Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.118

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532) zarządza się, co następuje:
§  1.  5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu 5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krakowie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 135).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, utworzony zarządzeniem Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 97, z późn. zm.), zwany dalej "Szpitalem", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532), zwanej dalej "ustawą".
2.  Szpital posiada osobowość prawną.
3.  Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością wykonuje Minister Obrony Narodowej lub osoby przez niego upoważnione.
4.  Siedzibą Szpitala jest Kraków.
5.  Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
1.  Szpital używa nazwy "5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie", nazwa może być uzupełniona imieniem patrona - gen. bryg. prof. dr. hab. med. Mariana Garlickiego 1 .
2.  Szpital może używać nazwy skróconej "5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie" lub "5. WSzKzP SPZOZ w Krakowie", a także odpowiednika swojej nazwy w językach obcych.
§  3.  Szpital działa na podstawie:
1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2) statutu;
3) innych przepisów prawa.

Rozdział  II

Cele i zadania Szpitala

§  4. 
1.  Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
2.  Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.
3.  Szpital realizuje inne zadania zlecone przez podmiot tworzący oraz inne uprawnione organy.
4.  Szpital udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów.
5.  Szpital prowadzi działalność dydaktyczną, szkoleniową, badania naukowe, badania kliniczne i prace badawczo-rozwojowe.
6.  Szpital realizuje przewidziane przepisami zadania na potrzeby obronne państwa.
§  5. 
1.  Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia:
a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne,
b) szkoleń przed i podyplomowych w zawodach medycznych,
c) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
d) praktyk studenckich dla studentów uczelni niemedycznych prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinach i zawodach mających zastosowanie w medycynie,
e) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,
f) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół niemedycznych w dziedzinach i zawodach mających zastosowanie w medycynie,
g) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego,
h) szkoleń z zakresu ratownictwa radiacyjnego,
i) staży specjalizacyjnych i staży kierunkowych do specjalizacji;
2) organizowania sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.
2.  Szpital może udostępniać uczelni jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii oraz metod leczenia na zasadach określonych w ustawie.
§  6. 
1.  Do zadań własnych Szpitala należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działaniach medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w ramach specjalności reprezentowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Szpitala w rodzaju:
a) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
szpitalne,
inne niż szpitalne,
b) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
badania i porady lekarskie,
leczenie,
badania i terapie psychiatryczne oraz psychologiczne,
rehabilitacja lecznicza,
opieka nad kobietami ciężarnymi i ich płodami,
opieka nad zdrowymi dziećmi,
badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
pielęgnacja chorych,
pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
czynności z zakresu protetyki, ortodoncji i stomatologii zachowawczej,
szczepienia ochronne;
2) realizacja inwestycji, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w środki i wyroby medyczne;
3) profilaktyka i promocja zdrowia;
4) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;
5) prowadzenie badań klinicznych, badań naukowych w zakresie terapii, nowych technik i metod leczenia i innej działalności naukowej, związanej z leczeniem pacjentów;
6) uczestnictwo w programach klinicznych finansowanych przez inne, uprawnione w tym zakresie podmioty gospodarcze.
2.  Szpital może realizować zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej obejmujące:
1) realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujących zadania zlecone z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia;
2) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;
3) realizację programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia;
4) programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;
5) propagowanie zachowań prozdrowotnych;
6) prowadzenie działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej w różnych dziedzinach medycyny;
7) wykonywanie szczepień ochronnych;
8) wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;
9) wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym właściwych dla wojskowej służby medycyny pracy określonych w odrębnych przepisach;
10) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.
3.  Szpital może realizować programy zdrowotne na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej, programy promocji zdrowia ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.
§  7. 
1.  Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na wykonywaniu odpłatnych usług:
1) najmu, dzierżawy i użyczania lokali 1 majątku trwałego;
2) sterylizacji sprzętu i urządzeń medycznych;
3) gastronomicznych (wytwarzania i sprzedaży posiłków) oraz ustalania diet żywieniowych;
4) naprawy sprzętu medycznego;
5) sprzedaży wyrobów medycznych;
6) transportowych, w tym transportu sanitarnego;
7) parkingowych;
8) przechowywania zwłok;
9) poligraficznych;
10) organizacji targów, wystaw, kongresów i festiwali;
11) szkoleniowych z zakresu ochrony zdrowia;
12) medycznego zabezpieczania imprez;
13) wydawania opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych.
2.  Szpital może prowadzić szkolenia, konferencje i kursy w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz innych jednostek organizacyjnych.
3.  Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może ograniczać zadań własnych Szpitala oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§  8.  Szpital, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 6 i 7:
1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;
2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród chorych, personelu Szpitala oraz w jednostkach wojskowych obwodu profilaktyczno-leczniczego;
3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.
§  9.  Szpital może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział  III

Organy Szpitala i ich kompetencje

§  10.  Organami Szpitala są:
1) Komendant Szpitala - Komendant Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, zwany dalej "Komendantem";
2) rada społeczna.
§  11. 
1.  Działalnością Szpitala kieruje Komendant i reprezentuje go na zewnątrz.
2.  Komendant podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Szpitala oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.
3.  Komendant jest przełożonym żołnierzy pełniących służbę wojskową w Szpitalu oraz zatrudnionych w nim pracowników.
4.  Komendant wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.
§  12.  Kierowanie Szpitalem Komendant realizuje przy pomocy:
1) zastępców:
a) zastępcy komendanta szpitala klinicznego,
b) zastępcy komendanta szpitala do spraw obwodu profilaktyczno-leczniczego;
2) głównego księgowego;
3) naczelnej pielęgniarki lub młodszego oficera - asystenta komendanta do spraw pielęgniarstwa;
4) kierowników komórek organizacyjnych;
5) organów doradczych, zespołów, komitetów i komisji.
§  13. 
1.  Przy Szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym Komendanta.
2.  W skład rady społecznej wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;
2) członkowie:
a) czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,
b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską - w przypadku wskazania przez ten organ,
c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych - w przypadku wskazania przez ten organ.
3.  Kadencja rady społecznej trwa 3 lata.
4.  Rada społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy.
5.  Odwołanie przewodniczącego i członków rady społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:
1) na własny wniosek przewodniczącego lub członka rady społecznej uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) zmiana miejsca pracy lub zamieszkania,
b) zwolnienie ze służby lub pracy,
c) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi ze Szpitalem na rynku usług medycznych,
d) niezdolność do wykonywania obowiązków przewodniczącego lub członka rady społecznej na skutek choroby,
e) inny ważny powód o charakterze osobistym;
2) na wniosek rady społecznej lub Komendanta uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) utrata zdolności do czynności prawnych,
b) utrata praw publicznych,
c) zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
d) nieusprawiedliwione nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 30% ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,
e) nieobecności spowodowane chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 50% ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,
f) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
g) orzeczenie prawomocnej kary za wykroczenie zawodowe,
h) orzeczenie prawomocnej kary dyscyplinarnej,
i) zwolnienie ze służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej,
j) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi ze Szpitalem na rynku usług medycznych,
k) niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 ustawy.
6.  Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy odwołać przewodniczącego i członków rady społecznej w przypadkach określonych w ust. 5.
7.  Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady społecznej musi zawierać uzasadnienie wraz z przywołaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem podstawy faktycznej ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
8.  Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

Rozdział  IV

Struktura organizacyjna szpitala

§  14.  W skład Szpitala wchodzą:
1) komenda;
2) komórki organizacyjne lecznictwa zamkniętego:
a) szpitalny oddział ratunkowy,
b) kliniki, oddziały kliniczne i oddziały lecznicze oraz bloki operacyjne i centralna sterylizacja,
c) zakłady i pracownie diagnostyczne i lecznicze;
3) komórki organizacyjne lecznictwa otwartego (poliklinika):
a) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej,
b) przychodnie i poradnie specjalistyczne,
c) specjalistyczna przychodnia stomatologiczna,
d) gabinety orzecznicze;
4) komórki organizacyjne: zaopatrzenia medycznego, obsługi administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, logistycznej, do spraw mobilizacji i obwodu profilaktyczno- leczniczego, do spraw utrzymania zapasów specjalnych oraz do spraw szkoleniowych, dydaktycznych i naukowo-badawczych, w tym:
a) dział ekonomiczno-finansowy,
b) wydział administracji ogólnej,
c) logistyka,
d) wydział zaopatrzenia medycznego:
apteka zakładowa,
sekcja sprzętu medycznego,
e) dział kadr i szkolenia,
f) komórki zamówień publicznych,
g) dział analiz, rozliczeń i dokumentacji chorych,
h) ośrodek informatyki,
i) wydział mobilizacji z sekcją obwodu profilaktyczno- leczniczego,
j) rejonowa baza zaopatrzenia medycznego,
k) pion ochrony,
l) audytor wewnętrzny,
m) komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska pracy, komisje, komitety i zespoły podległe bezpośrednio Komendantowi Szpitala.
§  15. 
1.  Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala, w tym wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych oraz sposób kierowania nimi, określa Komendant w regulaminie organizacyjnym.
2.  W regulaminie organizacyjnym Komendant określa również sposób zapewnienia ciągłości kierowania Szpitalem na wypadek swojej nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków w przypadku wystąpienia innych okoliczności faktycznych lub prawnych.

Rozdział  V

Gospodarka finansowa szpitala

§  16. 
1.  Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, określonych w ustawie.
2.  Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez Komendanta.
3.  Sprawozdanie finansowe zatwierdza Minister Obrony Narodowej.
4.  Szpital pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
5.  Szpital gospodaruje posiadanym mieniem.
6.  Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
§  17.  Szpital może uzyskiwać środki finansowe określone w art. 55 ustawy.
§  18. 
1.  Wartość majątku Szpitala określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.
1 Imię patrona zostało nadane szpitalowi decyzją Nr 397/MON/PSS z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 199).