Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.21.208

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 października 2007 r.
w sprawie nadania Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie statutu jednostki budżetowej

Departament Prasowo-Informacyjny

Na podstawie art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) zarządza się, co następuje:

§  1. Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie nadaje się statut jednostki budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 295 oraz z 2007 r. Nr 8, poz. 92).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a oraz § 8 ust. 2 pkt 5 statutu stanowiącego załącznik do zarządzenia, które wchodzą w życie od dnia 1 czerwca 2007 r.

ZAŁĄCZNIK 

Statut Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§  1. Redakcja Wojskowa z siedzibą w Warszawie, zwana dalej "Redakcją", sformowana na podstawie zarządzenia Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 176) jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą".
§  2. Redakcja jest jednostką bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Prasowo- Informacyjnego.
§  3. Minister Obrony Narodowej, na wniosek Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego, powołuje i odwołuje Dyrektora - Redaktora Naczelnego Redakcji.
§  4. Siedzibą Redakcji jest Warszawa.
§  5. Obszarem działania Redakcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Redakcja może podejmować działania poza granicami kraju.
§  6. Redakcja używa pieczęci okrągłej z pełną nazwą Redakcji.
§  7. Redakcja pozostaje na zaopatrzeniu logistycznym i finansowym Dowódcy Garnizonu Warszawa. Dyrektor - Redaktor Naczelny jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie ograniczonym do spraw wydawniczych.

Rozdział  2

Zadania Redakcji

§  8.
1. Zadaniem Redakcji jest wydawanie i publikacja wydawnictw służących zapewnieniu żołnierzom zawodowym, pracownikom oraz osobom związanym z obronnością niezbędnej wiedzy specjalistycznej, informacji z zakresu funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji podejmowanych przez Ministra Obrony Narodowej, jak i innych instytucji w sprawach związanych z obronnością kraju.
2. Podstawową działalnością Redakcji jest wydawanie i kierowanie do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej:
1) tygodnika "Polska Zbrojna";
2) miesięcznika "Superżołnierz";
3) miesięczników rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej:
a) "Przegląd Wojsk Lądowych",
b) "Przegląd Sił Powietrznych",
c) "Przegląd Morski";
4) kwartalników:
a) "Kwartalnik Bellona",
b) "Przegląd Żandarmerii",
c) "Przegląd Logistyczny";
5) periodyku "Kwartalnik Bellona - niejawna" w wersji elektronicznej;
6) gazety internetowej;
7) innego rodzaju czasopism w zależności od potrzeb zgłaszanych przez komórki i jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej.
3. Redakcja może prowadzić działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, polegającej w szczególności na:
1) promowaniu sił zbrojnych poza środowiskiem żołnierzy zawodowych i żołnierzy zasadniczej służby wojskowej przez kierowanie części nakładu tygodnika "Polska Zbrojna" na rynek cywilny;
2) świadczeniu usług informacyjno-szkoleniowych;
3) podejmowaniu innych zadań wynikających z polityki informacyjnej i promocyjnej resortu obrony narodowej i zlecanych Redakcji przez Dyrektora Departamentu Prasowo-Informacyjnego;
4) prowadzenia innego rodzaju działalności usługowej w rozumieniu ustawy.
4. Redakcja może uzyskiwać dochody z działalności, o której mowa w ust. 3, na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział  3

Organy Redakcji i ich kompetencje

§  9. Działalnością Redakcji kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor - Redaktor Naczelny, który w szczególności:
1) podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Redakcji oraz realizacji jej zadań i ponosi za nie odpowiedzialność;
2) jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej;
3) w swojej działalności kieruje się przepisami obowiązującego prawa;
4) w kwestiach polityki informacyjnej prowadzonej na łamach wydawanych przez Redakcję pism jest zobowiązany do konsultacji z Dyrektorem Departamentu Prasowo-Informacyjnego.
§  10.
1. Dyrektor - Redaktor Naczelny, o którym mowa w § 9, kieruje Redakcją przy pomocy:
1) zastępców;
2) głównego księgowego;
3) szefów oddziałów;
4) szefów wydziału i sekcji oraz kierowników wydziałów.
2. Strukturę organizacyjną Redakcji określa etat Redakcji.
3. Zakres obowiązków i zadań osób funkcyjnych, o których mowa w ust. 1, określają dokumenty kompetencyjne opracowane i nadane według odrębnych przepisów.

Rozdział  4

Zasady gospodarki finansowej

§  11. Redakcja prowadzi gospodarkę finansową według obowiązujących przepisów o finansach publicznych.
§  12. Rachunkowość Redakcji prowadzona jest według obowiązujących przepisów o rachunkowości.

Rozdział  5

Postanowienia końcowe

§  13. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.
§  14. Zmian w statucie dokonuje się według procedur obowiązujących dla jego nadania.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984