Dziennik resortowy

Dz.Urz.AW.2011.1.5

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 79
SZEFA AGENCJI WYWIADU
z dnia 2 września 2011 r.
w sprawie nadania imienia Ośrodkowi Szkolenia Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z póżn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1. Ośrodkowi Szkolenia Agencji Wywiadu nadaje się imię gen. bryg. Tadeusza Pełczyńskiego.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 września 2011 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455 i Nr 117, poz. 677.