Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.21

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie minimalnych wymagań technicznych mających zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie spełnienia przez statki wymagań technicznych oraz daty rozpoczęcia ich stosowania

Na podstawie art. 34b ust. 3a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128, z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125 i 642) ustala się:
1. Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4, które mają zastosowanie przy ocenie wymagań technicznych, o których mowa w art. 34b ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, stanowiące załącznik do obwieszczenia.
2. Datę rozpoczęcia stosowania minimalnych wymagań technicznych, określonych w załączniku do obwieszczenia, od dnia 20 kwietnia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Minimalne wymagania techniczne mające zastosowanie do statków pływających po śródlądowych drogach wodnych rejonów 1, 2, 3 i 4 - Norma europejska ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (ES-TRIN)

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).