Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2019.173

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 września 2019 r.

DECYZJA Nr 140/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 września 2019 r.
w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego Święta Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
§  1.  Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego otrzymuje imię gen. bryg. Alfonsa Wiktora Maćkowiaka.
§  2.  Ustanawia się doroczne Święto Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego w dniu 1 lipca.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.