Dz.Urz.MPiT.2018.47

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) zarządza się, co następuje:
§  1.  Biuru Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT BIURA RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

§  1. 
1.  Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwane dalej "Biurem", działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000);
3) niniejszego statutu.
2.  Biuro zapewnia wykonywanie zadań Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zwanego dalej "Rzecznikiem".
§  2.  Siedzibą Biura jest Warszawa.
§  3. 
1.  Rzecznik kieruje działalnością Biura, reprezentuje je na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Biura.
2.  Rzecznik, kierując się potrzebą dekoncentracji, upoważnia pełnomocników terenowych do samodzielnego działania w imieniu Rzecznika, określając tryb działania pełnomocników terenowych.
3.  Obsługę pełnomocników terenowych zapewnia właściwy terytorialnie oddział terenowy.
§  4. 
1.  Rzecznik kieruje Biurem przy pomocy:
1) zastępcy, w przypadku jego powołania;
2) dyrektora generalnego, w przypadku jego powołania;
3) pełnomocników terenowych;
4) osób kierujących komórkami organizacyjnymi Biura.
2.  Zakres zadań zastępcy, dyrektora generalnego, pełnomocników terenowych oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi Biura określa Rzecznik.
3.  Rzecznik może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Biura do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.
§  5. 
1.  W skład Biura wchodzą:
1) komórki organizacyjne:
a) Gabinet Rzecznika,
b) Wydział Wstępnej Analizy Wniosków,
c) Wydział Interwencyjno-Procesowy,
d) Wydział Prawno-Legislacyjny,
e) Wydział Administracyjno-Finansowy;
2) oddziały terenowe:
a) Oddział Terenowy z siedzibą w Białymstoku - obejmujący województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie,
b) Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku - obejmujący województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie,
c) Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie - obejmujący województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie,
d) Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu - obejmujący województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie.
2.  W województwach niewymienionych w ust. 1 pkt 2 zadania oddziałów terenowych wykonują komórki organizacyjne Biura lub oddziały terenowe wskazane przez Rzecznika.
§  6.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Biura i oddziałów terenowych oraz tryb pracy Biura określa regulamin organizacyjny nadany przez Rzecznika.
§  7. 
1.  W Biurze mogą zostać utworzone samodzielne stanowiska do realizacji określonych zadań.
2.  Rzecznik może tworzyć rady lub zespoły jako organy pomocnicze o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania i sposób finansowania ich działalności.
§  8. 
1.  Działalność Biura finansowana jest z budżetu państwa, z części 20 - gospodarka.
2.  Rzecznik jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
3.  Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan finansowy zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.  Biuro sporządza sprawozdawczość przewidzianą dla jednostek budżetowych.
1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).