Dz.Urz.MON.2018.139

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2018 r.

DECYZJA Nr 112/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie nadania imion patronów 1. i 2. Dywizjonowi Artylerii Samobieżnej 11. Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:
§  1. 
1.  Dywizjon Artylerii Samobieżnej 11. Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema przyjmuje imię gen. dyw. Emila Przedrzymirskiego- Krukowicza.
§  2. 
2.  Dywizjon Artylerii Samobieżnej 11. Mazurskiego Pułku Artylerii im. gen. Józefa Bema przyjmuje imię płk. dypl. Edwarda Maliszewskiego.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.