Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu-Zdroju.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2012.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 5 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu - Zdroju 1

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
§  1. 2
Nadaję statut Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu - Zdroju stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§  2.
1. 3
Traci moc Statut Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu - Zdroju uchwalony przez Radę Społeczną dnia 3 grudnia 2009 r., zatwierdzony przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dnia 31 grudnia 2009 r.
2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W HORYŃCU - ZDROJU  4

Rozdział  1

Nazwa, siedziba  5

§  1. 6
1.
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu - Zdroju zwane dalej "Centrum" jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
2.
Centrum wpisane jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego pod nr 000000018508 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043086 i posiada osobowość prawną.
3.
Centrum zostało utworzone Zarządzeniem Nr 52 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 września 1994 r. w sprawie utworzenia Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Horyńcu - Zdroju.
4.
Siedzibą Centrum jest Horyniec - Zdrój (37-620 Horyniec - Zdrój, ul. Sanatoryjna 2).
5.
Terenem działania Centrum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.
Centrum działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz na podstawie niniejszego Statutu.

Rozdział  2

Cele i zadania

§  3.
Podstawowym celem Centrum jest realizowanie zadań Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie rehabilitacji leczniczej i udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  4.
Do zadań Centrum w szczególności należy:
1)
udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej;
2)
prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
§  5.
1. 7
Centrum jest zakładem rehabilitacji leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego.
2.
Rodzajami działalności leczniczej Centrum są:
1)
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne;
2)
ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.
3.
Centrum udziela świadczeń zdrowotnych polegających na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
§  6.
Centrum może prowadzić kształcenie oraz może uczestniczyć w kształceniu osób wykonujących zawody medyczne lub przygotowujących się do wykonywania tych zawodów.
§  7.
1.
Centrum może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1)
udzielania świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi;
2)
organizowania wczasów;
3)
organizowania szkoleń i zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia i bezpiecznej pracy w rolnictwie.
2.
Centrum może prowadzić działalność gospodarczą inną niż wymieniona w ust. 1 w zakresie niesprzecznym z ustawą o działalności leczniczej.
3.
Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 i 2 nie może kolidować ani ograniczać realizacji zadań statutowych.
§  8.
Wykonując swoje zadania Centrum może współpracować z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami badawczo-rozwojowymi, terenowymi organami administracji państwowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolników oraz instytucjami i organizacjami publicznymi.

Rozdział  3

Organy i struktura organizacyjna Centrum

§  9.
1.
Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.
3.
Dyrektora powołuje i odwołuje Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
4.
Zastępców dyrektora i głównego księgowego Centrum oraz pozostałych pracowników zatrudnia dyrektor Centrum.
5.
Dyrektor Centrum dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Centrum oraz określa szczegółowy zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.
6.
Dyrektor Centrum samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność.
7.
W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony zastępca, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§  10.
1.
Przy Centrum działa Rada Społeczna którą powołuje, odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2.
Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.
3.
W skład Rady Społecznej wchodzą:
1)
przewodniczący Rady - przedstawiciel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2)
członkowie Rady - osoby powołane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w liczbie nie przekraczającej 8 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz samorządu terytorialnego.
4.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może odwołać członka Rady Społecznej przed upływem kadencji z powodu:
1)
zgonu;
2)
dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach Rady Społecznej;
3)
cofnięcia rekomendacji instytucji delegującej do Rady Społecznej;
4)
pisemnej rezygnacji członka Rady Społecznej;
5)
prawomocnego skazania wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
§  11.
1.
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Centrum.
2.
Regulamin Rady Społecznej Centrum, o którym mowa w ust.1 uchwala Rada Społeczna i zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  12.
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Centrum przysługuje odwołanie do Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  13.
Sprawy dotyczące sposobu, organizacji, porządku i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Centrum, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
§  14. 8
1.
Strukturę organizacyjną Centrum tworzą:
1)
Dyrektor;
2)
Zastępca dyrektora ds. lecznictwa;
3)
Zastępca dyrektora ds. administracyjnych;
4)
Główny księgowy;
5)
Dział medyczny:
a)
oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej;
b)
oddział uzdrowiskowy sanatoryjny;
c)
poradnia rehabilitacyjna;
d)
pracownia fizjoterapii;
e)
pracownia fizykoterapii;
f)
pracownia kinezyterapii;
g)
pracownia hydroterapii;
h)
pracownia krioterapii;
i)
pracownia masażu leczniczego;
j)
ośrodek rehabilitacji dziennej;
k)
laboratorium;
l)
pracownia diagnostyczna;
6)
Dział farmacji;
7)
Dział żywienia;
8)
Dział administracyjny;
9)
Dział techniczny;
10)
Dział finansowo-księgowy;
11)
Samodzielne stanowiska pracy.
2.
Centrum wykonuje działalność leczniczą w dwóch przedsiębiorstwach:
1)
Zakład Rehabilitacji Stacjonarnej,
2)
Zakład Rehabilitacji Ambulatoryjnej.
3.
Dyrektor po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może tworzyć inne komórki organizacyjne, niż wymienione w ust. 1.
4.
Schemat organizacyjny Centrum określa Regulamin Organizacyjny.
§  15.
Zasady wynagradzania pracowników Centrum ustala Dyrektor w Regulaminie Wynagradzania.

Rozdział  4

Gospodarka finansowa Centrum

§  16.
Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.
§  17.
1.
Centrum prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez dyrektora i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
2.
Roczny plan finansowy obejmuje w szczególności:
1)
planowane koszty i przychody w podziale na rodzaje działalności;
2)
planowaną stawkę osobodnia na poszczególne rodzaje działalności;
3)
planowaną liczbę osobodni;
4)
planowaną wielkość zatrudnienia i płac;
5)
plan inwestycyjny.
§  18.
Roczne sprawozdanie finansowe Centrum zatwierdza Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
§  19.
Centrum może zbyć aktywa trwałe, oddać je w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie po uzyskaniu zgody Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poprzedzonej opinią Rady Społecznej.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  20. 9
Centrum może używać nazwy w skrócie CRR KRUS w Horyńcu - Zdroju.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
4 Tytuł załącznika zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
5 Załącznik tytuł rozdziału 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
6 Załącznik § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 3 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
7 Załącznik § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
8 Załącznik § 14 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.
9 Załącznik § 20 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 31 z dnia 30 listopada 2012 r. (Dz.Urz.PKRUS.12.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 listopada 2012 r.