Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.284

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2015 r.

DECYZJA Nr 397/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 października 2015 r.
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

Departament Kadr

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

1.
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r. prowadzą następujące uczelnie wojskowe:
1)
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki;
2)
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.
2.
Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej przeprowadzi się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:
1)
absolwentów uczelni wyższych niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z wybranym przez siebie korpusem osobowym (grupą osobową);
2)
podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej), lub posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
3)
szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat;
4)
absolwentów krajowych uczelni medycznych.
3.
Osoby, o których mowa w pkt 2 ppkt 1, 2 i 4 ubiegające się o przyjęcie do korpusu osobowego medycznego w poszczególnych grupach osobowych, w dniu rozpoczęcia szkolenia powinny legitymować się prawem wykonywania zawodu, a w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie do grupy osobowej ratownictwa medycznego - dokumentem potwierdzającym kwalifikacje ratownika medycznego zgodne z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i 1877).
4.
Limit miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.
5.
Osoby, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 4, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w następujących terminach:
1)
do dnia 26 października 2015 r. na 8,5-miesięczne szkolenie;
2)
do dnia 20 stycznia 2016 r. na 3-miesięczne szkolenie;
3)
do dnia 15 maja 2016 r. na 12-miesięczne szkolenie.
6.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr:
1)
do dnia 30 listopada 2015 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku osób o których mowa w pkt 2 ppkt 2;
2)
do dnia 20 stycznia 2016 r. na 3-miesięczne szkolenie w przypadku osób o których mowa w pkt 2 ppkt 2;
3)
do dnia 15 maja 2016 r. na 12-miesięczne szkolenie, w przypadkach o których mowa w pkt 2 ppkt 3.
7.
Tryb składania wniosków przez osoby, o których mowa w pkt 2, nie dotyczy kandydatów w grupie osobowej wywiadu wojskowego oraz w grupie osobowej kontrwywiadu wojskowego. Osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
8.
Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia określonego w pkt 2. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego dyplomu (zaświadczenia wydanego przez uczelnię), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.
9.
Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. Wymagane kierunki ukończonych studiów określą, w porozumieniu z Rektorami-Komendantami uczelni wojskowych, osoby wskazane w decyzji Nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wskazania osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 86) i przekażą do Departamentu Kadr, Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz odpowiednich uczelni. W procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe zobowiązani są uczestniczyć: osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej) lub ich przedstawiciele oraz przedstawiciele Departamentu Kadr.
10.
Egzaminy ze sprawności fizycznej w ramach postępowania rekrutacyjnego dla podoficerów i szeregowych zawodowych przeprowadza się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 50a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066).
11.
Za przeprowadzenie naboru kandydatów na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej w 2016 r. odpowiadają:
1)
Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie określenia i nadzoru nad przestrzeganiem limitów przyjęć określonych w załączniku do decyzji;
2)
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w uczelni wojskowej;
3)
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w odniesieniu do terenowych organów administracji wojskowej - w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji oraz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4)
Rektorzy-komendanci uczelni - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania na szkolenie wojskowe.
12.
W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach egzaminów wstępnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w uczelni.
13.
Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 12, ustalają Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych, informując o tym Dyrektora Departamentu Kadr, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego oraz osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej).
14.
Rektorzy-komendanci uczelni wojskowych przesyłają:
1)
Dyrektorowi Departamentu Kadr:
a)
sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu,
b)
imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe, zawierającą stopień wojskowy i miejsce pełnienia służby oraz kopie decyzji o zakwalifikowaniu - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
c)
meldunek o liczbie osób powołanych na szkolenie wojskowe - w terminie 7 dni od dnia ich powołania;
2)
Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego sprawozdanie, o którym mowa w ppkt 1 lit. a;
3)
Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej oraz właściwym dowódcom (szefom, dyrektorom) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, którym podlegają zakwalifikowani na szkolenie wojskowe żołnierze, celem powiadomienia ich bezpośrednich przełożonych, imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe, o której mowa w ppkt 1 lit. b.
4)
osobom właściwym posiadającym kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), imienną listę podoficerów i szeregowych zawodowych zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe w uczelni.
15.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.