Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2018.138 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 23 marca 2015 r.
w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) oraz art. 167 ust. 1, 6 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 i 723) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zarządzenie określa tryb realizacji zadań w zakresie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, zwanych dalej "urzędami górniczymi", określonych w art. 26-32 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, uwzględniający wymagania określone w art. 113, art. 183a oraz art. 94 pkt 2b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076).
§  2.  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) "dyrektorze do spraw kadr" - rozumie się przez to kierującego Samodzielnym Wydziałem Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym;
2) "dyrektorze urzędu górniczego" - rozumie się przez to dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo Specjalistycznego Urzędu Górniczego;
3) "kandydacie" - rozumie się przez to kandydata do korpusu służby cywilnej w urzędzie górniczym, który złożył ofertę;
4) "komisji" - rozumie się przez to komisję przeprowadzającą nabór;
5) "komórce kadrowej" - rozumie się przez to Samodzielny Wydział Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym;
6) "naborze" - rozumie się przez to nabór kandydata (kandydatów) do korpusu służby cywilnej na stanowisko (stanowiska) w urzędzie górniczym;
7) "nadzorującym Wiceprezesie WUG" - rozumie się przez to Wiceprezesa Wyższego Urzędu Górniczego sprawującego bezpośredni nadzór nad dyrektorem urzędu górniczego;
8) "ofercie" - rozumie się przez to zespół dokumentów składanych przez kandydatów w związku z ogłoszeniem;
9) "ogłoszeniu" - rozumie się przez to ogłoszenie o naborze, sporządzone i upowszechnione w sposób określony w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
10) "opisie stanowiska" - rozumie się przez to opis stanowiska pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. i o służbie cywilnej;
11) "protokole" - rozumie się przez to protokół z przeprowadzonego naboru, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
12) "upowszechnieniu" - rozumie się przez to umieszczenie w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu górniczego lub Wyższego Urzędu Górniczego, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu górniczego lub Wyższego Urzędu Górniczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
13) "wniosku" - rozumie się przez to wniosek o wszczęcie naboru.
§  3. 
1.  Wszystkie etapy naboru są dokumentowane.
2.  Wzory dokumentów dla potrzeb poszczególnych etapów naboru są opracowywane przez komórkę kadrową.
3.  Wzory, o których mowa w ust. 2, są akceptowane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "Prezesem WUG", umieszczane w extranecie urzędów górniczych i podlegają obowiązkowemu stosowaniu.
§  4.  Decyzję o wszczęciu naboru podejmuje Prezes WUG:
1) na wniosek dyrektora urzędu górniczego, zwany dalej "wnioskiem";
2) z własnej inicjatywy.
§  5. 
1.  Wniosek zawiera:
1) określenie kodu klasyfikacji zadaniowej, zgodnie z klasyfikacją kosztów działalności Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG", w układzie zadaniowym;
2) określenie stanowiska pracy;
3) uzasadnienie wszczęcia naboru;
4) symbol opisu stanowiska i jego wartość punktową;
5) propozycję przedziału wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2.  Do wniosku załącza się kopię zatwierdzonego i zwartościowanego opisu stanowiska.
§  6.  Wniosek jest opiniowany przez:
1) dyrektora do spraw kadr, w zakresie celowości wszczęcia naboru;
2) dyrektora Biura Budżetowo-Finansowego w WUG, w zakresie propozycji przedziału wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska;
3) nadzorującego Wiceprezesa WUG.
§  7. 
1.  Decyzję o wszczęciu naboru oraz o ustaleniu przedziału wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego podejmuje Prezes WUG.
2.  Dyrektor do spraw kadr informuje dyrektora urzędu górniczego o podjętej decyzji w sprawie wszczęcia naboru, podając w przypadku decyzji pozytywnej informację dotyczącą ustalonego przedziału wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
§  8.  W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2:
1) Prezes WUG określa stanowisko pracy;
2) dyrektor do spraw kadr:
a) sporządza uzasadnienie wszczęcia naboru,
b) określa symbol opisu stanowiska i jego wartość punktową,
c) proponuje przedział wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska,
d) występuje o opinię do:
dyrektora Biura Budżetowo-Finansowego w WUG, w zakresie propozycji przedziału wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w powiązaniu z wynikami wartościowania opisu stanowiska,
nadzorującego Wiceprezesa WUG, załączając kopię zatwierdzonego i zwartościowanego opisu stanowiska;
3) dyrektor Biura Budżetowo-Finansowego w WUG określa kod klasyfikacji zadaniowej, zgodnie z klasyfikacją kosztów działalności WUG w układzie zadaniowym;
4) Prezes WUG podejmuje decyzję o wszczęciu naboru oraz o ustaleniu przedziału wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
5) przepis § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  9.  Nabór jest przeprowadzany w następujących etapach:
1) powołanie komisji;
2) ustalenie szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru oraz szczegółowego sposobu oceny kandydatów;
3) sporządzenie ogłoszenia i jego upowszechnienie;
4) przyjmowanie ofert;
5) selekcja dokumentów oraz sporządzenie listy kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu;
6) dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
7) sporządzenie protokołu;
8) podjęcie decyzji o wyborze kandydata albo o nierozstrzygnięciu naboru;
9) upowszechnienie informacji o wyniku naboru.
§  10. 
1.  Dyrektor urzędu górniczego sporządza ogłoszenie w oparciu o zatwierdzony i zwartościowany opis stanowiska.
2.  Ogłoszenie podlega upowszechnieniu:
1) w siedzibie urzędu górniczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez osobę upoważnioną przez dyrektora urzędu górniczego;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu górniczego przez redaktora tego biuletynu na polecenie dyrektora tego urzędu.
3.  W ogłoszeniu zawiera się informacje o określonych przez komisję metodach i technikach naboru oraz o obowiązku składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym, jakiego naboru dotyczą.
4.  Wydruk ogłoszenia z bazy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podpisany przez dyrektora urzędu górniczego, osobę wprowadzającą treść ogłoszenia oraz przedstawiciela Wewnętrznego zespołu wartościującego stanowiska pracy w służbie cywilnej w okręgowych urzędach górniczych i w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym, dyrektor urzędu górniczego niezwłocznie przesyła do komórki kadrowej.
5.  Dokumenty potwierdzające upowszechnienie ogłoszenia przechowuje się razem z dokumentacją naboru.
6.  W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2, na podstawie ustalenia Prezesa WUG:
1) zadania przewidziane w ust. 1, 2 i 4 dla dyrektora urzędu górniczego może wykonywać także dyrektor do spraw kadr;
2) ogłoszenie może podlegać upowszechnieniu także w siedzibie WUG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej WUG.
§  11. 
1.  Niezwłocznie po podjęciu decyzji o wszczęciu naboru dyrektor urzędu górniczego powołuje komisję.
1a.  Komisja składa się z 3 osób, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - z 4 osób.
2.  W skład komisji mogą wchodzić:
1) dyrektor albo zastępca dyrektora urzędu górniczego;
2) osoby wyznaczone spośród pracowników urzędu górniczego, w tym pracownik służby prawnej;
3) pracownik innego urzędu górniczego lub właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej, samodzielnego wydziału albo samodzielnego stanowiska w WUG, po uzgodnieniu z dyrektorem tego urzędu, dyrektorem tej komórki, naczelnikiem tego wydziału albo osobą wykonującą czynności w ramach tego samodzielnego stanowiska, jeżeli w urzędzie górniczym nie ma osoby o specjalności, której dotyczy nabór.
3.  W skład komisji nie może wchodzić osoba, która powołała komisję.
4.  Spośród członków komisji dyrektor urzędu górniczego wyznacza przewodniczącego i sekretarza.
5.  Przewodniczącym i członkami komisji mogą być osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.
6.  W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2, na podstawie ustalenia Prezesa WUG:
1) zadania przewidziane dla dyrektora urzędu górniczego w ust. 1 i 4 może wykonywać Prezes WUG;
2) w skład komisji, zamiast osób wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2, mogą wchodzić tylko pracownicy, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
§  12. 
1.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku określonym w ust. 2, osoba, która powołała komisję, zwana dalej "powołującym komisję", może zmienić skład komisji w trakcie trwania naboru.
2.  W skład komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie kandydata albo pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
3.  O zaistniałej przesłance wyłączenia osoba wchodząca w skład komisji zawiadamia pisemnie powołującego komisję, który wyłącza tę osobę oraz wyznacza do składu komisji inną osobę spełniającą wymagania określone w § 11 ust. 2 i 5.
§  13. 
1.  Do zadań komisji należy w szczególności:
1) opracowanie dokumentów dla potrzeb poszczególnych etapów naboru;
2) ustalenie, przed sporządzeniem ogłoszenia, szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru, umożliwiających sprawdzenie spełniania przez kandydatów wszystkich wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu, w tym określenie metod i technik naboru, liczby etapów naboru, mierników i wag dotyczących poszczególnych etapów naboru oraz stosowanych narzędzi naboru;
3) ustalenie, przed sporządzeniem ogłoszenia, szczegółowego sposobu oceny kandydatów, gwarantującego porównywalność otrzymanych wyników, z uwzględnieniem obowiązku stosowania w odniesieniu do wszystkich kandydatów pytań lub zadań umożliwiających ocenę tych samych kompetencji w oparciu o określone przez komisję metody i techniki naboru oraz z uwzględnieniem określonych przez komisję poszczególnych mierników i wag;
4) dokonanie oceny ofert złożonych przez kandydatów według kryterium spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu;
5) dokonanie oceny kandydatów i wyłonienie nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych, o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
6) sporządzenie protokołu.
2.  Osoba niewchodząca w skład komisji nie może uczestniczyć w pracach komisji.
§  14.  Przewodniczący komisji:
1) określa terminy posiedzeń komisji;
2) prowadzi posiedzenia komisji;
3) akceptuje szczegółowe propozycje prac komisji;
4) zatwierdza przygotowane przez komisję dokumenty dla potrzeb poszczególnych etapów naboru;
5) odpowiada za realizację zadań określonych w § 13 ust. 1.
§  15.  Sekretarz komisji prowadzi sprawy organizacyjne i dokumentacyjne dotyczące prac komisji, w tym protokołuje prace komisji.
§  16. 
1.  Osoba wchodząca w skład komisji ma obowiązek zachowania w tajemnicy, uzyskanych w trakcie naboru, informacji o kandydatach.
2.  Oświadczenie dotyczące zachowania tajemnicy składa się w formie pisemnej przewodniczącemu komisji na pierwszym posiedzeniu komisji.
§  17. 
1.  Po upływie terminu do składania ofert komisja:
1) dokonuje ustalenia terminu złożenia poszczególnych ofert; termin do złożenia oferty uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej albo złożona w siedzibie urzędu górniczego, w którym prowadzony jest nabór lub, w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2, w siedzibie WUG;
2) otwiera koperty zawierające oferty, które wpłynęły w terminie;
3) przeprowadza selekcję dokumentów w celu ustalenia listy kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2.  W przypadku stwierdzenia braku jednomyślności w ocenie ofert, przewodniczący komisji zarządza dyskusję i głosowanie w celu przyjęcia jednolitej metodologii oceny.
3.  O wyniku głosowania rozstrzyga zwykła większość głosów osób wchodzących w skład komisji. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
4.  Osoba wchodząca w skład komisji niezgadzająca się z wynikiem głosowania zgłasza pisemnie zdanie odrębne z uzasadnieniem.
5.  Przebieg dyskusji, wynik głosowania oraz przyjętą w drodze głosowania metodologię oceny odnotowuje się w protokole. Zgłoszone zdania odrębne stanowią załączniki do protokołu.
§  18. 
1.  Oferta niezawierająca dokumentu wymaganego w ogłoszeniu o naborze, potwierdzającego spełnianie wymagań niezbędnych, jest odrzucana.
2.  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą powołującego komisję, przewodniczący komisji wzywa kandydatów do uzupełnienia braków formalnych, o których mowa w ust. 1.
§  19. 
1.  Stosuje się następujące metody i techniki naboru:
1) do sprawdzenia wiedzy - test wiedzy;
2) do sprawdzenia doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
2.  Do sprawdzenia wymagań określonych w opisie stanowiska, niewymienionych w ust. 1, w tym kompetencji i umiejętności, dopuszcza się stosowanie metod i technik naboru niewymienionych w ust. 1.
§  20. 
1.  Osoby wchodzące w skład komisji dokonują oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu, w sposób umożliwiający obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań, zgodnie z ustalonymi szczegółowymi regułami obowiązującymi podczas naboru oraz ustalonym szczegółowym sposobem oceny kandydatów.
2.  Przewodniczący komisji powiadamia pisemnie kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu, o terminach kolejnych etapów naboru; dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną.
3.  Przewodniczący komisji informuje kandydatów, na równych zasadach, o sposobie oceny kandydatów, o warunkach zakwalifikowania do kolejnego etapu naboru, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych podczas tego etapu.
§  21. 
1.  Protokół jest podpisywany przez osoby wchodzące w skład komisji i przekazywany przez przewodniczącego komisji powołującemu komisję.
2.  W protokole dokumentuje się wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik, w tym ustalone szczegółowe reguły obowiązujące podczas naboru, ustalony szczegółowy sposób oceny kandydatów, treść pytań lub zadań oraz, dokonane w trakcie naboru, oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań dodatkowych określonych w ogłoszeniu.
2a.  (uchylony)
3.  Protokół jest zatwierdzany przez powołującego komisję.
4.  (uchylony)
§  21a. 
1.  Komisja zostaje zniesiona z dniem zatwierdzenia protokołu.
2.  W przypadku nierozstrzygnięcia naboru:
1) zatwierdzający protokół może wyłączyć stosowanie zasady określonej w ust. 1 i jednocześnie polecić ponowne upowszechnienie ogłoszenia o tej samej treści;
2) kopia protokołu po zatwierdzeniu jest przekazywana dyrektorowi do spraw kadr.
3.  Jeżeli zatwierdzający protokół zastosował mechanizm określony w ust. 2 pkt 1, nie wykonuje się ponownie zadań określonych w § 9 pkt 1 i 2 oraz § 13 ust. 1 pkt 1-3.
§  22. 
1.  Dyrektor urzędu górniczego przekazuje Prezesowi WUG, za pośrednictwem dyrektora do spraw kadr oraz nadzorującego Wiceprezesa WUG, wniosek o zatrudnienie łącznie z protokołem oraz ofertą wybranego kandydata, proponując termin jego zatrudnienia oraz wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, a także, w przypadku osoby, która ma zostać zatrudniona na stanowisku inspekcyjno-technicznym, rodzaj specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, jaki może ona otrzymać po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa.
2.  Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia przekazania wniosku i powinien uwzględniać czas niezbędny do załatwienia formalności związanych z podjęciem zatrudnienia.
3.  Dyrektor do spraw kadr przekazuje Prezesowi WUG, za pośrednictwem nadzorującego Wiceprezesa WUG, wniosek, o którym mowa w ust. 1, proponując termin zatrudnienia wybranego kandydata, rodzaj umowy o pracę oraz składniki miesięcznego wynagrodzenia.
4.  Jeżeli powołującym komisję był Prezes WUG, dyrektor do spraw kadr przekazuje Prezesowi WUG, za pośrednictwem nadzorującego Wiceprezesa WUG, wniosek o zatrudnienie łącznie z protokołem oraz ofertą wybranego kandydata, proponując termin jego zatrudnienia, rodzaj umowy o pracę, wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz składniki miesięcznego wynagrodzenia, a także, w przypadku osoby, która ma zostać zatrudniona na stanowisku inspekcyjno-technicznym, rodzaj specjalnego wynagrodzenia miesięcznego, jaki może ona otrzymać po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa.
§  23.  Prezes WUG podejmuje decyzję w sprawie zatrudnienia wybranego kandydata.
§  24.  Dyrektor do spraw kadr powiadamia dyrektora urzędu górniczego o decyzji Prezesa WUG w sprawie zatrudnienia wybranego kandydata.
§  25. 
1.  Powołujący komisję niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w § 24, upowszechnia informację o wyniku naboru. Przepisy § 10 ust. 2 i 6 stosuje się odpowiednio.
2.  Informację o wyniku naboru umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu górniczego oraz w jego siedzibie na okres 3 miesięcy.
§  26. 
1.  Dyrektor urzędu górniczego powiadamia pisemnie kandydatów uczestniczących w ostatnim etapie naboru o jego wyniku; dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2, kandydatów powiadamia pisemnie dyrektor urzędu górniczego albo dyrektor do spraw kadr; dopuszcza się możliwość powiadomienia drogą elektroniczną.
§  27.  Kandydatom uczestniczącym w naborze zapewnia się dostęp do uzyskanych przez nich wyników w trakcie poszczególnych etapów naboru.
§  27a.  Jeżeli zatwierdzający protokół nie zastosował mechanizmu określonego w § 21a ust. 2 pkt 1, sprawa dotycząca naboru jest ostatecznie zakończona z dniem upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informacji o wyniku naboru.
§  28.  (uchylony)
§  29. 
1.  Urząd górniczy jest, także w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2, komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. WUG poz. 13), w odniesieniu do dokumentacji związanej z przeprowadzonym naborem, z wyjątkiem dokumentacji przekazanej na podstawie § 22 ust. 1 i 4.
2.  Komórka kadrowa, po otrzymaniu, na podstawie § 22 ust. 1 i 4, części dokumentacji związanej z przeprowadzonym naborem, staje się w odniesieniu do tej części komórką merytoryczną w rozumieniu załączników do zarządzenia nr 7 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
§  30.  Dyrektor urzędu górniczego jest obowiązany do przekazywania w każdy piątek komórce kadrowej informacji dotyczących stanu prowadzonych naborów, terminów przeprowadzania poszczególnych etapów oraz ich wyników.
§  31.  Traci moc zarządzenie nr 19 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w okręgowych urzędach górniczych oraz Specjalistycznym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 47 i 108 oraz z 2014 r. poz. 59).
§  32.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.