Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2018.119

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 grudnia 2018 r.
w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2019 r.

Na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1) minimalna liczba miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych rozpoczynających specjalizację w 2019 r. wynosi 2 425;
2) maksymalna kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2019 r. wynosi 3 700 zł;
3) maksymalna kwota przeznaczona na szkolenia specjalizacyjne w 2019 r. wynosi 9 000 000 zł.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).