Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2013.6

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)
z dnia 5 marca 2013 r.
w sprawie nadania statutu Biuru Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Biuru Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

2) Zmiany przywołanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Statut

Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.
1. Biuro Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, zwane dalej "Biurem Komisji", jest państwową jednostką budżetową, podległą ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, utworzoną na podstawie art. 44 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.1)).
2. Biuro Komisji działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz niniejszego statutu.
3. Siedzibą Biura Komisji jest m.st. Warszawa.

Rozdział  2.

Przedmiot i zakres działania

§  2.
1. Biuro Komisji wykonuje zadania organizacyjno-techniczne i doradcze związane z działalnością Komisji i jej organów oraz zespołów wykonawczych Komisji.
2. Biuro Komisji zapewnia techniczno-organizacyjne i finansowe warunki do sprawnego i efektywnego wykonywania zadań i obowiązków przez Przewodniczącego Komisji i członków Komisji.
3. Do zadań Biura Komisji należy w szczególności:
1) wspieranie wykonywania zadań Komisji;
2) wykonywanie ustalonej przez Komisję polityki antydopingowej, w tym w szczególności w zakresie współpracy z właściwymi organizacjami zagranicznymi;
3) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją planu finansowego;
4) realizacja przyjętych przez Komisję i jej organy uchwał;
5) realizacja decyzji i zarządzeń Przewodniczącego Komisji;
6) organizowanie posiedzeń Komisji, Prezydium Komisji, Zespołu Planowania Badań i Oceny Wyników Próbek Biologicznych oraz Komitetu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych.

Rozdział  3.

Struktura organizacyjna

§  3. W skład Biura Komisji wchodzą w szczególności: Dyrektor Biura Komisji, Sekretariat, Wydział Zarządzania Badaniami oraz stanowisko Głównego Księgowego.
§  4. Przewodniczący Komisji w drodze zarządzenia nadaje Biuru Komisji regulamin organizacyjny, określający szczegółową organizację i sposób działania Biura Komisji, w tym nazwy oraz zadania komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk, w zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego statutu.

Rozdział  4.

Dyrektor Biura Komisji

§  5.
1. Biurem Komisji kieruje Dyrektor Biura Komisji.
2. Stosunek pracy z Dyrektorem Biura Komisji nawiązuje i rozwiązuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji.
3. Dyrektor Biura Komisji jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia.
4. Dyrektor Biura Komisji, po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji, może wyznaczyć spośród pracowników Biura Komisji osobę zastępującą Dyrektora Biura Komisji.
5. Wydziałem Zarządzania Badaniami, o którym mowa w § 3, kieruje Kierownik Wydziału Zarządzania Badaniami.
6. Dyrektor Biura jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Biura Komisji i ponosi odpowiedzialność służbową za ich działania.
7. Do zadań i obowiązków Dyrektora Biura Komisji należy w szczególności:
1) wykonywanie zadań kierownika jednostki budżetowej określonych w przepisach prawa;
2) organizacja prac Biura Komisji;
3) realizacja zadań zleconych przez Przewodniczącego Komisji, wynikających z zakresu działalności Komisji;
4) współpraca z organami Komisji;
5) realizacja zadań Komisji w zakresie współpracy z właściwymi organizacjami zagranicznymi;
6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, w tym przekazywanie danych statystycznych, dotyczących przeprowadzanych kontroli antydopingowych;
7) informowanie Przewodniczącego Komisji o każdym przypadku naruszenia przepisów antydopingowych;
8) uczestnictwo w posiedzeniach Komisji oraz Prezydium Komisji;
9) występowanie do Przewodniczącego Komisji w sprawach wynikających z monitorowania i analizy prac związanych z zarządzaniem kontrolami antydopingowymi.

Rozdział  5.

Nadzór

§  6.
1. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej sprawuje nadzór nad działalnością Biura Komisji, w tym dokonuje kontroli i oceny działalności Biura Komisji oraz pracy Dyrektora Biura Komisji.
2. Dyrektor Biura Komisji na żądanie ministra właściwego do spraw kultury fizycznej udostępnia odpisy dokumentów wewnętrznych Biura Komisji oraz udziela pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności Biura Komisji.
3. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może określić dla Dyrektora Biura Komisji wiążące wytyczne oraz zalecenia w zakresie realizowanych przez Biuro Komisji zadań.
§  7. Dyrektor Biura Komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej informacje o przeprowadzonych w Biurze Komisji kontrolach zewnętrznych. Po zakończeniu kontroli oraz po otrzymaniu wystąpienia pokontrolnego, Dyrektor Biura Komisji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie 30 dni kopię wystąpienia pokontrolnego oraz informację o podjętych działaniach związanych z jego realizacją.

Rozdział  6.

Obowiązki pracowników

§  8. Do obowiązków pracowników Biura Komisji należy w szczególności:
1) sprawne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy, zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, należytej staranności i przepisami prawa;
2) znajomość aktów normatywnych i innych przepisów niezbędnych dla prawidłowego wykonywania zadań;
3) przedstawianie załatwianych spraw Dyrektorowi Biura Komisji.

Rozdział  7.

Zasady gospodarki finansowej

§  9.
1. Biuro Komisji prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biura Komisji jest roczny plan finansowy.
3. Biuro Komisji pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa.
§  10. Biuro Komisji prowadzi działalność w oparciu o mienie przekazane w zarząd oraz nabyte w toku działalności.

Rozdział  8.

Postanowienia końcowe

§  11. Dyrektor Biura Komisji powołany na podstawie regulaminu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie przyjętego uchwałą Komisji z dnia 14 października 2009 r., staje się Dyrektorem Biura Komisji w rozumieniu niniejszego statutu.
§  12. Zmian niniejszego statutu dokonuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej w drodze zarządzenia.

______

1) Zmiany przywołanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490.