Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2017.196

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2017 r.

DECYZJA Nr 167/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej

Departament Kadr

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§  1.  W 2017 r. prowadzi się nabór do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, zwanej dalej "szkołą podoficerską".
§  2.  Nabór do szkoły podoficerskiej przeprowadzić spośród osób ze środowiska cywilnego posiadających świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej).
§  3.  Limit miejsc w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) określa załącznik do decyzji.
§  4.  Osoby, o których mowa w § 2, ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, w terminie do dnia 15 listopada 2017 r.
§  5.  Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia określonego w § 2. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej stosownego świadectwa (zaświadczenia wydanego przez szkołę), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w szkole podoficerskiej.
§  6. 
1.  Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w szkole podoficerskiej stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1627 oraz z 2017 r. poz. 71).
2.  W procesie postępowania rekrutacyjnego zobowiązani są uczestniczyć: przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Departamentu Kadr oraz osoba wskazana w decyzji Nr 457/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie osób właściwych do opracowania modeli przebiegu służby wojskowej w poszczególnych korpusach osobowych (grupach osobowych) (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 316), właściwa dla grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej, zwana dalej "osobą właściwą".
§  7.  Za przeprowadzenie naboru kandydatów do szkoły podoficerskiej w 2017 r. odpowiadają:
1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc określonego w załączniku;
2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;
3) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - w zakresie określenia potrzeb szkoleniowych oraz wskazania stanowisk w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej dla kandydatów po ukończeniu kursu podoficerskiego;
4) Komendant szkoły podoficerskiej - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.
§  8. 
1.  W przypadku niewykorzystania w pełni limitu miejsc w zasadniczym terminie postępowania rekrutacyjnego, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego.
2.  Termin przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego ustala Komendant szkoły podoficerskiej, informując o tym: Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Dyrektora Departamentu Kadr oraz osoby właściwe.
§  9.  Komendant szkoły podoficerskiej przesyła Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Dyrektorowi Departamentu Kadr:
1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego oraz meldunek o liczbie osób zakwalifikowanych na szkolenie wojskowe - niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania, jednak nie później niż w terminie 14 dni po jego zakończeniu;
2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie 14 dni od dnia ich powołania.
§  10.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

LIMIT MIEJSC

na kurs podoficerski w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej w 2018 r.

UczelniaKod i nazwa korpusu osobowegoKod i nazwa grupy osobowejDLA POTRZEB:CZAS

SZKOLENIA

WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ9 miesięcy1/
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu20Wojsk lądowychBpancerno-zmechanizowana5050
1/ Kształcenie realizowane wyłącznie dla osób ze środowiska cywilnego z przeznaczeniem na stanowiska służbowe w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej.