na poszczególne rodzaje działalności;
8) planowaną liczbę osobodni.
§  18.  Roczne sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  19. 
1.  Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych powyżej kwoty PLN 3.500,00 może nastąpić po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzedzonej opinią Rady Społecznej.
2.  Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych o wartości PLN 3.500,00 i poniżej wymaga uzyskania opinii Rady Społecznej.