Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2002.10.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 października 2002 r.
w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
§  1. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie nadaje się statut stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  2. Powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego nadaje się statuty stanowiące załączniki do zarządzenia:
1) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni - załącznik nr 2 do zarządzenia;
2) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Brzesku - załącznik nr 3 do zarządzenia;
3) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chrzanowie - załącznik nr 4 do zarządzenia;
4) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej - załącznik nr 5 do zarządzenia;
5) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach - załącznik nr 6 do zarządzenia;
6) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie - załącznik nr 7 do zarządzenia;
7) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej - załącznik nr 8 do zarządzenia;
8) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miechowie - załącznik nr 9 do zarządzenia;
9) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach - załącznik nr 10 do zarządzenia;
10) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu - załącznik nr 11 do zarządzenia;
11) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu - załącznik nr 12 do zarządzenia;
12) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu - załącznik nr 13 do zarządzenia;
13) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu - załącznik nr 14 do zarządzenia;
14) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach - załącznik nr 15 do zarządzenia;
15) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej - załącznik nr 16 do zarządzenia;
16) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie - załącznik nr 17 do zarządzenia;
17) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wadowicach - załącznik nr 18 do zarządzenia;
18) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce - załącznik nr 19 do zarządzenia;
19) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zakopanem - załącznik nr 20 do zarządzenia.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

(Załączniki do zarządzenia stanowią oddzielne załączniki do niniejszego numeru).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

STATUT WOJEWÓDZKIEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

§  1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zwana dalej "Wojewódzką Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Wojewódzkiej Stacji jest miasto Kraków.
2. Obszarem działania Wojewódzkiej Stacji jest województwo małopolskie.
§  4. Wojewódzka Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych drugiego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Wojewódzkiej Stacji kieruje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie, który jest jednocześnie dyrektorem Wojewódzkiej Stacji.
§  6.
1. Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należą:

1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowisk;
2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
3) ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
14) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;
15) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
16) sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej;
17) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
18) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
19) nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności i żywienia;
20) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
21) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Wojewódzka Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 1
1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Higieny Komunalnej;
2) Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Dział Higieny Pracy;
4) Dział Epidemiologiczny;
5) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Oddział Higieny Radiacyjnej;
8) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Oddział Statystyki;
11) Oddział Analiz Instrumentalnych;
12) Sekcja Spraw pracowniczych;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Zewnętrznego;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BOCHNI

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Bochnia.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat bocheński.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 2
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
5) Sekcja Higieny Komunalnej;
6) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Sekcja Higieny Pracy;
8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Sekcja Oświaty Zdrowotnej;
10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
12) Stanowisko Pracy Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BRZESKU

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzesku, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Brzesko.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat brzeski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. 3 Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 4
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:
a) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
3) Sekcja Epidemiologii;
4) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Sekcja Higieny Komunalnej;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży, Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 4

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W CHRZANOWIE

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chrzanowie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Chrzanów.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat chrzanowski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 5
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 5

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Dąbrowa Tarnowska.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat dąbrowski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dąbrowie Tarnowskiej, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 6
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 6

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORLICACH

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Gorlice.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat gorlicki.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. 7 Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 8
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologiczny;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej i Służby Pracowniczej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych i Obsługi;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 7

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KRAKOWIE

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Kraków.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Kraków i powiat krakowski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. 9 Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 10
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku i Kosmetyków;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
9) Oddział Laboratoryjny;
10) Sekcja Statystyki Medycznej;
11) Sekcja ds. Pracowniczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 8

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W LIMANOWEJ

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Limanowej, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Limanowa.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat limanowski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 11
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu;
17) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 9

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIECHOWIE

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Miechowie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Miechów.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat miechowski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miechowie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miechowie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 12
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Laboratoryjny;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
15) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 10

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W MYŚLENICACH

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Myślenice.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat myślenicki.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myślenicach, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 13
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 11

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Nowy Sącz.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6. 14
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami;
5) higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 15
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
5) Oddział Higieny Pracy;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Oddział Laboratoryjny;
8) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
11) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
14) Stanowisko Pracy Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
15) Stanowisko Pracy Inspektora ds. Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
16) Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 12

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM TARGU

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Nowy Targ.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat nowotarski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 16
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Laboratoryjny;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Ochrony Informacji Niejawnych;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.
. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 13

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OLKUSZU

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Olkusz.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat olkuski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 17
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Epidemiologii;
3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Oddział Higieny Pracy;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyka Medycznego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji i Kadr;
16) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 14

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OŚWIĘCIMIU

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Oświęcim.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat oświęcimski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 18
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Laboratoryjny;
3) Sekcja Organizacyjno-Prawna;
4) Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 15

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W PROSZOWICACH

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Proszowicach, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Proszowice.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat proszowicki.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 19
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
4) Sekcja Higieny Komunalnej;
5) Sekcja Higieny Pracy;
6) Sekcja Epidemiologii;
7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
11) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 16

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Sucha Beskidzka.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat suski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 20
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 17

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W TARNOWIE

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Tarnów.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Tarnów i powiat tarnowski.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 21
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Oddział Laboratoryjny;
9) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
10) Sekcja Statystyki, Informacji i Analiz;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Organizacji;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 18

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WADOWICACH

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wadowice.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat wadowicki.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 22
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
18) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 19

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W WIELICZCE

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieliczce, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Wieliczka.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat wielicki.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 23
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
2) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Sekcja Epidemiologii;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

ZAŁĄCZNIK Nr 20

STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAKOPANEM

§  1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem, zwana dalej "Powiatową Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
§  2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.
§  3.
1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Zakopane.
2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat tatrzański.
§  4. Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.
§  5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.
§  6.
1. 24 Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) higieniczno-sanitarnym, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;
3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
5) działalność przeciwepidemiczną;
6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;
13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.
§  7. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.
§  8. 25
1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Laboratoryjny;
5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
a) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;
b) Sekcja Administracyjno-Techniczna, Zaopatrzenia i Spraw Osobowych;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.
1 Załącznik nr 1 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
2 Załącznik nr 2 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2004 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 19 października 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.14.124) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2004 r.

3 Załącznik nr 3 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
4 Załącznik nr 3 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2004 r.

5 Załącznik nr 4 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2004 r.
6 Załącznik nr 5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2004 r.
7 Załącznik nr 6 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
8 Załącznik nr 6 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.Urz.MZ.03.8.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.

9 Załącznik nr 7 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
10 Załącznik nr 7 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
11 Załącznik nr 8 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.Urz.MZ.03.8.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 września 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.11.103) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 2004 r.

12 Załącznik nr 9 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 26 maja 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.7.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 2004 r.
13 Załącznik nr 10 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2004 r.
14 Załącznik nr 11 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 3 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 grudnia 2004 r.
15 Załącznik nr 11 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.Urz.MZ.03.8.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 3 listopada 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.15.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 grudnia 2004 r.

16 Załącznik nr 12 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
17 Załącznik nr 13 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 maja 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.7.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 lipca 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 26 maja 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.7.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 września 2004 r.

18 Załącznik nr 14 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.Urz.MZ.03.8.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2003 r.
19 Załącznik nr 15 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2004 r.
20 Załącznik nr 16 § 8 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.11.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 2004 r.
21 Załącznik nr 17 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.Urz.MZ.03.8.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.

22 Załącznik nr 18 § 8:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.Urz.MZ.03.8.74) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 sierpnia 2003 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2004 r.

23 Załącznik nr 19 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 8 zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.4.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 maja 2004 r.
24 Załącznik nr 20 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. a) zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.
25 Załącznik nr 20 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 8 lit. b) zarządzenia z dnia 13 lutego 2004 r. (Dz.Urz.MZ.04.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 marca 2004 r.