Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.122

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532) zarządza się, co następuje:
§  1.  22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 36/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2015 r. w sprawie nadania statutu 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 271).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1. 
1.  22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku, utworzony zarządzeniem Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. Min. Obr. Nar. poz. 97, z późn. zm.), zwany dalej "Szpitalem", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650, 1128, 1375 i 1532), zwanej dalej "ustawą".
2.  Szpital posiada osobowość prawną.
3.  Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością wykonuje Minister Obrony Narodowej lub osoby przez niego upoważnione.
4.  Siedzibą Szpitala jest Ciechocinek.
5.  Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. 
1.  Szpital używa nazwy "22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku".
2.  Szpital może używać nazwy skróconej "22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku" lub "22. WSzU-R SPZOZ w Ciechocinku", a także tłumaczenia swojej nazwy w językach obcych.
§  3.  Szpital działa na podstawie:
1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2) statutu;
3) innych przepisów prawa.

Rozdział  II

Cele i zadania Szpitala

§  4. 
1.  Podstawowym celem Szpitala jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej oraz promocji zdrowia w zakresie:
1) choroby ortopedyczno-urazowe;
2) choroby układu nerwowego;
3) choroby reumatologiczne;
4) choroby kardiologiczne i nadciśnienie;
5) choroby naczyń obwodowych;
6) choroby górnych dróg oddechowych;
7) cukrzyca;
8) otyłość;
9) osteoporoza;
10) choroby kobiece,
11) realizacji turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju.
2.  Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.
3.  Szpital realizuje inne zadania zlecone przez podmiot tworzący oraz inne uprawnione organy.
4.  Szpital udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych na rzecz osób, które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów.
5.  Szpital realizuje zadania dydaktyczne i badawcze.
6.  Szpital realizuje przewidziane przepisami zadania na potrzeby obronne państwa.
§  5. 
1.  Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie:
1) prowadzenia:
a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne,
b) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,
d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego;
2) organizowania sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.
2.  Szpital może udostępniać uczelni jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych i badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii oraz metod leczenia na zasadach określonych w ustawie.
§  6. 
1.  Do zadań własnych Szpitala należy:
1) udzielanie świadczeń w rodzaju:
a) badania i porady lekarskie,
b) leczenie,
c) rehabilitacja lecznicza,
d) edukacja zdrowotna,
e) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
f) badania i terapie psychiatryczne oraz psychologiczne,
g) pielęgnacja chorych,
h) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
i) fizjoterapia;
2) realizacja inwestycji, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz zaopatrywanie w środki i wyroby medyczne;
3) profilaktyka i promocja zdrowia;
4) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;
5) prowadzenie badań klinicznych, badań naukowych w zakresie terapii, nowych technik i metod leczenia i innej działalności naukowej, związanej z leczeniem pacjentów;
6) uczestnictwo w programach klinicznych finansowanych przez inne uprawnione podmioty gospodarcze.
2.  Szpital może realizować zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej obejmujące:
1) realizację zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, określonych w przepisach wydanych przez Ministra Obrony Narodowej regulujących zadania zlecone z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia;
2) organizowanie i prowadzenie turnusów leczniczo-profilaktycznych i rehabilitacyjnych;
3) szkolenie i doskonalenie kadr medycznych;
4) realizację programów polityki zdrowotnej i promocji zdrowia;
5) programowe profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznawania chorób;
6) propagowanie zachowań prozdrowotnych;
7) prowadzenie działalności badawczej, naukowej i dydaktycznej w różnych dziedzinach medycyny;
8) wykonywanie szczepień ochronnych;
9) wykonywanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej;
10) wykonywanie zadań służby medycyny pracy, w tym właściwych dla wojskowej służby medycyny pracy określonych w odrębnych przepisach;
11) wykonywanie badań specjalistycznych żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej pełniących służbę i pracujących w szczególnych warunkach.
3.  Szpital może realizować programy zdrowotne na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz programy polityki zdrowotnej, programy promocji zdrowia ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.
§  7. 
1.  Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza, polegającą na wykonywaniu odpłatnych usług:
1) najmu, dzierżawy i użyczania majątku trwałego;
2) sterylizacji urządzeń medycznych;
3) naprawy urządzeń medycznych;
4) sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych;
5) gastronomicznych oraz ustalania diet żywieniowych;
6) związanych z poprawą kondycji fizycznej;
7) transportowych;
8) przechowywania zwłok;
9) parkingowych;
10) kserograficznych, bindowania i laminowania dokumentów;
11) organizacji targów, wystaw i kongresów;
12) medycznego zabezpieczania imprez;
13) wydawania opinii na zlecenie organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, służb więziennych, celnych i instytucji ubezpieczeniowych.
2.  Szpital może prowadzić szkolenia, konferencje i kursy w zakresie promocji zdrowia dla placówek szkolnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz innych jednostek organizacyjnych.
3.  Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, nie może ograniczać zadań własnych Szpitala oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§  8.  Szpital, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 6 i 7:
1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;
2) upowszechnia oświatę zdrowotną wśród chorych, personelu Szpitala oraz w jednostkach wojskowych obwodu profilaktyczno-leczniczego;
3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.
§  9.  Szpital może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział  III

Organy Szpitala i ich kompetencje

§  10.  Organami Szpitala są:
1) dyrektor;
2) rada społeczna.
§  11. 
1.  Działalnością Szpitala kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2.  Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Szpitala oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.
3.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szpitalu.
4.  Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.
§  12.  Kierowanie Szpitalem dyrektor realizuje przy pomocy:
1) zastępców:
a) zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa,
b) zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych - głównego księgowego;
2) szefa logistyki i inwestycji;
3) przełożonej pielęgniarek;
4) kierowników komórek organizacyjnych;
5) innych osób funkcyjnych.
§  13. 
1.  Przy Szpitalu działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym dyrektora.
2.  W skład rady społecznej wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej;
2) członkowie:
a) czterech przedstawicieli wybranych przez Ministra Obrony Narodowej,
b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską - w przypadku wskazania przez ten organ,
c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych - w przypadku wskazania przez ten organ.
3.  Kadencja rady społecznej trwa 3 lata.
4.  Rada społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy.
5.  Odwołanie przewodniczącego i członków rady społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:
1) na własny wniosek przewodniczącego lub członka rady społecznej uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) zmiana miejsca pracy lub zamieszkania,
b) zwolnienie ze służby lub pracy,
c) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi ze Szpitalem na rynku usług medycznych,
d) niezdolność do wykonywania obowiązków przewodniczącego lub członka rady społecznej na skutek choroby,
e) inny ważny powód o charakterze osobistym;
2) na wniosek rady społecznej lub dyrektora uzasadniony następującymi okolicznościami:
a) utrata zdolności do czynności prawnych,
b) utrata praw publicznych,
c) zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
d) nieusprawiedliwione nieobecności na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 30% ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,
e) nieobecności spowodowane chorobą lub inną usprawiedliwioną przyczyną na prawidłowo zwołanych posiedzeniach przekraczające 50% ogólnej liczby posiedzeń w ciągu roku,
f) skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
g) orzeczenie prawomocnej kary za wykroczenie zawodowe,
h) orzeczenie prawomocnej kary dyscyplinarnej,
i) zwolnienie ze służby wojskowej lub pracy w resorcie obrony narodowej,
j) podjęcie zatrudnienia lub innej formy współpracy z niepublicznymi podmiotami leczniczymi konkurującymi ze Szpitalem na rynku usług medycznych,
k) niewywiązywanie się z obowiązków określonych w art. 48 ust. 2 ustawy.
6.  Minister Obrony Narodowej może z własnej inicjatywy odwołać przewodniczącego i członków rady społecznej w przypadkach określonych w ust. 5.
7.  Wniosek o odwołanie przewodniczącego lub członka rady społecznej musi zawierać uzasadnienie wraz z przywołaniem podstawy prawnej oraz wyjaśnieniem podstawy faktycznej ze wskazaniem dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności.
8.  Odwołanie, o którym mowa w ust. 5 i 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

Rozdział  IV

Struktura organizacyjna szpitala

§  14.  W skład Szpitala wchodzą:
1) pion służby zdrowia:
a) oddziały sanatoryjne,
b) oddziały szpitalne,
c) oddziały rehabilitacyjne,
d) kliniki rehabilitacyjne,
e) oddziały kliniczne rehabilitacyjne,
f) zakład aerozoloterapii,
g) ośrodek rehabilitacji dziennej,
h) poradnia uzdrowiskowo- rehabilitacyjna,
i) dział gotowości medycznej,
j) dział farmacji szpitalnej,
k) medyczne laboratorium diagnostyczne z punktem pobrań,
l) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
m) fizjoterapia - zakład przyrodoleczniczy,
n) dział obsługi pacjenta (izba przyjęć),
o) poradnie specjalistyczne,
p) zakład psychologii,
q) zakład dietetyki,
r) ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej,
s) pracownie diagnostyczne;
2) pion głównego księgowego;
3) pion logistyki i inwestycji;
4) samodzielne stanowiska pracy.
§  15. 
1.  Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala, w tym wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych oraz sposób kierowania nimi, określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
2.  W regulaminie organizacyjnym dyrektor określa również sposób zapewnienia ciągłości kierowania Szpitalem na wypadek swojej nieobecności lub niemożności wykonywania obowiązków w przypadku wystąpienia innych okoliczności faktycznych lub prawnych.

Rozdział  V

Gospodarka finansowa szpitala

§  16. 
1.  Szpital prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, określonych w ustawie.
2.  Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalany przez dyrektora.
3.  Sprawozdanie finansowe zatwierdza Minister Obrony Narodowej.
4.  Szpital pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
5.  Szpital gospodaruje posiadanym mieniem.
6.  Zbycie aktywów trwałych Szpitala, oddanie ich w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
§  17.  Szpital może uzyskiwać środki finansowe określone w art. 55 ustawy.
§  18. 
1.  Wartość majątku Szpitala określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.