Nadanie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.17.86

Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 listopada 2006 r.
w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz. U. Nr 29, poz. 247) zarządza się, co następuje:
§  1.
Statutowi Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nadaje się brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 82).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1.
1. 1
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej "Centrum Medycznym", utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej pod nazwą "Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz. U. Nr 29, poz. 247) działa na podstawie niniejszego statutu.
2.
Centrum Medyczne w swoich działaniach kieruje się zasadami wolności nauczania i wolności badań naukowych.
3.
Centrum Medyczne, poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przekazywanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych i studiów doktoranckich, stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.
4.
Centrum Medyczne jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i medycyny oraz występowania o nadanie tytułu naukowego profesora.
5.
Centrum Medyczne jest państwową osobą prawną.
6.
Siedzibą Centrum Medycznego jest miasto stołeczne Warszawa, a obszarem jego działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.
Centrum Medyczne może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą, jak również tworzyć w drodze porozumienia jednostki wspólne z innymi szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju naukowego.
8.
Centrum Medyczne posiada godło i sztandar, ma prawo używać pieczęci okrągłej z godłem państwowym pośrodku i napisem w otoku zawierającym nazwę - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
9.
Nadzór nad Centrum Medycznym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.
§  2. 2
Centrum Medyczne ma prawa i obowiązki podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o zoz", w stosunku do:
1)
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231;
2)
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Otwocku przy ul. Konarskiego 13

zwanych dalej "szpitalami klinicznymi".

Rozdział  2

Cele i zadania Centrum Medycznego

§  3.
1.
Celem działania Centrum Medycznego jest przygotowanie lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, do aktywnego uczestniczenia w systemie ochrony zdrowia.
2.
W ramach realizacji celu określonego w ust. 1, do zadań Centrum Medycznego należy:
1)
prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, a w szczególności:
a)
kształcenie specjalizacyjne,
b)
ustawiczne doskonalenie zawodowe,
c)
kształcenie w celu uzyskania umiejętności w węższych dziedzinach medycyny i kształcenie w zakresie udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
2)
prowadzenie "studiów trzeciego stopnia" - studiów doktoranckich dla osób posiadających tytuł lekarza, magistra lub równorzędny, umożliwiających uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk medycznych oraz przygotowujących do samodzielnej działalności badawczej i uzyskania stopnia naukowego doktora;
3)
inicjowanie i prowadzenie działalności badawczej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz realizowanie innych zadań szczególnie ważnych dla postępu w dziedzinie medycyny;
4)
wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych oraz w innych zakładach opieki zdrowotnej, w stosunku do których Centrum Medyczne jest podmiotem, który utworzył zakład, albo w oddziałach innych zakładów opieki zdrowotnej (szpitali), udostępnianych Centrum Medycznemu na zasadach określonych w ustawie o zoz;
5)
dokonywanie analizy potrzeb w zakresie kształcenia medycznego, oceny skuteczności tego kształcenia oraz doskonalenie form i metod kształcenia podyplomowego;
6)
gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących organizacji, przebiegu i jakości studiów podyplomowych w kraju;
7)
prowadzenie informacji naukowej oraz opracowywanie dokumentacji związanej z przedmiotem działalności Centrum Medycznego, a także prowadzenie działalności wydawniczej, również w formie elektronicznej.
3.
W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne koordynuje i wykonuje zadania określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia w obowiązujących przepisach, związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a w szczególności:
1)
organizuje i koordynuje działania związane z opracowaniem i aktualizacją programów specjalizacji;
2)
redaguje programy specjalizacyjne;
3)
publikuje na stronie internetowej Centrum Medycznego zatwierdzone programy specjalizacji oraz listy podmiotów prowadzących kursy objęte programami specjalizacji;
4)
prowadzi rejestr lekarzy odbywających specjalizację na terenie kraju, zawierający dane wymagane przepisami dotyczącymi spraw specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;
5)
koordynuje i prowadzi działania związane z wpisem na listę ministra właściwego do spraw zdrowia, jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych w dziedzinach lekarskich, lekarsko-dentystycznych, specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych;
6)
koordynuje organizację obowiązkowych kursów specjalizacyjnych objętych programami specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, zgodnie z wymogami odpowiednich specjalizacji oraz liczbą i regionalnym rozmieszczeniem lekarzy, odbywających specjalizacje w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz prowadzi listę obowiązkowych kursów;
7)
organizuje i koordynuje działania związane z uznawaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia stażu podyplomowego i tytułu specjalisty uzyskanego za granicą przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
8)
organizuje i koordynuje działania związane z uznawaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia staży i kursów odbytych za granicą lub w kraju, przed rozpoczęciem specjalizacji, w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych; oraz działania w sprawie uznania diagnoście laboratoryjnemu dorobku naukowego i zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji;
9)
w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: nadzoruje przestrzeganie przez jednostki szkolące standardów kształcenia specjalizacyjnego, wydaje decyzje w sprawie unieważnienia specjalizacyjnego postępowania kwalifikacyjnego oraz wydaje decyzje w sprawie przystąpienia do specjalizacji osób posiadających inne wykształcenie niż określone przepisami;
10)
ustala tematykę kursów kształcenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych;
11)
koordynuje pracę zespołów ekspertów powołanych do opiniowania spraw związanych z procesem kształcenia specjalizacyjnego;
12)
organizuje i przeprowadza egzaminy oraz wydaje dyplomy specjalisty drugiego stopnia.
4.
Centrum Medyczne realizuje zadania, o których mowa w ust. 2, w oparciu o własną bazę obejmującą nieruchomości usytuowane przy ul. Marymonckiej 99/103, ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63 w Warszawie oraz na bazie podmiotów wymienionych w § 15 ust. 1, we współpracy z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, konsultantami krajowymi wszystkich dziedzin medycyny oraz towarzystwami naukowymi, właściwymi samorządami zawodów medycznych, wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego oraz innymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz leczniczą w kraju i za granicą.
5.
W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne wykonuje zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rozdział  3

Organy i ustrój Centrum Medycznego

§  4.
1.
Organami Centrum Medycznego są:
1)
dyrektor Centrum Medycznego;
2)
Rada Naukowa Centrum Medycznego, zwana dalej "Radą Naukową";
3)
Kolegium Elektorów.
2.
Kadencja organów Centrum Medycznego trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
3.
Organy kolegialne Centrum Medycznego pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów kolegialnych nowej kadencji.
§  5.
1.
Dyrektor Centrum Medycznego kieruje działalnością Centrum Medycznego i reprezentuje je na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników szpitali klinicznych i kierowników innych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Centrum Medyczne oraz w stosunku do ordynatorów - kierowników klinik oraz ordynatorów - kierowników oddziałów klinicznych, określone i wynikające odpowiednio z art. 44 i 44a ustawy o zoz.
2. 3
Dyrektor Centrum Medycznego podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Centrum Medycznego, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, zwaną dalej "ustawą", lub statut do kompetencji innych organów Centrum Medycznego, w szczególności:
1)
podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Centrum Medycznego;
2)
tworzy, przekształca i znosi jednostki organizacyjne Centrum Medycznego;
3)
sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Centrum Medycznego;
4)
sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Centrum Medycznego;
5)
dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Centrum Medycznego;
6)
określa zakres obowiązków zastępców dyrektora i kwestora;
7)
wykonuje inne zadania wymienione w statucie.
3.
Dyrektor zarządza Centrum Medycznym przy pomocy:
1)
zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych i naukowych;
2)
zastępcy dyrektora do spraw klinicznych;
3)
zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-ekonomicznych;
4)
kwestora.
4.
Dyrektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 3, do podejmowania w określonych sprawach decyzji w jego imieniu oraz dokonywania określonych w upoważnieniu czynności prawnych. Wymagana jest wówczas forma pisemna upoważnienia.
5.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie, do dyrektora Centrum Medycznego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy dotyczące rektora.
§  6.
1.
W skład Rady Naukowej wchodzą:
1)
dyrektor Centrum Medycznego jako przewodniczący;
2)
zastępca dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych;
3)
zastępca dyrektora ds. klinicznych;
4)
kierownicy Studiów, w tym dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego;
5)
wszyscy nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
6)
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich oraz uczestników studiów doktoranckich w liczbie stanowiącej 20% składu Rady Naukowej;
7)
przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego w liczbie stanowiącej 5% składu Rady Naukowej;
8)
osoby spoza Centrum Medycznego posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie nie większej niż 5% składu Rady Naukowej;
9)
po jednym przedstawicielu samorządu lekarskiego i samorządów innych zawodów medycznych delegowanych przez te samorządy.
2.
Rada Naukowa działa na posiedzeniach oraz przez powoływane w razie potrzeby ze swojego składu komisje stałe i doraźne. Organizację i tryb działania Rady Naukowej oraz skład, zakres działania i kompetencje komisji, określa Rada Naukowa w uchwalonych przez siebie regulaminach.
3.
W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą z głosem doradczym: zastępca dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych, kwestor, kierownik Biblioteki Centrum Medycznego oraz przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie Centrum Medycznego po jednym z każdego związku.
4.
Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje dyrektor Centrum Medycznego nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Rady Naukowej może być również zwołane na wniosek co najmniej 20% członków Rady Naukowej.
§  7.
Do kompetencji Rady Naukowej w szczególności należy:
1)
opiniowanie projektu statutu i proponowanych zmian w statucie;
2)
ustalanie głównych kierunków działania Centrum Medycznego;
3)
ustalanie zasad działania Studiów, w tym Szkoły Zdrowia Publicznego w zakresie wykonywania zadań statutowych Centrum Medycznego;
4)
ustalanie regulaminów studiów podyplomowych i studiów doktoranckich oraz zasad przyjęć na te studia;
5)
ocena działalności Centrum Medycznego i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora Centrum Medycznego;
6)
inicjowanie nowych kierunków badań naukowych, ocena planów i realizacji działalności naukowej;
7)
przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
8)
wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora;
9)
opiniowanie wniosków o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego;
10)
opiniowanie wniosków w sprawie obsadzania stanowisk kierowniczych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego, wniosków w sprawie nawiązania stosunku pracy w drodze mianowania nauczycieli akademickich, a także wniosków w sprawie ich awansów;
11)
opiniowanie wniosków dyrektora Centrum Medycznego o utworzeniu, przekształcaniu i znoszeniu jednostek organizacyjnych;
12)
opiniowanie wniosków o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich;
13)
uchwalanie lub opiniowanie regulaminów obowiązujących w Centrum Medycznym;
14)
uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Centrum Medycznego;
15)
zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości;
16)
wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie mienia o wartości powyżej równowartości w złotych kwoty 50.000 euro, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji, a także ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
17)
wyrażanie opinii w innych sprawach przedłożonych przez dyrektora Centrum Medycznego.

Rozdział  4

Struktura organizacyjna Centrum Medycznego

§  8.
1.
Podstawową jednostką organizacyjną Centrum Medycznego jest Studium.
2.
W skład Centrum Medycznego wchodzą Studia:
1)
Studium Kliniczno-Dydaktyczne;
2)
Studium Metodyczno-Organizacyjne;
3)
Studium Medycyny Rodzinnej;
4)
Szkoła Zdrowia Publicznego.
3.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej i uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
Kliniki, zakłady i pracownie w ramach Studium tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
5.
Studiami kierują kierownicy Studiów, a Szkołą Zdrowia Publicznego dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego.
6.
Szkoła Zdrowia Publicznego jest jednocześnie Ośrodkiem Kształcenia Lekarzy w zakresie zdrowia publicznego.
§  9.
Niezależnie od jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 8, w skład Centrum Medycznego wchodzą:
1)
Biblioteka Centrum Medycznego, zwana dalej "Biblioteką";
2)
Ośrodek Badań Naukowych;
3)
Ośrodek Nowoczesnych Metod Kształcenia;
4)
jednostki organizacyjne działalności administracyjno-gospodarczej.
§  10.
1.
Biblioteka jest jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych. Biblioteka prowadzi archiwum Centrum Medycznego.
2.
Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3.
Kandydatów na stanowisko kierownika Biblioteki zgłasza Rada Biblioteczna powołana przez Radę Naukową.
4.
W skład Rady Bibliotecznej wchodzi przynajmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
5.
Rada Biblioteczna: ustala potrzeby biblioteczno-informacyjne Centrum Medycznego, określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz opiniuje okresowe sprawozdania kierownika Biblioteki.
6.
Regulamin działania Rady Bibliotecznej uchwala Rada Naukowa.
§  11.
1.
Ośrodek Badań Naukowych jest jednostką organizacyjną Centrum Medycznego powołaną do prowadzenia spraw organizacyjnych związanych z jego działalnością naukową.
2.
Kierownika Ośrodka Badań Naukowych powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
§  12.
1.
Ośrodek Nowoczesnych Metod Kształcenia jest jednostką organizacyjną Centrum Medycznego, powołaną do rozwoju, wdrażania i prowadzenia podyplomowego kształcenia medycznego za pomocą technik audiowizualnych, środków multimedialnych, technologii informatycznych, oraz kształcenia na odległość w tym za pośrednictwem internetu.
2.
Kierownika Ośrodka Nowoczesnych Metod Kształcenia powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
§  13.
1.
Jednostki organizacyjne działalności administracyjno-gospodarczej tworzy, przekształca i znosi dyrektor Centrum Medycznego na wniosek zastępcy dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych.
2.
Zastępcę dyrektora ds. organizacyjno-ekonomicznych powołuje w drodze konkursu i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3.
Kwestor - główny księgowy podlega dyrektorowi Centrum Medycznego.
4.
Kwestora powołuje i odwołuje dyrektor Centrum Medycznego.
5.
Kwestor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum Medycznego, kierowanie i nadzorowanie spraw finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego. Obowiązki i uprawnienia kwestora regulują odrębne przepisy.
§  14.
1.
Szczegółową strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 8 i § 9, ich zadania oraz zakresy zadań i odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska wymienione w § 5 ust. 3 oraz inne stanowiska kierownicze ustala dyrektor Centrum Medycznego w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Medycznego.
2.
Ewentualne spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi rozstrzyga dyrektor Centrum Medycznego.
3.
Do wykonywania zadań lub czynności koniecznych dla realizacji zadań statutowych lub określonych odrębnymi przepisami dyrektor Centrum Medycznego może powoływać stałe lub doraźne komisje.
4.
Skład oraz regulamin funkcjonowania komisji, o których mowa w ust. 3, ustala dyrektor Centrum Medycznego.

Rozdział  5

Baza prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

§  15.
1.
Centrum Medyczne prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na bazie:
1)
szpitali klinicznych i innych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
2)
klinik i zakładów Centrum Medycznego w udostępnionych na podstawie odrębnych umów oddziałach szpitalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3)
indywidualnych, specjalistycznych praktyk lekarskich, grupowych praktyk lekarskich i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
2.
Za wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych realizowanych na bazie podmiotów wymienionych w ust. 1, odpowiada Centrum Medyczne, a za udzielanie świadczeń zdrowotnych, odpowiadają te podmioty, każdy w zakresie swojej działalności.

Rozdział  6

Pracownicy Centrum Medycznego

§  16.
1.
Pracownikami Centrum Medycznego są nauczyciele akademiccy i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi.
2.
Nauczycielami akademickimi są:
1)
pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a)
profesora zwyczajnego,
b)
profesora nadzwyczajnego,
c)
profesora wizytującego,
d)
adiunkta,
e)
asystenta;
2)
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
a)
starszego wykładowcy,
b)
wykładowcy,
c)
lektora lub instruktora,
d)
dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.
3.
Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która spełnia wymagania określone w art. 109 ustawy:
1)
na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, znaczącą pozycję w określonej dziedzinie nauki oraz prowadząca aktywną działalność naukowo-badawczą, udokumentowaną dorobkiem publikacyjnym szczególnie po uzyskaniu tytułu naukowego, potwierdzoną opiniami dwóch wybitnych przedstawicieli odpowiedniej dyscypliny, posiadająca osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej;
2)
na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, prowadząca aktywną działalność naukową udokumentowaną dorobkiem publikacyjnym, posiadająca osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych i w dydaktyce;
3)
na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;
4)
na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która poza uzdolnieniami dydaktycznymi i odpowiednim poziomem wiedzy posiada co najmniej stopień naukowy doktora, a w przypadku specjalności klinicznych i diagnostycznych - także stosowną specjalizację;
5)
na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;
6)
na stanowiskach pracowników dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.
4.
Obowiązki nauczycieli akademickich:
1)
do obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych należy:
a)
kształcenie uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich prowadzonych przez Centrum Medyczne,
b)
prowadzenie badań naukowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji,
c)
uczestniczenie w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego,
d)
kształcenie kadry naukowej, jeżeli nauczyciele akademiccy posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;
2)
do obowiązków pracowników dydaktycznych należy:
a)
kształcenie uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich prowadzonych przez Centrum Medyczne,
b)
podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
c)
uczestniczenie w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego;
3)
nauczyciele akademiccy wymienieni w pkt 1 i 2 uczestniczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
5.
Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Centrum Medycznego.
6.
Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy, po złożeniu na piśmie oświadczenia, że Centrum Medyczne jest ich podstawowym miejscem pracy.
7.
O sposobie i warunkach zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy decyduje dyrektor Centrum Medycznego, biorąc pod uwagę potrzeby Centrum Medycznego, wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej i opinię Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej, z tym jednakże zastrzeżeniem, że:
1)
zatrudnienie po raz pierwszy w Centrum Medycznym, na stanowisku naukowo-dydaktycznym i dydaktycznym osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego następuje na podstawie umowy o pracę;
2)
zatrudnienie po raz pierwszy w Centrum Medycznym, na stanowisku, profesora zwyczajnego, nadzwyczajnego i adiunkta może nastąpić na podstawie umowy o pracę lub na podstawie mianowania, z zastrzeżeniem art. 115 ust. 5 ustawy;
3)
nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim w Centrum Medycznym po raz pierwszy na podstawie mianowania następuje w wyniku postępowania konkursowego.
8. 4
Przy zatrudnieniu na stanowisku profesora wizytującego osoby niebędącej obywatelem polskim, dyrektor Centrum może odstąpić od wymogu posiadania przez tę osobę stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, jeżeli posiada ona stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone recenzjami.
9. 5
Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego może nastąpić na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
§  17.
1.
Konkurs na stanowisko, o którym mowa w § 16 ust. 7 pkt 3, ogłasza dyrektor Centrum Medycznego po stwierdzeniu istnienia stanowiska i potrzeby zatrudnienia oraz po określeniu wymagań kwalifikacyjnych.
2.
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
1)
nazwę jednostki organizacyjnej i stanowisko objęte konkursem;
2)
wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatowi;
3)
miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydata dokumentów;
4)
przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu.
3.
Ogłoszenie konkursu następuje przez:
1)
wywieszenie treści ogłoszenia na tablicach informacyjnych Centrum Medycznego, oraz na stronie internetowej Centrum Medycznego;
2)
wysłanie do odpowiednich szkół wyższych oraz innych medycznych instytucji naukowych zawiadomień o konkursie;
3)
zamieszczenie, jeśli dyrektor Centrum Medycznego tak postanowi, ogłoszeń w piśmie codziennym o zasięgu ogólnopolskim lub w czasopiśmie specjalistycznym.
4.
Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową.
5.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1)
w przypadku konkursu na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego dyrektor Centrum Medycznego lub zastępca dyrektora wyznaczony na przewodniczącego, co najmniej trzech profesorów wybranych przez Radę Naukową reprezentujących tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową oraz kierownik studium, w którym ma być zatrudniony kandydat;
2)
w przypadku konkursu na stanowisko asystenta, adiunkta, wykładowcy, starszego wykładowcy: kierownik studium lub zastępca kierownika studium wyznaczony na przewodniczącego, przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej oraz kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony kandydat.
6.
W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.
7.
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 6 zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, dyrektor Centrum Medycznego dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję konkursową działającą w składzie poprzednim.
8.
Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone do konkursu na podstawie przedłożonych dokumentów i ewentualnej rozmowy z kandydatem.
9.
Postępowanie konkursowe jest prowadzone również wówczas, gdy zgłosi się tylko jeden kandydat.
10.
W przypadku konkursu poprzedzającego mianowanie w Centrum Medycznym na stanowisko profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego komisja konkursowa dokonuje oceny kandydata na podstawie kryteriów określonych ustawą i statutem Centrum Medycznego oraz oceny działalności naukowo - badawczej, dydaktycznej oraz osiągnięć w rozwoju kadry naukowej. Ocena dokonywana jest w głosowaniu tajnym przy obecności wszystkich członków komisji konkursowej.
11.
Z każdego posiedzenia komisja konkursowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji.
12.
Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Radzie Naukowej informację o przebiegu konkursu oraz o jego wynikach.
13.
Dyrektor Centrum Medycznego nawiązuje stosunek pracy z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.
14.
Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim rozwiązuje się z końcem roku akademickiego, w którym nauczyciel akademicki ukończył 65 rok życia, z zastrzeżeniem art. 127 ust. 2 ustawy. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor Centrum Medycznego.
15.
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem, zarówno na podstawie mianowania jak i umowy o pracę następuje z końcem semestru z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za koniec semestru zimowego przyjmuje się ostatni dzień lutego, zaś za koniec semestru letniego - ostatni dzień czerwca.
16.
Dyrektor Centrum Medycznego może rozwiązać stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia w przypadkach określonych w ustawie.
17.
Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być również rozwiązany z innych ważnych przyczyn niewymienionych w ustawie, po uzyskaniu zgody Rady Naukowej.
§  18.
1.
Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora wynosi 8 lat, okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego wynosi 9 lat.
2.
Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i urlopu dla poratowania zdrowia. Bieg terminów określonych w ust. 1 dyrektor Centrum Medycznego może przedłużyć, z ważnych powodów dydaktycznych lub naukowych - po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
§  19.
1.
Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego i roczny wymiar zajęć dydaktycznych, z uwzględnieniem art. 130 ust. 1 i 3 ustawy, ustala kierownik jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, a zatwierdza kierownik Studium.
2.
Zasady planowania i rozliczania pensum dydaktycznego określone są w Regulaminie planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w Centrum Medycznym, który ustala dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3.
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, dyrektor Centrum Medycznego może zobowiązać nauczyciela akademickiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponad wymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonych w Regulaminie planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
4.
Dyrektor Centrum Medycznego powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Centrum, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań, poniżej dolnej granicy wymiaru określonego w ust. 2.
§  20.
1.
Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków określonych ustawą.
2.
W Centrum Medycznym ocenę nauczycieli akademickich przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, kierownika Studium lub dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, lub dyrektora Centrum Medycznego.
3.
Okresowych ocen nauczycieli akademickich dokonuje komisja Rady Naukowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej. Ocenie podlega: działalność dydaktyczna, dorobek naukowy, działalność organizacyjna, udział w sprawowaniu opieki, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, udział w kształceniu i rozwoju naukowym i zawodowym współpracowników, postawa etyczna.
4.
Uchwałę o pozytywnej lub negatywnej ocenie komisja podejmuje w głosowaniu tajnym.
5.
Opinia wraz z uzasadnieniem i oceną końcową przedkładana jest na piśmie ocenianemu nauczycielowi akademickiemu i jego bezpośredniemu przełożonemu.
6.
Od oceny komisji nauczycielowi akademickiemu służy odwołanie do Rady Naukowej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Decyzja Rady Naukowej jest ostateczna.
§  21.
1.
Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami ustawy.
2.
Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na 7 lat zatrudnienia w Centrum Medycznym, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych w wymiarze jednego roku. Urlopu udziela dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
3.
Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę habilitacyjną, może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 6 miesięcy, a przygotowujący rozprawę doktorską - w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy. Urlopów udziela dyrektor Centrum Medycznego, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
4.
Dyrektor Centrum Medycznego może udzielić nauczycielowi akademickiemu, na jego umotywowany wniosek i po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, urlopu bezpłatnego dla celów naukowych.
5.
Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co najmniej 5 lat w Centrum Medycznym ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na warunkach i w wymiarze określonym w art. 134 pkt 5 ustawy. Urlopu udziela dyrektor Centrum Medycznego na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
6.
Pracownicy korzystający z płatnych urlopów, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, nie mogą w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek.
§  22.
1.
Wynagrodzenie dyrektora Centrum Medycznego ustala minister właściwy do spraw zdrowia.
2.
Wynagrodzenia i przyznawanie innych świadczeń dla pracowników Centrum Medycznego ustala się w oparciu o ustawę i odpowiednie przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
3.
Nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego mogą otrzymać nagrodę dyrektora Centrum Medycznego lub nagrodę ministra właściwego do spraw zdrowia, a pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi nagrodę dyrektora Centrum Medycznego.
4.
Szczegółowe zasady przyznawania nagród dyrektora Centrum Medycznego dla pracowników określa Regulamin przyznawania nagród, który ustala dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
§  23.
1.
Pracownicy Centrum Medycznego niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
2.
Umowę o pracę z tymi pracownikami zawiera dyrektor Centrum Medycznego.
§  24.
W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Centrum Medycznego stosuje się przepisy ustawy i kodeksu pracy.
§  25.
1.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i tryb postępowania dyscyplinarnego reguluje ustawa.
2.
Komisję dyscyplinarną w składzie pięciu osób wybiera Rada Naukowa spośród swoich członków w głosowaniu tajnym. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy oraz jeden uczestnik studiów doktoranckich.
3.
Rzeczników dyscyplinarnych powołuje dyrektor Centrum Medycznego spośród członków Rady Naukowej posiadających tytuł naukowy, po zasięgnięciu jej opinii.

Rozdział  7

Uczestnicy studiów podyplomowych i studiów doktoranckich

§  26.
1.
Uczestnikami medycznych studiów podyplomowych mogą być lekarze, lekarze - dentyści, farmaceuci, diagności laboratoryjni oraz osoby z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
2.
Studia podyplomowe, a w szczególności kształcenie specjalizacyjne, kształcenie w celu uzyskania umiejętności w węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, jak również ustawiczne doskonalenie zawodowe, realizowane są zgodnie z programami specjalizacji i innymi programami edukacyjnymi oraz standardami i wymogami kształcenia określonymi w obowiązujących przepisach.
3.
Studia podyplomowe w Centrum Medycznym realizowane są poprzez kształcenie rezydentów, lekarzy i innych osób odbywających specjalizację, w formie: kursów specjalizacyjnych i doskonalących, staży specjalizacyjnych i kierunkowych, kształcenia indywidualnego, sprawdzianów wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych, środków multimedialnych i technologii informatycznych.
§  27.
1.
Studia doktoranckie są tworzone przez dyrektora Centrum Medycznego na wniosek Rady Naukowej.
2.
Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, i zdały z wynikiem pozytywnym konkursowy egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną.
3.
Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów, a nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Naukowa.
4.
Kierownika studiów doktoranckich powołuje dyrektor Centrum Medycznego spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w Centrum Medycznym.
5.
Organizację, program, tok studiów i sposób przeprowadzania rekrutacji na studia określa regulamin studiów doktoranckich, ustalony przez Radę Naukową.
6.
Uczestnicy studiów doktoranckich mogą tworzyć samorząd i organizacje doktorantów w trybie określonym w ustawie.
7.
Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestników studiów doktoranckich reguluje ustawa.

Rozdział  8

Wybory dyrektora Centrum Medycznego i zastępców do spraw dydaktycznych i naukowych oraz klinicznych

§  28.
1.
Dyrektora wybiera Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich mianowanych na czas nieokreślony, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Kandydatów na stanowisko dyrektora zgłaszają członkowie Kolegium Elektorów. Warunkiem pełnienia funkcji dyrektora jest zatrudnienie w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy.
1a. 6
Ta sama osoba może zostać wybrana do pełnienia funkcji dyrektora na nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
2.
Zastępców dyrektora do spraw dydaktycznych i naukowych oraz do spraw klinicznych wybiera Kolegium Elektorów. Kandydatów na stanowiska zastępców zgłasza dyrektor-elekt spośród zatrudnionych w Centrum Medycznym mianowanych nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego.
3.
W skład Kolegium Elektorów wchodzą:
1)
wszyscy nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - stanowiący 65% Kolegium;
2)
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich - stanowiący 20% Kolegium;
3)
przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego - stanowiący 10% Kolegium;
4)
przedstawiciele uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich - stanowiący 5% Kolegium.
4.
Elektorzy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, wybierani są na zebraniach wyborczych w odpowiednich grupach pracowniczych zgodnie z Regulaminem Wyborów zatwierdzanym przez Radę Naukową.
5.
Z dniem zwołania nowo wybranego Kolegium Elektorów wygasają mandaty dotychczasowych elektorów.
6.
Termin zgłaszania kandydatów na stanowisko dyrektora Centrum Medycznego, czas i miejsce przeprowadzenia wyborów określa Regulamin Wyborów zatwierdzony przez Radę Naukową.
7.
Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza. Głosowanie jest tajne. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.
8.
Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór dyrektora Centrum Medycznego i niezwłocznie powiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw zdrowia.
9.
Wyboru zastępców dyrektora ds. dydaktycznych i naukowych oraz ds. klinicznych dokonuje Kolegium Elektorów najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyboru dyrektora Centrum Medycznego. Wybór każdego zastępcy odbywa się oddzielnie.
10.
W razie zwolnienia stanowiska dyrektora Centrum Medycznego lub zastępców dyrektora w czasie trwania kadencji Kolegium Elektorów w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zwolnienia stanowiska dokonuje wyboru nowego dyrektora Centrum Medycznego lub zastępcy dyrektora zgodnie ze statutem.

Rozdział  9

Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych

§  29.
1.
Kierowników Studiów, w tym dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego wybiera Rada Naukowa, w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektora Centrum Medycznego, mających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Dla skuteczności wyborów konieczne jest uzyskanie powyżej 50% oddanych głosów.
2.
Zastępców kierowników Studiów, w tym zastępcę dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego, wybiera w ten sam sposób Rada Naukowa spośród kandydatów mających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora i zaproponowanych, odpowiednio, przez kierowników Studiów i dyrektora Szkoły.
3.
Ordynatorów - kierowników klinik, ordynatorów - kierowników oddziałów klinicznych i kierowników zakładów Centrum Medycznego powołuje po przeprowadzeniu konkursu oraz odwołuje dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, a w przypadku ordynatorów - kierowników klinik lub ordynatorów - kierowników oddziałów klinicznych również po zasięgnięciu opinii dyrektora szpitala.
4.
Kandydatem na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, która jest mianowanym nauczycielem akademickim w Centrum Medycznym.
5.
Konkurs na stanowisko: ordynatora - kierownika kliniki, ordynatora kierownika oddziału klinicznego, kierownika zakładu oraz konkurs na mianowanie po raz pierwszy nauczyciela akademickiego, można prowadzić łącznie w ramach jednego postępowania konkursowego.
6.
Konkurs na stanowiska, o których mowa w ust. 3, ogłasza dyrektor Centrum Medycznego, w przypadku:
1)
utworzenia nowej jednostki organizacyjnej;
2)
wystąpienia wakatu;
3)
kończącej się kadencji.
7.
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:
1)
nazwę jednostki organizacyjnej i stanowisko objęte konkursem;
2)
wymagane kwalifikacje stawiane kandydatowi;
3)
miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów;
4)
przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu.
8.
Ogłoszenie konkursu następuje przez:
1)
wywieszenie treści ogłoszenia na tablicach informacyjnych Centrum Medycznego oraz na stronie internetowej Centrum Medycznego;
2)
wysłanie do odpowiednich szkół wyższych oraz innych medycznych instytucji naukowych zawiadomień o konkursie;
3)
zamieszczenie, jeśli dyrektor Centrum Medycznego tak postanowi, ogłoszeń w piśmie codziennym o zasięgu ogólnopolskim lub w czasopiśmie specjalistycznym.
9.
Postępowanie konkursowe jest prowadzone również wówczas, gdy zgłosi się tylko jeden kandydat.
10.
Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową.
11.
W skład komisji konkursowej wchodzą: zastępca dyrektora Centrum Medycznego jako przewodniczący komisji konkursowej, oraz jako członkowie: kierownik studium lub jego zastępca, trzech nauczycieli akademickich wybranych przez Radę Naukową spośród profesorów i doktorów habilitowanych w tym przewodniczący Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej. W przypadku ordynatora - kierownika kliniki i ordynatora kierownika oddziału klinicznego w skład komisji konkursowej wchodzi również dyrektor szpitala. Do komisji konkursowej może zostać zaproszony także przedstawiciel samorządu lekarskiego.
12.
W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.
13.
Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 12, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, dyrektor Centrum Medycznego dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję konkursową działającą w składzie poprzednim.
14.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1)
podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2)
dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu w przypadku ubiegania się o stanowisko ordynatora - kierownika kliniki lub ordynatora - kierownika oddziału klinicznego;
3)
opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4)
dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata.
15.
Komisja konkursowa ocenia kandydatów kierując się ich osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej.
16.
Komisja konkursowa wybiera kandydata na dane stanowisko w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów. Rozpatrywanie zgłoszonych kandydatur odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmowy z kandydatem.
17.
Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.
18.
Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Radzie Naukowej informację o przebiegu konkursu i jego wynikach.
19.
Dyrektor Centrum Medycznego unieważnia postępowanie konkursowe w razie:
1)
rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w ust. 14;
2)
ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji konkursowej powołane zostały osoby, o których mowa w ust. 12;
3)
naruszenia tajności głosowania;
4)
niepowiadomienia kandydata lub członka komisji konkursowej o terminie posiedzenia komisji.
20.
Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego zgłasza się do dyrektora Centrum Medycznego, w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko objęte konkursem.
21.
Dyrektor Centrum Medycznego, w razie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego ogłasza konkurs ponownie, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.
22.
Jeżeli w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy, dyrektor Centrum Medycznego ogłasza nowy konkurs w ciągu dwóch miesięcy od daty zakończenia postępowania poprzedniego konkursu.
23.
W razie dwukrotnego niewyłonienia przez komisję konkursową kandydata na stanowisko kierownicze lub w przypadku wakatu, dyrektor Centrum Medycznego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej może powierzyć obowiązki kierownika na czas określony osobie, posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
24.
Warunkiem pełnienia funkcji kierownika Studium, w tym dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego lub ich zastępców, kierownika kliniki i zakładu, jest zatrudnienie w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy.

Rozdział  10

Mienie i finanse Centrum Medycznego

§  30.
Mienie Centrum Medycznego obejmuje własność i inne prawa rzeczowe.
§  31.
1.
Kierownik jednostki organizacyjnej Centrum Medycznego lub kierownik zespołu badawczego, którego dyrektor Centrum Medycznego upoważnił do dysponowania określonymi środkami finansowymi lub składnikami mienia Centrum Medycznego, odpowiada za ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
2.
Decyzję w sprawie przeniesienia składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi lub zmiany ich przeznaczenia podejmuje dyrektor Centrum Medycznego.
§  32.
1.
Centrum Medyczne otrzymuje dotacje z budżetu państwa na zadania związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, na utrzymanie Centrum Medycznego, w tym na remonty.
2.
Za pośrednictwem Centrum Medycznego przekazywane są dotacje przyznane przez ministra właściwego do spraw zdrowia szpitalom klinicznym wymienionym w § 2 ust. 1, pkt 1 i 2 statutu, zgodnie z art. 55 ustawy o zoz.
3.
Przychodami Centrum Medycznego są w szczególności:
1)
dotacje z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1;
2)
uzyskane z budżetu państwa środki na naukę;
3)
odpłatności za niektóre usługi edukacyjne;
4)
odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne lub lecznicze oraz opłaty licencyjne;
5)
przychody z działalności gospodarczej prowadzonej we własnym imieniu oraz z udziałów w działalności podmiotów gospodarczych;
6)
przychody ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu lub dzierżawy;
7)
przychody z tytułu darowizn, dziedziczenia oraz ofiarności publicznej w tym pochodzących ze źródeł zagranicznych;
8)
inne środki finansowe z budżetu państwa lub z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;
9)
inne środki niż wymienione w pkt 1-8.
4.
Niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji Centrum Medycznego.
5.
Zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Centrum Medycznym, zakwalifikowanych do finansowania ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, określa ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki.
§  33.
1.
Podstawę samodzielnej gospodarki finansowej Centrum Medycznego, prowadzonej zgodnie z przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, stanowi plan rzeczowo-finansowy ustalający kwoty przychodów i rozchodów.
2.
Dyrektor przedstawia Radzie Naukowej roczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Do dnia 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym, sprawozdanie jest przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
3.
Zasady gospodarki finansowej Centrum Medycznego określają przepisy wykonawcze przewidziane przez ustawę.
§  34.
1.
Centrum Medyczne tworzy:
1)
fundusz zasadniczy;
2)
inne fundusze, których utworzenie przewidują odrębne przepisy.
2.
Centrum Medyczne może tworzyć własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i doktorantów ze środków pozabudżetowych.

Rozdział  10a 7

Działalność gospodarcza Centrum Medycznego

§  34a.
1.
Centrum Medyczne może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność:
1)
wydawniczą, w tym w zakresie publikacji prac naukowych, podręczników, skryptów, czasopism naukowych oraz innych pomocy i materiałów dydaktycznych, wydawania broszur, folderów, druków dokumentów i materiałów informacyjnych;
2)
handlową, w tym w zakresie sprzedaży monografii naukowych, podręczników, skryptów czasopism naukowych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych;
3)
usługową, w tym w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów naukowych, kursów, w tym kursów językowych, a także przygotowywania specjalistycznych opinii, porad i ekspertyz, prowadzenia usług translatorskich, kserograficzno-drukarskich, fotograficzno-filmowych oraz hotelowych;
4)
wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i urządzeń.
2.
Działalność gospodarczą Centrum Medyczne może prowadzić w formie wyodrębnionych finansowo jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego lub w innej formie organizacyjno-prawnej przewidzianej przepisami prawa, w szczególności spółki kapitałowej.
3.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, tworzy, przekształca i likwiduje Dyrektor Centrum Medycznego, za zgodą Rady Naukowej, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Centrum lub zastępcy dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych.
4.
Szczegółowe zasady organizacji i działalności jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3, w tym tryb powoływania i odwoływania kierowników tych jednostek, określa regulamin, który nadaje Dyrektor Centrum Medycznego.

Rozdział  11

Postanowienia końcowe

§  35.
1.
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
2.
Dotychczasowy dyrektor Centrum Medycznego i jego zastępcy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego, stają się odpowiednio dyrektorem Centrum Medycznego, zastępcą dyrektora Centrum Medycznego lub kierownikiem jednostki organizacyjnej Centrum Medycznego w rozumieniu niniejszego statutu.
3.
Organy kolegialne Centrum Medycznego działające na podstawie dotychczasowego statutu lub wybrane na jego podstawie stają się odpowiednio organami wymienionymi w § 4 ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego statutu.
4.
Obowiązujące w Centrum Medycznym przepisy wewnętrzne wydane przed wejściem w życie niniejszego Statutu, zachowują swoją moc do dnia wejścia w życie nowych, o ile nie są one sprzeczne z nadanym statutem.
5. 8
W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem do Centrum Medycznego oraz jego pracowników i uczestników studiów podyplomowych oraz do szpitali klinicznych, ich kierowników i pracowników, stosuje się odpowiednio przepisy:
1)
ustawy;
2)
ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365);
3)
ustawy o zoz w zakresie działalności związanej z wykonywaniem praw i obowiązków podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej, oraz wykonywaniem zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
4)
ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) w zakresie finansowania badań naukowych, prac rozwojowych i realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu w dziedzinie medycyny;
5)
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.);
6)
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
7)
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551);
8)
innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
1 Załącznik § 1 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.9.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2008 r.
2 Załącznik § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.9.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2008 r.
3 Załącznik § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.9.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2008 r.
4 Załącznik § 16 ust. 8 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 września 2009 r. (Dz.Urz.MZ.09.8.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2009 r.
5 Załącznik § 16 ust. 9 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 15 września 2009 r. (Dz.Urz.MZ.09.8.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2009 r.
6 Załącznik § 28 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.9.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2008 r.
7 Załącznik rozdział 10a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 15 września 2009 r. (Dz.Urz.MZ.09.8.41) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 września 2009 r.
8 Załącznik § 35 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz.MZ.08.9.62) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2008 r.