Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 3 w Koszalinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUM.2006.10.69

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 71
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
z dnia 31 października 2006 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 3 w Koszalinie

Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) zarządza się co następuje:
§  1.
Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 3 w Koszalinie nadaje się regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

OBWODOWEGO URZĘDU MIAR NR 3 W KOSZALINIE

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1.
Obwodowy Urząd Miar Nr 3 w Koszalinie działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo o miarach";
2)
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych i obwodowych urzędów miar (Dz. U. Nr 241, poz. 2083);
3)
innych ustaw i rozporządzeń związanych z działalnością Obwodowego Urzędu Miar Nr 3 w Koszalinie;
4)
regulaminu organizacyjnego Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie;
5)
regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu Miar Nr 3 w Koszalinie, zwanego dalej "Regulaminem"

oraz zarządzeń, wytycznych, decyzji i innych dokumentów wewnętrznych Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar Nr 3 w Koszalinie.

§  2.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1)
Prezes - Prezes Głównego Urzędu Miar;
2)
Dyrektor - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie;
3)
Naczelnik Urzędu - Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar Nr 3 w Koszalinie;
4)
Okręgowy Urząd - Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie;
5)
Obwodowy Urząd - Obwodowy Urząd Nr 3 w Koszalinie;
6)
komórki organizacyjne - komórki wymienione w § 3 ust. 1.

Rozdział  2

Organizacja wewnętrzna

§  3.
1.
W skład Obwodowego Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:
1)
Sekretariat Obwodowego Urzędu;
2)
Punkt Obsługi Interesanta;
3)
Stanowisko Pomiarowe Objętości i Przepływu Płynów;
4)
Stanowisko Pomiarowe Masy i Gęstości;
5)
Stanowisko Pomiarowe Taksometrów i Tachografów;
6)
Stanowisko Pomiarowe Liczników Energii Elektrycznej.
2.
Obsługę w zakresie spraw kadrowych, prawnych oraz spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu Obwodowego Urzędu prowadzi Okręgowy Urząd.

Rozdział  3

Zakres działania Obwodowego Urzędu

§  4.
1.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności w zakresie prawnej kontroli metrologicznej dostarczonych do Obwodowego Urzędu przyrządów pomiarowych zgodnie z zakresem rzeczowym działania, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu.
2.
Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Obwodowy Urząd określa załącznik do Regulaminu.
§  5.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności dotyczące prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych w miejscu ich ustawienia lub użytkowania, zgodnie z ustalonym obszarem działania Obwodowego Urzędu.
§  6.
Poza ustalonym obszarem działania prawna kontrola metrologiczna może być wykonywana w oparciu o porozumienie zawarte między naczelnikami i za zgodą dyrektora okręgowego urzędu, na terenie którego działają obwodowe urzędy lub na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorami okręgowych urzędów miar.
§  7.
Obwodowy Urząd może wykonywać inne prace metrologiczne takie jak wzorcowanie, ekspertyzy i sprawdzanie przyrządów pomiarowych bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu, zgodnie z kompetencjami i możliwościami technicznymi.
§  8.
Obwodowy Urząd wykonuje czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy - Prawo o miarach zgodnie z ustalonym obszarem działania;
§  9.
Obwodowy Urząd prowadzi nadzór nad paczkowaniem towarów i produkcją butelek miarowych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o towarach paczkowanych", i ustalonym obszarem działania.

Rozdział  4

Zakres działania Naczelnika Urzędu

§  10.
1.
Działalnością Obwodowego Urzędu kieruje Naczelnik Urzędu.
2.
Do zakresu działania Naczelnika Urzędu należy:
1)
realizowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o miarach, w szczególności:
a)
badanie przyrządów pomiarowych w celu zapewnienia wykonania zadań związanych z prawną kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych, w tym legalizacja przyrządów pomiarowych,
b)
sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przepisów ustawy oraz współdziałanie z administracją publiczną w tym zakresie,
c)
wykonywanie wzorcowania i ekspertyz przyrządów pomiarowych;
2)
realizowanie zadań wynikających z ustawy o towarach paczkowanych, w tym:
a)
nadzór nad paczkowaniem produktów, w szczególności nad stosowanym przez paczkującego systemem kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
b)
nadzór nad produkcją butelek miarowych, w szczególności nad stosowanym przez producenta butelek miarowych systemem kontroli wewnętrznej tych butelek;
3)
dokonywanie kontroli:
a)
przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych,
b)
podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych.
3.
Ponadto do zadań Naczelnika Urzędu należy:
1)
organizowanie, planowanie i kierowanie działalnością Obwodowego Urzędu oraz nadzór nad realizacją prac, a także sporządzanie sprawozdań z działalności Obwodowego Urzędu;
2)
realizowanie polityki personalnej, w tym dobór pracowników do określonych zadań, nadzór nad podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych, określanie zakresów czynności i odpowiedzialności, ocena pracy pracowników oraz formułowanie wniosków dotyczących awansów, nagród i kar;
3)
wnioskowanie do Dyrektora o uzupełnienie i modernizację wyposażenia technicznego, dbałość o właściwy stan techniczny nieruchomości i wyposażenia;
4)
opracowywanie w porozumieniu z odpowiednimi komórkami Okręgowego Urzędu kierunków rozwoju działalności i wyposażenia technicznego Obwodowego Urzędu;
5)
zapewnienie dbałości o interes Skarbu Państwa w zakresie dochodów i wydatków oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze służbami finansowymi Okręgowego Urzędu;
6)
celowe i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Obwodowego Urzędu oraz prawidłowe i racjonalne gospodarowanie powierzonym mieniem;
7)
współpraca z komórkami organizacyjnymi Okręgowego Urzędu i Głównym Urzędem Miar;
8)
zapewnienie porządku, dyscypliny pracy, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ochrony przeciwpożarowej i technicznego zabezpieczenia mienia oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów w tym zakresie;
9)
zapewnienie właściwej gospodarki stemplami i naklejkami legalizacyjnymi;
10)
prowadzenie ewidencji pobierania, wydawania i rozliczania mandatów karnych;
11)
wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością;
12)
wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju oraz przestrzeganie wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych;
13)
reprezentowanie Obwodowego Urzędu i współdziałanie z administracją publiczną w zakresie działania Obwodowego Urzędu;
14)
wydawanie pracownikom Obwodowego Urzędu imiennych upoważnień do przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów ustawy - Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych;
15)
rozpatrywanie skarg i wniosków;
16)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezesa lub Dyrektora.
4.
Naczelnik Urzędu może upoważnić pracowników Obwodowego Urzędu do podejmowania decyzji w jego imieniu, na określonych zasadach i w określonych przez niego sprawach.
5.
Naczelnika Urzędu w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik. O ustanowieniu zastępstwa Naczelnik Urzędu zawiadamia Dyrektora.

Rozdział  5

Prawa i obowiązki pracowników Obwodowego Urzędu

§  11.
1.
Do pracowników w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się:
1)
przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218);
2)
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 z późn. zm.);
3)
przepisy Kodeksu Pracy;
4)
postanowienia regulaminu organizacyjnego Obwodowego Urzędu.
2.
Do podstawowych obowiązków pracowników Obwodowego Urzędu Miar należy w szczególności:
1)
znajomość aktów prawnych i innych przepisów niezbędnych dla prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
2)
terminowe i należyte załatwianie spraw i kompetentne wykonywanie zadań określonych dla danego stanowiska pracy;
3)
rzetelne i obiektywne informowanie przełożonych o stanie prowadzonych spraw;
4)
wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i załatwianiu spraw oraz występowanie z odpowiednimi wnioskami do przełożonego;
5)
rejestrowanie i przechowywanie akt prowadzonych spraw w należytym porządku, zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami;
6)
przestrzeganie postanowień zawartych w dokumentach systemu zarządzania jakością;
7)
stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
8)
dbanie o porządek i ład w miejscu pracy;
9)
przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony mienia;
10)
przestrzeganie wymogów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Rozdział  6

Zadania Sekretariatu Obwodowego Urzędu

§  12.
Do zadań Sekretariatu Obwodowego Urzędu, należy:
1)
pełnienie funkcji biura podawczego;
2)
przechowywanie akt w tym wtórników akt osobowych, z zachowaniem wymagań przepisów o ochronie danych osobowych;
3)
przechowywanie zbiorów przepisów prawnych;
4)
prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
5)
przygotowywanie umów cywilnoprawnych związanych z ekspertyzą lub wzorcowaniem przyrządów pomiarowych;
6)
prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
7)
przygotowywanie poleceń podróży służbowych oraz prowadzenie ich rejestru;
8)
zamawianie i gospodarowanie artykułami biurowymi;
9)
prowadzenie listy obecności, ewidencji wyjść służbowych i prywatnych;
10)
prowadzenie ksiąg inwentarzowych i materiałowych;
11)
sprawowanie nadzoru nad pieczęciami Obwodowego Urzędu.

Rozdział  7

Zadania Punktu Obsługi Interesanta

§  13.
Do zadań Punktu Obsługi Interesanta należy:
1)
obsługa klientów w zakresie przyjmowania i wydawania przyrządów pomiarowych dostarczanych do Obwodowego Urzędu w celu wykonania wzorcowania, ekspertyzy lub prawnej kontroli metrologicznej;
2)
prowadzenie rejestru zgłoszeń przyrządów pomiarowych do czynności wymienionych w pkt 1;
3)
udzielanie informacji i wyjaśnień klientom Obwodowego Urzędu w sprawach dotyczących trybu i warunków wykonywania czynności wymienionych w pkt 1;
4)
dokonywanie wstępnego przeglądu dostarczonych do Obwodowego Urzędu przyrządów pomiarowych i przekazywanie ich na stanowiska pomiarowe Obwodowego Urzędu wykonującym czynności, o których mowa w pkt 1, oraz ich odbiór wraz z dokumentami;
5)
przechowywanie przyrządów pomiarowych do czasu odbioru lub wysyłanie ich do klienta;
6)
nadzór nad przestrzeganiem terminów wykonywania czynności wymienionych w punkcie 1, wynikających z wymagań z zawartych umów cywilnoprawnych lub z Kodeksu postępowania administracyjnego;
7)
przyjmowanie opłat za czynności Obwodowego Urzędu uiszczanych gotówką;
8)
sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonywanych czynności metrologicznych;
9)
prowadzenie spraw związanych z wystawianiem decyzji finansowych w związku z art. 24 i 24a ustawy - Prawo o miarach oraz faktur VAT za czynności określone w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
10)
przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych oraz innych dokumentów dotyczących wykonywania czynności określonych w art. 25 ustawy - Prawo o miarach;
11)
sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań z wykonania zadań metrologicznych oraz dochodów Obwodowego Urzędu.

Rozdział  8

Zadania stanowisk pomiarowych

§  14.
Do zadań stanowisk pomiarowych, wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 3-6, należy:
1)
wykonywanie prawnej kontroli metrologicznej, wzorcowań i ekspertyz przyrządów pomiarowych;
2)
terminowa realizacja wykonywanych czynności metrologicznych;
3)
wykonywanie pomiarów związanych z badaniami przyrządów w ramach zatwierdzenia typu;
4)
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z przeprowadzonych badań;
5)
udzielanie konsultacji, prowadzenie doradztwa technicznego w zakresie doboru i stosowania przyrządów pomiarowych w ramach posiadanych kompetencji;
6)
opiniowanie projektów rozporządzeń i innych dokumentów w dziedzinie miar;
7)
udział w pracach związanych z tworzeniem, wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością.

Załącznik 

Wykaz przyrządów pomiarowych legalizowanych przez Obwodowy Urząd Miar Nr 3 w Koszalinie

Lp.Nazwa przyrządu pomiarowego
1.Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2
2.Gazomierze miechowe do 10 m3/h
3.Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości do 10 m3/h
4.Instalacje pomiarowe do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6.000 dm3/min
5.Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
6.Odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
7.Zbiorniki pomiarowe do cieczy
8.Samochodowe cysterny pomiarowe
9.Pływakowe mierniki objętości mleka
10.Kolby metalowe II rzędu
11.Odważniki klasy dokładności M1, M2
12.Wagi nieautomatyczne klasy dokładności 1, 2, 3, 4
13.Wagi automatyczne porcjujące oraz dozowniki objętościowe
14.Wagi automatyczne przenośnikowe
15.Wagi automatyczne odważające
16.Wagi automatyczne kontrolne i sortujące
17.Wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
18.Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
19.Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
20.Gęstościomierze zbożowe ¼ L
21.Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe nowe i po naprawie
22.Taksometry elektroniczne