Nadanie oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - OpenLEX

Nadanie oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2007.1.2

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/06
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 18 sierpnia 2006 r.
w sprawie nadania oznaczeń literowych jednostkom organizacyjnym Centralnego Biura Antykorupcyjnego

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. zarządzenia, wprowadzone przez § 1 zarządzenia nr 6/09 z dnia 29 września 2009 r. (Dz.Urz.CBA.10.1.2) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 września 2009 r., nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. zarządzenie.

.................................................

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 49, poz. 527), zarządza się, co następuje:

§  1.
Jednostki organizacyjne Centralnego Biura Antykorupcyjnego otrzymują następujące oznaczenia literowe:
1)
Zarząd Operacyjno-Śledczy - ZOŚ;
2)
Zarząd Postępowań Kontrolnych - ZPK;
2a) 1
Zarząd Operacji Regionalnych - ZOR;
3)
Zarząd Analiz i Ewidencji - ZAE;
4)
Zarząd Techniki Operacyjnej - ZTO;
5)
Gabinet Szefa - GSZ;
6)
Departament Ochrony - DO;
7)
Departament Kadr i Szkolenia - DKS,
8)
Departament Finansów - DF;
9)
Departament Logistyki - DL;
10)
Samodzielny Wydział Prawny - SWP
11)
Samodzielny Wydział Inspekcji - SWI;
12)
Zespół Audytu Wewnętrznego - ZAW
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1 pkt 2a dodany przez § 1 zarządzenia nr 10/07 z dnia 19 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.CBA.07.2.33) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 czerwca 2007 r.