Nadanie numerów drogom krajowym. - OpenLEX

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GDDKiA.2020.28

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
w sprawie nadania numerów drogom krajowym

Na podstawie art. 10 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 36 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Nadaje się numery drogom krajowym określone w wykazie, stanowiącym załącznik do zarządzenia.
§  2. 
Traci moc zarządzenie Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym (Dz. Urz. MI Nr 15, poz. 78, z późn. zm.).
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK 1  

Wykaz numerów dróg krajowych

grafika
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 6 z dnia 12 marca 2021 r. (Dz.Urz.GDDKiA.2021.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 marca 2021 r.