Dz.Urz.MON.2018.164

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 października 2018 r.

DECYZJA Nr 138/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2019 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W 2019 r. w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwaną dalej "szkołą podoficerską", realizuje się 8-mio miesięczne szkolenie wojskowe dla kandydatów na podoficerów na potrzeby uzupełnienia stanowisk służbowych w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.
§  2.  Nabór na szkolenie wojskowe zostanie przeprowadzone spośród osób niebędących żołnierzami zawodowymi posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej).
§  3.  Limit miejsc na szkolenie wojskowe w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.
§  4.  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71), zwanego dalej "rozporządzeniem".
§  5. 
1.  Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej do dnia 31 października 2018 r. składają do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia.
2.  Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
3.  Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, nie posiadające świadectwa, o którym mowa w § 2. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego świadectwa (zaświadczenia wydanego przez szkołę), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.
§  6.  W procesie postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są uczestniczyć: przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Departamentu Kadr oraz Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  7.  W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej w porozumieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych - określi i przekaże do Departamentu Kadr oraz szkoły podoficerskiej wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na szkolenie wojskowe.
§  8.  Za przeprowadzenie naboru kandydatów na szkolenie wojskowe do szkoły podoficerskiej w 2019 r. odpowiadają:
1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc określonego w załączniku;
2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;
3) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie określenia potrzeb szkoleniowych oraz wskazania stanowisk w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej dla kandydatów po ukończeniu szkolenia wojskowego;
4) Komendant szkoły podoficerskiej - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.
§  9. 
1.  W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczym terminie postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do szkoły podoficerskiej.
2.  Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ustala Komendant szkoły podoficerskiej, informując o tym: Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  10.  Komendant szkoły podoficerskiej przesyła Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr:
1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego oraz meldunek o liczbie osób zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu;
2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie 14 dni od dnia ich powołania.
§  11.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE limitów miejsc na szkolenie wojskowe w szkołach podoficerskich w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2019 r.

Szkoła PodoficerskaKod i nazwa korpusu osobowegoKod i nazwa grupy osobowejDLA POTRZEB WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJCZAS

SZKOLENIA

28Łączności i InformatykiBekspolatacji systemów łączności20
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu38LogistykiBmateriałowa128
Ttechniczna18MIESIĘCY
RAZEM W SZKOLE PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU50