Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Świdnicy.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.14.102

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Świdnicy

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 oraz Nr 180, poz. 1494 i z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się, co następuje:
§  1.
Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Świdnicy nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OBWODOWEGO URZĘDU MIAR NR 5 W ŚWIDNICY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1.
Obwodowy Urząd Miar nr 5 w Świdnicy, działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo o miarach";
2)
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 241, poz. 2083);
3)
innych ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością Obwodowego Urzędu Miar nr 5 w Świdnicy;
4)
regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu;
5)
regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu Miar nr 5 w Świdnicy, zwanego dalej " Regulaminem"

oraz zarządzeń, wytycznych, decyzji i innych dokumentów wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar nr 5 w Świdnicy.

§  2.
Użyte w Regulaminie określenia, oznaczają:
1)
Prezes - Prezesa Głównego Urzędu Miar;
2)
Dyrektor - Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu
3)
Naczelnik Urzędu - Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar nr 5 w Świdnicy;
4)
Okręgowy Urząd - Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu;
5)
Obwodowy Urząd - Obwodowy Urząd Miar nr 5 w Świdnicy;
6)
system zarządzania - system zarządzania obowiązujący i funkcjonujący w Okręgowym Urzędzie i Obwodowym Urzędzie.

Rozdział  2

Organizacja wewnętrzna

§  3.
1.
W skład Obwodowego Urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:
1)
Stanowisko Pomiarów Objętości;
2)
Stanowisko Pomiarów Masy;
3)
Stanowisko Pomiarów Parametrów Ruchu;
4)
Punkt Obsługi Klienta.
2.
Obsługę administracyjną i prawną Obwodowego Urzędu w sprawach: finansowych, osobowych, związanych z zaopatrzeniem i administrowaniem nieruchomością, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych oraz zadań związanych z obronnością kraju prowadzi Okręgowy Urząd.
3.
Schemat organizacyjny Obwodowego Urzędu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

Rozdział  3

Zakres działania Obwodowego Urzędu

§  4.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności w zakresie prawnej kontroli metrologicznej dostarczonych do Obwodowego Urzędu przyrządów pomiarowych, zgodnie z zakresem rzeczowym działania, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  5.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności dotyczące prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w miejscu ich ustawienia lub użytkowania, zgodnie z ustalonym obszarem działania Obwodowego Urzędu.
§  6.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy - Prawo o miarach na obszarze działania Obwodowego Urzędu.
§  7.
Obwodowy Urząd uczestniczy w prowadzeniu nadzoru nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1409 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o towarach paczkowanych" i ustalonym obszarem działania.
§  8.
Obwodowy Urząd może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie, ekspertyzy i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu, a ponadto czynności dotyczące:
1)
udzielania konsultacji i doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych;
2)
nadzoru merytorycznego nad działalnością punktów legalizacyjnych;
3)
opiniowania projektów przepisów i innych dokumentów związanych z działalnością administracji miar;
4)
prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji lub wzorcowaniu, dla celów nadzorczych i marketingowych;
5)
prowadzenia i aktualizacji zbioru aktów prawnych oraz decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych.
§  9.
Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Obwodowy Urząd określa załącznik nr 2 do regulaminu.
§  10.
Obwodowy Urząd sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo o miarach i ustawy o towarach paczkowanych poprzez wykonywanie kontroli na obszarze działania:
1)
przyrządów pomiarowych u użytkowników;
2)
jednostek paczkujących towary oraz produkujących butelki miarowe;
3)
jednostek upoważnionych do wykonywania napraw i instalacji - aktywacji oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;
4)
jednostek upoważnionych do legalizacji pierwotnej i ponownej określonych rodzajów przyrządów pomiarowych.

Rozdział  4

Naczelnik Obwodowego Urzędu

§  11.
1.
Działalnością Obwodowego Urzędu kieruje Naczelnik Urzędu.
2.
Do zakresu działania Naczelnika Urzędu należy:
1)
realizowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o miarach:
a)
badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonywania zadań związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych,
b)
sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy - Prawo o miarach oraz współdziałanie z administracją publiczną w tym zakresie,
c)
wykonywanie wzorcowań i ekspertyz metrologicznych przyrządów pomiarowych na wniosek zainteresowanych podmiotów;
2)
realizowanie zadań wynikających z ustawy o towarach paczkowanych, w tym:
a)
nadzór nad paczkowaniem produktów, w szczególności nad stosowanym przez paczkującego systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
b)
nadzór nad produkcja butelek miarowych, w szczególności nad stosowanym przez producenta butelek miarowych systemem kontroli wewnętrznej tych butelek;
3)
dokonywanie oceny zgodności przyrządów pomiarowych w zakresie udzielonej autoryzacji i notyfikacji oraz na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności.
3.
Ponadto do zadań Naczelnika Urzędu należy:
1)
organizowanie, planowanie i kierowanie działalnością Obwodowego Urzędu oraz nadzór nad realizacją prac, a także sporządzanie sprawozdań z działalności Obwodowego Urzędu;
2)
organizowanie prac, podział zadań między pracowników i udzielanie niezbędnych wyjaśnień co do sposobu ich załatwiania, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań;
3)
ustalanie w uzgodnieniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu programów rozwoju działalności i wyposażenia technicznego Obwodowego Urzędu oraz nadzór nad ich realizacją;
4)
wnioskowanie do Dyrektora o uzupełnienie i modernizację wyposażenia technicznego i dbałość o właściwy stan techniczny nieruchomości oraz wyposażenia;
5)
zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze służbami finansowymi Okręgowego Urzędu;
6)
celowe i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Obwodowego Urzędu oraz prawidłowe i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem;
7)
wydawanie pisemnych upoważnień dla pracowników Obwodowego Urzędu, do przeprowadzania kontroli na ustalonym obszarze działania;
8)
realizowanie zadań z zakresu polityki rynkowej;
9)
reprezentowanie Obwodowego Urzędu i współdziałanie z administracją publiczną w zakresie działania Obwodowego Urzędu;
10)
podejmowanie niezbędnych działań w celu realizacji przyjętej polityki jakości i osiągnięcia wytyczonych celów jakościowych;
11)
wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania;
12)
prowadzenie spraw finansowych Obwodowego Urzędu;
13)
zawieranie umów cywilnoprawnych dotyczących wykonywania czynności określonych w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
14)
wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju oraz przestrzeganie wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,
15)
dobór pracowników do określonych zadań w Obwodowym Urzędzie i nadzór nad podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych;
16)
zapewnienie porządku, dyscypliny pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej i technicznego zabezpieczenia mienia oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie;
17)
współpraca z komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu;
18)
zapewnienie właściwej gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
19)
prowadzenie ewidencji pobierania, wydawania i rozliczania mandatów karnych;
20)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa lub Dyrektora.
4.
Naczelnik Urzędu może upoważnić pracowników Obwodowego Urzędu do podejmowania decyzji w jego imieniu, na określonych zasadach i w określonych przez niego sprawach.
5.
Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik. O ustanowieniu zastępstwa Naczelnik Urzędu zawiadamia Dyrektora.

Rozdział  5

Prawa i obowiązki pracowników Obwodowego Urzędu

§  12.
1.
Do pracowników w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się:
1)
przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218);
2)
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.);
3)
przepisy Kodeksu Pracy;
4)
postanowienia regulaminu.
2.
Do podstawowych obowiązków pracownika Obwodowego Urzędu należy w szczególności:
1)
znajomość aktów prawnych i innych przepisów niezbędnych dla prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
2)
terminowe i należyte załatwianie spraw oraz kompetentne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy;
3)
rzetelne i obiektywne informowanie przełożonych o prowadzonych przez siebie sprawach;
4)
uprzejme i rzeczowe traktowanie interesantów i współpracowników;
5)
wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do przełożonego;
6)
rejestrowanie i przechowywanie akt prowadzonych spraw w należytym porządku, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami;
7)
dbanie o porządek i ład w miejscu pracy;
8)
należyta troska o wyposażenie stanowiska pracy;
9)
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;
10)
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
11)
przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych;
12)
przestrzeganie postanowień zawartych w dokumentach systemu zarządzania.
3.
Pracownik Obwodowego Urzędu otrzymuje szczegółowy zakres praw, obowiązków i odpowiedzialności pracownika zatwierdzony przez Naczelnika.

Rozdział  6

Zadania stanowisk pracy Obwodowego Urzędu

§  13.
Do zadań stanowisk pracy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, należy:
1)
wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej, wzorcowań oraz ekspertyz przyrządów pomiarowych;
2)
terminowa realizacja wykonywanych czynności metrologicznych;
3)
wykonywanie pomiarów związanych z badaniami przyrządów pomiarowych w ramach zatwierdzenia typu;
4)
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzanych badań;
5)
wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo o miarach na obszarze działania Obwodowego Urzędu;
6)
udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych w ramach posiadanych kompetencji;
7)
opiniowanie projektów rozporządzeń i innych aktów prawnych w dziedzinie miar;
8)
udział w pracach związanych z tworzeniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością;
9)
realizacja innych zadań będących w zakresie działania Obwodowego Urzędu.
§  14.
Do zadań Punktu Obsługi Klienta należy:
1)
przyjmowanie i wydawanie przyrządów pomiarowych do i po badaniach metrologicznych;
2)
prowadzenie rejestrów zgłoszeń przyrządów pomiarowych:
a)
do prawnej kontroli metrologicznej,
b)
do innych badań metrologicznych (wzorcowania i ekspertyzy),
c)
własnych;
3)
prowadzenie kasy Obwodowego Urzędu i dokonywanie wszelkich operacji kasowych;
4)
prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Obwodowego Urzędu;
5)
prowadzenie spraw związanych z wystawianiem decyzji finansowych w związku z art. 24 i 24a ustawy - Prawo o miarach;
6)
sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów dotyczących wykonywania czynności określonych w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
7)
sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań z wykonania zadań metrologicznych oraz dochodów Obwodowego Urzędu;
8)
udzielanie informacji klientom o zakresie świadczonych usług metrologicznych;
9)
prowadzenie ewidencji przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji lub wzorcowaniu dla celów nadzorczych i marketingowych;
10)
badanie poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik  Nr 1

Schemat organizacyjny Obwodowego Urzędu Miar w Świdnicy

Załącznik  Nr 2

Przyrządy pomiarowe legalizowane przez Obwodowy Urząd Miar w Świdnicy w siedzibie urzędu oraz w miejscu ich ustawienia lub użytkowania

Lp.Symbol klasyfikacji przyrządów pomiarowychNazwa przyrządu pomiarowego
1.FF1.6.2.2Instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe)
2.FF1.6.2.4Instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan
3.FF1.6.3.1.1Instalacje pomiarowe do cieczy spożywczych
4.FF1.6.3.1.2Odmierzacze paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe) - legalizacja pierwotna po zainstalowaniu i legalizacja ponowna
5.FF1.6.3.2.2Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan - legalizacja pierwotna po zainstalowaniu i legalizacja ponowna
6.FF1.10.11.1aZbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe do 100 m3
7.FF1.10.11.2Zbiorniki pomiarowe. Schładzalniki do mleka
8.FF1.10.12Samochodowe cysterny pomiarowe
9.FF1.10.13Beczki stosowane jako naczynia pomiarowe
10.RT7.5Tachografy samochodowe
11.RT7.6Taksometry elektroniczne
12.M1.1.1.4Odważniki klasy dokładności F2 / klasy dokładności 3
13.M1.1.1.5Odważniki klasy dokładności M1 / klasy dokładności 4
14.M1.1.1.6Odważniki klasy dokładności M2 / klasy dokładności 5
15.M1.1.2.6Odważniki uchybieniowe
16.M1.2.1Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I
17.M1.2.2Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II
18.M1.2.2.3Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II - inne
19.M1.2.3Wagi nieautomatyczne klasy dokładności III
20.M1.2.4Wagi nieautomatyczne klasy dokładności IIII
21.M1.3Wagi automatyczne
22.M2.9.2.3Gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ L