Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2018.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2018 r.

OGŁOSZENIE Nr 35
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie nadania oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KĄKOLEWO

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) w związku z § 3a ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 410) ogłasza się nadanie oznaczenia lokalizacji "EPPG*" dla stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku KĄKOLEWO.