Nadanie nazwy wyróżniającej oraz ustanowienie dorocznego Święta 4 batalionu ratownictwa inżynieryjnego w Głogowie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.14.113

Akt indywidualny
Wersja od: 10 sierpnia 2005 r.

DECYZJA Nr 212/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 lipca 2005 r.
w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 4 batalionu ratownictwa inżynieryjnego w Głogowie.

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pkt 3, 5 i 6 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 4 batalionu ratownictwa inżynieryjnego ze społeczeństwem Głogowa oraz dla upamiętnienia daty sformowania 4 batalionu ratownictwa inżynieryjnego - ustala się, co następuje:

1.
4 batalion ratownictwa inżynieryjnego:
1)
przyjmuje nazwę wyróżniającą - "Głogowski";
2)
obchodzi doroczne Święto - w dniu 23 marca.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.