Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.11 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 296
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 marca 2008 r.
w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Zarządzenie określa:
1) organizację oraz sposoby używania i utrzymania psów służbowych, w tym wykonywanie zadań przez przewodników psów służbowych;
2) organizację tresury, doskonalenia i testowania sprawności użytkowej psów służbowych;
3) żywienie, w tym normy wyżywienia, profilaktykę i zapewnianie właściwych warunków bytowania psów służbowych;
4) dobór, zakup, przekwalifikowanie, przekazywanie i wycofanie ze służby psów służbowych;
5) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kynologii policyjnej.
2.  Przepisy zarządzenia dotyczące komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji.
3.  Przepisy zarządzenia dotyczące komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji stosuje się odpowiednio do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz do komendanta rejonowego Policji i komendy rejonowej Policji.
4.  Przepisy zarządzenia dotyczące komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do Komendanta Głównego Policji lub upoważnionego przez niego dyrektora biura Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Policji.
§  2.  Użyte określenia w zarządzeniu oznaczają:
1) pies służbowy, zwany dalej "psem" - pies będący na stanie Policji;
2) przewodnik psa służbowego, zwany dalej "przewodnikiem" - policjant, który odbył właściwe przeszkolenie w szkole, o której mowa w pkt 12, przewodnikiem psa do badań osmologicznych może być również pracownik Policji;
3) kandydat na przewodnika psa służbowego - osoba wytypowana lub będąca w trakcie przeszkolenia, o którym mowa w pkt 2, a także przewodnik, któremu przydzielono innego psa do czasu uzyskania atestu przez psa;
4) atest - dokument potwierdzający zdolność psa służbowego do wykonywania zadań, do których został wytresowany;
5) codzienna obsługa psa - zespół codziennych czynności, wykonywanych w celu zapewnienia dobrostanu psa, do których w szczególności zalicza się karmienie i pielęgnację psa oraz czynności porządkowe w pomieszczeniach dla psów;
6) niekorzystne warunki atmosferyczne - warunki ograniczające pracę psa, do których należy zaliczyć w szczególności:
a) temperaturę powietrza przekraczającą +25°C lub niższą niż -15°C,
b) silne opady atmosferyczne;
7) norma żywieniowa psa - ilość środków spożywczych przysługujących jednemu psu na dobę;
8) koordynator - policjant w wydziale prewencji komendy wojewódzkiej Policji właściwy w sprawach realizacji zadań związanych z wykorzystywaniem i utrzymaniem psów służbowych w służbie prewencyjnej lub ekspert badań osmologicznych w laboratorium kryminalistycznym komendy wojewódzkiej Policji;
9) tresura psów - przygotowanie, w ramach kursu, psów do zadań, o których mowa w § 18;
10) kurs - równoczesny kurs specjalistyczny dla przewodnika i tresura psa, realizowane w szkole w systemie stacjonarnym na podstawie programu nauczania;
11) tresura indywidualna psa - tresura psa przez przewodnika, realizowana w jednostce przewodnika, w której przewodnik pełni służbę lub jest zatrudniony, pod nadzorem szkoły;
12) szkoła - szkoła policyjna, w której prowadzi się kursy specjalistyczne dla przewodników psów i tresurę tych zwierząt;
13) sprawność użytkowa psa - zdolność psa do wykonywania zadań, do których został wytresowany;
14) testowanie sprawności użytkowej psa - zespół czynności, podczas których dokonywane jest sprawdzenie sprawności użytkowej psa w celu wydania atestu;
15) doskonalenie sprawności użytkowej psa - ćwiczenia mające na celu podwyższanie umiejętności psa lub co najmniej utrzymywanie go w pełnej sprawności użytkowej;
16) opiekun psa - osoba opiekująca się czasowo psem podczas nieobecności osoby, której pies jest przydzielony na stałe;
16a) instruktor tresury psów służbowych Policji - policjant posiadający Certyfikat Instruktora Tresury Psów Służbowych Policji;
17) (uchylony)
18) cywilny instruktor - osoba, która posiada umiejętności do prowadzenia zajęć z tresury psów potwierdzone posiadaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu "treser psów" lub potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu "treser psów";
19) pozorant - osoba posiadająca niezbędne umiejętności do pracy podczas ćwiczeń symulacyjnych w ramach tresury z zakresu ćwiczeń obrończych;
20) okres zimowy - okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
§  3. 
1.  Jednostki organizacyjne Policji w celu realizacji ich ustawowych zadań wyposaża się w psy służbowe.
2.  Psu nadaje się nazwę i numer ewidencyjny oraz numer w systemie elektronicznej identyfikacji zwierząt, prowadzonym przez szkołę.
2a.  Psu nie nadaje się numeru w systemie elektronicznej identyfikacji zwierząt, jeśli został on już nadany.
3.  (uchylony)
4.  Dla psa prowadzi się Książkę Psa Służbowego Policji, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia. Prowadzenie Książki Psa Służbowego Policji rozpoczyna się w szkole, po nadaniu psu nazwy i numeru ewidencyjnego oraz kontynuowane jest w jednostce organizacyjnej Policji, właściwej ze względu na miejsce wykorzystania psa do realizacji zadań Policji.
5.  Do czasu nadania psu nazwy i numeru, o których mowa w ust. 2, stosuje się cywilną nazwę psa.
6.  Psy dzieli się na następujące kategorie:
1) w służbie prewencyjnej:
a) patrolowe,
b) tropiące,
c) patrolowo-tropiące,
d) do działań bojowych,
e) do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych,
f) do wyszukiwania zapachów narkotyków,
g) do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich,
h) do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich;
2) w służbie kryminalnej - do badań osmologicznych.

Rozdział  2

Organizacja kynologii policyjnej

§  4. 
1.  Przewodników psów umieszcza się w strukturach organizacyjnych komend wojewódzkich Policji i komend powiatowych (miejskich) Policji.
2.  Jednostki organizacyjne Policji, wyposażane w psy patrolowe i patrolowo-tropiące powinny dysponować taką liczbą przewodników i psów, która zapewni ciągłość służby patrolowej z psem w systemie trzyzmianowym - ośmiogodzinnym.
3.  Przewodnikowi w służbie prewencyjnej można przydzielić jednocześnie nie więcej niż dwa psy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4.  W przypadku gdy przewodnik nie jest instruktorem tresury psów służbowych Policji oraz gdy drugi pies nie jest przydzielony przewodnikowi do indywidualnej tresury lub czasowej opieki, przewodnikowi nie można przydzielać jednocześnie:
1) dwóch psów patrolowych;
2) dwóch psów patrolowo-tropiących;
3) psa patrolowego i patrolowo-tropiącego.
5.  Dopuszcza się jednoczesne przydzielenie przewodnikowi w służbie prewencyjnej dodatkowo:
1) jednego psa - w przypadku przydzielenia go do indywidualnej tresury;
2) dwóch psów - w przypadku przydzielenia ich do czasowej opieki.
6.  Przewodnikowi w służbie kryminalnej można przydzielić maksymalnie trzy psy do badań osmologicznych, łącznie z psami będącymi w trakcie tresury indywidualnej.
7.  Pies może zostać również przydzielony osobie, która jest kandydatem na przewodnika.
§  5.  (uchylony)
§  6. 
1.  Po wyrażeniu zgody przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, przewodnik z psem może zostać skierowany do pracy na terenie innej jednostki organizacyjnej Policji, na wniosek jej kierownika.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, kierujący przewodnika z psem na teren działania innej jednostki, może ubiegać się od jej kierownika zwrotu kosztów z tym związanych.
§  7. 
1.  W komendzie wojewódzkiej Policji organizacją używania i utrzymania psów zajmuje się:
1) w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji - koordynator;
2) w laboratorium kryminalistycznym - ekspert badań osmologicznych, pełniący funkcję koordynatora.
2.  W przypadku gdy na obszarze terytorialnego zasięgu działania komendy wojewódzkiej Policji zadania Policji realizowane są przy użyciu koni i psów służbowych, koordynator wchodzi w skład zespołu zajmującego się organizacją używania i utrzymania tych zwierząt służbowych.
§  8.  Obowiązki dotyczące organizacji używania i utrzymywania psów w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji, poza koordynatorem, mogą realizować w szczególności:
1) lekarz weterynarii;
2) instruktor;
3) pozorant.
§  9.  Do zadań koordynatora oraz osób, o których mowa w § 8, należy w szczególności:
1) współdziałanie z kierownikami jednostek (komórek) organizacyjnych Policji w zakresie:
a) typowania kandydatów na przewodników psów,
b) doboru psów,
c) organizacji służby przewodników, zapewniającej efektywne używanie psów,
d) popularyzacji używania psów;
2) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla policjantów innych służb w zakresie taktyki, techniki i możliwości wykorzystania psów w służbie;
3) organizowanie i prowadzenie zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów;
4) sprawdzanie:
a) zaopatrzenia przewodników w sprzęt:
wykorzystywany w służbie,
do prowadzenia doskonalenia sprawności użytkowej psów,
do żywienia i pielęgnacji psów,
specjalny,
b) znajomości przez przewodników zasad taktyki i techniki używania psów oraz prowadzenia ćwiczeń doskonalenia sprawności użytkowej psów,
c) pracy przewodników w zakresie używania psów w służbie,
d) utrzymania psów w jednostkach organizacyjnych Policji,
e) dokumentowania używania psów i ćwiczeń doskonalenia sprawności użytkowej psów,
f) stanu użytkowego i sanitarnego pomieszczeń dla psów i zapleczy gospodarczych;
5) sporządzanie zapotrzebowań na:
a) zakup psów do tresury,
b) żywienie psów i opiekę weterynaryjną nad nimi;
6) utrzymywanie kontaktów z hodowcami w celu rozpoznania możliwości zakupu psów do tresury;
7) uczestniczenie w doborze, zakupach, przekazaniach, wymianach podczas kursów, przekwalifikowaniach i wycofywaniu psów ze służby w Policji.
§  10. 
1.  Koordynator oraz osoby, o których mowa w § 8, oprócz zadań wymienionych w § 9:
1) organizuje eliminacje wojewódzkie do Kynologicznych Mistrzostw Policji;
2) organizuje dla przewodników zajęcia aplikacyjne z oddziałami prewencji Policji;
3) sporządza zapotrzebowania na udział instruktorów i pozorantów cywilnych w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów.
2.  Policjant, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, oprócz zadań wymienionych w § 9, prowadzi:
1) badania śladów zapachowych ludzi - po uzyskaniu stosownych uprawnień;
2) szkolenia dla policjantów w zakresie pobierania, zabezpieczania, powielania i rozpoznawania zabezpieczonych śladów zapachowych ludzi.

Rozdział  3

Przewodnicy psów

§  11. 
1.  Przy kwalifikowaniu kandydatów na przewodników należy uwzględnić tylko te osoby, które złożą deklarację do pełnienia tego rodzaju służby.
2.  Kandydat na przewodnika musi spełniać w szczególności następujące warunki:
1) wyrazić zgodę na pełnienie tego rodzaju służby;
2) odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną;
3) posiadać dobry stan zdrowia;
4) posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów służbowych;
5) posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzętami.
§  12.  Do obowiązków przewodnika należy w szczególności:
1) używanie psa w służbie do zadań, o których mowa w § 18 oraz dokumentowanie tych czynności;
2) doskonalenie sprawności użytkowej psa;
3) racjonalne żywienie i utrzymanie psa w czystości;
4) dbanie o:
a) stan zdrowia i kondycję fizyczną psa, w tym poddawanie psa leczeniu,
b) terminowe szczepienia i profilaktyczne badania weterynaryjne,
c) pomieszczenia dla psów i zaplecze gospodarcze, utrzymywanie ich w czystości i właściwym stanie użytkowym oraz konserwowanie sprzętu szkoleniowego;
5) doskonalenie umiejętności z taktyki i techniki używania psa w służbie;
6) wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem psów.
§  13.  Wszystkie czynności należące do obowiązków przewodnika, o których mowa w § 12, są czynnościami służbowymi, które są uwzględniane w rozliczaniu tygodniowego czasu pełnienia służby lub pracy przewodnika.
§  14.  Przewodnika można kierować do realizacji innych zadań służbowych bez psa, w przypadku:
1) niekorzystnych warunków atmosferycznych;
2) choroby psa, nie wymagającej stałej opieki ze strony przewodnika;
3) niewystępowania uzasadnionych przesłanek do wykorzystania psa w danej kategorii, z wyjątkiem przewodników psów patrolowych i patrolowo-tropiących.
§  15.  Poza przypadkami określonymi w § 14 niedopuszczalne jest kierowanie przewodnika psa do innych zadań, które powodują niewykorzystanie psa w służbie.
§  16. 
1.  Kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Policji, podczas nieobecności przewodnika, któremu przydzielono psa, wyznacza w formie pisemnej, czasowego opiekuna psa.
2.  Czasowy opiekun psa wykonuje wyłącznie zadania związane z codzienną obsługą psa.
3.  Czasowym opiekunem psa powinien być inny przewodnik.
4.  Sprawowanie czasowej opieki nad psem nie uprawnia opiekuna psa do pobierania dodatku za opiekę nad nim.
5.  Sprawowanie czasowej opieki nad psami powinno odbywać się na zasadzie wzajemności pomiędzy przewodnikami. Na czas opieki, przewodnik zapewnia czasowemu opiekunowi karmę dla psa i przekazuje mu Książkę Psa Służbowego Policji.
6.  Sprawowanie czasowej opieki nad psem nie może trwać dłużej niż 60 dni.
7.  Po 60 dniach sprawowania czasowej opieki nad psem i braku możliwości przejęcia psa przez jego przewodnika, psa należy przekazać innej osobie, na zasadach określonych w § 41.
§  17. 
1.  Przewodnik ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i materialną, w zawinionych przez niego przypadkach:
1) utraty sprawności użytkowej psa;
2) zaginięcia psa;
3) padnięcia psa.
2.  Odpowiedzialność dyscyplinarna i materialna w przypadkach, o których mowa w ust. 1, dotyczy również osób, o których mowa w § 4 ust. 7 i § 16 ust. 1.

Rozdział  4

Planowanie i służba przewodników psów służbowych

§  18.  Psy używane są w szczególności do:
1) służby patrolowej;
2) tropienia śladów;
3) działań bojowych;
4) (uchylony)
5) przeszukiwania terenu, pomieszczeń, pojazdów, statków żeglugi śródlądowej, morskich i powietrznych lub przesyłek i bagaży w celu:
a) odnalezienia osób lub przedmiotów,
b) wyszukania śladów pozostawionych przez ludzi,
c) wyszukania zapachów materiałów wybuchowych,
d) wyszukania zapachów narkotyków,
e) wyszukania zapachu zwłok ludzkich;
6) (uchylony)
7) badań osmologicznych;
8) zasadzek i działań blokadowych;
9) ratowania tonących;
10) podejmowania działań w przypadkach określonych w przepisach o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
§  19. 
1.  Do służby kieruje się psy posiadające aktualny atest, którego wzory określają załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.
2.  W trakcie szkolenia realizowanego w szkole dozwolone jest kierowanie policjantów do służby z psami nie posiadającymi atestu.
3.  Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą odbywać się jedynie pod nadzorem instruktora tresury psów służbowych Policji.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pies nie może być używany jako środek przymusu bezpośredniego oraz nie może być kierowany do zadań związanych z zabezpieczaniem porządku podczas imprez masowych i zgromadzeń.
§  20.  Pies może być skierowany do służby wyłącznie z przewodnikiem, który jest wpisany w ateście psa.
§  21.  Pies może być używany w służbie wyłącznie do zadań odpowiadających danej kategorii, do której został wytresowany.
§  22. 
1.  Psa prowadzi się na smyczy i w kagańcu, z wyłączeniem psów wytresowanych do służby bez kagańca oraz w sytuacjach uzasadnionych taktyką i techniką użycia psa, do których zalicza się w szczególności: tropienie śladów, poszukiwanie osób zaginionych, działania bojowe, badania osmologiczne, ratowanie tonących, wyszukiwanie zapachów narkotyków, wyszukiwanie zapachów materiałów wybuchowych i wyszukiwanie zapachu zwłok ludzkich.
2.  W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych psa prowadzi się na smyczy, z wyłączeniem sytuacji uzasadnionych taktyką i techniką przeszukania.
3.  Przed przystąpieniem do przeszukania terenu lub pomieszczeń przy użyciu psa patrolowego lub patrolowo-tropiącego przewodnik ma obowiązek wezwać osoby postronne i ukrywające się do ujawnienia swojej obecności oraz ostrzec o działaniach z wykorzystaniem psa lub użyciu psa.
§  23. 
1.  Przewodnicy realizują zadania wspierając policjantów z innych specjalności w służbie prewencyjnej i w służbie kryminalnej.
2.  Przewodnik psa w kategorii patrolowo-tropiącej oraz patrolowej pełni służbę z wykorzystaniem środka transportu, przerywaną patrolami pieszymi w rejonach szczególnie zagrożonych przestępczością.
3.  Służba patrolowa z psem pełniona jest w sposób zapewniający niezwłoczne przemieszczenie przewodnika w celu udzielenia wsparcia innym policjantom realizującym zadania na całym terenie działania jednostki organizacyjnej Policji.
4.  W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość pełnienia służby przez przewodnika, o którym mowa w ust. 2, w patrolu jednoosobowym, na zasadach określonych przepisami w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową.
5.  Nie należy kierować psa do działań przed upływem co najmniej trzech godzin od zakończenia służby.
§  24. 
1.  Planując służbę przewodnika należy zapewnić mu jedną godzinę na codzienną obsługę psa w godzinach pracy lub pełnienia służby.
2.  Czas na codzienną obsługę psa podczas służby przysługuje przewodnikowi, opiekunowi i kandydatowi na przewodnika, również w dniach pełnienia służby bez psa.
3.  Czas codziennej obsługi psów wydłuża się o dwadzieścia minut - w sytuacji gdy przewodnik posiada więcej niż jednego psa.
4.  (uchylony)
5.  Rozliczając czas pracy lub pełnienia służby przewodnika oraz kandydata na przewodnika, któremu przydzielono psa, uwzględnia się jedną godzinę na codzienną obsługę psa w każdym dniu wolnym od służby, z zastrzeżeniem ust. 3.
6.  W przypadku, gdy przewodnik trzyma psa w miejscu zamieszkania, czas na codzienną obsługę psa w dniach wolnych od służby wylicza się tak, jak w sytuacji przewodników trzymających psy na terenie jednostki.
7.  W przypadku sprawowania przez opiekuna czasowej opieki nad psem czas na codzienną obsługę psa w czasie służby i w dniach wolnych, wylicza się tak, jak w przypadku psów przydzielonych na stałe.
8.  Organizując służbę przewodnika z psem należy uwzględnić panujące warunki atmosferyczne.
9.  W niekorzystnych warunkach atmosferycznych, przełożony przewodnika, może:
1) nie kierować psa do służby;
2) skrócić czas pełnienia służby z psem;
3) wprowadzić dodatkowe odpoczynki dla psa.
§  25. 
1.  Podczas wykonywania czynności związanych z tropieniem śladów i przeszukaniem terenu lub pomieszczenia, przewodnik jest bezpośrednio ubezpieczany przez co najmniej jednego policjanta.
2.  Zadaniem policjanta ubezpieczającego jest:
1) ostrzeganie przewodnika przed niebezpieczeństwem;
2) oznakowanie wykrytych miejsc ze śladami pobytu osób tropionych, zabezpieczenie przed zniszczeniem przedmiotów odnalezionych przez psa na trasie tropienia i w miejscach przeszukania;
3) utrzymywanie łączności radiowej;
4) wykonywanie poleceń przewodnika, uzasadnionych zaistniałymi okolicznościami.
§  26. 
1.  Przewodnik może odstąpić lub przerwać tropienie śladów lub przeszukanie, jeżeli:
1) na miejscu zdarzenia nie ujawniono śladów lub przedmiotów umożliwiających rozpoczęcie tropienia, a także gdy pies nie podejmuje tropienia śladów niewidocznych;
2) pies nie podejmuje tropienia śladów umyślnie zniszczonych lub pokrytych substancjami o silnym zapachu, pomimo ponawianych prób;
3) panują czynniki atmosferyczne utrudniające tropienie, do których można zaliczyć w szczególności: wysoką temperaturę powietrza, ulewny deszcz, bardzo silny wiatr, świeży śnieg lub silny mróz;
4) widoczne jest zmęczenie psychofizyczne psa;
5) na wskazanym do tropienia lub przeszukania terenie i w pomieszczeniach znajdują się czynniki mogące zaszkodzić zdrowiu psa.
2.  Odstąpienie od użycia psa na miejscu zdarzenia uzasadnia się w notatce służbowej.

Rozdział  5

Dobór psów do tresury, tresura, doskonalenie i testowanie sprawności użytkowej psów

§  27.  Doboru psów dokonuje się zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku nr 4 do zarządzenia.
§  27a. 
1.  Podstawową formą doboru psów jest centralny dobór psów do służby w Policji realizowany przez szkołę.
2.  Komendant szkoły jest odpowiedzialny za opracowanie założeń do centralnego doboru psów do służby w Policji, które zatwierdza Komendant Główny Policji.
3.  Komendant szkoły, na podstawie założeń, o których mowa w ust. 2, powołuje komisję do realizacji centralnego doboru psów do służby w Policji.
4.  Do zadań komisji, o której mowa w ust. 3, należy w szczególności:
1) wyszukiwanie i typowanie psów do tresury;
2) kwalifikowanie psów do tresury poprzez przeprowadzanie prób charakteru psa;
3) sprawdzenie psów pod względem zdrowotnym;
4) przeprowadzenie wyceny wartości psów;
5) dokonywanie elektronicznego oznakowania zakwalifikowanych psów;
6) sporządzenie zaświadczenia oraz zapewnienie sporządzenia zobowiązania przez właściciela zakwalifikowanego psa, których wzór określa załącznik nr 4a do zarządzenia;
7) sporządzenie karty kwalifikacyjnej psa, której wzór określa załącznik nr 4b do zarządzenia.
5.  Zaświadczenie i zobowiązanie oraz kartę kwalifikacyjną psa, o których mowa w ust. 4 pkt 6 i 7, dołącza się do protokołu zakupu psa.
§  28.  Niezależnie od centralnego doboru psów do służby w Policji, realizowanego przez szkołę, dobór ten może zostać przeprowadzony przez komendę wojewódzką Policji, zgodnie z założeniami do centralnego doboru psów do służby w Policji.
§  29. 
1.  Szkolenie przewodnika oraz tresurę psa realizuje się w formie kursu.
2.  Wycofanie psa z kursu i wymiana psa w trakcie kursu odbywa się na zasadach określonych w programie nauczania.
3.  Za zgodą komendanta szkoły, wydaną na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, realizuje się tresurę indywidualną psa.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać uzasadnienie potrzeby prowadzenia tresury indywidualnej psa w jednostce organizacyjnej Policji oraz informację o zapewnieniu:
1) czasu przewidzianego w programie nauczania na tresurę psa w danej kategorii;
2) środków tresurowych zgodnych z kategorią psa;
3) wsparcia osobowego zapewniającego prawidłowy tok tresury psa, w szczególności pozoranta lub przewodnika.
5.  Tresura indywidualna psa może być realizowana przez:
1) przewodnika, który ukończył kurs wymagany w kategorii tresowanego psa;
2) instruktora tresury psów służbowych Policji.
6.  Dopuszcza się tresurę indywidualną psa w kategorii patrolowej lub tropiącej przez przewodnika, który ukończył kurs z zakresu tresury dla psów patrolowo-tropiących.
7.  Tresura indywidualna psa prowadzona jest na podstawie programu nauczania i zgodnie z harmonogramem określonym przez komendanta szkoły lub osobę przez niego upoważnioną.
8.  W harmonogramie, o którym mowa w ust. 7, należy uwzględnić odbywające się w szkole okresowo jednodniowe testowanie poziomu wyszkolenia psa, prowadzone przez instruktorów tresury psów służbowych Policji.
9.  Czas przewidziany na tresurę indywidualną psa nie może być krótszy od liczby godzin lekcyjnych określonych w programie nauczania i ujętych w bloku tresury praktycznej, na podstawie którego prowadzi się kurs w kategorii tresowanego psa.
§  30. 
1.  Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym skutkuje uzyskaniem przez przewodnika świadectwa ukończenia kursu oraz atestu przez psa.
2.  Ukończenie tresury indywidualnej psa z wynikiem pozytywnym skutkuje uzyskaniem przez psa pierwszego atestu.
3.  Pierwszy atest wydaje się maksymalnie na czas do końca roku kalendarzowego, w którym pies kończy trzeci rok życia.
4.  Pierwszy atest wydawany psu, który w tym samym roku kończy trzeci rok życia, wydaje się maksymalnie na czas do końca roku kalendarzowego, w którym pies kończy piąty rok życia.
5.  W przypadku wydawania atestu psu, który w tym samym roku kalendarzowym kończy piąty rok życia, atest wydaje się maksymalnie na czas do końca roku kalendarzowego, w którym pies kończy siódmy rok życia.
6.  W przypadku wydawania atestu psu, który w tym samym roku kalendarzowym kończy siódmy rok życia i w latach następnych, atest wydaje się maksymalnie na czas do dwunastu miesięcy.
7.  W przypadku stwierdzenia, podczas testowania sprawności użytkowej psa, obniżonej sprawności użytkowej psa, atest wydaje się na okres do trzech miesięcy.
8.  Atest wydaje komendant szkoły.
9.  Przekazanie psa na stałe innej osobie skutkuje utratą atestu dla psa.
10.  Testowanie sprawności użytkowej psa dokonywane jest w szkole lub w komendzie wojewódzkiej Policji przez instruktora tresury psów służbowych Policji.
11.  Testowanie sprawności użytkowej psa do badań osmologicznych w celu wydania pierwszego atestu psu odbywa się w szkole, w obecności przedstawiciela osmologii z pracowni, w której będzie pracował przewodnik z danym psem.
12.  O terminie testowania sprawności użytkowej psa, o którym mowa w ust. 11, komendant szkoły powiadamia kierownika komórki organizacyjnej Policji, w strukturze której znajduje się pracownia osmologiczna, w której będzie pracował przewodnik z danym psem.
13.  Z testowania sprawności użytkowej psa sporządza się protokół, właściwy ze względu na kategorię psa. Wzory protokołów z testowania sprawności użytkowej psa określają załączniki nr 5a-5f do zarządzenia.
14.  Testowanie sprawności użytkowej psa podlega ocenie przez instruktora tresury psów służbowych Policji, który odnotowuje ją w protokole testowania sprawności użytkowej psa, właściwym ze względu na kategorię psa oraz Książce Psa Służbowego Policji.
15.  W przypadku wystawienia psu oceny 1 podczas testowania sprawności użytkowej psa nie wystawia się mu atestu, a aktualny atest traci ważność.
16.  W przypadku, o którym mowa w ust. 15, przeprowadza się powtórnie testowanie sprawności użytkowej psa. Wniosek w tej sprawie składa komendant wojewódzki Policji do komendanta szkoły.
17.  Powtórnie testowanie sprawności użytkowej psa może być przeprowadzone w szkole lub w komendzie wojewódzkiej Policji.
18.  Powtórnie testowanie sprawności użytkowej psa przeprowadza komisja powołana przez komendanta szkoły, w skład której w szczególności wchodzi przedstawiciel:
1) 1  komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji lub Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w przypadku psów wytypowanych do realizacji zadań służbowych z zakresu służby kryminalnej, testowanych w kategoriach, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 2;
2) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji - w przypadku psów wytypowanych do realizacji zadań służbowych z zakresu służby prewencyjnej, testowanych w kategoriach, o których mowa w § 3 ust. 6 pkt 1.
19.  Stwierdzona komisyjnie utrata sprawności użytkowej psa daje komendantowi szkoły możliwość do wnioskowania o:
1) przekwalifikowanie psa do innej kategorii;
2) przekazanie psa innej osobie;
3) wycofanie psa ze służby w Policji.
20.  W przypadku, o którym mowa w ust. 19, rozstrzygnięcie komendanta szkoły jest ostateczne.
§  31. 
1.  Doskonalenie sprawności użytkowej psa jest czynnością realizowaną przez przewodnika na terenie działania jednostki, w której przewodnik pełni służbę, lub na terenie działania innej jednostki organizacyjnej Policji.
2.  Doskonalenie sprawności użytkowej psa odbywa się w formie tresury przeprowadzanej cyklicznie w sposób indywidualny lub zbiorowy (wspólnie z innymi przewodnikami).
3.  Przewodnikowi, z wyłączeniem przewodnika, o którym mowa w ust. 5, zapewnia się jeden dzień na dwa tygodnie na doskonalenie sprawności użytkowej psa, bez względu na liczbę przydzielonych psów.
4.  W uzasadnionych przypadkach komendant wojewódzki Policji, na wniosek koordynatora, może zwiększyć przewodnikowi wymiar czasu przeznaczony na doskonalenie sprawności użytkowej psa, bez względu na liczbę przydzielonych psów, do jednego dnia tygodniowo.
5.  Przewodnikowi psa do badań osmologicznych zapewnia się jeden dzień tygodniowo na doskonalenie sprawności użytkowej psa, bez względu na liczbę przydzielonych psów.
6.  Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć doskonalących sprawność użytkową psa w szkole.
7.  Zajęcia, o których mowa w ust. 6, organizowane są na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji skierowany do komendanta szkoły. W uzasadnionych przypadkach zajęcia te mogą być prowadzone przy udziale instruktora tresury psów służbowych Policji.
§  32. 
1.  Komendant szkoły lub kierownik właściwej jednostki organizacyjnej Policji, może zatrudnić cywilnych instruktorów i pozorantów do:
1) zajęć z doskonalenia sprawności użytkowej psów;
2) testowania sprawności użytkowej psów;
3) zajęć z tresury - w szkole.
2.  Nadzorujący realizację zajęć, o których mowa w ust. 1, obowiązany jest poinstruować cywilnego instruktora lub pozoranta o podstawowych warunkach zachowania bezpieczeństwa pracy oraz technice ćwiczeń tresury psów w Policji, w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.
3.  Ćwiczenia realizowane z cywilnym instruktorem w szkole odbywają się wyłącznie pod nadzorem instruktora tresury psów służbowych Policji.
4.  Osoba zatrudniona jako cywilny instruktor lub pozorant musi być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków.
§  32a.  Tresura, testowanie sprawności użytkowej oraz doskonalenie sprawności użytkowej psa do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych i psa do wyszukiwania zapachów narkotyków odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem naturalnych próbek zapachowych.

Rozdział  6

Żywienie, normy wyżywienia, profilaktyka i pomieszczenia dla psów

§  33. 
1.  Za zakup karmy i prawidłowe żywienie psa odpowiada osoba, której przydzielono psa.
2.  Przewodnikowi wypłaca się równoważnik pieniężny za każdy dzień miesiąca, ustalony w wysokości 0,7 stawki żywieniowej policjanta "SZ", określonej w przepisach w sprawie wartości pieniężnych, norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla policjantów.
3.  W czasie pobytu w szkole, w związku z realizacją kursu, koszty żywienia psów pokrywane są z budżetu szkoły.
4.  W sytuacji, o której mowa w ust. 3, przewodnikowi lub kandydatowi na przewodnika karmę na wyżywienie psa wydaje się w naturze.
5.  W przypadku psa żywionego w szkole ilość wydawanej karmy określa lekarz weterynarii szkoły, indywidualnie dla każdego psa.
6.  Zaleca się, aby pies żywiony był wysokogatunkową, pełnowartościową, suchą karmą, przeznaczoną dla psów pracujących, zależną od wieku psa i stwierdzonego weterynaryjnie jego stanu zdrowia.
§  34. 
1.  W okresie letnim psy żywione są raz dziennie, a w okresie zimowym - dwa razy dziennie.
2.  Psy muszą mieć zapewniony stały dostęp do wody.
§  35.  Sposób określania wartości norm żywieniowych określa załącznik nr 6 do zarządzenia.
§  36. 
1.  Ze środków budżetowych Policji mogą być żywione wyłącznie psy będące na stanie Policji.
2.  Komendant szkoły lub komendant wojewódzki Policji może zezwolić na:
1) odpłatne żywienie psów z innych jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji - w wysokości stawki pieniężnej normy obliczanej według zasad określonych w załączniku nr 6 do zarządzenia;
2) odpłatne żywienie psów z innych jednostek organizacyjnych spoza resortu spraw wewnętrznych i administracji - w wysokości co najmniej 200% stawki pieniężnej normy, obliczanej według zasad określonych w załączniku nr 6 do zarządzenia.
§  37. 
1.  Psa poddaje się:
1) obowiązkowym szczepieniom przeciwko wściekliźnie;
2) innym szczepieniom ochronnym;
3) okresowym badaniom weterynaryjnym - nie rzadziej niż dwa razy do roku;
4) kwartalnym odrobaczaniom;
5) innym zabiegom profilaktycznym - według wskazań lekarza weterynarii.
2.  Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą realizować również policjanci, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
3.  Koszty opieki weterynaryjnej, zakup leków oraz zleconych usług weterynaryjnych i zoohigienicznych pokrywane są z budżetów jednostek organizacyjnych Policji posiadających na stanie psy.
4.  W czasie pobytu psa w szkole w ramach kursu koszty, o których mowa w ust. 3, pokrywane są z budżetu szkoły.
§  38. 
1.  Psa utrzymuje się:
1) na terenie jednostki organizacyjnej Policji;
2) w miejscu zamieszkania przewodnika - jeżeli posiada on niezbędne do tego warunki;
3) na innym terenie wyznaczonym przez kierownika jednostki (komórki) organizacyjnej Policji.
2.  Utrzymanie psa w miejscu zamieszkania przewodnika możliwe jest w przypadku:
1) psa w służbie prewencyjnej - za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw prewencji komendy wojewódzkiej Policji;
2) psa w służbie kryminalnej - za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej do spraw laboratorium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej Policji.
3.  Psu należy zapewnić dobrostan, zgodnie z potrzebami danej rasy i płci.
4.  Nie zezwala się na prowadzenie rozrodu psów z wyjątkiem psów będących na stanie szkoły. Zgodę na prowadzenie rozrodu wydaje komendant szkoły.
5.  Lokalizacja oraz parametry techniczne pomieszczeń dla psów powinny spełniać normy zawarte w przepisach w sprawie warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych.
6.  Pomieszczenia stałe oraz pojazdy służące do transportu psów muszą być stale utrzymywane w czystości oraz dezynfekowane i deratyzowane przynajmniej raz na kwartał oraz każdorazowo w razie konieczności.
§  38a.  W czasie pobytu psa w szkole w ramach kursu koszty związane z jego kwaterowaniem pokrywane są z budżetu szkoły.

Rozdział  7

Zakup, przekwalifikowanie, przekazanie i wycofanie psów ze służby

§  39. 
1.  Komisję w sprawie zakupu psa powołuje odpowiednio komendant wojewódzki Policji lub komendant szkoły.
2.  W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji, na rzecz których dokonywany jest zakup psa, a w uzasadnionych przypadkach przedstawiciel szkoły.
3.  Zakupu psa może dokonywać również szkoła na potrzeby własne.
4.  Psy mogą pochodzić z darowizny dokonanej na rzecz Policji oraz z hodowli własnej, pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia.
5.  Protokół zakupu psa określa załącznik nr 7 do zarządzenia.
§  40. 
1.  Przekwalifikowanie psa jest możliwe:
1) w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 19 pkt 2;
2) ze względu na szczególnie uzasadnione potrzeby Policji.
2.  Komisję do przekwalifikowania psa powołuje komendant szkoły na wniosek właściwego komendanta wojewódzkiego Policji.
3.  W skład komisji dokonującej przekwalifikowania psa wchodzi instruktor ze szkoły oraz przedstawiciel z wydziału komendy wojewódzkiej Policji właściwego w sprawach wykorzystania psów służbowych.
4.  Protokół przekwalifikowania, którego wzór określa załącznik nr 8 do zarządzenia, zatwierdza komendant szkoły.
5.  Przekwalifikowanie psa powoduje:
1) utratę ważności dotychczasowego atestu;
2) konieczność uzyskania przez psa atestu w nowej kategorii.
§  41. 
1.  Psa można przekazać na stałe innej osobie z tej samej jednostki organizacyjnej Policji lub z innej jednostki organizacyjnej Policji.
2.  W przypadku przekazywania psa:
1) pomiędzy komendami wojewódzkimi Policji - komisję do przekazania psa powołuje komendant wojewódzki Policji przekazujący psa;
2) pomiędzy szkołą, a komendą wojewódzką Policji - komisję do przekazania psa powołuje komendant przekazujący psa;
3) pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Policji w ramach województwa - komisję do przekazania psa powołuje kierownik komórki do spraw prewencji komendy wojewódzkiej Policji.
3.  Przekazanie psa innej osobie następuje w sytuacjach, gdy występują przesłanki, które uniemożliwiają dalszą pracę przewodnika z psem oraz w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 7 i § 30 ust. 19 pkt 1, a także w innych przypadkach podyktowanych dobrem służby.
4.  Protokół przekazania, którego wzór określa załącznik nr 9 do zarządzenia, zatwierdza właściwy komendant wojewódzki Policji, komendant szkoły lub właściwy naczelnik komendy wojewódzkiej Policji.
5.  W przypadku przekazania psa osobie, która nie ukończyła kursu odpowiadającego kategorii psa, osobę tę wraz z psem niezwłocznie kieruje się na kurs.
6.  Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku przekazania psa w kategorii patrolowej lub tropiącej przewodnikowi, który ukończył kurs dla przewodników psów patrolowo-tropiących.
§  42. 
1.  Komisję w sprawie wycofania psa ze służby powołuje odpowiednio komendant wojewódzki Policji lub komendant szkoły. Z prac komisji sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik nr 10 do zarządzenia.
2.  Psy wycofuje się ze służby:
1) w razie trwałej utraty sprawności użytkowej;
2) będące w stanach chorobowych nierokujących poprawy.
3.  Psa można wycofać ze służby po ukończeniu przez niego dziewiątego roku życia.
4.  W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) osoby, o których mowa w § 8;
2) lekarz weterynarii - w przypadku wycofania psa ze służby ze względu na jego stan zdrowia;
3) inne osoby wyznaczone odpowiednio przez komendanta wojewódzkiego Policji lub komendanta szkoły.
5.  Protokół wycofania psa ze służby zatwierdza odpowiednio komendant wojewódzki Policji lub komendant szkoły. Protokół zawiera wniosek o:
1) nieodpłatne przekazanie psa przewodnikowi albo
2) nieodpłatne przekazanie psa innemu policjantowi niż przewodnik, albo
3) nieodpłatne przekazanie psa instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, albo
4) sprzedaż psa w drodze przetargu oraz propozycję jego ceny, albo
5) eutanazję - tylko w przypadku wskazań weterynaryjnych.
6.  Komisja, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności podejmuje decyzję o nieodpłatnym przekazaniu psa dotychczasowemu przewodnikowi.
7.  Decyzja, o której mowa w ust. 6, nie może zostać podjęta, jeżeli przyczyna wycofania psa ze służby jest następstwem zawinionego działania przewodnika.
7a.  W przypadku braku możliwości przekazania psa w sytuacjach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, komisja, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o nieodpłatnym przekazaniu psa instytucji lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
8.  Jeżeli przetarg nie doszedł do skutku, pies może być sprzedany po cenie ustalonej przez komisję.
8a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 7a, nie stosuje się trybu, o którym mowa w ust. 8.
9.  W przypadku gdy pies nie zostanie sprzedany w drodze przetargu nieograniczonego lub po cenie ustalonej przez komisję, może on zostać nieodpłatnie przekazany innej, niż dotychczasowy przewodnik, osobie lub instytucji.
10.  Osoba lub instytucja, której pies jest przekazywany musi gwarantować należytą opiekę nad psem.
11.  (uchylony)
§  43.  O zakupie, przekazaniu psa, wycofaniu ze służby, padnięciu lub zaginięciu, przewodniczący komisji niezwłocznie zawiadamia kierownika właściwej jednostki Policji, na stanie której znajdował się pies lub na stan której przyjęto psa.
§  44. 
1.  Wartość pieniężna psa jest równa:
1) przed tresurą - cenie zakupu, przy czym wartość pieniężną psa darowanego określa się, biorąc za podstawę średnią cenę zakupu psów do tresury z trzech miesięcy poprzedzających przyjęcie darowizny;
2) po tresurze - cenie zakupu psa powiększonej o 50%, przy czym ustaloną wartość pieniężną psa wpisuje się, po zakończeniu kursu tresury, do Książki Psa Służbowego Policji.
2.  Wartość pieniężna psa jest wyliczana na podstawie wartości wpisanej do Książki Psa Służbowego Policji i wynosi:
1) 80% - po ukończeniu przez psa piątego roku życia;
2) 60% - po ukończeniu przez psa szóstego roku życia;
3) 40% - po ukończeniu przez psa siódmego roku życia;
4) 20% - po ukończeniu przez psa ósmego roku życia;
5) 5% - po ukończeniu przez psa dziewiątego roku życia;
6) 0% - w przypadku podjęcia decyzji przez komisję, o której mowa w § 42 ust. 1, o nieodpłatnym przekazaniu psa dotychczasowemu opiekunowi.
3.  Wartość psa, u którego stwierdzone zostały jednostki chorobowe nie rokujące poprawy wynosi:
1) 30% wartości wpisanej do Książki Psa Służbowego Policji - w przypadku stwierdzenia jednostek chorobowych eliminujących psa ze służby;
2) 5% wartości wpisanej do Książki Psa Służbowego Policji - w odniesieniu do psa, u którego stwierdzono stan chorobowy nie rokujący poprawy.
4.  Po zatwierdzeniu protokołu z wnioskiem o wycofaniu ze służby, pies jest nadal utrzymywany ze środków Policji do momentu fizycznego przekazania nowemu właścicielowi, które powinno nastąpić niezwłocznie, w terminie nie przekraczającym 30 dni od rozstrzygnięcia przetargu lub od podjętej decyzji w sprawie przekazania psa.

Rozdział  8

Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kynologii policyjnej

§  45.  2  Nadzór nad realizacją zadań z zakresu kynologii policyjnej, w ramach kompetencji określonych w zarządzeniu, sprawują:
1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji;
2) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;
3) komendant wojewódzki Policji;
4) komendant szkoły.
§  45a.  3  Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór nad wykorzystaniem psów w służbie prewencyjnej i jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) inicjowanie zmian w programach szkolenia przewodników i tresury psów;
2) określenie zasad i sposobów pełnienia służby z psem.
§  46.  (uchylony)
§  47.  Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji sprawuje nadzór nad użyciem psów do badań osmologicznych i jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) organizację używania i utrzymywania psów;
2) koordynację oraz wytyczanie kierunków rozwoju badań osmologicznych, w porozumieniu z zainteresowanymi biurami Komendy Głównej Policji oraz szkołą;
3) inicjowanie działań w zakresie:
a) programów nauczania,
b) tworzenia pracowni osmologicznych,
c) projektów budowy, remontów oraz wyposażenia pomieszczeń pracowni osmologicznych pod kątem ich zgodności ze standardami określonymi w metodyce badań osmologicznych;
4) aktualizowanie metodyki badań osmologicznych w porozumieniu z komendantem szkoły;
5) prowadzenie ocen certyfikacyjnych istniejących pracowni badań osmologicznych;
6) przeprowadzenie ocen jakości badań osmologicznych.
§  48. 
1.  Komendant szkoły jest odpowiedzialny w szczególności za:
1) przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu szkolenia przewodników policyjnych psów służbowych oraz tresury tych psów;
2) kwalifikację psów do tresury w ramach centralnego doboru psów do służby w Policji oraz ich tresurę w trybie określonym właściwym programem nauczania;
3) testowanie sprawności użytkowej psów;
4) inicjowanie zmian w programach nauczania;
5) zapewnienie przewodnikowi rozpoczynającemu tresurę nowo przyjętego psa niezbędnego wyposażenia do realizacji zajęć programowych na kursach i podczas tresury indywidualnej;
6) wycofanie psa z kursu i wymianę psa w trakcie kursu, gdy został on zakupiony w ramach centralnego doboru psów do służby w Policji.
2.  Komendant szkoły jest odpowiedzialny za opracowywanie i wdrażanie standardów oraz koordynowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem i wykorzystaniem w Policji psów w służbie prewencyjnej, wymienionych w § 3 ust. 6 pkt 1.
3.  Komendant szkoły obciąża właściwego komendanta wojewódzkiego Policji kosztami zakupu wyposażenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
§  49.  Komendanci wojewódzcy Policji:
1) odpowiadają za właściwe wykorzystanie psów w służbie;
2) oceniają efektywność używania psów oraz ich utrzymanie w jednostkach organizacyjnych Policji;
3) powołują lub likwidują pracownie badań osmologicznych na wniosek naczelnika laboratorium kryminalistycznego;
4) odpowiadają za zapewnienie w budżetach środków finansowych przeznaczonych na:
a) zakup psów do tresury oraz niezbędnego sprzętu,
b) leczenie i żywienie psów,
c) budowę i remonty pomieszczeń dla psów, zapleczy gospodarczych,
d) wyposażenie pomieszczeń do prowadzenia badań osmologicznych,
e) wynagradzanie pozorantów.
§  50.  Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji posiadających psy:
1) odpowiadają za organizację służby przewodników i efektywne używanie psów w służbie;
2) ustalają niezbędną liczbę psów uwzględniając postanowienia § 4;
3) zapewniają przewodnikom warunki do wykonywania obowiązków służbowych związanych z tresurą i utrzymaniem psów w godzinach pełnienia służby, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1-3 oraz § 31 ust. 3 i 5;
4) rozliczają czas służby przewodników, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5 i 6;
5) zapewniają:
a) zaopatrzenie przewodników w niezbędny sprzęt do:
używania w służbie,
prowadzenia ćwiczeń tresury,
żywienia i pielęgnowania psów,
b) zaopatrzenie w inne należności finansowe i materiałowe,
c) budowę i utrzymanie pomieszczeń dla psów oraz zapleczy gospodarczych.
§  51.  Kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach prewencji komend wojewódzkich Policji odpowiadają za właściwą organizację używania i utrzymywania psów w służbie prewencyjnej.
§  52.  Naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji odpowiadają za właściwą organizację używania i utrzymania psów w służbie kryminalnej.
§  53.  Właściwi kierownicy zakładów szkoły odpowiadają za organizację używania i utrzymania psów będących na jej stanie.
§  53a. 
1.  Certyfikat Instruktora Tresury Psów Służbowych Policji wydawany jest przez komendanta szkoły na podstawie wniosku złożonego przez właściwego kierownika zakładu szkoły. Wzór certyfikatu określa załącznik nr 10a do zarządzenia.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zostać złożony w stosunku do policjanta, który ukończył kurs oraz samodzielnie zrealizował zajęcia na co najmniej dwóch kursach jako opiekun grupy szkoleniowej.
3.  Warunkiem złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest pozytywna opinia właściwego kierownika zakładu szkoły w odniesieniu do rezultatów osiągniętych z przydzielonymi grupami szkoleniowymi.

Rozdział  9

Dokumentacja i sprawozdawczość dotycząca przewodników i psów

§  54. 
1.  Przewodnik prowadzi Dziennik Pracy Psa Służbowego Policji, którego wzór określa załącznik nr 11 do zarządzenia.
2.  Przewodnik sporządza:
1) notatkę o użyciu psa służbowego Policji jako środka przymusu bezpośredniego w sytuacji, o której mowa w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, której wzór określa załącznik nr 12 do zarządzenia;
2) notatkę o użyciu psa służbowego Policji do tropienia śladów ludzi, przeszukania terenu i pomieszczeń, której wzór określa załącznik nr 13 do zarządzenia, lub notatkę, o której mowa w § 26 ust. 2.
3.  (uchylony)
§  55. 
1.  Jednostki organizacyjne Policji posiadające psy w służbie prewencyjnej przesyłają na bieżąco do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji pisemne zgłoszenia padnięcia psa wraz z protokołami sekcji zwłok lub jego zaginięcia oraz odpisy związanych z tym decyzji i orzeczeń kończących postępowania dyscyplinarne i postępowania w sprawie szkód powstałych w majątku resortu spraw wewnętrznych.
2.  Laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji wyposażone w psy przesyłają na bieżąco do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji dokumentację, o której mowa w ust. 1 oraz protokoły przekazania i wycofania psów ze służby.
§  56. 
1.  Policjanci, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2:
1) prowadzą rejestr przewodników i rejestr psów przydzielonych do jednostek organizacyjnych Policji na terenie województwa, zgodnie z właściwością określoną w § 3 ust. 6;
2) prowadzą dokumentację dotyczącą:
a) używania i utrzymania psów,
b) zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów i testowania sprawności użytkowej psów,
c) zakupu, przekazania, przekwalifikowania, zaginięcia, padnięcia i wycofania psów ze służby w Policji.
2.  Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 określa załącznik nr 15 do zarządzenia.
§  57.  Policjanci, o których mowa w § 7 pkt 2, prowadzą, oprócz dokumentacji wymienionej w § 56, dokumentację dotyczącą zestawień liczby badań osmologicznych, których wzór określa załącznik nr 14 do zarządzenia.
§  58. 
1.  4  Komórki organizacyjne właściwe w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji przesyłają do:
1) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji:
a) protokoły wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco,
b) informację o występujących utrudnieniach w obszarze dotyczącym problematyki psów w służbie prewencyjnej oraz propozycje usprawnień organizacji i używania psów w służbie - w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni.
2) szkoły protokoły przekazania i wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco.
2.  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji na bieżąco przesyła do szkoły protokoły przekazania i wycofania psów ze służby.
3.  Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji prowadzi:
1) rejestr przewodników i rejestr psów w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji;
2) zestawienie badań osmologicznych, którego wzór określa załącznik nr 14 do zarządzenia.
4.  Szkoła prowadzi rejestr przewodników i psów służbowych Policji, który jest aktualizowany na podstawie wydawanych atestów oraz otrzymywanych protokołów wycofania i przekazania psów. Wzór rejestru określa załącznik nr 15 do zarządzenia.
5.  Szkoła prowadzi rejestr psów wycofanych ze służby w Policji na podstawie protokołów wycofania psów ze służby, którego wzór określa załącznik nr 16 do zarządzenia.

Rozdział  10

Postanowienia końcowe

§  59.  Traci moc zarządzenie nr 11 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP poz. 64), z wyjątkiem § 24, § 25, § 26 ust. 1-5, 7, § 27 i § 28, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2008 r.
§  60.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2008 r., z wyjątkiem § 33 ust. 2 i § 35, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Załączniki do zarządzenia nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ATEST NR .../...

PSA SŁUŻBOWEGO DO .............................................................

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ATEST NR .../...

PSA SŁUŻBOWEGO DO BADAŃ OSMOLOGICZNYCH

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

"Wzór"

KSIĄŻKA PSA SŁUŻBOWEGO POLICJI

KSIĄŻKA

PSA SŁUŻBOWEGO POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4

KRYTERIA DOBORU PSÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  4a

"Wzór"

ZAŚWIADCZENIE

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  4b

KARTA KWALIFIKACYJNA PSA

w kategorii ...........................

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5a

"Wzór"

"ZATWIERDZAM"

......................................

PROTOKÓŁ

testowania sprawności użytkowej psów kategorii: patrolowej, patrolowo-tropiącej i tropiącej

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5b

"Wzór"

"ZATWIERDZAM"

......................................

PROTOKÓŁ

testowania sprawności użytkowej psów do wyszukiwania zapachów narkotyków

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5c

"Wzór"

"ZATWIERDZAM"

......................................

PROTOKÓŁ

testowania sprawności użytkowej psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5d

"Wzór"

"ZATWIERDZAM"

......................................

PROTOKÓŁ

testowania sprawności użytkowej psów w kategorii do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5e

"Wzór"

"ZATWIERDZAM"

......................................

PROTOKÓŁ

testowania sprawności użytkowej psów do działań bojowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  5f

"Wzór"

"ZATWIERDZAM"

......................................

PROTOKÓŁ

testowania sprawności użytkowej psów do działań osmologicznych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Sposób określania wartości norm żywieniowych

ZAŁĄCZNIK Nr  7

"Wzór"

 .............................., dnia ........... r.

PROTOKÓŁ ZAKUPU PSA

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  8

"ZATWIERDZAM"

........................................

PROTOKÓŁ PRZEKWALIFIKOWANIA PSA SŁUŻBOWEGO POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  9

"ZATWIERDZAM"

........................................

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA PSA SŁUŻBOWEGO POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10

"Wzór"

"ZATWIERDZAM"

.......................................

PROTOKÓŁ WYCOFANIA PSA ZE SŁUŻBY W POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  10a

"Wzór"

CERTYFIKAT INSTRUKTORA TRESURY PSÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  11

DZIENNIK PRACY PSA SŁUŻBOWEGO POLICJI

ZAŁĄCZNIK Nr  12

"Wzór"

NOTATKA SŁUŻBOWA Z UŻYCIA PSA SŁUŻBOWEGO POLICJI JAKO ŚRODKA PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  13

NOTATKA SŁUŻBOWA Z UŻYCIA PSA SŁUŻBOWEGO POLICJI DO .....

ZAŁĄCZNIK Nr  14

ZESTAWIENIE BADAŃ OSMOLOGICZNYCH

przeprowadzonych w LK KWP w .......... w .... r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  15

"WZÓR"

Rejestr przewodników i psów służbowych Policji - stan na dzień ............... r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  16

Rejestr psów wycofanych ze służby w Policji - stan na dzień ………… r.

1 § 30 ust. 18 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 72 z dnia 11 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.118) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
2 § 45 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 72 z dnia 11 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.118) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
3 § 45a dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 72 z dnia 11 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.118) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
4 § 58 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 72 z dnia 11 grudnia 2019 r. (Dz.Urz.KGP.2019.118) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.