Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.3.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 marca 1988 r.
w sprawie nadania regulaminu Kolegium Ministerstwa Edukacji Narodowej

Na podstawie § 7 uchwały Nr 137 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie kolegiów w naczelnych organach administracji państwowej i urzędach centralnych (Monitor Polski Nr 29, poz. 240) i § 3 Statutu Ministerstwa Edukacji Narodowej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 161/87 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej - zarządza się, co następuje:
§  1. Kolegium Ministerstwa Edukacji Narodowej nadaje się regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN KOLEGIUM MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

§ 1. Kolegium Ministerstwa Edukacji Narodowej, zwane dalej "Kolegium", działa na podstawie uchwały Nr 137 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie kolegiów w naczelnych organach administracji państwowej i urzędach centralnych (Monitor Polski Nr 29, poz. 240), § 3 Statutu Ministerstwa Edukacji Narodowej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 161/87 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1987 r. oraz niniejszego regulaminu.
§  2.
1. Kolegium jest organem doradczym i opiniodawczym Ministra Edukacji Narodowej, zwanego dalej "Ministrem".
2. Kolegium działa na:
1) posiedzeniach plenarnych,
2) posiedzeniach Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa).
§  3. W skład Kolegium wchodzą:
1) podsekretarze stanu i dyrektor generalny w Ministerstwie Edukacji Narodowej, zwanym dalej "Ministerstwem",
2) I sekretarz Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ministerstwie,
3) członkowie powoływani przez Ministra spośród:
a) pracowników Ministerstwa zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub doradczych,
b) kierowników podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych resortu edukacji narodowej.
§  4. W skład Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) wchodzą osoby wymienione w § 3 pkt 1 i 2.
§  5.
1. Na posiedzenia Kolegium są stale zapraszani: Kierownik Wydziału Nauki, Oświaty i Postępu Naukowo-Technicznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej oraz - w przypadku omawiania spraw z zakresu działania związków zawodowych - przedstawiciele zainteresowanych centrali tych związków.
2. Na posiedzenia Kolegium mogą być zapraszani ponadto - w zależności od tematyki obrad - przedstawiciele zainteresowanych instytucji, organizacji politycznych, młodzieżowych i studenckich oraz innych organizacji społecznych.
3. Na posiedzenia Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) zapraszani są:
1) jako stali uczestnicy - osoby wyznaczone przez Ministra spośród pracowników Ministerstwa zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub doradczych,
2) w zależności od tematyki obrad - dyrektorzy departamentów, przewodniczący Rady Pracowniczej i inni pracownicy Ministerstwa.

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§  6. Minister określa rodzaj posiedzenia (§ 2 ust. 2) właściwy dla rozpatrzenia danej sprawy wnoszonej pod obrady oraz ustala listę osób, które mają być zaproszone do udziału w posiedzeniu.
§  7. Na posiedzeniach Kolegium i Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) przewodniczy Minister lub wyznaczony przez niego podsekretarz stanu.
§  8.
1. Tematy posiedzeń Kolegium oraz ich terminy objęte są rocznymi planami pracy Kolegium.
2. Tematy posiedzeń Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) oraz ich terminy wynikają z planu ważniejszych zadań Ministerstwa na dany rok oraz z prac bieżących.
3. Projekty planów pracy Kolegium opracowuje i przedstawia Ministrowi do zatwierdzenia Gabinet Ministra.
4. Plan pracy Kolegium, po zatwierdzeniu przez Ministra, jest rozsyłany:
1) członkom Kolegium,
2) departamentom oraz zainteresowanym jednostkom organizacyjnym, odpowiedzialnym za przygotowanie materiałów na posiedzenia Kolegium.
5. Posiedzenia Kolegium powinny odbywać się przynajmniej raz na pół roku, a Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) w zależności od potrzeb.
6. Porządek dzienny oraz terminy posiedzeń ustala Minister.
§  9. Gabinet Ministra rozsyła materiały uczestnikom posiedzenia najpóźniej na:
1) 7 dni przed posiedzeniem Kolegium Ministerstwa,
2) 1 dzień przed posiedzeniem Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa).
§  10. Uchwały Kolegium i Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) zapadają większością głosów obecnych członków. Minister nie bierze udziału w głosowaniu.
§  11.
1. Z posiedzenia Kolegium sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
1) datę posiedzenia,
2) listę obecnych osób,
3) tematykę posiedzenia,
4) problemy poruszone w dyskusji,
5) podjęte postanowienia,
6) na życzenie członków Kolegium i zaproszonych osób reprezentujących stanowiska odmienne od stanowisk większości - ich zdania.
2. Z posiedzenia Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) sporządzany jest protokół ustaleń, do którego mają odpowiednie zastosowanie przepisy ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6.
3. Protokóły, o których mowa w ust. 1 i 2, po zatwierdzeniu przez Ministra, rozsyłane są przez Gabinet Ministra:
1) odpowiednio członkom Kolegium lub Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa),
2) osobom obecnym na posiedzeniu,
3) departamentom i jednostkom organizacyjnym, które są bezpośrednio zainteresowane realizacją podjętych postanowień.
§  12.
1. Bezzwłocznie po posiedzeniu właściwy członek Kierownictwa Ministerstwa poleca realizację zadań wynikających z podjętych postanowień.
2. Bieżąca kontrola wykonania zadań wynikających z postanowień Kolegium i Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) prowadzona jest przez Gabinet Ministra.
§  13. Obsługę Kolegium i Prezydium Kolegium (Kierownictwa Ministerstwa) zapewnia Gabinet Ministra.