Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.5.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 sierpnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Siedlcach

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494) zarządza się, co następuje:
§  1. Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Siedlcach nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OBWODOWEGO URZĘDU MIAR NR 4 W SIEDLCACH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1. Obwodowy Urząd Miar nr 4 w Siedlcach działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo o miarach";
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 241, poz. 2083);
3) innych ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Siedlcach;
4) regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie;
5) regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Siedlcach, zwanego dalej "Regulaminem"

oraz zarządzeń, wytycznych, decyzji i innych dokumentów wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Siedlcach.

§  2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Prezes - Prezes Głównego Urzędu Miar;
2) Dyrektor - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie;
3) Naczelnik Urzędu - Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar nr 4 w Siedlcach;
4) Okręgowy Urząd - Okręgowy Urząd Miar w Warszawie;
5) Obwodowy Urząd - Obwodowy Urząd Miar nr 4 w Siedlcach;
6) komórki organizacyjne - komórki wymienione w § 3 ust. 1;
7) kierownik komórki organizacyjnej - kierownik pracowni albo inna osoba kierująca komórką organizacyjną.

Rozdział  2

Organizacja wewnętrzna

§  3.
1. W skład Obwodowego Urzędu wchodzą następujące pracownie i stanowiska pracy:
1) Pracownia Pomiarów Objętości, Przepływów i Ciśnienia;
2) Pracownia Pomiarów Masy;
3) Pracownia Pomiarów Długości, Prędkości i Drogi;
4) Stanowisko Pomiarów Wilgotności,
5) Punkt Obsługi Klienta.
2. Obsługę w zakresie spraw kadrowych, prawnych oraz spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu Obwodowego Urzędu prowadzi Okręgowy Urząd.

Rozdział  3

Zakres działania Obwodowego Urzędu

§  4. Obwodowy Urząd wykonuje czynności w zakresie prawnej kontroli metrologicznej dostarczonych do urzędu przyrządów pomiarowych zgodnie z rzeczowym zakresem działania Obwodowego Urzędu, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  5. Obwodowy Urząd wykonuje czynności dotyczące prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w miejscu ich ustawienia lub użytkowania, zgodnie z ustalonym obszarem działania Obwodowego Urzędu.
§  6. Obwodowy Urząd wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy - Prawo o miarach zgodnie z ustalonym obszarem działania.
§  7. Obwodowy Urząd prowadzi nadzór nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych zgodnie z ustalonym obszarem działania, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o towarach paczkowanych".
§  8. Obwodowy Urząd może wykonywać inne prace metrologiczne zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi, w tym wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
§  9. Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Obwodowy Urząd określa załącznik regulaminu.

Rozdział  4

Naczelnik Obwodowego Urzędu

§  10.
1. Naczelnik Urzędu kieruje działalnością Obwodowego Urzędu przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Obwodowego Urzędu.
2. Do zakresu działania Naczelnika Urzędu należy:
1) realizowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o miarach, w szczególności:
a) badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych, w tym legalizacja przyrządów pomiarowych,
b) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz współdziałanie z administracją publiczną w tym zakresie,
c) wykonywanie wzorcowania przyrządów pomiarowych na wniosek zainteresowanych podmiotów;
2) realizowanie zadań wynikających z ustawy o towarach paczkowanych, tym:
a) nadzór nad paczkowaniem produktów, w szczególności nad stosowanym przez paczkującego systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
b) nadzór nad produkcją butelek miarowych, w szczególności nad stosowanym przez producenta butelek miarowych systemem kontroli wewnętrznej tych butelek.
3. Ponadto do zadań Naczelnika Urzędu należy:
1) organizowanie, planowanie i kierowanie działalnością Obwodowego Urzędu oraz nadzór nad realizacją prac, a także sporządzanie sprawozdań z działalności Obwodowego Urzędu;
2) dobór pracowników do określonych zadań w Obwodowym Urzędzie, nadzór nad podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych;
3) wnioskowanie do Dyrektora o uzupełnienie i modernizację wyposażenia technicznego, dbałość o właściwy stan techniczny nieruchomości i wyposażenia;
4) zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze służbami finansowymi Okręgowego Urzędu;
5) celowe i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Obwodowego Urzędu oraz prawidłowe i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem;
6) współpraca z komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu;
7) zapewnienie porządku, dyscypliny pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej i technicznego zabezpieczenia mienia oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie;
8) zapewnienie właściwej gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi;
9) prowadzenie ewidencji pobierania, wydawania i rozliczania mandatów karnych;
10) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania;
11) wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju oraz przestrzeganie wymogów wynikających z ustaw: o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych;
12) reprezentowanie Obwodowego Urzędu i współdziałanie z administracją publiczną w zakresie działania Obwodowego Urzędu;
13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa lub Dyrektora.
4. Naczelnik Urzędu może upoważnić pracowników Obwodowego Urzędu do podejmowania decyzji w jego imieniu, na określonych zasadach i w określonych przez niego sprawach.
5. Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik. O wyznaczeniu zastępstwa Naczelnik powiadamia Dyrektora Urzędu.

Rozdział  5

Zadania kierowników komórek organizacyjnych Obwodowego Urzędu

§  11. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych Obwodowego Urzędu należy w szczególności:
1) planowanie bieżących prac i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
2) planowanie rozwoju wyposażenia technicznego, dbałość o jego stan techniczny, prawidłową eksploatację i zabezpieczenie wyposażenia technicznego oraz innego powierzonego mienia;
3) organizowanie prac, podział zadań między pracowników i udzielanie niezbędnych wyjaśnień co do sposobu ich załatwiania, nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zadań;
4) wykonywanie zadań wynikających z obowiązujących dokumentów systemu zarządzania;
5) współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu;
6) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przepisów dotyczących ochrony mienia oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych.

Rozdział  6

Prawa i obowiązki pracowników Obwodowego Urzędu

§  12.
1. Do pracowników w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się:
1) przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.);
2) przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.);
3) przepisy Kodeksu Pracy;
4) postanowienia regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu.
2. Do podstawowych obowiązków pracowników Obwodowego Urzędu należy w szczególności:
1) znajomość aktów prawnych i innych przepisów niezbędnych dla prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
2) terminowe i należyte załatwianie spraw i kompetentne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy;
3) rzetelne i obiektywne informowanie przełożonych o stanie prowadzonych spraw;
4) wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do przełożonego;
5) rejestrowanie i przechowywanie akt prowadzonych spraw w należytym porządku, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami;
6) przestrzeganie postanowień zawartych w dokumentach systemu zarządzania;
7) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
8) dbanie o porządek i ład w miejscu pracy;
9) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;
10) przestrzeganie wymogów wynikających z ustaw o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

Rozdział  7

Zadania komórek organizacyjnych Obwodowego Urzędu

§  13. Do zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, należy w szczególności:
1) wykonywanie na zlecenie Głównego Urzędu Miar badań przyrządów pomiarowych w ramach badania typu;
2) wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów pomiarowych;
3) wzorcowanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych;
4) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ustawy - Prawo o miarach na obszarze działania Obwodowego Urzędu oraz prowadzenie działań pokontrolnych;
5) dokonywanie kontroli u paczkujących towary i producentów butelek miarowych, a także prowadzenie działań pokontrolnych;
6) dokonywanie kontroli:
a) podmiotów upoważnionych do legalizacji przyrządów pomiarowych,
b) przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych,
c) podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych,

oraz prowadzenie działań pokontrolnych w tym zakresie;

7) współpraca w zakresie dokonywanych kontroli z Wydziałem Nadzoru Metrologicznego Okręgowego Urzędu;
8) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Naczelnika Urzędu imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli, w tym ich rejestru;
9) nadzór merytoryczny nad działalnością punktów legalizacyjnych;
10) opiniowanie projektów przepisów i innych dokumentów metrologicznych;
11) prowadzenie ewidencji przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, dla których ewidencja taka jest przewidziana w odrębnych przepisach;
12) prowadzenie i aktualizacja zbioru aktów prawnych oraz decyzji o zatwierdzeniu typu przyrządów pomiarowych.
§  14. Do zadań Punktu Obsługi Klienta należy w szczególności:
1) prowadzenie kasy Obwodowego Urzędu i dokonywanie wszelkich operacji kasowych;
2) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków Obwodowego Urzędu;
3) prowadzenie rejestru zgłoszeń przyrządów pomiarowych i rejestru czynności metrologicznych wykonywanych przez Obwodowy Urząd;
4) prowadzenie spraw związanych z wystawianiem decyzji finansowych w związku z art. 24 i 24 a ustawy - Prawo o miarach;
5) przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów dotyczących wykonywania czynności określonych w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
6) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań z wykonania zadań metrologicznych oraz dochodów Obwodowego Urzędu.

Załącznik 

Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Obwodowy Urząd Miar

Lp.Nazwa przyrządu pomiarowego
Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych i magnetycznych
1Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła
2Pływakowe mierniki objętości mleka
3Beczki drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych
4Zbiorniki pomiarowe bezciśnieniowe
5Samochodowe cysterny pomiarowe
6Liczniki do wody (wodomierze)
7Liczniki do cieczy innych niż woda
8Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda:
a) do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe)
b) do gazu ciekłego propan-butan
c) do pozostałych cieczy innych niż woda
9Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
10Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
11Kolby metalowe II rzędu
Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych
12Materialne miary długości - przymiary bławatne, sztywne i półsztywne w tym do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników
13Taksometry elektroniczne
14Przyrządy kontrolne - tachografy samochodowe przed zainstalowaniem w pojeździe
Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych
15Odważniki klasy dokładności M1, M2 i F2
16Wagi nieautomatyczne klasy I
17Wagi nieautomatyczne klasy II, III i IIII
18Wagi automatyczne:
a) odważające
b) przenośnikowe (taśmowe)
c) dla pojedynczych ładunków
d) kontrolne do pojedynczych ładunków
e) porcjujące (w tym dozowniki objętościowe)
19Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
20Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
21Gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ l