Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.106

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 grudnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym 1

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 3 Dyrektora Generalnego Urzędu Górniczego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej na stanowiska kierujących albo zastępców kierujących departamentem lub komórką równorzędną w Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz. WUG poz. 55) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ogłoszeniu zawiera się informacje o określonych przez komisję metodach i technikach naboru oraz o obowiązku składania ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem jednoznacznie wskazującym, jakiego naboru dotyczą.";

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o wszczęciu naboru Dyrektor Generalny WUG powołuje, odrębnie dla każdego naboru, zespół przeprowadzający nabór, zwany dalej "zespołem", liczący co najmniej 3 członków korpusu służby cywilnej, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów.";

3) w § 6 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) ustalenie, przed sporządzeniem ogłoszenia, szczegółowych reguł obowiązujących podczas naboru, umożliwiających sprawdzenie spełniania przez kandydatów wszystkich wymagań niezbędnych oraz wymagań pożądanych określonych w ogłoszeniu, w tym określenie metod i technik naboru, liczby etapów naboru, mierników i wag dotyczących poszczególnych etapów naboru oraz stosowanych narzędzi naboru;

3) ustalenie, przed sporządzeniem ogłoszenia, szczegółowego sposobu oceny kandydatów, gwarantującego porównywalność otrzymanych wyników, z uwzględnieniem obowiązku stosowania w odniesieniu do wszystkich kandydatów pytań lub zadań umożliwiających ocenę tych samych kompetencji w oparciu o określone przez komisję metody i techniki naboru oraz z uwzględnieniem określonych przez komisję poszczególnych mierników i wag;";

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Po upływie terminu do składania ofert zespół:

1) dokonuje ustalenia terminu złożenia poszczególnych ofert; termin do złożenia oferty uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta została nadana w placówce przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej albo złożona w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego;

2) otwiera koperty zawierające oferty, które wpłynęły w terminie;

3) przeprowadza selekcję dokumentów w celu ustalenia listy kandydatów, których oferty spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.";

5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli nie jest możliwe sprawdzenie wymagań określonych w opisie stanowiska pracy przy zastosowaniu metod i technik wymienionych w ust. 1, w tym kompetencji i umiejętności, dopuszcza się stosowanie metod i technik naboru niewymienionych w ust. 1.";

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. Członkowie zespołu dokonują oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań pożądanych określonych w ogłoszeniu, w sposób umożliwiający obiektywne sprawdzenie spełnienia tych wymagań, zgodnie z ustalonymi szczegółowymi regułami obowiązującymi podczas naboru oraz ustalonym szczegółowym sposobem oceny kandydatów.";

7) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu:

"§ 16a. Przewodniczący zespołu informuje kandydatów, na równych zasadach, o sposobie oceny kandydatów, o warunkach zakwalifikowania do kolejnego etapu naboru, o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych podczas tego etapu.";

8) w § 18 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W protokole dokumentuje się wszystkie czynności i zdarzenia mające wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik, w tym ustalone szczegółowe reguły obowiązujące podczas naboru, ustalony szczegółowy sposób oceny kandydatów, treść pytań lub zadań oraz, dokonane w trakcie naboru, oceny poziomu spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wymagań pożądanych określonych w ogłoszeniu.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

1 Tytuł zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 5 z dnia 1 marca 2013 r. (Dz.Urz.WUG.13.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 grudnia 2012 r.