Nadanie imienia patrona 61. Batalionowi Lekkiej Piechoty 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2022.195

Akt indywidualny
Wersja od: 29 listopada 2022 r.

DECYZJA Nr 169/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie nadania imienia patrona 61. Batalionowi Lekkiej Piechoty 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 4 decyzji Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 113), ustala się, co następuje:
§  1. 
61. Batalion Lekkiej Piechoty 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymuje imię kpt. Henryka Kończykowskiego ps. "Halicz".
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.