Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.192

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie nadania pierwszego statutu Wojskowemu Ogólnokształcącemu Liceum Informatycznemu w Warszawie

Na podstawie art. 88 ust. 7 w związku z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wojskowemu Ogólnokształcącemu Liceum Informatycznemu w Warszawie nadaje się pierwszy statut stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT WOJSKOWEGO OGÓLNOSZTAŁCĄCEGO LICEUM INFORMATYCZNEGO W WARSZAWIE