Dz.Urz.MZ.2018.52

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) ogłasza się mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, które mogą być wykorzystane do obliczenia wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, stanowiące załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, które mogą być wykorzystane do obliczenia wskaźników efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

I. Mierniki efektywności diagnostyki i leczenia raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniami, D05 lub D05 z rozszerzeniami)

I.1. Odsetek nowotworów piersi przedinwazyjnych i inwazyjnych w stadium wczesnym wykrytych w badaniach przesiewowych [%]

LICZNIK

Liczba przypadków rozpoznania nowotworu przedinwazyjnego lub inwazyjnego we wczesnym stadium.

MIANOWNIK

Liczba wszystkich badanych przypadków.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. W liczniku należy uwzględnić wszystkie przypadki rozpoznane i zgłoszone do Krajowego Rejestru Nowotworów, zwanego dalej "KRN", w etapie diagnostyki pogłębionej populacyjnego programu badań przesiewowych oraz wszystkie przypadki wykryte poza etapem diagnostyki pogłębionej programu badań przesiewowych, a rozliczone w danych sprawozdawczych i zgłoszonych do KRN.

3. W liczniku należy uwzględnić przypadku nowotworu we wczesnym stadium, czyli nowotwór spełniający kryteria Tl i Tis wg TNM (na podstawie danych Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki, zwanego dalej "SIMP", i KRN).

4. W mianowniku należy uwzględnić liczbę wszystkich badań zrealizowanych w ramach populacyjnego programu badań przesiewowych.

5. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

6. Należy uwzględnić przypadki zgłoszone do KRN przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

7. Należy wyłączyć przypadki niezgłoszone do KRN w danym roku.

I.2. Objęcie populacji badaniami diagnostycznymi wykonanymi w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi na danym obszarze [%]

LICZNIK

Liczba badań diagnostycznych (mammografii) wykonanych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi na danym obszarze.

MIANOWNIK

Liczba przypadków kwalifikujących się do badania diagnostycznego w kierunku wykrywania nowotworu piersi na danym obszarze ze względu na wiek.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Wskaźnik liczony dla świadczeniodawcy etapu podstawowego.

3. W liczniku należy uwzględnić przypadki badań wykonanych w okresie interwału z danego obszaru terytorialnego.

4. W liczniku należy uwzględnić przypadki spełniające kryterium wyłączenia z badań przesiewowych z danego obszaru terytorialnego.

5. W mianowniku należy uwzględnić wszystkie osoby spełniające kryterium wieku z danego obszaru terytorialnego.

6. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

7. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

8. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

I.3. Czas od przeprowadzenia konsylium do rozpoczęcia pierwszego etapu leczenia raka piersi w tym samym podmiocie leczniczym [dni]

LICZNIK

Suma dni od dnia przeprowadzenia konsylium do dnia rozpoczęcia pierwszego etapu leczenia raka piersi.

MIANOWNIK

Liczba chorych na raka piersi, których przypadki uwzględniono w liczniku.

ZASADY WYLICZENIA

1. Do wyliczenia licznika należy przyjąć datę przeprowadzenia konsylium, podczas którego jest podejmowana decyzja terapeutyczna.

2. Należy uwzględnić przypadki leczenia operacyjnego, radioterapii i chemioterapii.

3. Należy uwzględnić wyłącznie przypadki stosowania pierwszego etapu leczenia.

4. Za dzień rozpoczęcia pierwszego etapu leczenia należy przyjąć dla:

1) leczenia operacyjnego - dzień przyjęcia pacjenta do pobytu w podmiocie leczniczym, podczas którego przeprowadzono leczenie operacyjne w pierwszym etapie leczenia albo

2) chemioterapii - dzień przyjęcia pacjenta do pobytu w podmiocie leczniczym, podczas którego podano pierwszą dawkę chemioterapii - w przypadku rozpoczęcia chemioterapii w trybie hospitalizacji, lub dzień, w którym podano pierwszą dawkę chemioterapii - w przypadku rozpoczęcia chemioterapii w trybie ambulatoryjnym, albo

3) radioterapii - dzień przyjęcia pacjenta do pobytu w podmiocie leczniczym, podczas którego udzielano pacjentowi pierwsze świadczenia związane z radioterapią - w przypadku rozpoczęcia radioterapii w trybie hospitalizacji lub dzień, w którym rozpoczęto planowanie radioterapii - w przypadku rozpoczęcia radioterapii w trybie ambulatoryjnym.

5. Należy wyłączyć przypadki udzielenia radioterapii paliatywnej i hormonoterapii ambulatoryjnej.

6. Należy uwzględnić wyłącznie przypadki, dla których konsylium i pierwszy etap leczenia były prowadzone w tym samym podmiocie leczniczym.

7. Za właściwy dla wyliczenia wskaźnika należy uznać podmiot leczniczy, w którym rozpoczęto pierwszy etap leczenia. Podmiot leczniczy, który przeprowadził konsylium i nie rozpoczął pierwszego etapu leczenia nie uwzględnia tych przypadków do wyliczenia wskaźnika.

8. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego wyliczany jest wskaźnik.

9. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

10. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

I.4. Czas od przeprowadzenia konsylium do rozpoczęcia pierwszego etapu leczenia raka piersi w różnych podmiotach leczniczych [dni]

LICZNIK

Suma dni od dnia przeprowadzenia konsylium do dnia rozpoczęcia pierwszego etapu leczenia raka piersi.

MIANOWNIK

Liczba chorych na raka piersi, których przypadki uwzględniono w liczniku.

ZASADY WYLICZENIA

1. Do wyliczenia licznika należy przyjąć datę przeprowadzenia konsylium, podczas którego jest podejmowana decyzja terapeutyczna.

2. Należy uwzględnić przypadki leczenia operacyjnego, radioterapii i chemioterapii.

3. Należy uwzględnić wyłącznie przypadki stosowania pierwszego etapu leczenia.

4. Za dzień rozpoczęcia pierwszego etapu leczenia należy przyjąć dla:

1) leczenia operacyjnego - dzień przyjęcia pacjenta do pobytu w podmiocie leczniczym, podczas którego przeprowadzono leczenie operacyjne w pierwszym etapie leczenia albo

2) chemioterapii - dzień przyjęcia pacjenta do pobytu w podmiocie leczniczym, podczas którego podano pierwszą dawkę chemioterapii - w przypadku rozpoczęcia chemioterapii w trybie hospitalizacji, lub dzień, w którym podano pierwszą dawkę chemioterapii - w przypadku rozpoczęcia chemioterapii w trybie ambulatoryjnym, albo

3) radioterapii - dzień przyjęcia pacjenta do pobytu w podmiocie leczniczym, podczas którego wykonano pacjentowi świadczenia związane z radioterapią - w przypadku rozpoczęcia radioterapii w trybie hospitalizacji lub dzień, w którym rozpoczęto planowanie radioterapii - w przypadku rozpoczęcia radioterapii w trybie ambulatoryjnym.

5. Należy wyłączyć przypadki udzielenia radioterapii paliatywnej i hormonoterapii ambulatoryjnej.

6. Należy uwzględnić wyłącznie przypadki, dla których konsylium i pierwszy etap leczenia były prowadzone w różnych podmiotach leczniczych.

7. Za właściwy dla wyliczenia wskaźnika należy uznać podmiot leczniczy, w którym rozpoczęto pierwszy etap leczenia. Podmiot leczniczy, który przeprowadził konsylium i nie rozpoczął pierwszego etapu leczenia nie uwzględnia tych przypadków do wyliczenia wskaźnika.

8. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego wyliczany jest wskaźnik.

9. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

10. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

I.5. Odsetek chorych na raka naciekającego, u których przeprowadzono jedną (pojedynczą) operację (dotyczącą piersi) [%]

LICZNIK

Liczba operowanych przypadków z rozpoznaniem C50, u których wykonano tylko jedną operację w obrębie piersi i węzłów chłonnych.

MIANOWNIK

Liczba wszystkich przypadków z rozpoznaniem C50, u których wykonano operację w obrębie piersi lub węzłów chłonnych.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Należy wyłączyć z mianownika przypadki wykonania powtórnych operacji polegających na przeprowadzeniu zabiegów odtwórczych.

3. Należy uwzględnić liczbę unikalnych przypadków, u których wykonano procedurę usunięcia gruczołu piersiowego radykalną lub oszczędzającą, spośród wymienionych w ust. 7 oraz zabieg w obrębie pachowych węzłów chłonnych, spośród wymienionych w ust. 8.

4. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

5. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

6. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

7. Procedury usunięcia gruczołu piersiowego radykalne lub oszczędzające:

-85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi,

-85.22 Resekcja kwadrantu piersi,

-85.23 Subtotalna mammektomia,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.242 Wycięcie dodatkowej brodawki sutkowej,

-85.25 Wycięcie brodawki sutkowej,

-85.26 Wycięcie guza piersi - BCT,

-85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi - inne,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.411 Mastektomia - inna,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.412 Mastektomia całkowita,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.421 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych,

-85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych],

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO,

-85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi,

-85.47 Jednostronne poszerzone radykalne odjęcie piersi,

-85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych],

-85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO,

-85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi.

8. Procedury w obrębie węzłów chłonnych:

-40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych,

-40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej,

-40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych.

I.6. Odsetek chorych na raka nienaciekającego, u których przeprowadzono jedną (pojedynczą) operację w obrębie piersi [%]

LICZNIK

Liczba operowanych przypadków z rozpoznaniem D05, u których wykonano tylko jedną operację w obrębie piersi.

MIANOWNIK

Liczba wszystkich przypadków z rozpoznaniem D05, u których wykonano operację w obrębie piersi.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Należy uwzględnić wyłącznie przypadku raka przewodowy in situ [ductal carcinoma in situ - DCIS]

3. Należy uwzględnić liczbę unikalnych przypadków, u których wykonano procedurę usunięcia gruczołu piersiowego radykalną lub oszczędzającą spośród przedstawionych poniżej.

4. Należy wyłączyć z licznika przypadki powtórnych operacji polegających na wykonaniu rekonstrukcji po mastektomii z powodu rozległego raka nienaciekającego, wykonaniu biopsji węzła wartowniczego lub limfadenektomii.

5. Należy wyłączyć przypadki powtórnych operacji spowodowanych koniecznością wykonania biopsji węzła wartowniczego w przypadku zmiany rozpoznania z raka DCIS na raka inwazyjnego w wyniku ostatecznego rozpoznania histopatologicznego całego preparatu.

6. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego wyliczany jest wskaźnik.

7. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego wyliczany jest wskaźnik.

8. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

9. Procedury usunięcia gruczołu piersiowego radykalne lub oszczędzające:

-85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi,

-85.22 Resekcja kwadrantu piersi,

-85.23 Subtotalna mammektomia;

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.242 Wycięcie dodatkowej brodawki sutkowej,

-85.25 Wycięcie brodawki sutkowej,

-85.26 Wycięcie guza piersi - BCT,

-85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi - inne,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.411 Mastektomia - inna,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.412 Mastektomia całkowita,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.421 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych,

-85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych],

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO,

-85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi,

-85.47 Jednostronne poszerzone radykalne odjęcie piersi,

-85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych],

-85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO,

-85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi.

I.7. Procedura węzła wartowniczego [%]

LICZNIK

Liczba operowanych przypadków z rozpoznaniem C50 lub C50 z rozszerzeniem, u których wykonano procedurę węzła wartowniczego.

MIANOWNIK

Liczba wszystkich przypadków z rozpoznaniem C50 lub C50 z rozszerzeniem, u których wykonano zabieg operacyjny w obrębie piersi.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%

2. Należy uwzględnić przypadki C50 lub C50 z rozszerzeniem,

3. W liczniku liczbę unikalnych przypadków, u których wykonano procedurę usunięcia gruczołu piersiowego radykalną lub oszczędzającą, spośród wymienionych w ust. 9 oraz wykonano procedurę 40.12 Wycięcie węzła wartowniczego.

4. W mianowniku należy uwzględnić liczbę unikalnych przypadków, u których wykonano procedurę usunięcia gruczołu piersiowego radykalną lub oszczędzającą, spośród wymienionych w ust. 9.

5. Należy wyłączyć przypadki, w których podano przedoperacyjne leczenie systemowe (PST).

6. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

7. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

8. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

9. Procedury usunięcia gruczołu piersiowego radykalne lub oszczędzające:

-85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi,

-85.22 Resekcja kwadrantu piersi,

-85.23 Subtotalna mammektomia,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.242 Wycięcie dodatkowej brodawki sutkowej,

-85.25 Wycięcie brodawki sutkowej,

-85.26 Wycięcie guza piersi - BCT

-85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi - inne,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.411 Mastektomia - inna,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.412 Mastektomia całkowita,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.421 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi.

I.8. Odsetek chorych na raka piersi, u których wykonano przed pierwszym leczeniem badania diagnostyczne [%]

LICZNIK

Liczba przypadków z C50, u których przed pierwszym etapem leczenia wykonano badanie przedmiotowe, mammografię oraz USG piersi oraz dołu pachowego.

MIANOWNIK

Liczba przypadków z rozpoznaniem C50, u których rozpoczęto pierwszy etap leczenia.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. W liczniku należy uwzględnić przypadki, w których badania wykonano nie wcześniej niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem pierwszego leczenia

3. Należy uwzględnić wszystkie przypadki, w których w pierwszym etapie leczenia zastosowano radioterapię lub chemioterapię, lub leczenie operacyjne.

4. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

5. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

6. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

I.9. Unikanie niepotrzebnego leczenia [%]

LICZNIK

Liczba operowanych przypadków z rozpoznaniem D05 (DCIS), u których wykonano procedury usunięcia węzłów chłonnych pachowych.

MIANOWNIK

Liczba operowanych przypadków z rozpoznaniem D05 (DCIS).

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Należy uwzględnić wyłącznie przypadki raka przewodowy in situ [ductal carcinoma in situ - DCIS].

3. W liczniku należy uwzględnić liczbę unikalnych przypadków, u których wykonano procedurę usunięcia gruczołu piersiowego radykalną lub oszczędzającą, spośród wymienionych w ust. 9 oraz procedurę w obrębie węzłów chłonnych, spośród wymienionych w ust. 8.

4. W mianowniku należy uwzględnić liczbę unikalnych przypadków, u których wykonano procedurę usunięcia gruczołu piersiowego radykalną lub oszczędzającą spośród wymienionych w ust. 9.

5. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

6. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

7. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

8. Procedury w obrębie węzłów chłonnych:

-40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych,

-40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej,

-40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych.

9. Procedury usunięcia gruczołu piersiowego radykalne lub oszczędzające:

-85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi,

-85.22 Resekcja kwadrantu piersi,

-85.23 Subtotalna mammektomia,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.242 Wycięcie dodatkowej brodawki sutkowej,

-85.25 Wycięcie brodawki sutkowej,

-85.26 Wycięcie guza piersi - BCT,

-85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi - inne,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.411 Mastektomia - inna,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.412 Mastektomia całkowita,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.421 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych,

-85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych],

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO,

-85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi,

-85.47 Jednostronne poszerzone radykalne odjęcie piersi,

-85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych],

-85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO,

-85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi.

I.10. Prawidłowe pooperacyjne leczenie napromienianiem I [%]

Odsetek chorych na raka naciekającego (C50 lub C50 z rozszerzeniem), M0, u których przeprowadzono napromienianie (RT) po wycięciu pierwotnego guza oraz po operacji w obrębie dołu pachowego w ramach leczenia oszczędzającego

LICZNIK

Liczba unikalnych przypadków oszczędzającego leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem z zastosowaniem procedury spośród wymienionych w ust. 7 i zastosowaniem zabiegu radioterapii (RT).

MIANOWNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem z zastosowaniem procedury spośród wymienionych w ust. 7.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Przypadki wskazane w liczniku należy wyodrębnić spośród przypadków wskazanych w mianowniku.

3. Należy uwzględnić procedury radioterapii i leczenia operacyjnego, pomiędzy którymi odstęp czasu był nie dłuższy niż rok.

4. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

5. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

6. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

7. Procedury (oszczędzające) usunięcia części gruczołu piersiowego oraz odpowiednich węzłów chłonnych:

-85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi,

-85.22 Resekcja kwadrantu piersi,

-85.23 Subtotalna mammektomia,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.24 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi,

-85.242 Wycięcie dodatkowej brodawki sutkowej,

-85.25 Wycięcie brodawki sutkowej,

-85.26 Wycięcie guza piersi - BCT,

-85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki/ tkanek sutka piersi - inne.

I.11. Prawidłowe pooperacyjne leczenie napromienianiem II [%]

Odsetek chorych z zajętymi przez nowotwór węzłami chłonnymi dołu pachowego (≥ pN2a), u których po mastektomii przeprowadzono napromienianie.

LICZNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem) z zastosowaniem procedury spośród wymienionych w ust. 6 i zabiegu usunięcia węzłów chłonnych spośród wymienionych w ust. 7 oraz z zastosowaniem zabiegu radioterapii (RT).

MIANOWNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem) z zastosowaniem procedury spośród wymienionych w ust. 6 oraz zabiegu usunięcia węzłów chłonnych spośród wymienionych w ust. 7.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Przypadki wskazane w liczniku należy wyodrębnić spośród przypadków wskazanych w mianowniku.

3. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

4. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

5. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

6. Procedury usunięcia gruczołu piersiowego radykalne:

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.411 Mastektomia - inna,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.412 Mastektomia całkowita,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.421 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych,

-85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod

i nadobojczykowych],

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO,

-85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi,

-85.47 Jednostronne poszerzone radykalne odjęcie piersi,

-85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych],

-85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO,

-85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi.

7. Procedury w obrębie węzłów chłonnych:

-40.12 Wycięcie węzła wartowniczego,

-40.23 Wycięcie pachowego węzła chłonnego,

-40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych,

-40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej,

-40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych.

I.12. Rekonstrukcja piersi ogółem [%]

Odsetek chorych poddanych amputacji piersi, u których zastosowano odtwórcze zabiegi w obrębie piersi.

LICZNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem) z zastosowaniem procedur określonych w ust. 6 oraz zabiegu rekonstrukcji piersi spośród określonych w ust. 7.

MIANOWNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem) z zastosowaniem procedur określonych w ust. 6.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Przypadki wskazane w liczniku należy wyodrębnić spośród przypadków wskazanych w mianowniku.

3. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

4. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

5. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

6. Procedury usunięcia gruczołu piersiowego:

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.411 Mastektomia - inna,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.412 Mastektomia całkowita,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.421 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych,

-85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych],

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO,

-85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi,

-85.47 Jednostronne poszerzone radykalne odjęcie piersi,

-85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych],

-85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO,

-85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi.

7. Procedury rekonstrukcyjne piersi (wykonane jednoczasowo z mastektomią lub jako procedury odroczone):

-85.7 Całkowita rekonstrukcja piersi,

-85.84 Przeszczep uszypułowany na pierś,

-85.841 Przeszczep uszypułowany na pierś,

-85.842 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym,

-8585.85 Przeszczep płata mięśniowego na pierś,

-85.851 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym,

-85.85 Przeszczep płata mięśniowego na pierś,

-85.859 Przeszczep płata mięśniowego na pierś - inne,

-85.88 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/ uszypułowanym z protezą piersiową, -85.33 Jednostronna podskórna mammektomia/ wszczep,

-85.35 Obustronna podskórna mammektomia/ wszczep,

-85.531 Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej,

-85.842 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym,

-85.851 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym,

-85.88 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/ uszypułowanym z protezą piersiową,

-85.95 Wprowadzenie ekspandera do piersi,

-85.97 Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej.

I.13. Rekonstrukcja piersi jednoczasowa [%]

Odsetek chorych poddanych amputacji piersi, u których zastosowano odtwórcze zabiegi w obrębie piersi.

LICZNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem) z zastosowaniem procedur określonych w ust. 7 oraz zabiegu rekonstrukcji piersi spośród procedur określonych w ust. 8.

MIANOWNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem) z zastosowaniem procedur określonych w ust. 7.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Przypadki wskazane w liczniku należy wyodrębnić spośród przypadków wskazanych w mianowniku.

3. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

4. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

5. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

6. Procedury usunięcia gruczołu piersiowego spośród wymienionych w ust. 7 oraz dodatkowa jednoczasowa procedura rekonstrukcyjna spośród wymienionych w ust. 8.

7. Procedury usunięcia gruczołu piersiowego:

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.411 Mastektomia - inna,

-85.41 Jednostronne proste odjęcie piersi,

-85.412 Mastektomia całkowita,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.421 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.42 Obustronne proste odjęcie piersi,

-85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia,

-85.43 Jednostronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych,

-85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi,

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych],

-85.45 Jednostronne radykalne odjęcie piersi,

-85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO,

-85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi,

-85.47 Jednostronne poszerzone radykalne odjęcie piersi,

-85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych],

-85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO,

-85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi.

8. Dodatkowa jednoczasowa procedura rekonstrukcyjna:

-85.7 Całkowita rekonstrukcja piersi,

-85.84 Przeszczep uszypułowany na pierś,

-85.841 Przeszczep uszypułowany na pierś,

-85.842 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym,

-8585.85 Przeszczep płata mięśniowego na pierś,

-85.851 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym, -85.85 Przeszczep płata mięśniowego na pierś,

-85.859 Przeszczep płata mięśniowego na pierś - inne,

-85.88 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/ uszypułowanym z protezą piersiową, -85.33 Jednostronna podskórna mammektomia/ wszczep,

-85.35 Obustronna podskórna mammektomia/ wszczep,

-85.531 Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej,

-85.95 Wprowadzenie ekspandera do piersi,

-85.97 Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej.

I.14.Unikanie niepotrzebnej hospitalizacji w trakcie chemioterapii

Odsetek chorych na raka piersi, które otrzymały chemioterapię w trybie hospitalizacji stacjonarnej.

LICZNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem), u których zastosowano chemioterapię i w tym samym czasie hospitalizację w trybie stacjonarnym.

MIANOWNIK

Liczba unikalnych przypadków leczenia z powodu naciekającego raka piersi (C50 lub C50 z rozszerzeniem), u których zastosowano chemioterapię.

ZASADY WYLICZENIA

1. Licznik należy pomnożyć przez 100%.

2. Przypadki wskazane w liczniku należy wyodrębnić spośród przypadków wskazanych w mianowniku.

3. Należy uwzględnić przypadki zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

4. Należy uwzględnić przypadki rozpoczęte przed danym rokiem i zakończone w danym roku, dla którego jest wyliczany wskaźnik.

5. Należy wyłączyć przypadki rozpoczęte i niezakończone w danym roku.

6. Należy uwzględnić przypadki prowadzone w danym podmiocie leczniczym.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).