Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MENiS.2002.2.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2002 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800), zarządza się, co następuje:
§  1. Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu nadaje się regulamin organizacyjny stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 30 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ i SPORTU

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Do zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, zwanego dalej "ministerstwem" należy zapewnienie obsługi Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, zwanego dalej "ministrem" w zakresie wykonywania zadań określonych w:
1) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866),
2) innych aktach prawnych, w których określone są zadania dla Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a w szczególności w:
a) ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 732),
b) ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32),
c) ustawie z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129 i Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34),
d) ustawie z dnia 12 września 1990 r. o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. U. Nr 65, poz. 386, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),
e) ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362),
f) ustawie z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 33),
g) ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365 i Nr 89, poz. 804),
h) ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365),
i) ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 899 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820),
j) ustawie z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685 i z 2000 r. Nr 48, poz. 550),
k) ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820).
§  2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) członku kierownictwa ministerstwa - należy przez to rozumieć ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu oraz dyrektora generalnego w ministerstwie,
2) departamencie - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną wymienioną w § 5,
3) jednostce podległej lub nadzorowanej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną wymienioną w załączniku nr l do regulaminu.
§  3.
1. W czasie nieobecności ministra zastępuje go sekretarz stanu, a w razie nieobecności sekretarza stanu - wyznaczony przez ministra podsekretarz stanu.
2. Minister może upoważnić sekretarza stanu, podsekretarzy stanu, dyrektora generalnego oraz dyrektorów departamentów i innych pracowników ministerstwa do podejmowania w określonych sprawach decyzji w jego imieniu, w tym do podpisywania decyzji administracyjnych, a także zlecić im nadzór nad realizacją niektórych zadań.
§  4.
1. Prawidłowe wykonywanie zadań określonych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu zapewnia dyrektor generalny.
2. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego określają:
1) ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800),
2) art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800),
3) art. 42 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18).
§  5.
1. W skład ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej (DKOS),
2) Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (DKZU),
3) Departament Pragmatyki i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (DPDZ),
4) Departament Szkolnictwa Wyższego (DSW),
5) Departament Sportu Powszechnego (DSP),
6) Departament Strategii Rozwoju Sportu (DSRS),
7) Departament Ekonomiczny (DE),
8) Departament Współpracy Międzynarodowej (DWM),
9) Departament Prawny (DP),
10) Biuro Dyrektora Generalnego (BG),
11) Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej (BPKA),
12) Biuro Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (BRG),
13) Biuro Promocji, Informacji i Analiz (BPI),
14) Biuro Administracyjne (BA),
15) Biuro Spraw Obronnych (BO),
16) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych (WN),
17) Wydział Informatyzacji (WI).
2. Przy ministerstwie działa Gospodarstwo Pomocnicze. Bezpośredni nadzór nad Gospodarstwem Pomocniczym sprawuje dyrektor generalny.
§  6.
1. Do podstawowych zadań departamentów należy realizowanie zadań ministerstwa i koordynowanie prac, dla których departament jest wiodącą komórką organizacyjną, w tym w szczególności:
1) inicjowanie, opracowywanie i opiniowanie oraz uzgadnianie założeń i projektów aktów normatywnych, aktów administracyjnych, programów, umów i porozumień,
2) opracowywanie programów, analiz, opinii, informacji i innych materiałów wynikających z zadań departamentu,
3) realizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie wykonywania zadań wynikających z aktów normatywnych, programów, umów i porozumień oraz innych aktów administracyjnych pochodzących od naczelnych organów władzy i administracji państwowej,
4) współdziałanie z organami opiniodawczymi i doradczymi działającymi przy ministrze, organami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami i innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji, nauki oraz kultury fizycznej i sportu,
5) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie oraz na oświadczenia i interwencje senatorskie; opracowywanie projektów stanowisk wobec dezyderatów komisji sejmowych,
6) załatwianie skarg, wniosków i listów oraz przyjmowanie obywateli w tych sprawach; udzielanie informacji dotyczących treści przepisów w zakresie właściwości departamentu,
7) prowadzenie spraw fundacji, dla których minister jest ministrem właściwym, a których cele statutowe są zbieżne z zakresem działania departamentu,
8) współpraca merytoryczna oraz przygotowywanie decyzji - ministra właściwego w rozumieniu ustawy o fundacjach - w stosunku do tych fundacji, których cele statutowe mieszczą się w zakresie zadań departamentu,
9) realizowanie zadań z zakresu współpracy z zagranicą przy współdziałaniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej,
10) realizowanie zadań obronnych w porozumieniu z Biurem Spraw Obronnych, w zakresie właściwości departamentów,
11) prowadzenie, w zakresie właściwości rzeczowej departamentu, spraw związanych ze zlecaniem zadań państwowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym kontrola wykonywania zadań zleconych oraz rozliczanie udzielonych dotacji.
2. Departamenty realizują swoje zadania określone w regulaminie organizacyjnym oraz w planie pracy ministerstwa. Plan pracy zatwierdza minister na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora generalnego, zgodnie z kierunkami działań wytyczonymi przez członków kierownictwa ministerstwa.
§  7.
1. Departamenty koordynują i prowadzą sprawy wynikające z nadzoru ministra nad działalnością organów oraz jednostek podległych lub nadzorowanych.
2. Właściwość departamentów koordynujących i prowadzących sprawy, o których mowa w ust. 1, w stosunku do organów oraz jednostek podległych lub nadzorowanych, określa załącznik nr 1 do regulaminu. Dyrektor generalny aktualizuje załącznik stosownie do zachodzących zmian.
§  8.
1. Przy wykonywaniu swoich zadań departamenty obowiązane są do ścisłego współdziałania w drodze uzgodnień, konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad zadaniami.
2. Jeżeli do wykonywania zadania konieczne jest współdziałanie kilku departamentów, departament wiodący wyznacza dyrektor generalny w porozumieniu z właściwymi członkami kierownictwa ministerstwa.
3. Spory kompetencyjne między departamentami rozstrzyga dyrektor generalny.
§  9.
1. Założenia i projekty aktów normatywnych, aktów administracyjnych, programów, umów i porozumień oraz innych dokumentów, do których przygotowania zobowiązany jest minister, opracowuje departament rzeczowo właściwy, we współpracy z innymi zainteresowanymi departamentami, a także uzyskuje akceptację właściwego członka kierownictwa ministerstwa.
2. Prowadzenie uzgodnień projektów aktów i dokumentów, o których mowa w ust. l z innymi ministerstwami, urzędami centralnymi i partnerami społecznymi, należy do obowiązków departamentu rzeczowo właściwego dla sprawy we współpracy z Departamentem Prawnym.
3. Dyrektor generalny ustala szczegółowy tryb opracowywania i uzgadniania projektów aktów i dokumentów, o których mowa w ust. 1.
§  10. Departamenty mogą występować do jednostek podległych i nadzorowanych, a także do innych ministerstw, urzędów centralnych i terenowych, instytucji i ekspertów o dostarczenie lub opracowanie materiałów, informacji, danych i opinii niezbędnych do wykonania zadań.
§  11.
1. Dyrektor departamentu kieruje jego działalnością i odpowiada za całokształt spraw, dla których departament jest rzeczowo właściwy.
2. W czasie nieobecności dyrektora departamentu zastępuje go wyznaczony przez niego zastępca dyrektora, a w razie nieobecności zastępcy dyrektora - inny pracownik departamentu.
§  12.
1. W skład komórek organizacyjnych ministerstwa wchodzą wydziały, zespoły oraz samodzielne stanowiska pracy określone w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych, zatwierdzonych przez dyrektora generalnego.
2. Wydziałem kieruje naczelnik wydziału albo wyznaczony przez dyrektora departamentu pracownik zajmujący co najmniej stanowisko głównego specjalisty lub głównego wizytatora. Naczelnika wydziału można powołać, gdy wydział składa się co najmniej z 5 pracowników.
3. W szczególnych przypadkach wydział może stanowić samodzielną komórkę organizacyjną.
§  13.
1. Minister podpisuje:
1) rozporządzenia i zarządzenia,
2) pisma adresowane do: Prezydenta, Marszałka i wicemarszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa, wiceprezesów i członków Rady Ministrów, ministrów stanu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, osób kierujących centralnymi organami organizacji politycznych i związków zawodowych oraz zwierzchników kościołów i związków wyznaniowych,
3) pisma kierujące projekty aktów normatywnych i inne dokumenty do rozpatrzenia przez Radę Ministrów i Komitet Rady Ministrów,
4) pisma adresowane do ministrów rządów innych państw,
5) akty mianowania na stanowiska profesorów zwyczajnych w szkołach wyższych, profesorów w jednostkach badawczo-rozwojowych resortu, akty powołania na stanowiska kierowników jednostek podległych i nadzorowanych, a także akty dotyczące rozwiązania stosunku pracy z tymi osobami, akty powołania lub powierzenia stanowisk dyrektorów jednostek podległych,
6) dokumenty dotyczące zatrudnienia doradców politycznych,
7) wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz decyzje w sprawie nadania odznaczeń resortowych i nagród ministra dla nauczycieli i nauczycieli akademickich,
8) umowy międzynarodowe, międzyresortowe, umowy o współdziałaniu ministerstw ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami,
9) decyzje i inne akty administracyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) zbiorcze plany dochodów i wydatków ujmowanych w częściach 25, 30 i 38 budżetu państwa oraz decyzje dotyczące zmian dokonywanych w tych planach.
2. W czasie nieobecności ministra pisma i dokumenty podpisuje zastępujący go członek kierownictwa ministerstwa.
3. Członkowie kierownictwa ministerstwa podpisują, według właściwości, pisma adresowane do nie wymienionych w ust. l członków kierownictwa Kancelarii Prezydenta, Sejmu i Senatu RP, ministerstw, Najwyższej Izby Kontroli i Polskiej Akademii Nauk, członków kierownictw centralnych organów administracji rządowej, marszałków województw, przewodniczących sejmików województw, wojewodów, nie wymienionych w ust. 1 członków kierownictw organizacji politycznych; członków kierownictw naczelnych władz związków zawodowych i stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym oraz pisma i dokumenty zastrzeżone do ich podpisu z tytułu odrębnych ustaleń.
4. Pisma i dokumenty nie zastrzeżone do podpisu członka kierownictwa ministerstwa podpisuje dyrektor właściwego departamentu.
5. Pisma i dokumenty przedkładane do podpisu ministra akceptuje właściwy członek kierownictwa ministerstwa.
6. Projekty pism informujących o rozstrzygnięciach prawnych albo finansowych wymagają uzgodnienia odpowiednio z Departamentem Prawnym lub Departamentem Ekonomicznym.
§  14.
1. Przy załatwianiu spraw nie mogą być przekraczane terminy określone w:
1) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 i z 2001 r. Nr 49, poz. 509),
2) ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147),
3) uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 1998 r. Nr 44, poz. 618, z 1999 r. Nr 11, poz. 150 i Nr 23, poz. 331, z 2000 r. Nr 9, poz. 177, Nr 21, poz. 428 i Nr 42, poz. 804, z 2001 r. Nr 37, poz. 586, Nr 38, poz. 613 i Nr 44, poz. 708 oraz z 2002 r. Nr 9, poz. 162 i Nr 18, poz. 304),
4) uchwale Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. Nr 13, poz. 221),
5) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej (Dz. U. Nr 4, poz. 36),
6) innych przepisach szczególnych.
2. Termin przedstawienia opinii do materiałów, które mają być przedmiotem obrad posiedzenia Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów lub innych organów, określa każdorazowo Biuro Dyrektora Generalnego lub Departament Prawny.
3. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ustalana przez dyrektora generalnego.

Rozdział  2

Zakresy działania departamentów

§  15. Do zakresu działania GABINETU POLITYCZNEGO MINISTRA należą sprawy dotyczące współdziałania ministra z organami władzy państwowej, administracji rządowej, samorządowej, partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi, wynikające z jego funkcji politycznej.
§  16. Do zakresu działania DEPARTAMENTU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, SPECJALNEGO I PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ należą zagadnienia i sprawy:

1. Funkcjonowania publicznych i niepublicznych:

1) przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,

2) szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i trzyletnich liceów ogólnokształcących, w tym z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i specjalnymi - dla dzieci i młodzieży,

3) przedszkoli i szkół specjalnych,

4) placówek oświatowo - wychowawczych, w tym ognisk artystycznych, umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

5) poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych,

6) specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

7) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

2. Ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół.

3. Standardów zatrudniania nauczycieli.

4. Podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

5. Standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

6. Funkcjonowania systemu zewnętrznego oceniania.

7. Zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

8. Przyjmowania uczniów do szkół i placówek oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

9. Organizacji kształcenia mniejszości narodowych i grup etnicznych.

10. Organizacji nauczania religii w przedszkolach i szkołach i organizacji nauczania etyki.

11. Ustalania wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz ich wydawania.

12. Obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

13. Sieci szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących.

14. Dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego, programów wychowania przedszkolnego i podręczników.

15. Wykazu rzeczoznawców do spraw programów nauczania i podręczników szkolnych.

16. Oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów, w tym egzaminu dojrzałości, egzaminu dojrzałości w oddziałach dwujęzycznych i egzaminu maturalnego.

17. Dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

18. Działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

19. Organizacji roku szkolnego.

20. Przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

21. Udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym orientacji zawodowej.

22. Szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego.

23. Ramowych statutów publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

24. Indywidualnego programu lub toku nauki.

25. Zasad działania placówek publicznych i warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach.

26. Zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych oraz zespołów orzekających.

27. Wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

28. Kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi.

29. Indywidualnego nauczania.

30. Kształcenia i działań opiekuńczo - wychowawczych w szkołach specjalnych funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz jednostkach pomocy społecznej.

31. Koordynacji pracy komisji dwustronnych ds. podręczników historii i geografii.

32. Kształcenia dzieci repatriantów, uchodźców i migrantów.

33. Przystępowania szkół do Organizacji Matury Międzynarodowej oraz do innych organizacji międzynarodowych.

34. Wspierania młodzieży uzdolnionej, w tym stypendiów dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

35. Realizacji funkcji wychowawczej szkoły i placówki oraz tworzenia szkolnych programów wychowawczych, w tym:

1) wychowania do życia w rodzinie,

2) aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym,

3) wychowania patriotycznego i obywatelskiego,

4) wychowania dla bezpieczeństwa,

5) wychowania komunikacyjnego,

6) edukacji prozdrowotnej i ekologicznej,

7) edukacji czytelniczej i medialnej,

8) edukacji regionalnej i europejskiej.

36. Samorządności uczniowskiej i samorządności w placówkach oświatowo-wychowawczych.

37. Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w tym opracowywania i wdrażania krajowych programów interwencyjnych i osłonowych.

38. Polityki wobec młodzieży oraz działalności organizacji młodzieżowych, w tym w szkołach i placówkach.

39. Wolontariatu dzieci i młodzieży, edukacji rówieśniczej, działalności liderów młodzieżowych.

40. Działalności bibliotek szkolnych.

41. Rozwoju ruchu artystycznego w szkołach i placówkach oraz prezentacji twórczości dzieci i młodzieży; działalności placówek wychowania pozaszkolnego.

42. Profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, w tym koordynowania zadań wynikających z krajowych programów profilaktycznych i zdrowotnych oraz programów rządowych.

43. Tworzenia podstaw prawnych i organizacyjnych dla zapewnienia właściwej opieki zdrowotnej nad dzieckiem w środowisku nauczania i wychowania.

44. Rozwijania systemu pomocy materialnej i pozamaterialnej dla uczniów, w tym pomocy stypendialnej.

45. Realizacji praw człowieka (ucznia, wychowanka).

46. Funkcjonowania rad szkół i rad rodziców; kompetencji rodziców.

47. Funkcjonowania świetlic szkolnych, internatów i burs.

48. Zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku w Polsce dzieci i młodzieży polonijnej, obozów językowych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

49. Współpracy międzynarodowej dzieci i młodzieży.

50. Podpisanych przez Polskę umów o międzynarodowej wymianie i współpracy młodzieży oraz dotyczące zasad finansowania i organizacji wspierania programów międzynarodowej wymiany młodzieży.

51. Europejskich programów z zakresu międzynarodowej współpracy młodzieży oraz współpracy z młodzieżowymi strukturami Unii Europejskiej i Rady Europy.

52. Organizacji kuratoriów oświaty.

53. Zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

54. Organizowania i przeprowadzania, we współpracy z departamentami / biurami MENiS kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

55. Sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

56. Organizowania szkoleń, narad i konferencji kuratorów oświaty.

57. Nadzoru nad Centralną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi w zakresie działania Departamentu.

58. Współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie kształcenia, wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

59. Koordynacji zlecania zadań jednostkom spoza sektora finansów publicznych, w tym kontroli nad ich realizacją.

§  17. Do zakresu działania DEPARTAMENTU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO należą zagadnienia i sprawy:

1. Funkcjonowania szkół publicznych i niepublicznych prowadzących kształcenie zawodowe oraz placówek kształcenia ustawicznego, w tym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów.

2. Orientacji zawodowej i poradnictwa w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz w placówkach kształcenia ustawicznego.

3. Praktycznej nauki zawodu.

4. Egzaminu z nauki zawodu, egzaminu z przygotowania zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

5. Sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.

6. Innowacji i eksperymentów w szkołach zawodowych i placówkach kształcenia ustawicznego.

7. Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz koordynacji działań w zakresie opracowywania standardów kwalifikacji zawodowych.

8. Podstaw programowych i programów kształcenia zawodowego.

9. Dopuszczania do użytku szkolnego podręczników do kształcenia zawodowego.

10. Nadzoru nad Centralną i Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi w zakresie egzaminów zawodowych.

11. Kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez kuratorów oświaty nad szkołami i prowadzącymi kształcenie zawodowe i placówkami kształcenia ustawicznego, oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie.

12. Inicjowania i prowadzenia współpracy z partnerami zagranicznymi w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.

13. Współdziałania z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.

14. Kształcenia ustawicznego dorosłych w tym:

1) współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi w tworzeniu kierunków rozwoju edukacji dorosłych,

2) ustalania zasad uzyskiwania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych,

3) doskonalenia kadr dla potrzeb oświaty dorosłych,

4) ustalania zasad edukacji niestacjonarnej,

5) ustalania zasad przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu wszystkich typów szkół dla dorosłych i przyznawania tytułów kwalifikacyjnych.

15. Realizacji programów rządowych dotyczących problematyki rynku pracy, w tym produktywnego zatrudnienia i zmniejszania bezrobocia.

16. Udziału w pracach zespołów międzyresortowych w zakresach dotyczących kształcenia zawodowego i ustawicznego.

17. Organizacji olimpiad, turniejów i konkursów przedmiotowych.

18. Wykorzystania środków z pożyczki Banku Światowego i absorpcji Europejskiego Funduszu Społecznego.

§  18. Do zakresu działania DEPARTAMENTU PRAGMATYKI I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI należą zagadnienia i sprawy:

1. Pragmatyki pracowniczej i awansu zawodowego nauczycieli.

2. Systemu wynagradzania z uwzględnieniem kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania regulaminów wynagradzania.

3. Przygotowywania opinii prawno formalno - finansowych związanych z realizacją systemu wynagradzania oraz kompetencji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania składników wynagrodzenia.

4. Opracowywania analiz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli.

5. Prowadzenia bazy danych - rejestru osób uprawnionych do świadectw rekompensacyjnych.

6. Przeprowadzania ogólnopolskiego badania EN-3, a także innych badań statystycznych.

7. Prac analitycznych w zakresie skutków finansowych realizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

8. Spisu kadrowego EWIKAN.

9. Wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach.

10. Zasad powierzania stanowisk kierowniczych i odwoływania z tych stanowisk, w tym przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół i placówek.

11. Zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli.

12. Uprawnień nauczycieli w zakresie spraw socjalnych i urlopów.

13. Współpracy z ogólnopolskimi strukturami związków zawodowych w zakresie pragmatyki wynagradzania nauczycieli.

14. Kontrolowania sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty w zakresie należącym do właściwości departamentu.

15. Nadzoru nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez kuratorów oświaty i powołane przez nich komisje kwalifikacyjne, w tym rozpatrywanie odwołań w trybie kpa.

16. Prowadzenia listy ekspertów wchodzących w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli.

17. Aktów nadania stopni awansu zawodowego przez ministra.

18. Organizowania w ministerstwie sesji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego oraz obsługi administracyjno - biurowej prac komisji.

19. Rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

20. Kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

21. Tworzenia zakładów kształcenia nauczycieli, nowych specjalności i systemów kształcenia w zakładach kształcenia nauczycieli.

22. Wnioskowania o likwidację zakładów kształcenia nauczycieli w sytuacjach przewidzianych przepisami.

23. Sprawowania nadzoru pedagogicznego nad zakładami kształcenia nauczycieli oraz centralnymi placówkami doskonalenia nauczycieli.

24. Kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli.

25. Udziału w realizacji programów międzynarodowych w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

26. Bibliotek pedagogicznych.

27. Zarządzania i nadzoru nad projektami edukacyjnymi z zakresu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

28. Kwalifikacyjnych kursów edukatorskich i uznawania kwalifikacji edukatorskich.

§  19. Do zakresu działania DEPARTAMENTU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO należą zagadnienia i sprawy:

1. Wynikające ze współdziałania z Państwową Komisją Akredytacyjną i Radą Główną Szkolnictwa Wyższego.

2. Tworzenia, przekształcania i likwidowania uczelni państwowych i niepaństwowych.

3. Zatwierdzania statutów uczelni państwowych i niepaństwowych oraz regulaminów studiów uczelni państwowych.

4. Prowadzenia rejestru uczelni niepaństwowych i niepaństwowych uczelni zawodowych.

5. Uruchamiania kierunków studiów w uczelniach państwowych i niepaństwowych oraz specjalności w wyższych szkołach zawodowych.

6. Standardów nauczania na poszczególnych kierunkach studiów.

7. Dokumentowania przebiegu studiów.

8. Nadzoru nad uczelniami w zakresie zgodności działania ich organów z przepisami ustawowymi i statutami.

9. Kontroli działalności szkół wyższych, a w szczególności:

1) organizacji uczelni i funkcjonowania jej organów,

2) obsady kadrowej poszczególnych kierunków/specjalności studiów, zgodnie z obowiązującymi wymogami,

3) prawidłowości prowadzenia dokumentacji rekrutacji i toku studiów,

4) zapewnienia materialnych warunków kształcenia,

5) pomocy materialnej dla studentów.

10. Studentów niepełnosprawnych.

11. Pomocy materialnej dla studentów uczelni państwowych i niepaństwowych, w tym opracowywania projektu zasad udzielania i podziału dotacji na ten cel, a także oceny jej wykorzystania.

12. Pożyczek i kredytów studenckich w tym współdziałania z Komisją Pożyczek i Kredytów Studenckich i zapewnienia obsługi administracyjnej tej Komisji.

13. Umarzania spłat kredytów studenckich.

14. Dofinansowywania przedsięwzięć w zakresie studenckiego ruchu naukowego, kulturalnego i sportowo - rekreacyjnego oraz przygotowywania projektów podziału środków dla poszczególnych uczelni na ten cel.

15. Dofinansowywania samorządowego ruchu studenckiego - w tym Parlamentu Studentów RP - a także innych organizacji i stowarzyszeń studenckich.

16. Rekrutacji na I rok studiów w uczelniach państwowych i niepaństwowych.

17. Odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów.

18. Stypendiów ministra dla studentów.

19. Wynikające ze stosunku pracy profesorów zwyczajnych oraz rektorów szkół wyższych.

20. Odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich.

21. Nagród ministra dla nauczycieli akademickich.

22. Kształcenia i rozwoju kadr naukowych.

23. Studiów doktoranckich oraz uprawnień ich uczestników.

24. Centralnej ewidencji nadanych stopni naukowych, w tym także udzielania informacji statystycznych w tym zakresie.

25. Legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanych stopni naukowych.

26. Projektów badawczych.

27. Przyznania środków finansowych z budżetu Komitetu Badań Naukowych na działalność statutową, specjalne urządzenia i programy badawcze, inwestycje aparaturowe i budowlane, miejskie i lokalne sieci informatyczne oraz sprawy związane z udziałem szkół wyższych w międzynarodowych programach badawczych.

28. Podziału środków budżetowych na badania własne pomiędzy uczelnie nadzorowane przez ministerstwo oraz inne resorty nadzorujące szkoły wyższe.

29. Podziału środków finansowych dla poszczególnych uczelni w ramach tzw. działalności wspomagającej badania oraz ocena wykorzystania tych środków.

30. Przyznawania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników akademickich.

31. Działalności bibliotek szkół wyższych.

32. Przygotowywania analiz i projektów aktów prawnych dotyczących systemu wynagradzania pracowników szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, realizacji wdrażania systemu wynagradzania oraz przygotowywania opinii prawnych związanych z jego realizacją.

33. Pragmatyki pracowniczej oraz rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników uczelni i uczelni zawodowych.

34. Współpracy z ogólnopolskimi strukturami związków zawodowych w zakresie systemów wynagradzania pracowników szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.

35. Potwierdzania uprawnień uczelni do preferencyjnych form zakupu sprzętu komputerowego dla celów dydaktycznych i edukacyjnych.

36. Zatwierdzania zasad przyznawania stypendiów naukowych i za wyniki w nauce.

37. Funkcjonowania opieki zdrowotnej nad studentami i uczestnikami studiów doktoranckich.

§  20. Do zakresu działania DEPARTAMENTU SPORTU POWSZECHNEGO należą zagadnienia i sprawy:

1. Obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, a w szczególności:

1) określania kierunków form i założeń organizacyjno-programowych obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

2) monitorowania i analizy wniosków z nadzoru pedagogicznego w zakresie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego,

2. Krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

3. Realizacji programu "Sport wszystkich dzieci".

4. Uczniowskich Klubów Sportowych oraz innych klubów i stowarzyszeń uczestniczących w realizacji zadań z zakresu programu "Sport wszystkich dzieci", w tym zakupu i dystrybucji sprzętu sportowego.

5. Organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Sportowe wakacje".

6. Systemu sportowych imprez szkolnych /igrzyska młodzieży szkolnej, licealiady, gimnazjady, inne/.

7. Międzyszkolnych klubów sportowych dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

8. Programów w zakresie zwiększania uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnorodnych formach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych.

9. Realizacji programów "Animator sportu dzieci i młodzieży", "Animator sportu osób niepełnosprawnych".

10. Uczestnictwa społeczeństwa w systematycznej aktywności ruchowej - inicjowanie działań w ramach programów środowiskowych i rządowych.

11. Rozwoju sportu dla wszystkich, a w szczególności:

1) w środowisku akademickim,

2) w środowisku wiejskim,

3) w wojsku i policji,

4) upowszechniania programów sportu na rzecz rodziny.

12. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych, imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych oraz letnich i zimowych obozach sportowych.

13. Uczestnictwa osób niepełnosprawnych w mistrzostwach Europy i świata oraz igrzyskach paraolimpijskich i innych imprezach o randze międzynarodowej.

14. Uczestnictwa sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach.

15. Poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badań diagnostycznych sportowców niepełnosprawnych.

16. Przyznawania i wypłacania oraz wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych dla osób niepełnosprawnych.

17. Zatwierdzania kadry narodowej i paraolimpijskiej w sporcie osób niepełnosprawnych.

18. Opiniowania wniosków o przyznanie odznaczeń, wyróżnień i nagród resortowych dla trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu dla niepełnosprawnych, sportu powszechnego i szkolnego.

19. Kształcenia i doskonalenia instruktorów, klasyfikatorów, fizjoterapeutów, organizatorów i wolontariuszy dla potrzeb sportu szkolnego, sportu dla osób niepełnosprawnych, sportu dla wszystkich, turystyki szkolnej.

20. Ewidencji instruktorów i legitymacji instruktorskich.

21. Badań naukowych w zakresie powszechnej aktywności sportowej sportu i turystyki szkolnej, wychowania fizycznego i sportu osób niepełnosprawnych.

22. Stanu i poziomu sprawności fizycznej i aktywności ruchowej poszczególnych grup społeczeństwa.

23. Promocji aktywności sportowej w społeczeństwie, w tym wydawnictw z zakresu sportu powszechnego, szkolnego i sportu osób niepełnosprawnych.

§  21. Do zakresu działania DEPARTAMENTU STRATEGII ROZWOJU SPORTU należą zagadnienia i sprawy:

1. Wynikające z nadzoru ministra nad Polską Konfederacją Sportu, a w szczególności:

1) ocena i kontrola realizacji:

a) działań podejmowanych na rzecz rozwoju i promocji sportu wyczynowego, w tym profesjonalnego;

b) współpracy z polskimi związkami sportowymi i innymi jednostkami działającymi w dziedzinie sportu wyczynowego i profesjonalnego oraz Polskim Komitetem Olimpijskim i akademiami wychowania fizycznego;

c) wypełniania zadań w zakresie koordynacji przygotowań zawodników kadry narodowej do udziału w międzynarodowych imprezach o randze mistrzowskiej i równorzędnej oraz szkolenia młodzieży uzdolnionej w poszczególnych dyscyplinach sportu;

d) programów modernizacji, remontów i budowy obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu;

e) programów dotyczących: zapewnienia zawodnikom kadry narodowej właściwej opieki medycznej, fizjoterapeutycznej i odnowy biologicznej, zwalczania dopingu w sporcie oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez sportowych;

f) działań podejmowanych na rzecz rozwoju organizacyjnego i podniesienia poziomu sportu polskiego oraz realizacji form szkolenia i doskonalenia zawodowego kadry trenerskiej i instruktorskiej w poszczególnych dyscyplinach sportu, a także wykorzystywania osiągnięć naukowych w sporcie;

2) przygotowywania projektów decyzji dotyczących odwołań od rozstrzygnięć Prezesa Polskiej Konfederacji Sportu w sprawach indywidualnych;

3) przygotowywania propozycji dotyczących powołań i odwołań członków Rady Polskiej Konfederacji Sportu.

2. Opiniowania planów finansowych dotyczących: programów rozwoju sportu wyczynowego, szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz współzawodnictwa sportowego.

3. Inicjowanie i koordynacja systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży oraz monitorowanie jego realizacji.

4. Dopuszczanie do użytku szkolnego programów szkolenia w poszczególnych dyscyplinach sportu.

5. Monitorowania i analiz wniosków z nadzoru pedagogicznego w zakresie szkolenia sportowego w klasach i szkołach sportowych i szkołach mistrzostwa sportowego.

6. Rozwoju organizacyjnego i oceny poziomu sportu polskiego.

7. Programowania i rozwoju bazy sportowej w kraju.

8. Systemów i wielkości nakładów finansowych na rozwój sportu w Polsce.

9. Szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej i sportu w kraju.

10. Opieki medycznej nad uczestnikami zajęć sportowych.

11. Wydawnictw w zakresie upowszechniania programów szkolenia sportowego oraz doskonalenia kadr trenerskich, instruktorskich i menedżerskich w poszczególnych dyscyplinach sportu.

§  22. Do zakresu działania DEPARTAMENTU EKONOMICZNEGO należą zagadnienia i sprawy:

1. Projektowania budżetu państwa w częściach: 30 - Oświata i wychowanie, 38 - Szkolnictwo wyższe oraz 25 - Kultura fizyczna i sport, w tym:

1) sporządzania zbiorczych planów wydatków budżetowych oraz układu wykonawczego wydatków i dochodów dla części 25, 30, 38;

2) sporządzania planów wydatków dla jednostek bezpośrednio podległych ministerstwu w zakresie wydatków: części 30, części 38 oraz części 25, a także zmian tych planów;

3) sporządzania planów i podziału środków budżetowych części 30, części 38 oraz części 25 na zadania realizowane centralnie przez ministerstwo.

2. Opracowywania zbiorczych projektów budżetu państwa w działach "Oświata i wychowanie", "Edukacyjna opieka wychowawcza", "Szkolnictwo wyższe" oraz "Kultura fizyczna i sport" - na podstawie materiałów Ministerstwa Finansów, resortów oraz wojewodów.

3. Przygotowywania projektów zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego; analizowania wysokości i stopnia wykorzystania części oświatowej subwencji ogólnej; współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w zakresie opiniowania projektów algorytmów i przydzielania środków finansowych na zadania oświatowe jednostek samorządu.

4. Planowania, realizacji oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dofinansowania remontów, modernizacji i inwestycji obiektów sportowych ze środków specjalnych pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych:

1) zadań terenowych ujętych w programach rozwoju baz sportowych urzędów marszałkowskich,

2) zadań strategicznych dla sportu polskiego ujętych w programach Polskiej Konfederacji Sportu.

5. Uczestniczenia w pracach nad przestrzennym zagospodarowaniem kraju w dziedzinie kultury fizycznej.

6. Przyjmowania programów rozwoju baz sportowych z Urzędów Marszałkowskich i Polskiej Konfederacji Sportu.

7. Opracowania ogólnokrajowego planu dofinansowywania inwestycji sportowych oraz monitorowania realizacji planu.

8. Przyjmowania wniosków inwestycyjnych na dofinansowanie zadań objętych ogólnokrajowym planem dofinansowania, sprawdzania ich zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i poddawania ich kolejnym etapom postępowania zgodnie z przyjętymi procedurami.

9. Współpracy z właściwym bankiem w zakresie nadzoru i monitoringu nad przebiegiem realizacji zadań ze środków specjalnych w zakresie inwestycji.

10. Prowadzenia spraw dotyczących świadczeń dla olimpijczyków i trenerów.

11. Współpracy z departamentami/biurami w zakresie opracowywania zasad podziału rezerw celowych budżetu państwa przeznaczonych na zadania edukacyjne, zadania kultury fizycznej i sportu oraz przedstawiania Ministrowi Finansów propozycji podziału tych rezerw.

12. Opracowywania zasad podziału oraz projektów rocznych planów dotacji budżetowych i wynagrodzeń dla państwowych szkół wyższych nadzorowanych przez ministerstwo, z wyodrębnieniem państwowych uczelni zawodowych.

13. Analiz w zakresie inwestycji oświatowych.

14. Planowania dotacji do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich oraz przekazywania środków.

15. Planowania i finansowania inwestycji państwowych szkół wyższych, w tym inwestycji wieloletnich, w części 38 w dziale "Szkolnictwo wyższe".

16. Przygotowywania średniookresowych projekcji finansowania oświaty i szkolnictwa wyższego oraz kultury fizycznej i sportu.

17. Sporządzania harmonogramu realizacji wydatków i bieżącej ewidencji uruchamiania środków z budżetu MENiS w zakresie jednostek podległych i nadzorowanych.

18. Dokonywania analiz sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z zakresu zadań realizowanych przez państwowe szkoły wyższe oraz opracowywanie materiałów zbiorczych.

19. Sporządzania sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z jednostek bezpośrednio podległych.

20. Przekazywania składek na ubezpieczenia zdrowotne za studentów i uczestników studiów doktoranckich.

21. Przekazywania stypendiów socjalnych dla studentów studiów dziennych uczelni niepaństwowych.

22. Przygotowywania rocznych sprawozdań z wykonania zadań i wydatków z części: 25, 30 i 38.

23. Wynikające z pełnienia funkcji dysponenta pierwszego stopnia.

24. Wynikające z pełnienia funkcji głównego księgowego budżetu resortu.

25. Opracowywania analiz zobowiązań szkół i placówek oświatowych oraz jednostek kultury fizycznej i sportu.

26. Zbierania, opracowywania i upowszechniania ilościowych i jakościowych danych statystycznych obrazujących warunki, procesy i efekty działań edukacyjnych oraz kultury fizycznej i sportu.

27. Integracji i informatyzacji systemu zbierania, przetwarzania i udostępniania danych statystycznych.

28. Współdziałania w zakresie zapewniania spójności polskiej statystyki edukacyjnej oraz kultury fizycznej i sportu z systemami UE, OECD i UNESCO.

29. Gromadzenia i opracowywania danych statystycznych i wskaźników ilościowych (zgromadzenia w całość spraw statystycznych i danych pozyskiwanych poza statystyką).

30. Gromadzenia i analizy informacji z GUS, CUP, KBN, PAN.

31. Dokonywania syntezy najistotniejszych wyników otrzymywanych w procesie analiz i badań (upowszechniania opracowań powstałych w wyniku syntez).

32. Koordynacji monitorowania kontraktów wojewódzkich w części edukacyjnej oraz kultury fizycznej i sportu.

33. Kontrola finansowania działalności państwowych szkół wyższych.

§  23. Do zakresu działania DEPARTAMENTU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ należą zagadnienia i sprawy:

1. Regionalnej i dwustronnej współpracy z zagranicą oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi (rządowymi i pozarządowymi), w tym zagadnienia dotyczące integracji europejskiej i procesów dostosowawczych wynikających z Układu Stowarzyszeniowego Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa (NPPC), a także negocjacji akcesyjnych.

2. Udziału Polski w programach międzynarodowych w dziedzinie edukacji, w tym także współdziałania z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w realizacji jej celów statutowych.

3. Projektów umów międzynarodowych w zakresie należącym do właściwości ministra, udziału w ich negocjowaniu oraz nadzoru nad wykonaniem.

4. Warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych.

5. Form i warunków podejmowania i odbywania studiów przez osoby nie będące obywatelami polskimi, uczestniczenia tych osób w badaniach naukowych i szkoleniach oraz zasad odpłatności za studia i szkolenia, a także stypendiów i świadczeń dla osób nie będących obywatelami polskimi.

6. Zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia.

7. Warunków przyjmowania do publicznych szkół i placówek oświatowych osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę.

8. Określania polityki wzajemnego uznawania wykształcenia oraz tworzenia i funkcjonowania systemu ogólnego uznawania kwalifikacji zawodowych w tym także dotyczące:

1) zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą, w przypadku braku odpowiednich umów międzynarodowych,

2) zasad i trybu uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, w przypadku braku odpowiednich umów międzynarodowych,

3) zasad i trybu nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą, w przypadku braku odpowiednich umów międzynarodowych.

9. Oświaty polonijnej oraz wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii, w tym także: kierowania do pracy nauczycieli, inicjowania prac wydawniczych oraz przekazywania podręczników i pomocy służących nauczaniu, doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w środowiskach polonijnych oraz organizowanie prac dwustronnych komisji ds. programów nauczania w szkołach dla mniejszości polskiej i udział w posiedzeniach komisji.

10. Upowszechniania języka polskiego za granicą i wprowadzania jego nauczania do systemów szkolnictwa innych krajów, w tym także: kierowania polskich pracowników naukowo-dydaktycznych na stanowiska lektorów i wykładowców języka i literatury polskiej w zagranicznych ośrodkach akademickich, pomocy w wyposażeniu w podręczniki, środki dydaktyczne i prasę, przygotowania zasad prowadzenia egzaminów państwowych z języka polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o urzędowe poświadczenie jego znajomości, udziału w pracach Komisji ds. Certyfikacji Języka Polskiego jako Obcego.

11. Koordynowania zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych oraz w szkołach wyższych nauczycieli nie będących obywatelami polskimi.

12. Wyjazdów zagranicznych pracowników i osób delegowanych przez ministerstwo.

13. Paszportowo-wizowe oraz protokolarne.

14. Przekazywania oraz rozliczania środków finansowych przeznaczonych na wypłaty świadczeń stypendialnych, ryczałtów lektorom języka polskiego i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na etatach ministerstwa w placówkach dyplomatycznych lub urzędach konsularnych.

15. Dokumentacji osobowej pracowników zatrudnionych na etatach ministerstwa w polskich placówkach dyplomatycznych i urzędach konsularnych.

16. Finansowe związane z uczestnictwem w organizacjach międzynarodowych i programach Unii Europejskiej oraz dotyczące współpracy z zagranicą.

17. Obsługi Rady ds. Edukacji Europejskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu.

18. Informacji o współpracy szkół i uczelni polskich z zagranicznymi instytucjami.

19. Współpracy dwustronnej, regionalnej oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie kultury fizycznej, sportu powszechnego, sportu dzieci i młodzieży, sportu niepełnosprawnych, medycyny sportowej, walki z dopingiem oraz zagadnień bezpieczeństwa na imprezach sportowych.

20. Udziału w pracach dotyczących procesów dostosowawczych wynikających z Układu Stowarzyszeniowego Polski ze Wspólnotami Europejskimi oraz Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa (NPPC) bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością w kulturze fizycznej i sporcie.

21. Współpracy z polskimi związkami oraz stowarzyszeniami sportowymi, Polskim Komitetem Olimpijskim oraz Polską Konfederacją Sportu w zakresie działalności międzynarodowej.

§  24. Do zakresu działania DEPARTAMENTU PRAWNEGO należą zagadnienia i sprawy:

1. Obsługi prawnej ministerstwa w zakresie określonym w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75, poz. 853 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 545 i Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070), a w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych,

2) opiniowanie wykładni przepisów prawnych dokonywanej przez inne departamenty w ramach ich zadań,

3) opiniowanie, na wniosek departamentów, spraw indywidualnych, skomplikowanych pod względem prawnym, w tym projektów decyzji i innych aktów administracyjnych,

4) prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydanych przez ministra,

5) występowanie, w charakterze pełnomocnika ministra lub ministerstwa, w postępowaniu sądowym oraz przed innymi organami,

6) opiniowanie projektów umów zawieranych przez ministerstwo, w tym z kontrahentami zagranicznymi,

7) opiniowanie projektów umów z zakresu zamówień publicznych.

2. Kierowania aktów prawnych do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą w Rządowym Centrum Legislacji.

3. Prowadzenia uzgodnień projektów aktów prawnych opracowanych przez inne organy administracji rządowej.

4. Opiniowania statutów jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra.

5. Redakcji Dziennika Urzędowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

§  25. Do zakresu działania BIURA DYREKTORA GENERALNEGO należą zagadnienia i sprawy:

1. Planowania pracy ministerstwa, w tym opracowania rocznego planu pracy, kontrolowania jego realizacji i sprawozdawczości w tym zakresie.

2. Koordynowania zadań członków kierownictwa ministerstwa, w tym organizowania pracy sekretariatów, przygotowywania materiałów na posiedzenia kierownictwa ministerstwa, sporządzania protokołów ustaleń z posiedzeń oraz kontroli ich realizacji.

3. Współpracy między departamentami.

4. Współdziałania z organami Sejmu i Senatu RP w tym:

1) koordynowania realizacji zadań wynikających z uchwał, rezolucji i wniosków Sejmu i Senatu RP, planów pracy komisji sejmowych, kontroli wykonania zadań w tym zakresie,

2) rejestracji interpelacji, interwencji i zapytań poselskich oraz oświadczeń i interwencji senatorskich, kontroli terminowości udzielania odpowiedzi oraz ich formalnej poprawności.

5. Współdziałania z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i organami administracji rządowej, w tym przygotowywania materiałów na posiedzenia Rządu i Komitetu Rady Ministrów, określania zadań dla departamentów i biur w tym zakresie, kontroli i nadzoru nad realizacją tych zadań.

6. Przygotowywania projektów aktów o utworzeniu komisji, rad, zespołów działających przy ministrze oraz ich składu, delegowania przedstawicieli ministerstwa do komisji, rad i zespołów tworzonych przez inne organy.

7. Kierowanie do departamentów, w celu przeprowadzenia uzgodnień, projektów dokumentów innych niż akty prawne, umowy i porozumienia - opracowywanych przez organy administracji rządowej.

8. Ewidencji i dekretowania pism kierowanych do ministra oraz kontroli terminowości przygotowywania odpowiedzi; przedkładania ministrowi do podpisu projektów pism przygotowanych przez poszczególne departamenty, sprawdzania poprawności projektów tych pism pod względem formalnym.

9. Patronatu honorowego ministra.

10. Koordynowania załatwiania skarg, wniosków i listów obywateli, w tym prowadzenia centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do ministerstwa oraz nadzoru nad terminowością ich rozpatrywania; organizacji przyjęć obywateli przez członków kierownictwa.

11. Wynikające z planu kontroli ministerstwa, w tym koordynacja działań kontrolnych podejmowanych przez departamenty, a także gromadzenie i analiza informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez departamenty, sporządzanie rocznego sprawozdania z kontroli komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra.

12. Audytu wewnętrznego.

13. Kontroli Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli zewnętrznej, prowadzenia książek kontroli, analizy wystąpień pokontrolnych NIK.

14. Regulaminu organizacyjnego ministerstwa; przygotowywania opinii w sporach kompetencyjnych między departamentami.

15. Udziału przedstawicieli ministra w komisjach konkursowych wyłaniających kandydata na stanowisko kuratora oświaty i powoływania na to stanowisko.

16. Zastrzeżone do decyzji ministra związane z obsadzaniem stanowisk kierowniczych (w tym prowadzeniem konkursów) i odwoływaniem z tych stanowisk oraz wynikające ze stosunku pracy dyrektorów jednostek bezpośrednio podległych, dyrektorów i nauczycieli szkół polskich za granicą.

17. Realizacji przez dyrektora generalnego zadań służby cywilnej w ministerstwie, w tym przede wszystkim dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej.

18. Prowadzenia dokumentacji personalnej oraz komputerowego systemu baz danych kadrowych o aktualnych i byłych pracownikach ministerstwa.

19. Koordynacji prac związanych z dokonywaniem opisów stanowisk pracy w urzędzie, przygotowywania projektów etatyzacji, organizowania naboru do korpusu służby cywilnej w ministerstwie.

20. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

21. Opracowywania i realizacji programów szkolenia pracowników ministerstwa, organizowania służby przygotowawczej i przeprowadzania egzaminów końcowych, opracowywania indywidualnych programów rozwoju zawodowego urzędników służby cywilnej.

22. Realizacji świadczeń socjalnych na rzecz pracowników i emerytów ministerstwa.

23. Odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników i członków korpusu służby cywilnej, obsługi prac Komisji Dyscyplinarnej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

24. Przyznawania odznaczeń dla pracowników resortu oraz nagród ministra dla nauczycieli oraz wyróżnień i nagród dla zawodników za osiąganie wysokich wyników sportowych oraz odznaczeń resortowych dla działaczy w dziedzinie kultury fizycznej.

25. Postępowań dyscyplinarnych dla nauczycieli, w tym obsługa Sekretariatu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej i Sportu.

26. Prowadzenie rejestru fundacji, dla których właściwy jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§  26. Do zakresu działania BIURA PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ należą zagadnienia i sprawy:

1. Wynikające z obsługi administracyjnej prac Komisji, a w szczególności:

1) prowadzenie spraw skierowanych do Komisji,

2) organizowanie i protokołowanie posiedzeń plenarnych, Prezydium Komisji oraz jej Zespołów,

3) przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez Komisję w sprawach:

a) tworzenia i przekształcania uczelni państwowych i niepaństwowych, w tym tworzenia jednostek zamiejscowych,

b) przyznawania uczelniom uprawnień do prowadzenia studiów wyższych na określonym kierunku studiów, specjalności lub poziomie kształcenia,

c) projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki,

4) zapewnienie warunków organizacyjnych przeprowadzania przez Komisję ocen jakości kształcenia,

5) współdziałanie z recenzentami i ekspertami Komisji,

6) prowadzenie dokumentacji prac Komisji i jej organów, archiwizowanie dokumentacji.

§  27. Do zakresu działania BIURA RADY GŁÓWNEJ SZKOLNICTWA WYŻSZEGO należą zagadnienia i sprawy:

1. Wynikające z obsługi administracyjnej prac Rady, a w szczególności:

1) organizacja posiedzeń plenarnych Rady Głównej i Prezydium Rady Głównej,

2) realizacja postanowień plenum i Prezydium Rady Głównej,

3) obsługa administracyjna organów i ciał roboczych Rady Głównej,

4) wewnętrzna i zewnętrzna obsługa informacyjna Rady Głównej,

5) prowadzenie dokumentacji prac Rady Głównej,

6) prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów do Rady Głównej i Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej,

7) koordynowanie spraw finansowych i gospodarczych Rady Głównej.

2. Prowadzenia sekretariatu Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej.

3. Współpracy z Centralną Komisją ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w sprawach związanych z opiniowaniem przez Radę Główną wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

§  28. Do zakresu działania BIURA PROMOCJI, INFORMACJI I ANALIZ należą zagadnienia i sprawy:

1. Organizacji i koordynacji udostępniania informacji na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

2. Promocji systemu edukacji i sportu powszechnego.

3. Wynikające ze współpracy z rzecznikiem prasowym w zakresie:

1) pomocy przy organizowaniu konferencji prasowych,

2) pomocy w przygotowywaniu materiałów i komunikatów na temat aktualnych prac ministerstwa,

3) pomocy w przekazywaniu informacji do mediów.

4. Redagowania strony internetowej ministerstwa.

5. Przepływu informacji wewnątrz ministerstwa.

6. Obsługi organizacyjnej poczty internetowej.

7. Obsługi organizacyjnej infolinii.

8. Wynikające ze współpracy z Telewizją Polską i Polskim Radiem w zakresie podpisanych porozumień.

9. Wynikające z prowadzenia kroniki ministerstwa.

10. Redagowania listów i podziękowań ministra.

§  29. Do zakresu działania BIURA ADMINISTRACYJNEGO należą zagadnienia i sprawy:

1. Wynikające z pełnienia funkcji głównego księgowego budżetu ministerstwa - dysponenta III stopnia środków budżetowych.

2. Wdrażania zasad rachunkowości w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej.

3. Planu budżetu centrali ministerstwa, realizacji operacji w zakresie finansów publicznych, opracowywania wyników finansowych.

4. Analizy wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych będących w dyspozycji ministerstwa.

5. Kontroli wewnętrznej w zakresie operacji stanowiących przedmiot rachunkowości.

6. Rachuby płac.

7. Ksiąg rachunkowych, oraz sporządzania zewnętrznych i wewnętrznych sprawozdań finansowych i budżetowych.

8. Wynikające z wykonywania zadań służby bhp oraz zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w ministerstwie.

9. Wynikające ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej będącymi organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe w zakresie bezpiecznych warunków nauczania oraz bezpieczeństwa pracy pracowników.

10. Wynikające z analiz statystycznych wypadków uczniów w szkołach i placówkach, w tym opracowywanie wniosków dotyczących kierunków działalności profilaktycznej w tym zakresie.

11. Wdrażania koncepcji informatyzacji ministerstwa we współpracy z Centrum Obliczeniowym.

12. Nadzoru nad funkcjonowaniem komputerowej sieci lokalnej ministerstwa w tym racjonalnej i efektywnej gospodarki sprzętem informatycznym.

13. Szkoleń pracowników ministerstwa w zakresie informatyzacji.

14. Bezpieczeństwa danych przechowywanych lub przetwarzanych w systemie informatycznym ministerstwa.

15. Rocznych planów zakupów dostaw, robót budowlanych i usług.

16. Postępowań zlecających zamówienia publiczne na potrzeby ministerstwa, a także przeprowadzania na zlecenia innych departamentów postępowań publicznych dotyczących zakupów na potrzeby jednostek resortu.

17. Wynikające z udziału w kontrolach jednostek podległych w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

18. Wynikające z przygotowania i rozliczania umów będących wynikiem postępowania o zamówienie publiczne.

19. Ustalania i prowadzenia procedur zalecania środków dydaktycznych do użytku szkolnego i powoływania rzeczoznawców oraz prowadzenia wykazu tych środków i listy rzeczoznawców.

20. Nadzoru nad filmoteką ministerstwa.

21. Bezpieczeństwa środków dydaktycznych, mebli i wyposażenia (normalizacja, certyfikacja).

22. Inicjowania badań i działań w zakresie uzupełniania i doskonalenia wyposażenia szkół i placówek oświatowych oraz upowszechniania standardów wyposażenia medialnego szkół.

23. Finansowania i dystrybucji podręczników do kształcenia specjalnego i szkół mniejszości narodowych i etnicznych oraz współpracy z wydawcami, administracją oświatową i szkołami w zakresie realizacji zaopatrzenia w podręczniki finansowane przez ministerstwo.

24. Ustalania zasad udzielania i realizacji dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych oraz dotacji podmiotowych dla wydawców.

25. Z zakresu prawa celnego i podatkowego dotyczących wyposażenia szkół, środków dydaktycznych i podręczników szkolnych.

26. Wynikające z nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem witryn internetowych z zakresu działania Biura.

27. Prawnych tytułów własności jednostek resortu.

28. Archiwizacji akt i archiwum zakładowego ministerstwa.

29. Technicznego funkcjonowania budynku ministerstwa - w tym remontów, inwestycji oraz dostaw i montażu wyposażenia.

30. Wynikające ze współpracy z Bankiem Światowym w zakresie aktywizacji obszarów wiejskich.

§  30. Do zakresu działania BIURA SPRAW OBRONNYCH należą zagadnienia i sprawy:

1. Zapewnienia, przez ministra, realizacji zadań obronnych oraz określania warunków i trybu ich wykonywania przez podległe, i nadzorowane jednostki organizacyjne, a wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz wytycznych Rady Ministrów i programów dot. obronności, w działach: kultura fizyczna i sport, oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe.

2. Przygotowania urzędu ministra do funkcjonowania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

3. Obrony cywilnej i współpracy ze strukturami Obrony Cywilnej Kraju.

4. Szkolenia obronnego kadry kierowniczej ministerstwa oraz komórek obronnych szkół wyższych i kuratoriów oświaty.

5. Organizacji i podstaw programowych kształcenia oraz nadzoru pedagogicznego w zakresie przysposobienia obronnego młodzieży szkolnej.

6. Eksperymentu dotyczącego profilowania wojskowego w systemie oświaty.

7. Obozów przysposobienia obronnego i zawodów sportowo - obronnych.

8. Nadzoru nad pełnieniem czynnej służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych zatrudnionych w szkołach wyższych.

§  31. Do zakresu działania WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH należą zagadnienia i sprawy:

1. Dostępu pracowników ministerstwa do informacji niejawnych.

2. Klasyfikacji i rodzajów informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową, oraz oznaczonych klauzulą poufne i zastrzeżone.

3. Wydawania (we współpracy z ABW) poświadczeń bezpieczeństwa osobom, które mają dostęp do dokumentów zawierających tajemnicę państwową lub tajemnicę służbową.

4. Przeprowadzania postępowania sprawdzającego wśród pracowników ministerstwa oraz jednostek nadzorowanych przez ministerstwo w zakresie przestrzegania procedur postępowania z informacjami niejawnymi.

5. Kancelarii tajnej ministerstwa.

6. Zabezpieczenia budynku i dokumentacji ministerstwa przed penetracją osób niepowołanych.

7. Postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne, stanowiące tajemnicę państwową, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

8. Szkolenia pracowników ministerstwa w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§  32. Do zakresu działania WYDZIAŁU INFORMATYZACJI należą zagadnienia i sprawy:

1. Strategii resortu w zakresie informatyzacji szkół.

2. Dostosowywania standardów edukacji informatycznej w Polsce do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

3. Wyposażania szkół w sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

4. Szkolenia informatycznego i przygotowania nauczycieli do wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nauczaniu, inicjowania i koordynowania specjalistycznych szkoleń informatycznych i komputerowych, warsztatów przedmiotowo-metodycznych finansowanych centralnie, wyznaczających wzorce i standardy wprowadzania metod i narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych do edukacji.

5. Tworzenia standardów kształcenia, dokształcania i doskonalenia informatycznego nauczycieli.

6. Wynikające z uczestniczenia w działaniach prowadzących do tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego.

7. Wynikające ze współpracy z kuratoriami oświaty w zakresie spraw edukacji informatycznej oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

8. Wynikające z organizacji współpracy pomiędzy ministerstwem i samorządami, organizacjami pozarządowymi oraz sektorem prywatnym w zakresie upowszechniania edukacji informatycznej i technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych w szkołach.

9. Wynikające ze współpracy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się edukacją informatyczną, w szczególności w związku z procesami integracji z Unią Europejską.

10. Wynikające z prowadzenia sekretariatu Rady ds. edukacji informatycznej.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTOWA

departamentów w stosunku do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu lub przez niego nadzorowanych

Departament Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej:

1. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie.

2. Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą w Warszawie.

3. Szkoły i szkolne punkty konsultacyjne przy placówkach dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zespoły tych szkół.

4. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

5. Okręgowe komisje egzaminacyjne.

Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego:

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie.

Departament Pragmatyki i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli:

1. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

2. Zakłady kształcenia nauczycieli.

Departament Szkolnictwa Wyższego:

1. Uniwersytet w Białymstoku

2. Uniwersytet Gdański

3. Uniwersytet Śląski w Katowicach

4. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

5. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

6. Uniwersytet Łódzki

7. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie

8. Uniwersytet Opolski

9. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10. Uniwersytet Rzeszowski

11. Uniwersytet Szczeciński

12. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

13. Uniwersytet Warszawski

14. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

15. Uniwersytet Wrocławski

16. Uniwersytet Zielonogórski

17. Politechnika Białostocka

18. Politechnika Częstochowska

19. Politechnika Gdańska

20. Politechnika Śląska w Gliwicach

21. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

22. Politechnika Koszalińska

23. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

24. Politechnika Lubelska

25. Politechnika Łódzka

26. Politechnika Opolska

27. Politechnika Poznańska

28. Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

29. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

30. Politechnika Szczecińska

31. Politechnika Warszawska

32. Politechnika Wrocławska

33. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

34. Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej

35. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

36. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

37. Akademia Ekonomiczna w Krakowie

38. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

39. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu

40. Akademia Techniczno - Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

41. Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

42. Akademia Rolnicza w Lublinie

43. Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

44. Akademia Rolnicza w Szczecinie

45. Akademia Podlaska w Siedlcach

46. Akademia Rolnicza we Wrocławiu

47. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

48. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

49. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

50. Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

51. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

52. Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

53. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

54. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

55. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

56. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

57. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

58. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

59. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

60. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

61. Katolicki Uniwersytet Lubelski

62. Państwowe wyższe szkoły zawodowe

63. Niepaństwowe szkoły wyższe

64. Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich w Warszawie

Departament Strategii Rozwoju Sportu:

1. Instytut Sportu w Warszawie

2. Polska Konfederacja Sportu w Warszawie

3. Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie

4. Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie

Departament Ekonomiczny:

1. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Krakowie

2. Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych we Wrocławiu

Departament Współpracy Międzynarodowej:

1. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej w Warszawie.

2. Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie.

Biuro Dyrektora Generalnego:

Dom Pracy Twórczej w Ustroniu.

Biuro Administracyjne:

1. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "COBRABID" w Warszawie.

2. Osiedle Mieszkaniowe "Przyjaźń" w Warszawie.

3. Centrum Obliczeniowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie.

4. Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.