Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.109

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 101/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W 2019 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe:
1) Wojskowa Akademia Techniczna imienia Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie;
2) Akademia Marynarki Wojennej imienia Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
3) Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
4) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 1 .
§  2.  Nabór na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych przeprowadza się spośród osób posiadających co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:
1) absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako przydatny w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
2) podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
3) szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata;
4) absolwentów krajowych uczelni medycznych.
§  3.  Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4, ubiegające się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu.
§  4.  Limit miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.
§  5.  Osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 4, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:
1) do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie;
2) do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie.
§  6.  Żołnierze zawodowi ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w następujących terminach:
1) 2  do dnia 28 września 2018 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2, z wyłączeniem podoficerów, o których mowa w pkt 1a-1c;
1a) 3  do dnia 31 października 2018 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2, ubiegających się o przyjęcie do Wojskowej Akademii Technicznej, do korpusu osobowego logistyki, grupy osobowej ogólnologistycznej oraz transportu i ruchu wojsk;
1b) 4  do dnia 31 stycznia 2019 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2, ubiegających się o przyjęcie do Lotniczej Akademii Wojskowej, do korpusu osobowego przeciwlotniczego, grupy osobowej artylerii przeciwlotniczej oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych;
1c) 5  do dnia 31 maja 2019 r. na 6-miesięczne szkolenie, które rozpocznie się w drugiej połowie 2019 r., w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2, ubiegających się o przyjęcie do Wojskowej Akademii Technicznej do korpusu osobowego logistyki, grupy osobowej ogólnologistycznej;
2) do dnia 21 stycznia 2019 r. na 3-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2;
3) do dnia 15 maja 2019 r. na 12-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 3.
§  7.  Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w korpusie osobowym wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz Żandarmerii Wojskowej, składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
§  8.  Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia określonego w § 2. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni wojskowej.
§  9. 
1.  Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).
2.  W procesie postępowania rekrutacyjnego zobowiązane są uczestniczyć odpowiednio: osoby wskazane w decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 316) lub upoważnione przez nich osoby, przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Departamentu Kadr.
3.  Przydatne kierunki ukończonych studiów określą w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji:
1) osoby właściwe do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) - w porozumieniu z Rektorami-Komendantami uczelni wojskowych;
2) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w porozumieniu z Rektorami- Komendantami uczelni wojskowych oraz osobami wskazanymi w pkt 1, dla kandydatów szkolonych na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej.
4.  Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie decyzji, przesyłają Dyrektorowi Departamentu Kadr harmonogram rekrutacji kandydatów na oficerów i plan realizacji szkolenia wojskowego w tych uczelniach.
5.  O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w § 9 ust. 1, Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych, informują: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej oraz osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej).
§  10.  W ramach postępowania rekrutacyjnego sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza się:
1) dla żołnierzy zawodowych, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 50a ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173);
2) dla osób, o których mowa w § 2 pkt 1 i 4 - zgodnie z uchwałami podjętymi przez senaty uczelni wojskowych na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 650, 912, 1000 i 1115).
§  11.  Za przeprowadzenie naboru kandydatów na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych w 2019 r. odpowiadają:
1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie określenia i nadzoru nad przestrzeganiem limitów przyjęć określonych w załączniku do decyzji;
2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelniach wojskowych oraz w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego - w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację szkolenia wojskowego;
3) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;
4) Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania na szkolenie wojskowe.
§  12. 
1.  W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych.
2.  Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ustalają Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych, informując o tym Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.
§  13.  Rektorzy-Komendanci uczelni wojskowych przesyłają:
1) Dyrektorowi Departamentu Kadr:
a) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni po jego zakończeniu,
b) imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe, zawierającą stopień wojskowy, pesel i miejsce pełnienia służby (nazwę jednostki wojskowej) oraz kopie decyzji o zakwalifikowaniu - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
c) meldunek o liczbie osób powołanych na szkolenie wojskowe - w terminie 7 dni od dnia ich powołania;
2) Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego sprawozdanie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, w terminie w nim wskazanym;
3) stosownie do potrzeb Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz poszczególnym dowódcom (szefom) jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którym podlegają zakwalifikowani na szkolenie wojskowe żołnierze, imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe, o której mowa w pkt 1 lit. b, celem powiadomienia ich bezpośrednich przełożonych;
4) osobom właściwym do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych), imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych.
§  14.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 6  

ZESTAWIENIE

limitów miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych

(grupach osobowych) w 2019 r.

UCZELNIAKod i nazwa korpusu osobowegoKod i nazwa grupy osobowejDG

RSZ

OTŻWDGWI2

IWO PPOŻ. DB, DKadr OP

DWSZdr.

SKW/SWW

Prokuratura

Krajowa,

WAT

ogółemczas trwania
3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy
1/213/4/
WAT28Łączności i informatykiBeksploatacji systemów łączności179733636
Deksploatacji systemów informatycznych27363636
38LogistykiAogólnologistyczna353515
205/
Ctransportu i ruchu wojsk821010
RAZEM W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ879129117117
AMW38LogistykiAogólnologistyczna161616
26423232
54OgólnaBkadrowa101010
RAZEM W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ2620210584216
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH20Wojsk lądowychBpancerno-zmechanizowana351625353
868686
1552020
Drakietowa i artylerii20201010
28Łączności i informatykiBeksploatacji systemów łączności731010
30Rozpoznania i walki radioelektronicznejArozpoznania ogólnego731010
Brozpoznania i zakłóceń elektronicznych555
Cgeograficzna555
34Inżynierii wojskowejAsaperska821010
36Obrony przed bronią masowego rażeniaArozpoznania i likwidacji skażeń555
40MedycznyBdentystów222
Cweterynarii111
Dfarmaceutów444
Ffizykobiochemików222
Gpielęgniarstwa333
Hratownictwa medycznego222
42Wywiadu i kontrwywiadu wojskowegoAwywiadu wojskowego333
Bkontrwywiadu wojskowego777
44Żandarmerii wojskowejAdochodzeniowo-śledcza333
Bprewencji444
Coperacyjno-rozpoznawcza333
46Sprawiedliwości i obsługi prawnejBprokuratorska777
Cobsługi prawnej55131
48DuszpasterstwaAteologiczna222
50FinansowyAekonomiczno-finansowa1212210
52WychowawczyDorkiestr i zespołów estradowych333
54OgólnyGochrony przeciwpożarowej333
RAZEM W AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH11211510548290231279941
LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA22Sił powietrznychGradiotechniczna252525
32PrzeciwlotniczyAartylerii przeciwlotniczej252525
Bprzeciwlotniczych zestawów rakietowych454545
RAZEM W LOTNICZEJ AKADEMII WOJSKOWEJ959595
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH3201441019675602338111541
1/ Limit dla podoficerów zawodowych i osób ze środowiska cywilnego.

2/ Limit dla podoficerów zawodowych.

3/ Limit dla osób ze środowiska cywilnego.

4/ Limit dla szeregowych zawodowych.

5/ Limit dla podoficerów zawodowych na dodatkowe szkolenie rozpoczynające się w drugiej połowie 2019 r.

1 albo jej następca prawny.
2 § 6 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 132/MON z dnia 1 października 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.158) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a decyzji nr 175/MON z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.201) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 grudnia 2018 r.

3 § 6 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 132/MON z dnia 1 października 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.158) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 października 2018 r.
4 § 6 pkt 1b dodany przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 175/MON z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.201) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 grudnia 2018 r.
5 § 6 pkt 1c dodany przez § 1 pkt 1 lit. b decyzji nr 175/MON z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.201) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 grudnia 2018 r.
6 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 132/MON z dnia 1 października 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.158) zmieniającej nin. decyzję z dniem 4 października 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 175/MON z dnia 21 grudnia 2018 r. (Dz.Urz.MON.2018.201) zmieniającej nin. decyzję z dniem 28 grudnia 2018 r.