Nadanie imienia patrona i nazwy wyróżniającej oraz ustanowienie dorocznego Święta 8 batalionu walki radioelektronicznej w Grudziądzu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.6.67

Akt indywidualny
Wersja od: 14 kwietnia 2006 r.

DECYZJA Nr 100/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie nadania imienia patrona i nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 8 batalionu walki radioelektronicznej w Grudziądzu

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197) - dla podkreślenia związków 8 batalionu walki radioelektronicznej z miejscem stacjonowania oraz dla wyrażenia wdzięczności i szacunku dla miasta i jego mieszkańców ustala się, co następuje:

1.
8 batalion walki radioelektronicznej w Grudziądzu:
1)
przyjmuje nazwę wyróżniającą "Grudziądzki";
2)
przyjmuje imię patrona gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego;
3)
doroczne Święto obchodzi w dniu 14 maja.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.