Nadanie imienia Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2010.1.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Na podstawie § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego gimnazjum oraz § 1 ust. 3 ramowego statutu publicznego liceum ogólnokształcącego, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2-4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:
§  1.
Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu w Chicago przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago w Stanach Zjednoczonych Ameryki nadaje się imię 7 Eskadry Kościuszkowskiej.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222.