Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego. - OpenLEX

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.4.26

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 statutu Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M. P. Nr 50, poz. 776) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, nadaje się Regulamin Organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem", stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Regulamin określa szczegółową organizację oraz podział zadań w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
3.
Schemat organizacyjny oraz wykaz symboli literowych komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 1 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. MTiB Nr 1, poz. 2).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego, zwany dalej "Inspektoratem", jako urząd administracji rządowej obsługujący Głównego Inspektora Transportu Drogowego, działa w szczególności na podstawie:
1)
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.);
2)
zarządzenia nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (M. P. Nr 50, poz. 776).
§  2.
1.
Działalnością Inspektoratu kieruje Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwany dalej "Głównym Inspektorem", przy pomocy zastępcy Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.
2.
Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor w drodze zarządzenia.
3.
W przypadku nieobecności Głównego Inspektora zastępuje go wyznaczony: zastępca Głównego Inspektora lub dyrektor generalny, bądź też upoważniony pisemnie dyrektor komórki organizacyjnej lub inny pracownik Inspektoratu w zakresie określonym w upoważnieniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4.
Główny Inspektor może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Inspektoratu do podejmowania decyzji w jego imieniu w określonych sprawach, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§  3.
1.
Rozstrzygnięcia wewnętrzne dotyczące działania Inspekcji Transportu Drogowego, zwanej dalej "Inspekcją", wydawane są w formie zarządzeń bądź decyzji Głównego Inspektora, z zastrzeżeniem zarządzeń oraz decyzji dotyczących funkcjonowania i organizacji pracy Inspektoratu w zakresie należącym, na podstawie odrębnych przepisów, do właściwości dyrektora generalnego.
2.
Przeznaczone do użytku wewnętrznego i służbowego Inspekcji wyjaśnienia dotyczące praktycznego stosowania obowiązujących przepisów prawnych, w tym mające na celu wprowadzanie jednolitych standardów działania Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, wydawane są w formie zaleceń, wytycznych oraz instrukcji.
§  4.
1.
Podpisywanie pism adresowanych do:
1)
kierowników naczelnych i centralnych organów władzy i administracji rządowej,
2)
krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
3)
kierowników organów zagranicznych oraz organizacji międzynarodowych, lub zawierających stanowisko Inspekcji, należy do wyłącznej kompetencji Głównego Inspektora, który może w tym zakresie upoważnić do działania swego zastępcę, dyrektora generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych, a także innych pracowników Inspektoratu.
2.
Prawo do podpisywania pism związanych z działalnością Inspektoratu mają: Główny Inspektor, zastępca Głównego Inspektora, dyrektor generalny, główny księgowy, audytor wewnętrzny oraz pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, w zakresie zgodnym z ich właściwością rzeczową.
3.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych są uprawnieni do podpisywania pism:
1)
kierowanych do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego i innych adresatów na równorzędnym lub niższym stanowisku, zgodnie z zakresem swego działania;
2)
o których mowa w ust. 2 na podstawie pisemnego upoważnienia, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4.
Osoby, o których mowa w ust. 2 oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych mogą udzielić pisemnego upoważnienia do podpisywania pism wychodzących w zakresie swojej właściwości rzeczowej naczelnikom wydziałów oraz innym pracownikom Inspektoratu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5.
Projekty pism, w tym decyzji, aktów prawa wewnętrznego oraz wzorów formularzy, są przedkładane do podpisu odpowiednio: Głównemu Inspektorowi, jego zastępcy lub dyrektorowi generalnemu przez dyrektorów właściwych komórek organizacyjnych w ramach ich właściwości rzeczowej. Za formę i treść pism odpowiadają przygotowujący je pracownicy. Dyrektorzy komórek organizacyjnych sprawują nadzór formalny i merytoryczny w tym zakresie, potwierdzając sprawdzenie projektu pisma na zasadach określonych w odrębnych przepisach wewnętrznych.

Rozdział  2

Podstawowe obowiązki i uprawnienia dyrektorów komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

§  5.
1.
Obowiązki dyrektorów komórek organizacyjnych obejmują w szczególności:
1)
organizację pracy i tworzenie warunków do wykonywania przez pracowników czynności służbowych, z zachowaniem zasad wymienionych w § 10;
2)
kierowanie pracami podległych pracowników, a w razie potrzeby osobisty w nich udział;
3)
zapewnianie warunków pracy odpowiednich do realizowanych zadań;
4)
zapewnianie optymalnego wykorzystania zasobów osobowych komórki organizacyjnej;
5)
zapewnianie przestrzegania w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych przepisów prawa pracy, w tym dotyczących dyscypliny pracy, oraz obowiązujących w Inspektoracie przepisów wewnętrznych, w tym dotyczących ochrony danych osobowych;
6)
zapewnianie przestrzegania w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych zasad etyki oraz zapobieganie powstawaniu obszarów działania tych komórek zagrożonych korupcją.
2.
W ramach wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy komórek organizacyjnych:
1)
dokonują okresowych ocen pracowników w zakresie jakości ich pracy, dotrzymywania ustalonych terminów oraz zaangażowania w realizację zadań, informując pracowników o dokonanej ocenie oraz o przesłankach ewentualnych decyzji o wyróżnieniu lub ukaraniu pracownika i zasadach odwołania od takiej decyzji;
2)
ustalają przyczyny niedotrzymania wyznaczonych terminów i nieosiągnięcia efektów poszczególnych prac oraz podejmują działania zapobiegające takim sytuacjom i ich skutkom;
3)
analizują i aktualizują ustalone plany pracy.
3.
W ramach organizacji pracy, dyrektorzy komórek organizacyjnych:
1)
dokonują bieżącego rozdziału pracy wyznaczając pracowników odpowiedzialnych za wykonanie poszczególnych zadań oraz określając cele i terminy ich wykonania w sposób prowadzący do merytorycznie poprawnej i terminowej realizacji przydzielonych zadań z zachowaniem dyscypliny pracy;
2)
w sprawach charakteryzujących się wysokim stopniem złożoności poprzedzają rozdział pracy konsultacjami z pracownikami, którym mają one zostać przydzielone do prowadzenia oraz z pracownikami dysponującymi największym doświadczeniem w danej dziedzinie;
3)
stosują formę pisemną wydawanych poleceń we wszystkich wymagających tego przypadkach;
4)
zapewniają warunki niezbędne do przestrzegania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony danych osobowych.
§  6.
1.
Komórkami organizacyjnymi Inspektoratu są biura oraz stanowiska pracy. W ramach biur mogą być tworzone wydziały, zespoły, referaty, stanowiska pracy oraz inne jednostki organizacyjne.
2.
Biurami kierują dyrektorzy, a w przypadku ich nieobecności wyznaczeni zastępcy lub upoważnieni pisemnie pracownicy tych biur.
3.
Wydziałami kierują naczelnicy wydziałów, a w przypadku ich nieobecności wyznaczeni przez dyrektorów komórek organizacyjnych pracownicy zastępujący naczelników bądź też upoważnieni pisemnie pracownicy tych wydziałów, z zastrzeżeniem, że:
1)
Wydziałem ds. Informacji i Promocji w Biurze Głównego Inspektora kieruje rzecznik prasowy Głównego Inspektora,
2)
Wydziałem Finansowo-Księgowym w Biurze Administracyjno-Budżetowym kieruje główny księgowy.
4.
Naczelnicy wydziałów podlegają dyrektorom komórek organizacyjnych.
5.
Główny Inspektor oraz dyrektor generalny mogą w razie potrzeby powoływać stałe lub doraźne zespoły oraz komisje o charakterze opiniodawczym, doradczym, bądź pomocniczym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb ich działania.
§  7.
Dyrektorzy komórek organizacyjnych oraz Audytor Wewnętrzny formułują i przedstawiają Głównemu Inspektorowi oraz dyrektorowi generalnemu wnioski mające na celu usprawnienie działalności Inspektoratu oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Rozdział  3

Podstawowe obowiązki i uprawnienia pracowników

§  8.
1.
Zatrudnieni w Inspektoracie pracownicy obowiązani są w szczególności:
1)
przestrzegać przepisów prawa pracy oraz zasad określonych w przepisach wewnętrznych Inspektoratu;
2)
sumiennie i terminowo wykonywać polecenia przełożonych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3;
3)
niezwłocznie informować bezpośredniego przełożonego o każdej okoliczności uniemożliwiającej prawidłowe merytorycznie lub terminowe wykonywanie przydzielonego zadania;
4)
informować bezpośredniego przełożonego o dostrzeżonych możliwościach wykonania przydzielonego zadania w sposób bardziej efektywny;
5)
przekazywać bezpośredniemu przełożonemu ustalenia i spostrzeżenia dotyczące błędów w działaniu Inspektoratu oraz Inspekcji wraz z propozycją działań korygujących.
2.
Jeżeli w czasie wykonywania przydzielonego zadania nastąpi zmiana stanu faktycznego lub prawnego, uzasadniająca zmianę ustalonego sposobu postępowania, pracownik obowiązany jest o tym niezwłocznie poinformować swojego bezpośredniego przełożonego. Gdy nie jest to możliwe, pracownik powinien wykonać przydzielone zadanie odpowiednio do zmienionych okoliczności faktycznych lub prawnych, informując następnie o tym bezpośrednio przełożonego,
3.
Pracownik jest zobowiązany odmówić wykonania polecenia na piśmie, jeśli jego wykonanie łączyłoby się z naruszeniem prawa. O odmowie wykonania polecenia, pracownik powinien niezwłocznie poinformować na piśmie Głównego Inspektora z pominięciem drogi służbowej.
4.
Pracownik może zwrócić się do przełożonego o wydanie polecenia na piśmie, jeśli wątpliwości budzi jego celowość oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 3.
5.
Wszyscy pracownicy Inspektoratu mają prawo do poszanowania ich godności przez przełożonych oraz innych pracowników.
§  9.
Przekazanie dokumentacji w związku ze zmianami osobowymi na danym stanowisku pracy następuje protokołem zdawczo-odbiorczym, który zawiera w szczególności wykaz spraw niezałatwionych oraz spraw w toku. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisują pracownik oraz jego bezpośredni przełożony. Protokół sporządzany jest w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pracownik, a drugi przełożony pracownika przekazuje do Biura Kadr i Szkolenia celem złożenia do akt osobowych tego pracownika.

Rozdział  4

Organizacja pracy w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego

§  10.
1.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego działa przestrzegając zasad: legalności, celowości, skuteczności, wydajności, gospodarności oraz przejrzystości.
2.
Środki publiczne oraz mienie Skarbu Państwa podlegają w Inspektoracie rzetelnej, celowej i gospodarnej polityce ich wykorzystywania z poszanowaniem przepisów prawa.
§  11.
1.
W Inspektoracie prowadzi się ewidencję składników majątkowych.
2.
Przekazanie pracownikom w użytkowanie składników majątkowych stanowiących indywidualne wyposażenie stanowiska pracy następuje w formie pisemnej.
§  12.
1.
Pracownicy załatwiający sprawy obywateli obowiązani są w szczególności:
1)
przestrzegać terminów i zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz innych obowiązujących przepisach;
2)
udzielać obywatelom wyczerpujących informacji o stanie załatwienia sprawy w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub elektronicznej, na zasadach określonych w szczególności w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz innych obowiązujących przepisach, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2.
W sprawach, w których toczy się w Inspektoracie postępowanie administracyjne lub sądowoadministracyjne, bądź postępowanie prowadzone na podstawie odrębnych przepisów, informacje mogą być udzielane pisemnie lub ustnie, po uprzednim sprawdzeniu uprawnienia podmiotu występującego o informację do jej otrzymania oraz określeniu zakresu jej udzielenia temu podmiotowi.

Rozdział  5

Szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

§  13.
Biuro Głównego Inspektora
1.
Biuro Głównego Inspektora zapewnia obsługę organizacyjną prac Głównego Inspektora, zastępcy Głównego Inspektora oraz zespołów doradczych i opiniodawczych, działających przy Głównym Inspektorze, a także koordynuje proces udostępniania informacji publicznej oraz pracę rzecznika prasowego Głównego Inspektora.
2.
W skład Biura Głównego Inspektora wchodzą:
1)
Wieloosobowe Stanowisko - Kancelaria Inspektoratu (BGI-KGI),
2)
Wydział Prezydialny (BGI-WPZ),
3)
Wydział ds. Informacji i Promocji (BGI-WRP),
4) 1
Stanowisko ds. Administrowania Bezpieczeństwem Informacji (BGI-ABI).
3.
Do zadań Kancelarii Inspektoratu należy:
1)
przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Głównego Inspektora jego zastępcy, dyrektora generalnego oraz Inspektoratu, a także nadzorowanie obiegu korespondencji w Biurze Głównego Inspektora i korespondencji kierowanej w danej sprawie do innych komórek organizacyjnych, zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie w Inspektoracie;
2)
obsługa sekretarsko-biurowa Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz dyrektora generalnego;
3)
obsługa kancelaryjna i sekretarsko-biurowa Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego oraz Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
4)
wysyłanie korespondencji wychodzącej Głównego Inspektora, jego zastępcy, dyrektora generalnego, Biura Głównego Inspektora oraz Inspektoratu;
5) 2
(uchylony);
6)
kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do właściwych komórek organizacyjnych Inspektoratu;
7)
przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych Głównego Inspektora, jego zastępcy, dyrektora generalnego oraz naczelników wydziałów Biura Głównego Inspektora;
8)
przyjmowanie i nadawanie oraz rejestrowanie faksów;
9)
prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjnej Biura Głównego Inspektora, w tym powielanie dokumentów, rozdzielanie materiałów biurowych, a także rozprowadzanie prasy i dzienników urzędowych;
10)
rozdzielanie korespondencji przychodzącej do Inspektoratu, Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz dyrektora generalnego pomiędzy właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Inspektoratu, zgodnie z dekretacjami Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz dyrektora generalnego;
11)
rozdzielanie spraw pomiędzy pracowników Biura Głównego Inspektora zgodnie z dekretacjami dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów Biura Głównego Inspektora;
12)
przechowywanie dokumentów niezbędnych w bieżącej pracy Głównego Inspektora, jego zastępcy, dyrektora generalnego oraz naczelników wydziałów Biura Głównego Inspektora;
13) 3
(uchylony);
14)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora, jego zastępcę, dyrektora generalnego, dyrektora biura oraz naczelników wydziałów w Biurze Głównego Inspektora.
4.
Do zadań Wydziału Prezydialnego należy:
1)
prowadzenie terminarza Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz dyrektora generalnego;
2)
obsługa organizacyjna współpracy organów Inspekcji oraz protokolarna i techniczna obsługa spotkań z udziałem organów Inspekcji;
3)
rejestrowanie, załatwianie i przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, odpowiedzi na skargi, wnioski i zapytania do Głównego Inspektora oraz jego zastępcy;
4)
przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz organizowanie przyjęć przez Głównego Inspektora osób zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków;
5)
sporządzanie zestawień i analiz rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Inspekcji;
6)
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków posłów na Sejm RP i senatorów, a także przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, projektów odpowiedzi Głównego Inspektora na zapytania, dezyderaty i interpelacje poselskie dotyczące pracy Inspektoratu oraz Inspekcji;
7)
obsługa współpracy Głównego Inspektora z organizacjami międzynarodowymi;
8)
koordynacja wyjazdów zagranicznych Głównego Inspektora, jego zastępcy, dyrektora generalnego oraz pozostałych pracowników Inspektoratu, a także nadzór nad sporządzaniem sprawozdań z tych wyjazdów;
9)
zapewnianie reprezentacji Głównego Inspektora w spotkaniach dotyczących szeroko rozumianej polityki transportowej na forum międzynarodowym;
10)
opracowywanie rocznego planu wyjazdów granicznych i nadzór nad jego realizacją;
11)
przygotowywanie wyjazdów zagranicznych Głównego Inspektora, jego zastępcy oraz dyrektora generalnego;
12) 4
(uchylony);
13)
organizacja i prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu zgodnie z ich właściwością rzeczową, prac w zakresie przygotowania, wdrożenia i utrzymania w Inspektoracie systemu zarządzania jakością;
14) 5
(uchylony);
15)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora, jego zastępcę, dyrektora generalnego oraz dyrektora Biura.
5.
Do zadań Wydziału ds. Informacji i Promocji należy:
1)
zapewnianie obsługi prasowej Głównego Inspektora oraz rzetelnego przekazu istotnych informacji środkom masowego przekazu, a także kształtowanie wizerunku i promowanie misji Inspekcji w mediach;
2)
gromadzenie dokumentacji prasowej dotyczącej działalności Inspektpratu oraz Inspekcji, a także monitoring programów radiowo-telewizyjnych i informacji w serwisach prasowych oraz internetowych;
3)
redagowanie serwisu internetowego dotyczącego działalności Inspektoratu, w tym strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzór naci bieżącą aktualizacją publikowanych informacji;
4)
koordynacja procesu udostępniania informacji publicznej;
5)
obsługa współpracy Głównego Inspektora z organizacjami pozarządowymi;
6)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora, jego zastępcę, dyrektora generalnego oraz dyrektora Biura.
6. 6
Do zadań Stanowiska ds. Administrowania Bezpieczeństwem Informacji należy zapewnienie bezpieczeństwa informacji w Inspektoracie. Do zadań Stanowiska należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności:
1)
nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych poprzez zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
2)
prowadzenie dokumentacji przetwarzana danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;
3)
nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz nadzór nad kontrolą przebywających w nich osób;
4)
nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe;
5)
nadzór nad prawidłowością archiwizacji oraz usuwania danych osobowych;
6)
monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń wdrożonych w celu ochrony danych osobowych;
7)
wdrożenie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych przy przetwarzaniu danych w systemach informatycznych;
8)
analizowanie aktualności dokumentów wewnętrznych i składanie wniosków do Administratora Danych o zmianę ich treści;
9)
monitorowanie pracowników i innych osób upoważnionych pod względem wykonywania przez nich obowiązków związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych;
10)
monitorowanie podmiotów trzecich, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe, pod względem zabezpieczenia tych danych;
11)
prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
12)
udział w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez uprawnione w zakresie ochrony danych osobowych organy państwowe;
13)
podejmowanie działań w przypadku naruszeń ochrony danych osobowych, w tym przywrócenie stanu prawidłowego, zidentyfikowanie przyczyn naruszenia i osób odpowiedzialnych, przedstawienie wniosków dyrektorowi;
14)
inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;
15)
wykonywanie innych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji określonych w procedurach wewnętrznych dotyczących przetwarzania danych osobowych w Inspektoracie;
16)
przedstawianie Administratorowi Danych raportów dotyczących stanu zabezpieczenia danych osobowych, w tym propozycję poprawiające bezpieczeństwo danych oraz wnioski dotyczące odpowiedzialności osób winnych uchybień;
17)
opracowywanie we współpracy z dyrektorami komórek organizacyjnych w zakresie ich właściwości rzeczowej, zasad ochrony danych osobowych w Inspektoracie, a także nadzór nad ich przestrzeganiem;
18)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
§  14.
Biuro Nadzoru Inspekcyjnego
1.
Biuro Nadzoru Inspekcyjnego sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad działalnością Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego, sprawuje w imieniu Głównego Inspektora nadzór nad Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz prowadzi kontrolę ich działalności, a także prowadzi centralną ewidencję naruszeń w transporcie drogowym oraz koordynuje współpracę międzynarodową Inspekcji.
2.
W skład Biura Nadzoru Inspekcyjnego wchodzą:
1)
Wydział ds. Inspekcji (BNI-WDI),
2)
Wydział ds. Kontroli Inspekcyjnej (BNI-WKI),
3)
Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej (BNI-WSM),
4)
Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemów Zarządzania Informacją oraz Nowych Technologii (BNI-SNT).
3.
Do zadań Wydziału ds. Inspekcji należy:
1)
opracowywanie kierunków działania Inspekcji;
2)
opracowywanie w imieniu Głównego Inspektora, we współpracy z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Służby Celnej oraz Głównym Inspektorem Pracy, jednolitej krajowej strategii kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, a także obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców;
3)
rozpoznawanie i analizowanie negatywnych zjawisk w transporcie drogowym;
4)
opracowywanie corocznych, ramowych planów kontroli Inspekcji o znaczeniu krajowym;
5)
sporządzanie kwartalnych zestawień zawierających dane z kontroli masy, nacisków osi i wymiarów pojazdów, stanu technicznego pojazdów, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, kontroli drogowych oraz w siedzibach przedsiębiorstw dokonywanych przez Inspekcję na podstawie raportów Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego;
6)
gromadzenie i przetwarzanie, we współpracy z Wydziałem ds. Kontroli Inspekcyjnej oraz Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego danych i informacji o działalności kontrolnej Inspekcji;
7)
sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej Inspekcji na podstawie sprawozdań i zestawień sporządzanych przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego oraz danych z centralnej ewidencji naruszeń;
8)
sporządzanie na potrzeby Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności Inspekcji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
9)
wprowadzanie do centralnej ewidencji naruszeń danych dotyczących kontroli przeprowadzonych przez inne organy uprawnione do kontroli;
10)
wprowadzanie do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych aktualizacyjnych dotyczących zatrzymania dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, a także przekazywanie danych Wojewódzkim Inspektorom Transportu Drogowego na potrzeby prowadzonych działań kontrolnych;
11)
przygotowywanie projektów pytań i zadań egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców oraz dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych zatwierdzanych przez Głównego Inspektora oraz prowadzenie bazy pytań i zadań egzaminacyjnych;
12)
przekazywanie zatwierdzonych pytań i zadań egzaminacyjnych dla kandydatów na doradców oraz dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych;
13)
ustalanie, we współpracy z Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego, terminów egzaminów dla kandydatów na doradców oraz dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych oraz przekazywanie do Biura Administracyjno-Budżetowego informacji o organizowanych egzaminach celem ich opublikowania na stronach internetowych Inspektoratu;
14)
administrowanie bazą danych zawierającą ewidencję doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych;
15)
aktualizacja, we współpracy z Wydziałem ds. Promocji i Informacji w Biurze Głównego Inspektora, serwisu internetowego Inspektoratu w zakresie właściwości rzeczowej Biura Nadzoru Inspekcyjnego;
16)
zbieranie, analiza i przygotowywanie dokumentacji oraz opracowywanie projektów wniosków dotyczących cofnięcia uprawnień przewozowych kierowanych do ministra właściwego do spraw transportu, a także prowadzenie rejestru tych wniosków;
17)
opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych w zakresie właściwości rzeczowej Biura Nadzoru Inspekcyjnego;
18)
udział w postępowaniach o zamówienie publiczne dotyczące zakupów sprzętu i wyposażenia;
19)
opracowywanie, we współpracy z Wydziałem Legislacyjnym w Biurze Prawnym i Orzecznictwa, projektów zmian legislacyjnych mających na celu doskonalenie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących działania Inspekcji;
20)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora oraz dyrektora Biura.
4.
Do zadań Wydziału ds. Kontroli Inspekcyjnej należy:
1)
sprawowanie w imieniu Głównego Inspektora nadzoru nad Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz planowych i doraźnych kontroli ich działalności;
2)
nadzór nad realizacją przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego wdrożonych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących procedur kontroli w transporcie drogowym;
3)
nadzór nad właściwą realizacją planów pracy inspektorów transportu drogowego zatrudnionych w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego;
4)
prowadzenie kontroli pracy inspektorów transportu drogowego, sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowanie wystąpień pokontrolnych do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego;
5)
nadzór nad prawidłowym przeprowadzaniem egzaminów dla kandydatów na doradców oraz dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych przez komisje egzaminacyjne powoływane przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego;
6)
opracowywanie procedur kontroli Inspekcji wynikających z obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych;
7)
przygotowywanie, we współpracy z Biurem Głównego Inspektora, projektów odpowiedzi na skargi i wnioski w ramach właściwości rzeczowej;
8)
ustalanie, we współpracy z innymi organami kontrolnymi, zasad współdziałania, ramowych planów wspólnych kontroli oraz zakresu i sposobu wymiany informacji;
9)
sporządzanie protokołów pokontrolnych, a w sytuacjach tego wymagających, przygotowywanie Głównemu Inspektorowi projektów poleceń, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym oraz rozstrzygnięć wewnętrznych dotyczących działalności Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego w zakresie nieobjętym przepisami odrębnymi;
10)
opracowywanie wyników kontroli i ich przekazywanie Głównemu Inspektorowi oraz dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia w celu wykorzystania przy projektowaniu przez to Biuro planów i programów w zakresie doszkalania inspektorów transportu drogowego;
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora oraz dyrektora Biura.
5.
Do zadań Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej należy:
1)
uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej, w tym wynikającej z członkostwa w organizacji Europejska Kontrola Drogowa (ECR);
2)
udział, organizowanie i koordynowanie wybranych działań kontrolnych w ramach współpracy międzynarodowej, w tym wynikających z członkowstwa w Europejskiej Kontroli Drogowej (ECR);
3)
realizacja we współpracy z Biurem Kadr i Szkolenia, co najmniej raz w roku, wspólnie z właściwymi organami odpowiedzialnymi za kontakty wewnątrzwspólnotowe w zainteresowanych państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, szkolenia w zakresie najlepszych praktyk kontrolnych oraz wymiany pracowników;
4)
zapewnianie uczestnictwa Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, kontrolach drogowych kierowców pojazdów objętych zakresem stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenia (WE) nr 561/2006;
5)
sporządzanie sprawozdań dla Komisji Europejskiej z kontroli w zakresie stosowania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, stanu technicznego pojazdów oraz przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, na podstawie danych przekazywanych przez organy uprawnione do kontroli;
6)
nadzór nad wdrażaniem przez Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących procedur kontroli w transporcie drogowym;
7)
udział w pracach Komitetu wspierającego Komisję Europejską ustanowionym zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym;
8)
wymiana z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, informacji dostępnych na podstawie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym i art. 22 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006;
9)
udzielanie właściwym organom innych państw członkowskiego Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niezbędnej pomocy i wyjaśnień w zakresie kontroli czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku;
10)
realizowanie, we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Systemów Zarządzania Informacją oraz Nowych Technologii, zadań związanych z budową systemu TDS ("Transport Documentation System");
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora oraz dyrektora Biura.
6.
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ós. Systemów Zarządzania Informacją oraz Nowych Technologii należy:
1)
administrowanie bazą danych centralnej ewidencji naruszeń w transporcie drogowym, a także współpraca w tym zakresie ze służbami informatycznymi Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego;
2)
tworzenie, we współpracy z Biurem Administracyjno-Budżetowym, procedur obiegu korespondencji w Inspektoracie;
3)
tworzenie schematów procesów wykonywanych przez komórki organizacyjne Inspektoratu;
4)
wdrażanie i udoskonalanie funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów;
5)
analiza funkcjonowania systemu informatycznego Inspekcji oraz opracowywanie i realizowanie koncepcji i kierunków jego rozwoju;
6)
analiza potrzeb Inspekcji w zakresie wspierania realizacji jej zadań przez systemy teleinformatyczne i nowe technologie;
7)
opracowywanie we współpracy z Biurem Administracyjno-Budżetowym planów zakupów, instalacji i wdrażania nowych rozwiązań teleinformatycznych w Inspektoracie oraz Inspekcji Transportu Drogowego;
8)
przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi teleinformatyczne oraz nowe technologie;
9)
sporządzanie, we współpracy z Wydziałem ds. Inspekcji, raportów i zestawień z centralnej ewidencji naruszeń;
10)
opracowywanie we współpracy z Biurem Administracyjno-Budżetowym zasad i procedur użytkowania przez pracowników Inspektoratu sprzętu, systemów oraz zasobów teleinformatycznych;
11)
współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań teleinformatycznych w Inspekcji Transportu Drogowego;
12)
wdrażanie bądź koordynacja wdrażania i przekazywania systemów oraz nowych technologii do eksploatacji w Inspekcji;
13)
opracowywanie i realizacja polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego Inspekcji oraz nadzór, we współpracy ze Stanowiskiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Biurem Głównego Inspektora, nad bezpieczeństwem danych przechowywanych w systemie informatycznym Inspektoratu, w tym danych niejawnych oraz danych osobowych;
14)
opracowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie ich właściwości rzeczowej, założeń systemów wspierających realizację zadań Inspekcji wynikających z obowiązku wymiany informacji z innymi uprawnionymi podmiotami krajowymi oraz odpowiednikami Inspekcji w państwach trzecich;
15)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora oraz dyrektora Biura.
§  15. 7
Biuro Kadr i Szkolenia
1.
Biuro Kadr i Szkolenia wykonuje zadania związane z obsługą i organizowaniem szkolenia i doskonalenia zawodowego Inspekcji oraz pracowników Inspektoratu, analizowaniem sytuacji kadrowo-organizacyjnej wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego oraz realizowaniem przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi, stosownie do zakresu zadań określonych w odrębnych przepisach.
2.
W skład Biura Kadr i Szkolenia wchodzą:
1)
Wieloosobowe Stanowisko ds. Szkolenia i Doskonalenia (BKS-SDZ);
2)
Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego (BKS-OKW);
3)
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa (BKS-BZP).
3.
Do zadań wieloosobowego Stanowiska ds. Szkolenia i Doskonalenia należy:
1)
ustalanie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu i wojewódzkimi inspektoratami transportu drogowego kierunków szkolenia i doskonalenia zawodowego inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów transportu drogowego;
2)
przygotowywanie i organizacja kursów specjalistycznych oraz egzaminów kwalifikacyjnych dla kandydatów na inspektorów transportu drogowego;
3)
organizowanie corocznego doszkalania inspektorów transportu drogowego;
4)
rozpoznawanie i analizowanie potrzeb we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu w zakresie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników;
5)
opracowywanie planu szkoleń pracowników Inspektoratu, inspektorów transportu drogowego oraz kandydatów na inspektorów transportu drogowego;
6)
realizacja szkoleń zawodowych pracowników Inspektoratu;
7)
analizowanie skuteczności organizacji i efektywności szkoleń prowadzonych przez Inspektorat;
8)
monitorowanie organizacji i zakresu doskonalenia zawodowego realizowanego w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego;
9)
identyfikowanie i analizowanie potrzeb w zakresie kształtowania oferty programowej niezbędnej w procesie przygotowania pracowników Inspektoratu oraz inspektorów transportu drogowego do wykonywania zadań;
10)
przygotowywanie Biuletynu Szkoleniowego Inspekcji Transportu Drogowego;
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
4.
Do zadań wieloosobowego Stanowiska ds. Organizacyjno-Kadrowych wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego należy:
1)
przygotowywanie dokumentacji dotyczącej uzgadniania z wojewodami wniosków dotyczących powoływania i odwoływania wojewódzkich inspektorów transportu drogowego oraz uzgadniania z wojewódzkimi inspektorami zmian osobowych na stanowisku zastępcy wojewódzkiego inspektora;
2)
współpraca z wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego w zakresie obsady wolnych stanowisk pracy na stanowisku inspektora transportu drogowego;
3)
realizacja we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu oraz wojewódzkimi inspektorami transportu drogowego zadań związanych z naborem oraz rekrutacją do pracy w Inspekcji;
4)
przygotowywanie projektów decyzji Głównego Inspektora w zakresie rekrutacji kandydatów na inspektorów transportu drogowego;
5)
nadzorowanie i koordynacja czynności prowadzonych przez komórki ds. kadrowych w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego, związanych z naborem kandydatów na inspektorów transportu drogowego, ubiegających się o przyjęcie do pracy w wojewódzkich inspektoratach;
6)
opracowywanie we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu sprawdzianów wiedzy w ramach procedury naboru kandydatów na inspektorów transportu drogowego;
7)
współpraca z podmiotami realizującymi ocenę dopasowania kandydatów na inspektorów transportu drogowego na podstawie testów psychologicznych;
8)
wydawanie i ewidencja legitymacji służbowych, odznak inspektorów transportu drogowego, upoważnień do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego oraz pieczęci do stemplowania tarcz tachografów inspektorom transportu drogowego;
9)
prognozowanie wybranych procesów organizacyjno-kadrowych w jednostkach organizacyjnych Inspekcji;
10)
diagnozowanie sposobu organizacji jednostek organizacyjnych Inspekcji;
11)
analizowanie i projektowanie modelowych rozwiązań zorganizowania jednostek organizacyjnych Inspekcji;
12)
doskonalenie zasad organizacji i zakresów działania jednostek organizacyjnych Inspekcji;
13)
sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia w Inspekcji;
14)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
5.
Do zadań Stanowiska ds. Bezpieczeństwa należy:
1)
organizacja wykonywania zadań obrony cywilnej w Inspektoracie;
2)
nadzorowanie i koordynacja zadań dotyczących zarządzania kryzysowego;
3)
inicjowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
4)
zapoznawanie pracowników Urzędu z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz organizowanie w tym zakresie okresowych szkoleń;
5)
prowadzenie rejestrów oraz dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz udział w dochodzeniach powypadkowych;
6)
sporządzanie i przedstawianie Głównemu Inspektorowi co najmniej raz w roku okresowych ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia i zdrowia oraz poprawę warunków pracy;
7)
sporządzanie i przedstawienie pracodawcy oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy wraz z propozycjami eliminowana stwierdzonych zagrożeń.
§  16.
Biuro Prawne i Orzecznictwa
1.
Biuro Prawne i Orzecznictwa realizuje obsługę prawną Inspektoratu, prowadzi postępowania sądowe i administracyjne w trybie przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w postępowaniach sądowych oraz postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów odrębnych, uczestniczy w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji, a także zapewnia reprezentację Głównego Inspektora w tym procesie i udziela informacji prawnej w Inspekcji.
2.
W skład Biura Prawnego i Orzecznictwa wchodzą:
1)
Wydział Postępowań Administracyjnych (BPO-WPA);
2)
Wydział Postępowań Sądowych (BPO-WPS);
3)
Wydział Legislacyjny (BPO-WLG);
4) 8
Wydział Informacji Prawnej (BPO-IPR).
3.
Do zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy:
1)
prowadzenie postępowań administracyjnych na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego;
2)
przygotowanie projektów decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez Głównego Inspektora;
3)
analizowanie w trakcie procesu odwoławczego rozstrzygnięć podejmowanych przez organy I instancji pod względem najczęściej popełnianych błędów proceduralnych i merytorycznych oraz podejmowanie działań informacyjnych w celu ich ograniczania;
4) 9
(uchylony);
5) 10
(uchylony);
6)
przygotowywanie, we współpracy z Wydziałem Postępowań Sądowych, projektów rozstrzygnięć wydawanych przez Głównego Inspektora w trybach nadzwyczajnych oraz rozstrzygnięć podejmowanych w sprawach dotyczących umorzenia, odroczenia lub rozłożenia kar pieniężnych na raty;
7) 11
(uchylony);
8) 12
(uchylony);
9)
przekazywanie dyrektorowi Biura Nadzoru Inspekcyjnego informacji o nieprawidłowościach stwierdzanych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych;
10) 13
(uchylony);
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
4.
Do zadań Wydziału Postępowań Sądowych należy:
1)
reprezentowanie, we współpracy z Wydziałem Postępowań Administracyjnych, Głównego Inspektora i uczestnictwo w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg na rozstrzygnięcia Głównego Inspektora oraz wykonywanie przy współudziale właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Inspektoratu zastępstwa procesowego Głównego Inspektora i dyrektora generalnego przed sądami powszechnymi;
2)
przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, projektów kasacji, odpowiedzi na kasacje i innych pism procesowych;
3)
współpraca z Wydziałem Postępowań Administracyjnych i Wydziałem Legislacyjnym w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych i prac legislacyjnych;
4)
bieżąca analiza i upowszechnianie w Inspekcji orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji oraz rozpowszechnianie w Inspekcji wykładni obowiązujących przepisów z zakresu przewozu drogowego;
5) 14
(uchylony);
6) 15
(uchylony);
7)
koordynacja i nadzór nad korzystaniem przez Inspektorat z zewnętrznej pomocy prawnej;
8) 16
(uchylony);
9) 17
(uchylony);
10)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
5.
Do zadań Wydziału Legislacyjnego należy:
1)
opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie przewozu drogowego;
2)
zapewnianie reprezentacji Głównego Inspektora w procesie legislacyjnym w zakresie przepisów dotyczących przewozu drogowego oraz działania Inspekcji;
3)
opiniowanie projektów aktów prawnych przekazywanych w ramach uzgodnień wewnątrz i międzyresortowych;
4)
opracowywanie, we współpracy z właściwymi rzeczowo komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, projektów aktów prawa wewnętrznego wydawanych przez Głównego Inspektora oraz dyrektora generalnego;
5)
opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów zarządzeń i decyzji Głównego Inspektora oraz dyrektora generalnego;
6)
prowadzenie rejestrów oraz zbiorów oryginałów zarządzeń, decyzji i wytycznych Głównego Inspektora oraz dyrektora generalnego;
7)
gromadzenie, aktualizacja i rozpowszechnianie w Inspekcji aktów prawnych i publikacji dotyczących stosowania prawa w zakresie przewozu drogowego oraz w innych sprawach należących do kompetencji Głównego Inspektora;
8)
monitorowanie, we współpracy z Biurem Nadzoru Inspekcyjnego, zmian w przepisach Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych w zakresie dotyczącym przewozu drogowego i w innych sprawach należących do kompetencji Głównego Inspektora;
9)
przygotowywanie, we współpracy z Biurem Administracyjno-Budżetowym, materiałów planistycznych do budżetu państwa w zakresie dotyczącym działalności Biura;
10)
aktualizacja, w zakresie właściwości rzeczowej Biura, przy współudziale Wydziału Postępowań Administracyjnych i Wydziału Postępowań Sądowych oraz we współpracy z Wydziałem ds. Informacji i Promocji w Biurze Głównego Inspektora, serwisu internetowego Inspektoratu;
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura;
12) 18
opiniowanie i prowadzenie rejestrów oraz zbiorów oryginałów porozumień o współpracy zawieranych przez Głównego Inspektora;
13) 19
prowadzenie rejestrów oraz zbiorów oryginałów upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Głównego Inspektora, jego zastępcę oraz dyrektora generalnego.
6. 20
Do zadań Wydziału Informacji Prawnej należy:
1)
współpraca z Biurem Głównego Inspektora przy załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu w zakresie właściwości rzeczowej Biura;
2)
współpraca z Wydziałem Postępowań Administracyjnych i Wydziałem Postępowań Sądowych w zakresie przygotowywania projektów pism procesowych;
3)
udzielanie informacji prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa w zakresie przewozu drogowego w sprawach dotyczących zadań inspekcji;
4)
ewidencja i nadzór nad rozpowszechnianiem opinii prawnych dotyczących stosowania przepisów z zakresu przewozu drogowego;
5)
udzielanie informacji o prowadzonych postępowaniach administracyjnych;
6)
nadzór nad prowadzeniem ewidencji i dokumentacji rozstrzygnięć Głównego Inspektora;
7)
upowszechnianie i rozpowszechnianie orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dotyczących działalności kontrolnej Inspekcji;
8)
przechowywanie i ewidencja dokumentów wytwarzanych w Biurze zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie w Inspektoracie;
9)
archiwizacja dokumentów Biurze;
10)
przekazywanie danych i współpraca z Wydziałami: Postępowań Administracyjnych i Wydziałem Postępowań Sądowych przy tworzeniu sprawozdań z prac tych wydziałów;
11)
aktualizacja elektronicznej ewidencji pism dotyczących spraw załatwianych w ramach właściwości Biura;
12)
przygotowywanie materiałów planistycznych do budżetu państwa w zakresie dotyczącym działalności Biura;
13)
aktualizacja, w zakresie właściwości rzeczowej Biura, serwisu internetowego Inspektoratu;
14)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
§  17. 21
Biuro Administracyjno-Budżetowe
1.
Biuro Administracyjno-Budżetowe odpowiada za realizację spraw związanych z planowaniem i wydatkowaniem budżetu, obsługę finansową Inspektoratu, obsługę administracyjną Inspektoratu, a także gospodarowanie majątkiem oraz zapewnianie właściwych narzędzi i warunków pracy pracownikom Inspektoratu.
2.
W skład Biura Administracyjno-Budżetowego wchodzą:
1)
Wydział Finansowo-Księgowy (BAB-WFK),
2)
Stanowisko ds. Standardów Administracyjnych (BAB-ADM),
3)
Stanowisko ds. Gospodarczych i Majątkowych (BAB-SGM),
4)
Stanowisko ds. Zamówień Publicznych (BAB-ZPB),
5)
Wydział Informatyki (BAB-WIN),
6)
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej (BAB-SKW),
7)
Dyspozytor Taboru Samochodowego (BAB-DTS),
8)
Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego (BAB-AZK),
9)
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr i Rekrutacji GITD (BAB-KDR),
10)
Wieloosobowe Stanowisko ds. Projektów Rozwojowych (BAB-ROZ).
3.
Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy:
1)
prowadzenie rachunkowości Inspektoratu zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa;
2)
opracowywanie materiałów do projektu budżetu państwa w części 39 "Transport", dziale 600 "Transport i Łączność", rozdziale 60055 "Inspekcja Transportu Drogowego";
3)
opracowywanie projektu budżetu oraz planu rzeczowo-finansowego wydatków Inspektoratu we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, w zakresie ich właściwości rzeczowej;
4)
dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu wykonania budżetu w części 39 "Transport", dziale 600 "Transport i Łączność", rozdziale 60055 "Inspekcja Transportu Drogowego";
5)
analiza danych finansowych przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów transportu drogowego, w tym danych zawartych w sprawozdaniach finansowych, oraz ich opracowywanie na potrzeby Głównego Inspektora i dyrektora generalnego;
6)
prowadzenie sprawozdawczości z wykonania budżetu w części 39 "Transport", dziale 600 "Transport i Łączność", rozdziale 60055 "Inspekcja Transportu Drogowego" w zakresie i terminach oraz na zasadach przewidzianych obowiązującymi przepisami;
7)
regulowanie i rozliczanie zobowiązań z tytułu dostaw oraz usług i świadczeń, a także prowadzenie rozrachunków z pracownikami, w tym obsługa finansowa podróży służbowych;
8)
zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych;
9)
obsługa finansowo-księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
10)
analiza i opiniowanie pod względem finansowym zawieranych umów;
11)
wystawianie przelewów i rozliczeń z bankami, w szczególności za pomocą teletransmisji;
12)
sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym oraz likwidatura zewnętrznych dokumentów finansowo-księgowych;
13)
opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym zakładowego planu kont;
14)
opiniowanie projektów decyzji uruchamiających środki budżetowe;
15)
obsługa kasowa Inspektoratu;
16)
sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczanie świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz dokonywanie innych przewidzianych prawem rozliczeń związanych z wynagrodzeniami;
17)
wydawanie zaświadczeń niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego oraz wysokości wynagrodzenia;
18)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
4.
Do zadań Stanowiska ds. Standardów Administracyjnych należy:
1)
nadzór nad prawidłowością obiegu dokumentów, w tym elektronicznego obiegu dokumentów w Inspektoracie;
2)
opracowywanie, we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Systemów Zarządzania Informacją oraz Nowych Technologii w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego, oraz nadzór nad stosowaniem w Inspektoracie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
3)
inicjowanie, nadzorowanie i koordynacja wprowadzenia w życie systemu zarządzania jakością w Inspektoracie;
4)
pracowników Inspektoratu, a także wdrażanie w Inspektoracie polityki antykorupcyjnej;
5)
organizacja i prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu zgodnie z ich właściwością rzeczową, prac w zakresie przygotowania, wdrożenia i utrzymania w Inspektoracie systemu zarządzania jakością;
6)
zgłaszanie wniosków dotyczących usprawnień organizacyjnych i standardów jakościowych w Inspektoracie;
7)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
5.
Do zadań Stanowiska ds. Gospodarczych i Majątkowych należy:
1)
administrowanie lokalami, pomieszczeniami oraz innymi składnikami będącymi w dyspozycji Inspektoratu;
2)
sporządzanie projektów umów związanych z obsługą funkcjonowania Inspektoratu;
3)
prowadzenie zbioru oryginałów umów dotyczących dokonanych przez Inspektorat zakupów i zleconych usług;
4)
obsługa gospodarcza i majątkowa Inspektoratu;
5)
prowadzenie ewidencji składników majątku Inspektoratu, w tym środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
6)
opracowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, projektu planu wydatków majątkowych i jego realizacja;
7)
zaopatrywanie Inspektoratu w niezbędny do pracy sprzęt i wyposażenie oraz materiały biurowe i eksploatacyjne;
8)
administrowanie służbowymi telefonami komórkowymi i rozliczanie kosztów ich wykorzystania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi;
9)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
6.
Do zadań Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:
1)
prowadzenie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, postępowań o udzielanie zamówień publicznych oraz wspólnych zamówień Inspekcji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Inspektoracie przepisami wewnętrznymi;
2)
prowadzenie dokumentacji w postępowaniach o zamówienie publiczne;
3)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
7.
Do zadań Wydziału Informatyki należy:
1)
administrowanie systemem informatycznym Inspekcji Transportu Drogowego, a także współpraca w tym zakresie z komórkami ds. informatyki wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego;
2)
administrowanie systemem informatycznym Inspektoratu oraz bazami danych użytkowanymi w Inspektoracie;
3)
administrowanie siecią komputerową Inspektoratu oraz nadzór nad jej prawidłową eksploatacją, w tym tworzenie kont użytkowników w domenach Inspektoratu oraz przydzielanie uprawnień do poszczególnych zasobów teleinformatycznych Inspektoratu;
4)
współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi wsparcia technicznego na rzecz Inspektoratu w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z funkcjonowania użytkowanego systemu informatycznego;
5)
obsługa informatyczna, we współpracy z Wydziałem ds. Promocji i Informacji w Biurze Głównego Inspektora, serwisu internetowego Inspektoratu;
6)
określanie, we współpracy z Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Systemów Zarządzania Informacją oraz Nowych Technologii w Biurze Nadzoru Inspekcyjnego, bieżącego i przewidywanego zapotrzebowania na zakupy usług teleinformatycznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz innego wyposażenia teleinformatycznego dla Inspektoratu;
7)
prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją sprzętu i systemów teleinformatycznych w Inspektoracie;
8)
zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym użytkowanym w Inspektoracie oraz zapewnienie pracownikom Inspektoratu wsparcia informatycznego i technicznego;
9)
współpraca z wykonawcami świadczącymi usługi serwisowe w zakresie napraw, rozbudowy lub wymiany sprzętu oraz oprogramowania;
10)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
8.
Do Stanowiska ds. Kontroli Wewnętrznej należy:
1)
sporządzanie projektów planów oraz programów kontroli;
2)
przeprowadzanie kompleksowych, problemowych lub sprawdzających kontroli planowych i doraźnych w komórkach organizacyjnych Inspektoratu na zasadach określonych w regulaminie przeprowadzania kontroli wewnętrznej;
3)
obsługa kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Inspektoracie;
4)
sporządzanie na podstawie przeprowadzonych kontroli protokołów lub sprawozdań oraz wystąpień pokontrolnych, a także ich przekazywanie i formułowanie wniosków oraz zaleceń dla Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz dyrektorów kontrolowanych komórek organizacyjnych dotyczących działania tych komórek oraz Inspektoratu zgodnie z zasadami, o których mowa w § 10;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura oraz dyrektora generalnego, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
9.
Do zadań Dyspozytora Taboru Samochodowego należy:
1)
gospodarowanie środkami transportu w Inspektoracie, w tym obsługa Inspektoratu w zakresie potrzeb komunikacyjnych i transportowych;
2)
zapewnianie racjonalnego wykorzystania środków transportu w Inspektoracie;
3)
organizowanie napraw i remontów taboru samochodowego Inspektoratu;
4)
ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów eksploatacyjnych taboru samochodowego Inspektoratu;
5)
zapewnianie przewozu członków kierownictwa i pracowników w celach służbowych samodzielnie lub poprzez funkcjonowanie etatu kierowcy w ramach stanowiska Dyspozytora Taboru Samochodowego;
6)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
10.
Do zadań Stanowiska ds. Archiwum Zakładowego należy:
1)
prowadzenie zakładowego archiwum Inspektoratu;
2)
inicjowanie rozwiązań w zakresie przechowywania akt biurowych oddanych na przechowanie do Archiwum;
3)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
11.
Do zadań Wieloosobowego Stanowisko ds. Kadr i Rekrutacji GITD należy:
1)
prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i trwaniem stosunku pracy z członkami korpusu służby cywilnej i z pozostałymi pracownikami Inspektoratu, a także wykonywanie czynności związanych z ustaniem stosunku pracy i prowadzeniem dokumentacji kadrowej;
2)
realizacja decyzji Głównego Inspektora oraz dyrektora generalnego dotyczących awansowania, nagradzania i wyróżniania pracowników Inspektoratu;
3)
prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych pracowników w zakresie ustalania kapitału początkowego oraz przygotowywanie dokumentów do uzyskania emerytury lub renty przez pracownika albo członków jego rodziny, będących na jego utrzymaniu;
4)
nadzór nad prawidłowością przygotowywania przez przełożonych opisów stanowisk pracy oraz czuwanie nad prawidłowymi konsekwencjami wartościowania stanowisk;
5)
opracowywanie projektów planów zatrudnienia oraz wykorzystania funduszu płac na wynagradzanie pracowników Inspektoratu;
6)
obsługa komputerowego programu finansowo-płacowego poprzez wprowadzanie danych dotyczących stosunku zatrudnienia, oraz przygotowywanie listy płac;
7)
opracowywanie, we współpracy z dyrektorami komórek organizacyjnych Inspektoratu, rocznych planów urlopów oraz prowadzenie ewidencji tych urlopów;
8)
prowadzenie spraw z zakresu medycyny pracy;
9)
wystawianie i prowadzenie ewidencji delegacji służbowych krajowych i zagranicznych, dotyczących wyjazdów służbowych pracowników Inspektoratu;
10)
prowadzenie, na podstawie dokumentacji czasu pracy z poszczególnych komórek organizacyjnych Inspektoratu, ewidencji czasu pracy pracowników Inspektoratu;
11)
sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia w Inspektoracie;
12)
opracowywanie projektu regulaminu pracy oraz wynagradzania pracowników Inspektoratu;
13)
obsługa organizacyjna komisji socjalnej;
14)
rozpatrywanie spraw z zakresu niepełnosprawności oraz inicjowanie rozwiązań sprzyjających równemu statusowi pracowników Inspektoratu;
15)
przygotowywanie materiałów dotyczących oceny pracy pracowników Inspektoratu;
16)
inicjowanie działań mających na celu rozwój zawodowy i osobowy pracowników w ramach tzw. ścieżki kariery;
17)
tworzenie założeń i realizacja polityki motywacyjnej prowadzonej przez dyrektora generalnego;
18)
realizacja, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, zadań związanych z naborem oraz rekrutacją do pracy w Inspektoracie, w tym organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej;
19)
przygotowywanie, we współpracy z dyrektorami komórek organizacyjnych Inspektoratu, ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy w korpusie służby cywilnej;
20)
upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w siedzibie Inspektoratu oraz w publikatorach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Inspektoratu;
21)
przyjmowanie i prowadzenie rejestru ofert pracy po ukazaniu się ogłoszenia oraz ich weryfikacja;
22)
współpraca z dyrektorami komórek organizacyjnych Inspektoratu w zakresie organizowania praktyk;
23)
współpraca z urzędami pracy w zakresie pozyskiwania stażystów do odbywania staży absolwenckich oraz staży z Urzędu Pracy w Inspektoracie;
24)
aktualizacja, we współpracy z Wydziałem ds. Promocji i Informacji w Biurze Głównego Inspektora, serwisu internetowego Inspektoratu w zakresie naborów;
25)
obsługa komisji rekrutacyjnych Inspektoratu;
26)
publikowanie wyników rekrutacji w Biuletynie Służby Cywilnej;
27)
przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości rzeczowej Biura;
28)
monitoring aktualnego stanu regulacji prawnych z zakresu prawa pracy;
29)
obsługa kancelaryjna i organizacyjna komisji dyscyplinarnej Inspekcji;
30)
obsługa kancelaryjna rzecznika dyscyplinarnego Inspektoratu oraz współpraca z rzecznikami dyscyplinarnymi wojewódzkich inspektorów transportu drogowego;
31)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
12.
Do zadań Wieloosobowego Stanowiska ds. Projektów Rozwojowych należy:
1)
monitorowanie i weryfikacja aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących możliwości i zasad pozyskiwania środków z UE, w tym znajomości programów operacyjnych, dotyczących wykorzystania środków UE;
2)
prowadzeniu projektów od przygotowania wniosków i jego realizację po rozliczenie procesu dotacyjnego;
3)
inicjowanie i prowadzenie prac analitycznych, sporządzanie protokołów, raportów i sprawozdań z realizacji wdrożeń systemowych i projektów rozwojowych Inspektoratu;
4)
inicjowanie, koordynacja oraz wprowadzanie w życie projektów mających na celu podniesienie jakości instytucjonalnej Inspektoratu;
5)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Biura.
§  18.
Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego
1.
Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego jest komórką organizacyjną, wykonującą ogól działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.
2.
Do zadań audytora wewnętrznego zatrudnionego na Stanowisku do spraw Audytu Wewnętrznego należy:
1)
opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
2)
opracowanie i doskonalenie metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego;
3)
dokonywanie identyfikacji, analizy i oceny ryzyka;
4)
organizowanie i przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Inspektoracie;
5)
prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyników zadań audytowych;
6)
prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów i procesów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego;
7)
dokumentowanie i ocena zachodzących w Inspektoracie procesów, w szczególności pod kątem:
a)
adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli w tym przestrzegania procedur kontroli finansowej oraz zarządzania ryzykiem;
b)
przestrzegania zasady legalności, celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków oraz uzyskiwania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków;
c)
przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań;
d)
funkcjonowania w Inspektoracie gospodarki finansowej zgodnie z zasadami legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności;
8)
sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych i przedstawianie ich Głównemu Inspektorowi, dyrektorowi generalnemu oraz dyrektorom audytowanych komórek organizacyjnych Inspektoratu;
9)
opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego planu audytu i przekazywanie ich dyrektorowi generalnemu i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
10)
monitorowanie oraz ocena dostosowania działań komórki organizacyjnej lub Inspektoratu do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
11)
współpraca z komórką organizacyjną właściwą do spraw koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
12)
współpraca z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli;
13)
opracowywanie i przesyłanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych innych wymaganych informacji, raportów i sprawozdań;
14)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora generalnego, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§  19.
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
1.
Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych ma za zadanie zapewnienie realizacji w Inspektoracie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2.
Do zadań Stanowiska należy w szczególności:
1)
zapewnienie w Inspektoracie ochrony informacji niejawnych, kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, kontrolowanie ewidencji, materiałów i dokumentów, a także przeprowadzanie szkoleń pracowników Inspektoratu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
2)
współpraca ze służbami ochrony państwa w zakresie realizacji zadań wynikających z ochrony informacji niejawnych i informowanie Głównego Inspektora o przebiegu tej współpracy;
3)
wyjaśnianie okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4)
opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone";
5)
przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających, wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa osobie sprawdzanej i zawiadamianie o tym osoby upoważnionej do obsady stanowiska lub powiadamianie pisemnie osoby upoważnionej do obsady stanowiska o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa;
6)
dokumentowanie wszystkich czynności przeprowadzanych w trakcie postępowania sprawdzającego, przechowywanie akt spraw zakończonych postępowaniem sprawdzającym i udostępnianie ich osobie sprawdzonej, sądom i prokuraturze, a także osobie upoważnionej do obsady stanowiska lub służbom ochrony państwa w związku z prowadzonym postępowaniem sprawdzającym;
7)
prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach związanych z dostępem do informacji niejawnych, udostępnianie tych danych sądom, prokuraturze lub służbom ochrony państwa;
8)
prowadzenie kancelarii tajnej;
9)
przyjmowanie i ewidencjonowanie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Inspektoratu oraz Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego;
10)
ewidencja wydanych oraz niszczenie wycofanych pieczęci i pieczątek służbowych;
11)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora lub dyrektora generalnego, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
§  20.
Obsługa kancelaryjna oraz sekretarsko-biurowa komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
1.
Obsługę kancelaryjną oraz sekretarsko-biurową komórek organizacyjnych zapewniają sekretariaty tych komórek organizacyjnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
2.
Do zadań sekretariatów komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1)
przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej, a także nadzorowanie obiegu korespondencji w tej komórce i korespondencji kierowanej w danej sprawie do innych komórek organizacyjnych, zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w tym zakresie w Inspektoracie;
2)
wysyłanie korespondencji wychodzącej z komórki organizacyjnej;
3)
prowadzenie terminarza dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;
4) 22
(uchylony);
5)
kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do właściwych pracowników komórki organizacyjnej;
6)
przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;
7)
przyjmowanie i nadawanie oraz rejestrowanie faksów;
8)
prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjnej komórki organizacyjnej, w tym powielanie dokumentów, rozdzielanie materiałów biurowych, a także rozprowadzanie prasy i dzienników urzędowych;
9)
rozdzielanie korespondencji kierowanej do komórki organizacyjnej zgodnie z dekretacjami dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;
10)
rozdzielanie spraw pomiędzy pracowników komórki organizacyjnej zgodnie z dekretacjami dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;
11)
przechowywanie dokumentów niezbędnych w bieżącej pracy dyrektora, jego zastępcy oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;
12)
prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy oraz dokumentacją czasu pracy w komórce organizacyjnej;
13)
prowadzenie rejestrów oraz zbiorów oryginałów upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez dyrektora, jego zastępcę oraz naczelników wydziałów komórki organizacyjnej;
14)
wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora, jego zastępcę oraz naczelników komórki organizacyjnej.
3.
Postanowień ust. 1 nie stosuje się do Biura Głównego Inspektora, Stanowiska do spraw Audyty Wewnętrznego oraz Stanowiska do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, których obsługę kancelaryjną oraz sekretarsko-biurową zapewnia Kancelaria Inspektoratu.
4.
Obieg dokumentów, prowadzone rejestry, system rejestracji oraz znakowania dokumentów, a także sposób ich przechowywania i archiwizowania w Inspektoracie określają odrębne przepisy wewnętrzne.
§  21.
Zadania wspólne komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Inspektoratu należy w szczególności:

1)
przygotowywanie materiałów planistycznych do budżetu państwa w zakresie działalności komórki organizacyjnej;
2)
udział w planowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty w zakresie działania organizacyjnej;
3)
aktualizacja, we współpracy z Wydziałem ds. Informacji i Promocji w Biurze Głównego Inspektora, serwisu internetowego Inspektoratu w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej;
4)
współpraca, w zakresie właściwości rzeczowej. komórki organizacyjnej, z Wydziałem Prezydialnym w Biurze Głównego Inspektora w załatwianiu skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu;
5)
opracowywanie i opiniowanie, w zakresie właściwości rzeczowej komórki organizacyjnej, projektów aktów prawnych, w tym w ramach uzgodnień wewnątrz oraz międzyresortowych;
6)
delegowanie pracowników komórki organizacyjnej do udziału w pracach zespołów i komisji międzyresortowych oraz powoływanych przez Głównego Inspektora i dyrektora generalnego;
7)
przygotowywanie dla Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz innych uprawnionych podmiotów sprawozdań z działalności komórki organizacyjnej;
8)
wykonywanie innych zadań zleconych przez Głównego Inspektora oraz dyrektora generalnego.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 2 23

SCHEMAT ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 3 24

WYKAZ SYMBOLI LITEROWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH GŁÓWNEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO

Lp.Nazwa komórki organizacyjnejSymbol literowy
1Biuro Głównego InspektoraBGI
Kancelaria Głównego InspektoraBGI-KGI
Wydział PrezydialnyBGI-WPZ
Wydział ds. Informacji i PromocjiBGI-WIP
Stanowisko ds. Administrowania Bezpieczeństwem InformacjiBGI-ABI
2Biuro Nadzoru InspekcyjnegoBNI
Wydział ds. InspekcjiBNI-WDI
Wydział ds. Kontroli InspekcyjnejBNI-WKI
Wydział ds. Współpracy MiędzynarodowejBNI-WSM
Wieloosobowe Stanowisko ds. Systemów Zarządzania Informacją oraz Nowych TechnologiiBNI-SNT
3Biuro Kadr i SzkoleniaBKS
Wieloosobowe Stanowisko ds. Szkolenia i DoskonaleniaBKS-SDZ
Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowych WITDBKS-OKW
Stanowisko ds. BezpieczeństwaBKS-BZP
4Biuro Prawne i OrzecznictwaBPO
Wydział Postępowań AdministracyjnychBPO-WPA
Wydział Postępowań SądowychBPO-WPS
Wydział LegislacyjnyBPO-WLG
Wydział Informacji PrawnejBPO-IPR
5Biuro Administracyjno-BudżetoweBAB
Wydział Finansowo-KsięgowyBAB-WFK
Stanowisko ds. Standardów AdministracyjnychBAB-ADM
Stanowisko ds. Gospodarczych i MajątkowychBAB-SGM
Stanowisko ds. Zamówień PublicznychBAB-ZPB
Wydział InformatykiBAB-WIN
Stanowisko ds. Kontroli WewnętrznejBAB-SKW
Dyspozytor Taboru SamochodowegoBAB-DTS
Stanowisko ds. Archiwum ZakładowegoBAB-AZK
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr i Rekrutacji GITDBAB-KDR
Wieloosobowe Stanowisko ds. Projektów RozwojowychBAB-ROZ
6Stanowisko ds. Audytu WewnętrznegoSAW
7Stanowisko ds. Ochrony Informacji NiejawnychSDO
1 Załącznik nr 1 § 13 ust. 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
2 Załącznik nr 1 § 13 ust. 3 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
3 Załącznik nr 1 § 13 ust. 3 pkt 13 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
4 Załącznik nr 1 § 13 ust. 4 pkt 12 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
5 Załącznik nr 1 § 13 ust. 4 pkt 14 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
6 Załącznik nr 1 § 13 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
7 Załącznik nr 1 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
8 Załącznik nr 1 § 16 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
9 Załącznik nr 1 § 16 ust. 3 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
10 Załącznik nr 1 § 16 ust. 3 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
11 Załącznik nr 1 § 16 ust. 3 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
12 Załącznik nr 1 § 16 ust. 3 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
13 Załącznik nr 1 § 16 ust. 3 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
14 Załącznik nr 1 § 16 ust. 4 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
15 Załącznik nr 1 § 16 ust. 4 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
16 Załącznik nr 1 § 16 ust. 4 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
17 Załącznik nr 1 § 16 ust. 4 pkt 9 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
18 Załącznik nr 1 § 16 ust. 5 pkt 12 dodany przez § 1 pkt 3 lit. d) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
19 Załącznik nr 1 § 16 ust. 5 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 3 lit. d) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
20 Załącznik nr 1 § 16 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. e) zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
21 Załącznik nr 1 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
22 Załącznik nr 1 § 20 ust. 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 5 zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
23 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 2 zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.
24 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 3 zarządzenia nr 2 z dnia 10 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MI.09.1.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 lutego 2009 r.