Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.144

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie nadania statutu 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§  1. 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia 1).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Niniejszy statut był poprzedzony statutem, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu 22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2012 r., poz. 220), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1.
1. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku, utworzony na podstawie zarządzenia Nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 97, z późn. zm.2)), zwany dalej "Szpitalem", jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, będącym podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.3)) zwanej dalej "ustawą".
2. Szpital posiada osobowość prawną.
3. Czynności podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością wykonuje Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia - Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego, w imieniu Ministra Obrony Narodowej.
4. Siedzibą Szpitala jest Ciechocinek.
5. Obszarem działania Szpitala jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2.
1. Szpital używa nazwy "22 Wojskowy Szpital Uzdrowi skowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej".
2. Szpital może używać nazwy skróconej "22. WSzU-R SPZOZ".
§  3. Szpital działa na podstawie:
1) ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
2) statutu.

Rozdział  II

Cele i zadania Szpitala

§  4.
1. Celem Szpitala jest:
a) organizowanie oraz prowadzenie działalności profilaktycznej, leczniczej, rehabilitacyjnej dla dorosłych i dzieci w zakresie chorób układu ruchu, krążenia, nerwowego, oddechowego, chorób przemiany materii, reumatologii, otolaryngologii, alergologii, ortopedii, balneologii i medycyny fizykalnej oraz dla kobiet po mastektomii i laryngektomii, a także realizacja turnusów leczniczo-profilaktycznych dla żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju.
b) realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
2. Szpital realizuje zadania zlecone przez Ministra Obrony Narodowej w zakresie i na zasadach określonych zawartymi umowami.
3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.
4. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych Szpitala określają odrębne przepisy.
5. Szpital jest uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom nieuprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, z całego obszaru jego działania.
§  5. Szpital może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez:
1. realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia w ramach oddziałów klinicznych Szpitala, we współpracy z uczelnią medyczną;
2. prowadzenie:
a) staży oraz szkoleń podyplomowych dla osób wykonujących zawody medyczne,
b) praktyk studenckich dla studentów uczelni medycznych i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
c) praktyk i przyuczania zawodowego dla słuchaczy średnich i pomaturalnych szkół medycznych,
d) szkoleń z zakresu pomocy medycznej i ratownictwa medycznego;
3. organizowanie sympozjów naukowych, konferencji tematycznych i innych form kształcenia.
§  6.
1. Do zadań własnych Szpitala należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności:
a) badania i porady lekarskie,
b) leczenie,
c) rehabilitacja lecznicza,
d) edukacja zdrowotna,
e) badania diagnostyczne, w tym analiza medyczna,
f) badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna,
g) pielęgnacja chorych,
h) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi,
i) fizjoterapia,
j) zaopatrywanie w środki i materiały medyczne;
2) profilaktyka i promocja zdrowia;
3) organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr medycznych, we wszystkich formach określonych odrębnymi przepisami;
4) prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;
5) prowadzenie współpracy z uczelniami medycznymi, podmiotami wykonującymi działalność leczniczą i innymi instytucjami.
2. Zadania zlecone Szpitala obejmują w szczególności:
1) przygotowanie szpitala do realizacji zadań mobilizacyjnych na czas wojny, a także w okresach klęsk żywiołowych i katastrof - w zakresie zabezpieczenia medycznego;
2) realizację programów profilaktyczno-zdrowotnych;
3) propagowanie zachowań prozdrowotnych;
4) profilaktyka, badania i orzekanie z zakresu medycyny pracy;
5) organizowanie i prowadzenie turnusów leczniczo-profilaktycznych;
6) organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych;
7) programowe profilaktyczne badania lekarskie;
8) realizację inwestycji i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
9) wykonywanie szczepień ochronnych;
10) wykonywanie procedur z zakresu dermatologii estetycznej i kosmetologii;
11) wykonywanie procedur z zakresu stomatologii zachowawczej.
3. Szpital może realizować programy profilaktyczno-zdrowotne na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, jednostki samorządu terytorialnego lub innych organów na podstawie odrębnych przepisów lub zawartej umowy.
§  7. Szpital może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą, inną niż działalność lecznicza. Prowadzenie tej działalności nie może ograniczać zadań własnych Szpitala oraz nie może być uciążliwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
§  8. Szpital, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych oraz działalności, o których mowa w § 6 i 7:
1) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo-lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych;
2) upowszechnia profilaktykę i promocję zdrowia;
3) propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.
§  9. Szpital może pełnić funkcje konsultacyjne dla innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Rozdział  III

Organy Szpitala i ich kompetencje

§  10. Organami Szpitala są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna.
§  11.
1. Działalnością Szpitala kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonowania Szpitala oraz realizacji jego zadań i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich zatrudnionych pracowników.
4. Dyrektor wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych.
§  12. Kierowanie Szpitalem Dyrektor realizuje przy pomocy:
1) zastępców;
2) głównego księgowego;
3) przełożonej pielęgniarek;
4) szefa logistyki i inwestycji;
5) kierowników komórek organizacyjnych.
§  13.
1. Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Ministra Obrony Narodowej oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.
2. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Minister Obrony Narodowej. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.
4. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) przewodniczący - przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,
2) członkowie:
a) czterech przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej,
b) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Lekarską - w przypadku wskazania przez właściwy organ,
c) jeden przedstawiciel wybrany przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych - w przypadku wskazania przez właściwy organ.
5. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.
6. Odwołanie przewodniczącego i członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:
1) na własną prośbę przewodniczącego lub członka Rady Społecznej,
2) na wniosek Rady Społecznej lub Ministra Obrony Narodowej.
7. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie jej członka musi zawierać uzasadnienie. Powyżej 50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach, upoważniają Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie jej członka lub przewodniczącego.
8. Odwołanie, o którym mowa w ust. 6, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.
9. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej.
10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Ministra Obrony Narodowej.

Rozdział  IV

Struktura organizacyjna szpitala

§  14. W skład Szpitala wchodzą:
1) pion służby zdrowia:
a) oddział sanatoryjny,
b) oddział szpitalny,
c) oddziały rehabilitacyjne,
d) oddziały kliniczne rehabilitacyjne,
e) zakład aerozoloterapii,
f) ośrodek rehabilitacji dziennej,
g) poradnia uzdrowiskowo-rehabilitacyjna,
h) dział gotowości medycznej,
i) dział farmacji szpitalnej,
j) laboratorium analityczne z punktem pobrań,
k) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
l) fizjoterapia - zakład przyrodoleczniczy,
m) dział obsługi pacjenta,
n) poradnie specjalistyczne,
o) pracownie diagnostyczne,
p) zakład psychologii,
q) zakład dietetyki;
2) pion administracyjno-ekonomiczny;
3) pion głównego księgowego;
4) samodzielne stanowiska pracy.
§  15. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz sposób kierowania komórkami organizacyjnymi Szpitala określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym Szpitala.

Rozdział  V

Zasady gospodarki finansowej

§  16.
1. Gospodarka finansowa Szpitala prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w ustawie.
2. Szpital z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywa koszty działalności i reguluje zobowiązania.
3. Podstawą gospodarki Szpitala jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
4. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym.
§  17.
1. Działalność Szpitala jest finansowana z:
1) odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych:
a) realizowanych na podstawie umów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, w szczególności instytucjami ubezpieczeniowymi,
b) realizowanych na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, Ministra Obrony Narodowej oraz innych organów administracji rządowej lub samorządowej, instytucji, organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów,
c) realizowanych na zlecenie pracodawców,
d) udzielanych osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym albo nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych;
2) realizacji odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych, udzielanych ubezpieczonym, a niefinansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) realizacji odpłatnych świadczeń zdrowotnych lub usług medycznych, niewymienionych w pkt 1 i 2, przewidzianych w odrębnych przepisach lub wykonywanych na podstawie zawartych umów;
4) odpłatnych usług związanych z przygotowaniem osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny;
5) środków finansowych przekazanych przez uczelnię medyczną na realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
2. Szpital może uzyskiwać środki finansowe również z:
1) prowadzenia wydzielonej działalności gospodarczej innej niż działalność lecznicza;
2) tytułu darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
3) realizacji zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia.
§  18. Szpital może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) pokrycie ujemnego wyniku finansowego;
2) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia;
3) remonty, modernizacje i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego;
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych;
6) realizację programów wieloletnich;
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne i innych osób zatrudnionych w Szpitalu;
8) dodatkowe zadania wynikające z potrzeb systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
§  19. Zasady uzyskiwania przez Szpital środków finansowych na realizację zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa określają odrębne przepisy.

Rozdział  VI

Postanowienia końcowe

§  20. Zmiany Statutu wymagają zastosowania procedury obowiązującej przy jego nadaniu.

______

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Rozk. MON z 1998 r. poz. 183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25, 32 i 53, Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 5, poz. 51, Nr 8, poz. 76 i Nr 16, poz. 132, z 2004 r. Nr 14, poz. 145, z 2007 r. Nr 24, poz. 246 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 69.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.