Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.23.232

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§  1. Statut jednostki budżetowej* nadaje się niżej wymienionym jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych:
1) 1 Pułkowi Specjalnemu w Lublińcu - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia;
2) Jednostce Wojskowej GROM w Warszawie - w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§  2. Traci moc zarządzenie Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Jednostce Wojskowej GROM statutu jednostki budżetowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 147).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2007 r.;
2) § 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 listopada 2007 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

* Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.