Nadanie imienia oraz ustanowienie dorocznego Święta 8. Bazy Lotniczej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.15.176

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2009 r.

DECYZJA Nr 272/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie nadania imienia oraz ustanowienia dorocznego Święta 8. Bazy Lotniczej

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2, z 2008 r. Nr 25, poz. 321 oraz z 2009 r. Nr 12, poz. 124) i pkt 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) - dla zachowania i kultywowania tradycji oręża polskiego oraz dla upamiętnienia zasług w służbie dla Ojczyzny płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego, ustala się, co następuje:

1. 8. Baza Lotnicza przyjmuje imię patrona płk. pil. Stanisława Jakuba Skarżyńskiego.

2. Ustanawia się doroczne Święto 8. Bazy Lotniczej w dniu 15 września.

3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.