Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2018 r.

DECYZJA Nr 144/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie osobowym wojsk specjalnych w 2019 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W 2019 r. w Ośrodku Szkolenia w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu, zwanym dalej "Ośrodkiem Szkolenia", realizowane będzie szkolenie wojskowe kandydatów na żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na potrzeby korpusu osobowego wojsk specjalnych.
§  2.  Nabór na szkolenie, o którym mowa w § 1, zostanie uruchomiony z dniem wejścia w życie decyzji.
§  3.  Limit przyjęć do Ośrodka Szkolenia wynosi 30 miejsc.
§  4.  Tryb przeprowadzenia naboru do Ośrodka Szkolenia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71), zwanego dalej "rozporządzeniem".
§  5. 
1.  Osoby ubiegające się o przyjęcie do Ośrodka Szkolenia do dnia 31 marca 2019 r. składają do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia.
2.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
§  6.  Za przeprowadzenie naboru kandydatów do Ośrodka Szkolenia w 2019 r. odpowiadają:
1) Komendant Ośrodka Szkolenia - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz powołania do służby kandydackiej;
2) Dyrektor Departamentu Kadr - za nadzór nad przestrzeganiem limitu przyjęć, o którym mowa w § 3;
3) Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych - za określenie potrzeb szkoleniowych w jednostkach Wojsk Specjalnych oraz wskazanie stanowisk dla kandydatów, po ukończeniu szkolenia w Ośrodku Szkolenia.
§  7.  Komendant Ośrodka Szkolenia przekaże Dyrektorowi Departamentu Kadr:
1) sprawozdanie z wyników postępowania kwalifikacyjnego - w terminie czternastu dni od dnia zakończenia tego postępowania;
2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie czternastu dni od dnia zakończenia tego powołania;
3) sprawozdanie z przebiegu szkolenia po zakończeniu szkolenia - w terminie czternastu dni od dnia zakończenia szkolenia.
§  8.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.