Dz.Urz.MZ.2018.125

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (Dz. U. poz. 2024) zarządza się, co następuje:
§  1.  Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Statut Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

grafika

Załącznik

Wzory symboli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).