Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.11.74

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:
§  1.
Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku i podległym mu obwodowym urzędom miar.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W GDAŃSKU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1.
Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.);
2)
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 241, poz. 2083);
3)
innych ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku;
4)
regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku, zwanego dalej "regulaminem"

oraz zarządzeń, wytycznych, decyzji i innych dokumentów wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Miar i Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.

§  2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
Prezes - Prezes Głównego Urzędu Miar;
2)
Dyrektor - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku;
3)
GUM - Główny Urząd Miar;
4)
Okręgowy Urząd - Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku;
5)
obwodowe urzędy - obwodowe urzędy miar mające siedziby na obszarze działania Okręgowego Urzędu;
6)
komórki organizacyjne - komórki wymienione w § 3 ust. 1;
7)
kierownik komórki organizacyjnej - naczelnik wydziału, zastępca naczelnika wydziału, kierownik referatu, kierownik Oddziału Kancelarii Tajnej GUM.

Rozdział  2

Organizacja wewnętrzna

§  3.
1.
W skład Okręgowego Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1)
Wydział Masy, Siły, Długości i Kąta (6W1);
2)
Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego (6W2);
3)
Wydział Termodynamiki (6W3);
4)
Wydział Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej (6WN);
5)
Wydział Finansowo-Księgowy (WK);
6)
Wydział Administracyjno-Gospodarczy (WA);
7)
Referat Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych (RK);
8)
Radca Prawny (RP);
9)
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Ppoż. (BHP);
10)
Oddział Kancelarii Tajnej GUM (PO);
11)
Stanowisko ds. Obronnych (SO);
12)
Sekretariat (SE).
2.
W Okręgowym Urzędzie działają Pełnomocnicy Dyrektora ds.: Jakości, Towarów Paczkowanych i Informacji Publicznej.
3.
Schemat organizacyjny Okręgowego Urzędu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
§  4.
1.
W skład komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1:
1)
pkt 1 - 7 - mogą wchodzić referaty i stanowiska pracy,
2)
pkt 8 - wchodzą stanowiska pracy,
3)
pkt 1 - 3 - wchodzą Punkty Obsługi Klienta (POK),
2.
Organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych określają regulaminy wewnętrzne przyjęte zgodnie z art. 39 ust. 7 w związku z ust. 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 z późn. zm.).
3.
Dyrektor może powoływać zespoły problemowe, celowe oraz zadaniowe o charakterze stałym albo doraźnym określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres i tryb ich działania.
4.
W skład zespołów, o których mowa w ust. 3, mogą być powołani pracownicy obwodowych urzędów za zgodą właściwego naczelnika.

Rozdział  3

Zakres działania Okręgowego Urzędu

§  5.
Okręgowy Urząd wykonuje czynności w zakresie prawnej kontroli metrologicznej dostarczonych do Okręgowego Urzędu przyrządów pomiarowych, zgodnie z rzeczowym zakresem działania Okręgowego Urzędu, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  6.
1.
Okręgowy Urząd wykonuje czynności z zakresu prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w miejscu ich ustawienia lub użytkowania, zgodnie z ustalonym obszarem działania Okręgowego Urzędu.
2.
Poza obszarem działania Okręgowego Urzędu czynności z zakresu prawnej kontroli metrologicznej mogą być wykonywane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami właściwych okręgowych urzędów miar.
3.
Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Okręgowy Urząd określa załącznik nr 2 do regulaminu.
§  7.
Okręgowy Urząd wykonuje czynności związane z nadzorem nad wykonywaniem przepisów ustawy - Prawo o miarach na obszarze działania.
§  8.
Okręgowy Urząd sprawuje nadzór nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych zgodnie z ustalonym obszarem działania, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o towarach paczkowanych".
§  9.
Okręgowy Urząd może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie, sprawdzanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  10.
Okręgowy Urząd może udzielać konsultacji i prowadzić doradztwo techniczne w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych, jak również prowadzić szkolenia specjalistyczne z dziedziny miar.
§  11.
Okręgowy Urząd prowadzi sprawy finansowo-księgowe, administracyjno-gospodarcze, kadrowe, socjalne, szkoleniowe i dotyczące systemu zarządzania obwodowych urzędów oraz obsługę prawną tych urzędów.

Rozdział  4

Dyrektor Okręgowego Urzędu

§  12.
1.
Dyrektor kieruje działalnością Okręgowego Urzędu przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy oraz Pełnomocników Dyrektora ds.: Jakości, Towarów Paczkowanych i Informacji Publicznej.
2.
Do zakresu działania Dyrektora należy:
1)
realizowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o miarach, a w szczególności:
a)
badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych, a w szczególności legalizacja przyrządów pomiarowych,
b)
sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz współdziałanie z administracją publiczną w tym zakresie,
c)
wykonywanie na wniosek zainteresowanych podmiotów wzorcowania przyrządów pomiarowych;
2)
realizowanie zadań wynikających z ustawy o towarach paczkowanych w tym:
a)
nadzór nad paczkowaniem produktów, w szczególności nad stosowanym przez paczkującego systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
b)
nadzór nad produkcją butelek miarowych, w szczególności nad stosowanym przez producenta butelek miarowych systemem kontroli wewnętrznej tych butelek,
c)
przyjmowanie zgłoszeń faktu paczkowania produktów;
3)
wykonywanie zadań związanych z cyfrowymi urządzeniami rejestrującymi, zwanymi dalej "tachografami cyfrowymi", zgodnie z udzielonym przez Prezesa upoważnieniem;
4)
dokonywanie oceny zgodności przyrządów pomiarowych w zakresie udzielonej autoryzacji i notyfikacji oraz na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności;
5)
sprawowanie nadzoru i kontroli prawidłowości wykonywania przez Naczelników obwodowych urzędów zadań należących do ich zakresu działania, na podstawie i w zakresie wynikającym z odrębnego upoważnienia Prezesa.
3.
Ponadto do zadań Dyrektora należy:
1)
organizowanie, planowanie i kierowanie działalnością Okręgowego Urzędu, nadzór nad realizacją prac Okręgowego Urzędu;
2)
wydawanie decyzji w sprawach, które na mocy obowiązujących przepisów należą wyłącznie do jego kompetencji;
3)
wydawanie zarządzeń, wytycznych, decyzji i innych aktów wewnętrznych związanych z wykonywanymi zadaniami;
4)
podpisywanie umów cywilnoprawnych, w tym związanych z czynnościami określonymi w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
5)
podpisywanie decyzji finansowych, o których mowa w ustawie - Prawo o miarach;
6)
ustalanie w uzgodnieniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi GUM programów rozwoju działalności i wyposażenia technicznego Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów oraz nadzór nad ich realizacją, a także dbałość o właściwy stan techniczny nieruchomości i wyposażenia Okręgowego Urzędu;
7)
współpraca z komórkami organizacyjnymi GUM;
8)
reprezentowanie Okręgowego Urzędu i współdziałanie z administracją publiczną w zakresie działania Okręgowego Urzędu;
9)
wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju oraz przestrzeganie wymogów wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;
10)
realizacja polityki kadrowej w Okręgowym Urzędzie, dobór pracowników do określonych zadań w Okręgowym Urzędzie oraz nadzór nad podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych;
11)
zapewnienie porządku, dyscypliny pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej i technicznego zabezpieczenia mienia oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie;
12)
współpraca zagraniczna w dziedzinie miar;
13)
rozpatrywanie skarg i wniosków pracowników komórek organizacyjnych oraz klientów Okręgowego Urzędu;
14)
udzielanie urlopów Naczelnikom obwodowych urzędów;
15)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa.
4.
Dyrektor może upoważnić kierownika komórki organizacyjnej oraz innych pracowników Okręgowego Urzędu do podejmowania decyzji oraz do podpisywania pism, w zakresie, o którym mowa odpowiednio w ust. 2 i 3.
5.
Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego kierownik komórki organizacyjnej, o ustanowieniu zastępstwa Dyrektor zawiadamia Prezesa.

Rozdział  5

Zadania kierowników komórek organizacyjnych Okręgowego Urzędu

§  13.
1.
Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Okręgowego Urzędu należy w szczególności:
1)
reprezentowanie komórki wobec Dyrektora, innych komórek Okręgowego Urzędu oraz w kontaktach na zewnątrz;
2)
planowanie bieżących prac oraz rozwoju działalności i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
3)
planowanie rozwoju wyposażenia technicznego, dbałość o jego stan techniczny i prawidłową eksploatację oraz zabezpieczenie wyposażenia technicznego i innego powierzonego mienia;
4)
organizowanie pracy, podział zadań między pracowników i udzielanie niezbędnych wyjaśnień co do sposobu ich załatwiania, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań;
5)
wnioskowanie do Dyrektora w sprawach premiowania, awansowania, nagradzania oraz karania pracowników;
6)
zapewnienie funkcjonowania wewnętrznej kontroli w komórce organizacyjnej;
7)
wyrażanie zgody na urlopy pracowników;
8)
delegowanie pracowników na krajowe podróże służbowe;
9)
zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze służbami finansowymi Okręgowego Urzędu;
10)
ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i innych informacji ustawowo chronionych przetwarzanych w komórce;
11)
współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi GUM i z obwodowymi urzędami, nadzór merytoryczny nad działalnością i stanem wyposażenia obwodowych urzędów;
12)
wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących dokumentów systemu zarządzania;
13)
nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów dotyczących ochrony mienia.
2.
Do zadań kierowników komórek organizacyjnych, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 -3, należy ponadto:
1)
sporządzanie decyzji finansowych, o których mowa w ustawie - Prawo o miarach - za wyjątkiem decyzji dotyczących zaległych opłat i odsetek za zwłokę od zaległych opłat;
2)
sporządzanie umów cywilnoprawnych, w których wysokość wynagrodzenia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wewnętrznych wydanych przez Dyrektora oraz wystawianie faktur VAT za czynności określone w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
3)
przygotowywanie, w uzgodnieniu z Radcą Prawnym, projektów umów cywilnoprawnych dotyczących rzeczowego zakresu działania komórki organizacyjnej.

Rozdział  6

Prawa i obowiązki pracowników Okręgowego Urzędu

§  14.
1.
Do pracowników w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się odpowiednio:
1)
przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218);
2)
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.);
3)
przepisy Kodeksu Pracy;
4)
postanowienia regulaminu.
2.
Do podstawowych obowiązków pracowników Okręgowego Urzędu należy w szczególności:
1)
znajomość aktów prawnych i innych przepisów niezbędnych dla prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
2)
terminowe i należyte załatwianie spraw i kompetentne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy;
3)
rzetelne i obiektywne informowanie przełożonych o stanie prowadzonych spraw;
4)
wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i załatwieniu spraw oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do przełożonego;
5)
rejestrowanie i przechowywanie akt prowadzonych spraw w należytym porządku, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami;
6)
przestrzeganie postanowień zawartych w dokumentach systemu zarządzania;
7)
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
8)
dbanie o porządek i ład w miejscu pracy;
9)
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;
10)
przestrzeganie wymogów wynikających z ustaw: o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

Rozdział  7

Zasady współpracy komórek organizacyjnych

§  15.
1.
Współpraca między komórkami organizacyjnymi odbywa się według następujących zasad:
1)
komórki organizacyjne zobowiązane są do współpracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań w zakresie ich działania;
2)
przy opracowywaniu, uzgadnianiu lub opiniowaniu sprawy wchodzącej w zakres kompetencji kilku komórek organizacyjnych - jedna z nich, wskazana przez Dyrektora lub będąca adresatem sprawy, pełni rolę komórki koordynującej:
a)
komórki współpracujące przygotowują i przekazują komórce koordynującej materiały, informacje, wyjaśnienia, ekspertyzy i opinie konieczne do załatwienia danej sprawy,
b)
komórka koordynująca zobowiązana jest do rozpatrzenia wszystkich przedłożonych stanowisk oraz do poinformowania komórek współpracujących o treści ostatecznego stanowiska w danej sprawie, poprzez przekazanie kopii przygotowanego przez nią do podpisu dokumentu,
c)
przygotowany projekt stanowiska jest uzgadniany przez komórkę koordynująca z komórkami współpracującymi; w przypadku braku uzgodnienia komórka koordynująca przedkłada projekt wraz z zestawieniem rozbieżności do decyzji Dyrektora.
2.
Wątpliwości wynikające z interpretacji przepisów prawa przez komórki organizacyjne rozpatruje Radca Prawny. W razie niemożności ich rozstrzygnięcia, Radca Prawny przedstawia własne wnioski Dyrektorowi w celu podjęcia przez niego decyzji.
3.
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.

Rozdział  8

Zadania komórek organizacyjnych

§  16.
1.
Komórki organizacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 -3, odpowiadają za realizację zadań w zakresie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, oraz oceny zgodności, wzorcowania, sprawdzania i wykonywania ekspertyz przyrządów pomiarowych, w tym w szczególności:
1)
udział w wykonywanych przez GUM badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu;
2)
wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych;
3)
sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych;
4)
wzorcowanie przyrządów pomiarowych w ramach Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu, zgodnie z certyfikatem akredytacji Nr AP 086 z dnia 19 stycznia 2006 r.;
5)
wzorcowanie przyrządów pomiarowych w imieniu Dyrektora jako organu administracji miar, poza zakresem certyfikatu, o którym mowa w pkt 4;
6)
udział w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach biegłości;
7)
prowadzenie prac badawczych w dziedzinie miar;
8)
wykonywanie ekspertyz stanowisk kontrolnych do sprawdzania przyrządów pomiarowych;
9)
udzielanie konsultacji i prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych;
10)
nadzór merytoryczny nad działalnością obwodowych urzędów oraz punktów legalizacyjnych;
11)
współudział w przeprowadzaniu kontroli stosowania przepisów prawnych w dziedzinie miar oraz kontrolach właściwego stosowania przyrządów pomiarowych;
12)
udział w kontrolach planowych i doraźnych u paczkujących towary i producentów butelek miarowych organizowanych przez Wydział Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej;
13)
współpraca z Referatem Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w zakresie realizacji szkoleń;
14)
opracowywanie projektów planów rozwoju i wyposażenia technicznego wydziału;
15)
opiniowanie projektów planów rozwoju i wyposażenia technicznego obwodowych urzędów;
16)
opracowywanie planów i programów prac oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
17)
opiniowanie projektów przepisów i innych dokumentów metrologicznych;
18)
prowadzenie ewidencji przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, dla których ewidencja taka jest przewidziana;
19)
udział w kontrolach:
a)
przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych,
b)
podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych;
20)
udział w wykonywaniu, zleconych przez GUM, badań tachografów cyfrowych lub kart w celu wydania przez Prezesa świadectwa funkcjonalności.
2.
Ponadto do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 -3, należy:
1)
prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, w tym rejestrów zgłoszeń przyrządów pomiarowych i rejestrów czynności metrologicznych;
2)
prowadzenie rejestru - ewidencji wyposażenia, w tym środków trwałych i przedmiotów nietrwałych;
3)
współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi GUM;
4)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.
§  17.
Do zadań Wydziału Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej, należy w szczególności:
1)
kontrola obwodowych urzędów i komórek organizacyjnych Okręgowego Urzędu realizujących zadania w zakresie metrologii prawnej;
2)
kontrola działalności punktów legalizacyjnych;
3)
wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo o miarach na obszarze działania Okręgowego Urzędu oraz koordynacja kontroli prowadzonych w tym zakresie przez komórki Okręgowego Urzędu i przez obwodowe urzędy;
4)
prowadzenie, w imieniu Dyrektora, wszystkich spraw wynikających z przepisów ustawy o towarach paczkowanych, a w szczególności:
a)
dokonywanie kontroli u paczkujących i producentów butelek miarowych,
b)
koordynowanie działań związanych z tymi kontrolami,
c)
prowadzenie ewidencji paczkujących;
5)
dokonywanie i koordynowanie na obszarze działania Okręgowego Urzędu kontroli:
a)
podmiotów upoważnionych do legalizacji przyrządów pomiarowych,
b)
przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych,
c)
podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, oraz prowadzenie działań pokontrolnych w tym zakresie;
6)
przygotowywanie dokumentów związanych z wszczynaniem postępowań w sprawach o naruszenie przepisów ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych;
7)
współpraca w zakresie dokonywanych kontroli z innymi organami administracji publicznej;
8)
prowadzenie rejestru, utworzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, punktów legalizacyjnych na terenie Okręgowego Urzędu;
9)
prowadzenie rejestru wydawanych przez Dyrektora imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli;
10)
prowadzenie ewidencji i rozliczeń mandatów karnych nakładanych przez upoważnionych pracowników Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów;
11)
prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień dla pracowników Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów do podejmowania decyzji w sprawie umieszczania i kasowania na przyrządach pomiarowych cech legalizacyjnych oraz do podpisywania świadectw: legalizacji, wzorcowania, sprawdzenia i ekspertyz przyrządów pomiarowych;
12)
prowadzenie i aktualizacja zbioru aktów prawnych oraz decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych;
13)
przygotowywanie planów kontroli oraz sporządzanie sprawozdań i okresowych informacji z ich realizacji;
14)
prowadzenie rejestru wydawanych pełnomocnictw dla pracowników Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów;
15)
opracowywanie zbiorczych rocznych planów zadań Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów oraz sprawozdań z ich realizacji;
16)
analizowanie krajowego i międzynarodowego rynku usług metrologicznych oraz prognozowanie trendów i mian na tym rynku;
17)
przygotowywanie analiz dla potrzeb opracowania kierunku działalności Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów oraz wnioskowanie w zakresie polityki cenowej i rozwoju usług metrologicznych;
18)
prowadzenie polityki informacyjnej dla klienta zewnętrznego;
19)
pozyskiwanie informacji o potencjalnych klientach we współpracy z komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu i obwodowymi urzędami;
20)
wystawianie decyzji finansowych za wykonane kontrole, o których mowa w ustawie - Prawo o miarach oraz w ustawie o towarach paczkowanych;
21)
przygotowywanie, w uzgodnieniu z Radcą Prawnym, umów cywilnoprawnych dotyczących czynności metrologicznych wykonywanych przez obwodowe urzędy oraz wystawianie faktur VAT za czynności określone w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
22)
współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi GUM;
23)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Dyrektora.
§  18.
1.
Wydziałem Finansowo-Księgowym kieruje Główny Księgowy.
2.
Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy w szczególności:
1)
opracowywanie planów finansowych i kontrola ich realizacji;
2)
prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych, gospodarki pozabudżetowej Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów, w tym kontrola formalna i rachunkowa dochodów i wydatków oraz sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań;
3)
sporządzanie okresowych sprawozdań wykonywania dochodów i wydatków budżetowych oraz miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań dla GUM i GUS;
4)
prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, w tym terminowe wystawianie decyzji dotyczących zaległych opłat, odsetek za zwłokę od zaległych opłat i innych tytułów;
5)
wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
6)
sporządzanie dokumentacji wynagrodzeń i zasiłków oraz prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi;
7)
prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów magazynowych, wyposażenia oraz majątku trwałego;
8)
rozliczanie inwentaryzacji (sporządzanie różnic inwentaryzacyjnych, wprowadzenie jej wyników do ewidencji księgowej);
9)
prowadzenie kasy Okręgowego Urzędu i dokonywanie operacji kasowych;
10)
prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP);
11)
sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością finansową komórek Okręgowego Urzędu oraz obwodowych urzędów;
12)
współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi GUM.
§  19.
Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy w szczególności:
1)
administrowanie nieruchomościami użytkowanymi przez Okręgowy Urząd i obwodowe urzędy, prowadzenie dokumentacji dotyczącej tych nieruchomości oraz regulowanie wszystkich związanych z tym należności;
2)
rozliczanie kosztów eksploatacji nieruchomości, gospodarowanie składnikami majątkowymi Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów w ścisłej współpracy z Naczelnikami obwodowych urzędów;
3)
prowadzenie rejestru - ewidencji wyposażenia, w tym środków trwałych i przedmiotów nietrwałych dla Okręgowego Urzędu, z wyjątkiem komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 -3;
4)
opracowywanie planów i realizacja zakupów w zakresie zaopatrzenia materiałowego, w tym stempli i naklejek legalizacyjnych, mające na celu zabezpieczenie prawidłowej działalności Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów we współpracy z Naczelnikami obwodowych urzędów;
5)
prowadzenie magazynu gospodarczego;
6)
opracowywanie projektów rocznych planów inwestycyjnych Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów, prowadzenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach przyznanych środków oraz sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z ich realizacji;
7)
prowadzenie spraw związanych z remontami kapitalnymi oraz bieżącymi budynków i pomieszczeń jak również naprawami, konserwacją i przeglądami okresowymi instalacji i urządzeń technicznych związanych z eksploatacją budynków we współpracy z Naczelnikami obwodowych urzędów;
8)
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
9)
przekazywanie przyrządów pomiarowych Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów do wzorcowania, naprawy, konserwacji i innych czynności technicznych;
10)
zabezpieczenie techniczne, w tym ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczenie przed włamaniem i kradzieżą oraz nadzór nad właściwym użytkowaniem powierzonego mienia przy ścisłej współpracy z Naczelnikami obwodowych urzędów;
11)
utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków we współpracy z Naczelnikami obwodowych urzędów;
12)
prowadzenie gospodarki samochodowej i obsługi transportowej;
13)
prowadzenie archiwum Okręgowego Urzędu;
14)
instalacja, konfiguracja i konserwacja oprogramowania systemowego i użytkowego;
15)
nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania we wszystkich komórkach organizacyjnych Okręgowego Urzędu oraz w obwodowych urzędach we współpracy z Naczelnikami obwodowych urzędów;
16)
administrowanie sieciami komputerowymi;
17)
załatwianie spraw związanych z serwisowaniem sprzętu komputerowego;
18)
administrowanie Ośrodkiem Wypoczynkowym w Borównie Wielkim koło Skarszew;
19)
współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi GUM.
§  20.
Do zadań Referatu Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych należy prowadzenie spraw osobowych Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów, a w szczególności:
1)
organizowanie naboru na wolne stanowiska pracy i załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników;
2)
sporządzanie sprawozdań o stanie zatrudnienia, dotyczących spraw socjalnych i szkoleniowych oraz sprawozdań z wykorzystania czasu pracy;
3)
organizowanie służby przygotowawczej do służby cywilnej dla nowo przyjętych pracowników;
4)
prowadzenie akt osobowych pracowników oraz ich ewidencja z zachowaniem wymogów ustawy o ochronie danych osobowych;
5)
przetwarzanie danych osobowych w informatycznym systemie kadrowo-płacowym, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym;
6)
prowadzenie archiwum akt osobowych i ewidencja jego zasobów;
7)
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, etyki pracowniczej, porządku i dyscypliny pracy oraz oddziaływanie na kształtowanie właściwej atmosfery i stosunków międzyludzkich;
8)
opracowywanie wniosków o przyznanie nagród oraz o udzielanie pracownikom kar za naruszenie przepisów prawa pracy i przedstawianie ich Dyrektorowi;
9)
ustalanie stażu pracy, naliczanie dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych i innych;
10)
prowadzenie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na renty i emerytury;
11)
opracowywanie wniosków w sprawach odznaczeń państwowych i odznak oraz innych wyróżnień pracowników Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów;
12)
wydawanie dokumentów dotyczących spraw osobowych pracowników (legitymacji służbowych, ubezpieczeniowych, zaświadczeń itp.);
13)
nadzór nad sporządzaniem planów urlopów wypoczynkowych i kontrola wykorzystania urlopów, w tym wychowawczych i bezpłatnych;
14)
prowadzenie kartotek urlopowych oraz kart ewidencji czasu pracy dla pracowników Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów oraz rozliczanie czasu pracy;
15)
prowadzenie ewidencji i przechowywanie kopii wydanych pracownikom przez Dyrektora upoważnień i pełnomocnictw (za wyjątkiem wymienionych w zadaniach Wydziału Nadzoru Metrologicznego i Polityki Rynkowej);
16)
prowadzenie spraw dotyczących szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów;
17)
organizowanie - na polecenie Dyrektora - szkoleń metrologicznych dla podmiotów spoza administracji miar, w ścisłej współpracy z kierownikami kursów;
18)
administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
19)
stała współpraca z komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu, obwodowych urzędów, odpowiednimi komórkami organizacyjnymi GUM oraz właściwymi organami, w sprawach osobowych, szkoleniowych i socjalnych.
§  21.
Do zadań Radcy Prawnego należy obsługa prawna Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów, a w szczególności:
1)
przygotowywanie pism procesowych, opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych oraz projektów umów i innych aktów wywołujących skutki prawne;
2)
udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych;
3)
zastępstwo prawne Dyrektora w postępowaniu sądowym, administracyjnym i przed innymi organami;
4)
nadzór nad przygotowywaniem wniosków o ukaranie za naruszenie przepisów prawa kierowanych do właściwego organu orzekającego w sprawach o wykroczenia;
5)
wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie o radcach prawnych.
§  22.
Do zadań Stanowiska ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej należy:
1)
prowadzenie spraw określonych w przepisach szczegółowych, związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Okręgowym Urzędzie i obwodowych urzędach;
2)
przeprowadzenie kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych i składanie informacji o stopniu ich realizacji;
3)
nadzór nad stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz planowanie wyposażenia budynków i pomieszczeń w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe;
4)
współdziałanie z terenowo właściwymi komendantami Państwowej Straży Pożarnej;
5)
szkolenie wstępne nowo zatrudnionych pracowników w formie instruktażu ogólnego, a także organizowanie szkoleń pracowników w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej w porozumieniu z Referatem Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych.
§  23.
Do zadań Oddziału Kancelarii Tajnej GUM, którym kieruje kierownik należy właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie dokumentów niejawnych, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
§  24.
Do zadań Stanowiska ds. obronnych należy:
1)
wykonywanie czynności związanych z obronnością państwa należących do Dyrektora, zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
planowanie i realizacja zadań związanych z obroną cywilną Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów.
§  25.
Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:
1)
przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji oraz przygotowanie jej do dekretacji;
2)
rozdzielanie pism do komórek organizacyjnych Okręgowego Urzędu;
3)
przygotowywanie korespondencji do podpisu oraz jej wysyłka;
4)
przechowywanie korespondencji dotyczącej bezpośrednio Dyrektora;
5)
współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w zakresie stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz sprawowanie nadzoru w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej;
6)
prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
7)
obsługa urządzeń, będących na wyposażeniu sekretariatu;
8)
przyjmowanie Klientów i kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych;
9)
dystrybucja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Głównego Urzędu Miar oraz czasopism i innych wydawnictw prenumerowanych przez Okręgowy Urząd.
§  26.
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości odpowiadającego za realizację zadań Dyrektora w zakresie systemu zarządzania w Okręgowym Urzędzie i obwodowych urzędach należy w szczególności:
1)
nadzorowanie prac związanych z wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania;
2)
opracowywanie, uzgadnianie i weryfikacja podstawowych dokumentów systemu zarządzania;
3)
udzielanie pomocy w opracowywaniu i wdrażaniu szczegółowych dokumentów systemu zarządzania;
4)
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustaleń wynikających z dokumentów systemu zarządzania;
5)
planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych dotyczących systemu zarządzania;
6)
udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w sprawach dotyczących systemu zarządzania;
7)
koordynowanie działań związanych z akredytacją oraz utrzymywanie kontaktów z Polskim Centrum Akredytacji w tym zakresie;
8)
współpraca z Referatem Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dotyczących wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania i zagadnień z tym związanych.
§  27.
Do zadań Pełnomocnika Dyrektora ds. Towarów Paczkowanych należy realizacja zadań Dyrektora, wynikających z przepisów ustawy o towarach paczkowanych.
§  28.
Pełnomocnik Dyrektora ds. Informacji Publicznej odpowiada za prowadzenie strony internetowej Okręgowego Urzędu i obwodowych urzędów oraz Biuletynu Informacji Publicznej - we współpracy z komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu i z obwodowymi urzędami.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik  Nr 1

Schemat organizacyjny Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku

Załącznik  Nr 2

Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku

Lp.Nazwy przyrządów pomiarowychWydział
1.Przymiary wstęgowe6W1
2.Przymiary sztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników, półsztywne, w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników6W1
3.Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór6W1
4.Przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych6W1
5.Zbiorniki pomiarowe do cieczy6W3
6.Samochodowe cysterny pomiarowe6W3
7.Liczniki do cieczy innych niż woda6W3
8.Instalacje pomiarowe:

- do gazu ciekłego propan-butan

- do pozostałych cieczy innych niż woda

6W3

6W3

9.Odmierzacze:

- paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe

- gazu ciekłego propan-butan

6W3

6W3

10.Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody, z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy do wody zwężkowych6W3
11.Odważniki klasy dokładności F1, F2 i M16W1
12.Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IIII6W1
13.Wagi automatyczne:

a) odważające,

b) dla pojedynczych ładunków,

c) przenośnikowe,

d) kontrolne i sortujące,

e) porcjujące oraz dozowniki objętościowe.

6W1

6W1

6W1

6W1

6W1

14.Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych6W1
15.Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu6W1
16.Gęstościomierze zbożowe 1 L, ¼ L6W1
17.Przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym6W2
18.Przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego6W2
19.Analizatory wydechu6W2
20.Analizatory spalin samochodowych6W2
21.Mierniki poziomu dźwięku6W2
22.Mierniki drgań mechanicznych oddziałujących na człowieka6W2
23.Manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych6W3
6W1 - Wydział Masy, Siły, Długości i Kąta

6W2 - Wydział Metrologii Elektrycznej, Fizykochemii, Akustyki, Drgań i Promieniowania Optycznego

6W3 - Wydział Termodynamiki